Prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.

Miroslav ŠašinkaPatrí k nestorom slovenskej pediatrie, t.č. je profesorom pediatrie na Kat. pediatrie Slovenskej zdravotníckej univerzity, ved. redaktor časopisu Lekársky obzor; Zamestnania: 1959-63 Detské odd. Vranov n/T., 1963-91 ILF (dnes SZU), tajomník Katedry pediatrie, vedúci Katedry dorast. lekárstva, 1991-99 prednosta Detskej kliniky LF UPJŠ Košice, od 1999 znovu SZU. Mal vyše 400 prednášok na domácich i medzinárodných podujatiach, napr. vo Viedni, v Buenos Aires, Florencii, Prahe, Moskve, Minsku, Santiago de Chile, Toronte. Vychoval celú generáciu erudovaných pediatrov, dorastových lekárov a nefrológov.

Uverejnil 447 prác z detskej nefrológie, pneumológie, genetiky, endokrinológie, dorastového lekárstva, 321 v domácich a 93 v zahraničných odborných časopisoch, 43 knižných publikácií [Vademecum medici, Dětská nefrologie, Nefrológia detí a mladistvých, Glomerulonefritídy u detí a mladistvých, Nefrológia, Pediatria

(1. a 2. vyd. a iné). Knižné a časopisecké publikácie sa pokladajú v medicíne za priekopnícke a získali množstvo najvyšších ocenení: Cenu SLS, Hálkovu cenu, Dérerovu cenu, Jeseniovu cenu, Prémiu Literárneho fondu (LF) za dielo Vademecum medici, Prémiu LP v roku 1998 za najlepšiu knihu v odbore prírodných vied, Cenu LF za knihu Nefrológia detí a mladistvých ako najlepšiu publikáciu v odbore biol. a med. vied, Striebornú a zlatú medailu SLS, medaily IVZ a SZU Bratislava a ILF Praha, Dieškovu medailu, Zlatú obličku Slov. nefrologickej spol. a Zlatú Reimanovu medailu SL Prešov. Pracoval ako zástupca hlavného redaktora Čs. pediatria (1990-99), redaktor Detský lekár a bol členom redakčnej rady Slovenského lekára, Recipe, od 1999 je vedúcim redaktorom Lekárskeho Obzoru. Bol čestným členom Spol. dorastového lekárstva SLS, Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Za celoživotné dielo získal osobitné ocenenie Prezidenta SR (2004) a Pribinov kríž II. st. (2008). Zastával rôzne funkcie v mnohých československých a slovenských odborných spoločnostiach. Bol zvolený za  člena European. Society of Pediatric Nephrology a celosvetovej International

Pediatric Nephrology Assotiation, členom Vedeckej rady (VR) MZ SR, od  Rady MZ SR, hlavným odborníkom MZ SR pre dorastové lekárstvo, členom Vedeckej rady LF UPJŠ a VR Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.