ORL a chirurgia hlavy a krku

ORLKniha Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku autorov P. Doležal, M. Sičák vychádza v Dieškovej edícii.

Cena publikácie je 65 Eur + poštovné a balné

 

Knihu si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu ShopHERBA

Shopherba

 

 

2018, ISBN 978-80-89631-72-8,  488 strán, 10 kapitol, takmer 1000 pôvodných obrázkov a fotografií, tvrdá väzba, formát 19 x 26 cm

 


ORLChoroby ucha
Nos a prínosové dutiny
Endoskopická chirurgická liečba chorôb slzných ciest a niektorých chorôb orbity
Ústna dutina a hltan
Slinné žľazy, glandulae salivariae
Hrtan
Priedušnica a priedušky
Pažerák – esophagus
Choroby krku
Choroby a chirurgia štítnej žľazy a prištítnych žliaz

Kniha je určená predovšetkým študentom slovenských lekárskych fakúlt. Od vydania poslednej učebnice otorinolaryngológie autorského kolektívu prof. Profanta a spolupracovníkov uplynulo už 17 rokov. Cítime morálnu potrebu vydať monografiu, aby sa zachovala kontinuita vo vzdelávaní a zachytil vývoj v odbore od roku 2000. Každá kapitola sa začína stručným zopakovaním anatómie a fyziológie, ako je to zvykom v klasických učebniciach. Tieto časti sú zamerané na chirurgickú anatómiu, s uvedením poznatkov dôležitých pre chirurgickú liečbu chorôb. Obsahujú množstvo peroperačných fotografií s vyznačením anatomických štruktúr a patologických nálezov, ako aj nákresy chirurgických výkonov. Možno sa zdá, že obrázkov je priveľa, niektoré sú triviálne a zachytávajú len jednoduchý vyšetrovací alebo liečebný výkon. Pri prednáškach, cvičeniach a skúškach medikov však často zisťujeme, že študent si nevie predstaviť, ako a prečo sa daný výkon robí, kým nevidí nákres, schému alebo obrázok. Snažili sme sa o predstavenie celého rozsahu chirurgických výkonov na hlave a krku. Preto sme zvolili názov knihy zhodný s názvom základného odboru, ktorý sa používa na celom svete.

Nie všetky kapitoly sú rozpísané proporcionálne rovnako. Choroby nosa a prinosových dutín tvoria rozsiahlejšiu kapitolu, pretože akosi automaticky nadväzujeme na predošlé publikácie oboch autorov (P. Doležal: Korektívna septorinoplastika, M. Sičák a kolektív: Rinológia, choroby nosa a prinosových dutín). Publikácia neobsahuje samostatnú časť venovanú detskej otorinolaryngológii, ale v rámci každej kapitoly opisujeme vrodené chyby a prejavy ORL chorôb v detskom veku aj ich liečbu. Nepokladáme sa za pokračovateľov diela prof. MUDr. Ivana Klačanského, DrSc., a prof. MUDr. Janky Jakubíkovej, CSc., ktorí napísali a vydali učebnicu detskej otorinolaryngológie (1992), snažíme sa len o komplexné poňatie odboru. Rovnako sa snažíme o zahrnutie základných poznatkov nadstavbového odboru – foniatrie – k jednotlivým kapitolám. Audioprotetika je uvedená pri poruchách sluchu a poruchy hlasu a reči v kapitole o hrtane.

Ďakujeme recenzentom prof. MUDr. Milanovi Profantovi, CSc., prof. MUDr. Andrejovi Hajtmanovi, PhD., a prof. MUDr. Jurajovi Kovaľovi, CSc. – prednostom otorinolaryngologických kliník slovenských univerzitných nemocníc – za starostlivé posúdenie rukopisu knihy a cenné pripomienky.


Pavel Doležal

Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku je samostatný chirurgický odbor. Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou pri chorobách dýchacích orgánov, hltana, pažeráka, tváre a krku, slinných žliaz, štítnej žľazy, maxilofaciálnej oblasti, zmyslového orgánu sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti.

V činnosti využíva najmä chirurgickú liečbu vo viacerých špeciálnych, najmä mikrochirurgických, endoskopických, funkčných, estetických, resekčných a rekonštrukčných postupoch v oblasti hlavy a krku.

Má veľmi blízko k hraničným odborom, akými sú plastická chirurgia, neurochirurgia, maxilofaciálna chirurgia. Mnohé chirurgické výkony na hlave a krku sa robia súbežne v ORL aj v jednom z uvedených odborov. Napríklad Európsku akadémiu tvárovej plastickej chirurgie (EAFPS) tvorí približne 70 % otorinolaryngológov a 30 % plastických chirurgov, pritom obe skupiny robia kompletnú estetickú aj onkologickú chirurgiu (blefaroplastiky, face liftingy, tvárové fillery, botoxové injekcie, rinoplastiky, otoplastiky, resekcie nádorov kože, od rekonštrukcie tvárových defektov pomocou muskulokutánnych lalokov a voľných lalokov na cievnej stopke až po transplantáciu tváre). Navzájom sa neobviňujú zo zasahovania do príbuzného odboru, pretože sú členmi akadémie a ide len o to, ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Členovia Európskej akadémie otoneurochirurgie a otológie (EAONO) poznajú viaceré prístupy do strednej a zadnej jamy mozgu, operujú neurinómy VIII. hlavového nervu, meningeómy a iné tumory bázy lebky. Sú to neurochirurgovia aj otorinolaryngológovia, ktorí často spolupracujú na jednom pracovisku. Nesúťažia – ich cieľom je učiť sa jeden od druhého a pomôcť trpiacemu pacientovi. Obdobne pri odstraňovaní nádorov rinobázy a prednej jamy lebky, pri transfenoidálnom endoskopickom prístupe na hypofýzu a turecké sedlo je spolupráca oboch odborníkov žiaduca. Endoskopickí chirurgovia bázy lebky používajú transkliválny endoskopický prístup do zadnej jamy mozgu k mozgovému kmeňu, ktorý umožňuje liečiť choroby doteraz neriešiteľné. Neurochirurg dnes veľmi rád prenecháva uzáver defektu tvrdej pleny mozgovej otorinolaryngológovi, najmä ak ide o spontánnu likvoreu, ktorá je lokalizovaná v klinovej dutine alebo v strope čuchového labyrintu. Vie, že endoskopický prístup je šetrnejší ako kraniotómia a odťahovanie frontálnych lalokov na získanie prístupu k defektu.

V kompetencii maxilofaciálnej chirurgie aj otorinolaryngológie je chirurgická liečba dentogénnej maxilárnej sínusitídy, nádorov maxily, nádorov slinných žliaz, nádorov ústnej dutiny, najmä jazyka. Stomatochirurg aj otorinolaryngológ robia disekcie krčných lymfatických uzlín pri zhubných nádoroch orofaciálnej oblasti. Zlomeniny orbity, prednej steny maxily, zygomatického oblúka rieši maxilofaciálny chirurg alebo otorinolaryngológ. Frontobazálne zlomeniny s rekonštrukciou čela rieši otorinolaryngológ, maxilofaciálny chirurg aj neurochirurg.

Máme veľa spoločného v tzv. hraničných odboroch s ostatnými špecializáciami hádam okrem gynekológie a urológie. Vestibulológia a objektívna audiometria je spojovací článok medzi neurológiou a ORL, diagnostika a liečba intrakraniálnych komplikácií zápalov prinosových dutín a stredného ucha je téma, ktorá spája otorinolaryngológov, neurochirurgov a infektológov. Oftalmológ nám odosiela pacientov s nepriechodnými slznými cestami na vykonanie endoskopickej dakryocystorinostómie. S oftalmológom konzultujeme nevyhnutnosť endoskopickej dekompresie orbity pri morbus Basedow, ktorú k nám odoslal endokrinológ. Ten istý odborník je odosielateľom pacientov na chirurgickú liečbu chorôb štítnej žľazy a prištítnych teliesok. Spolupráca je skutočne vzájomná, pretože po chirurgickom výkone znova preberá pacienta do starostlivosti pôvodný odborník. Európsky otorinolaryngológ operuje strumy aj adenómy prištítnych teliesok, rovnako ako ich operuje aj európsky všeobecný chirurg.

Oceňujeme spoluprácu s odborom hrudníková chirurgia. Stretávame sa pri chirurgickej liečbe chronických stenóz hrtana a priedušnice. Segmentálna resekcia stenotického úseku krčnej trachey sa robí na oboch pracoviskách rovnako. Patríme k dodávateľom pacientov (dúfam, že už zriedkavo) s počínajúcou mediastinitídou po perforácii ezofágu buď pri endoskopii a odstraňovaní zaklineného cudzieho telesa, alebo pri dilatácii stenóz ezofágu. S obavami sledujeme výsledky ich liečby u pacientov s mediastinitídou, ktorá vznikla v dôsledku hĺbkovej krčnej infekcie. Čoraz viac pacientov so solitárnou metastázou v pľúcach absolvuje chirurgickú liečbu na klinike hrudníkovej chirurgie po primárnej liečbe u nás. To všetko zlepšuje prognózu onkologickej choroby a prežívanie pacientov.

Priam každodenná je spolupráca s klinickým onkológom – rádioterapeutom a chemoterapeutom pri liečbe pacientov so zhubným nádorom hlavy a krku. Naše snahy o radikalitu sa navzájom potenciujú v primárnej liečbe a spolu s poliklinickým onkológom monitorujeme ďalší osud dispenzarizovaného onkologického pacienta.

Na operačnej sále sa stretávame s anestéziológom, ktorý vo všeobecnosti nemá priveľmi rád ORL operatívu, pretože pri chirurgických výkonoch v hltane a hrtane musí byť stále v strehu, či neextubujeme pacienta, či sme laserovým lúčom nepoškodili balónik endotracheálnej kanyly. U niektorých nami liečených pacientov sú anatomické pomery v hltane a hrtane také zmenené, že je problém ich vôbec zaintubovať, nehovoriac o našej požiadavke tryskovej ventilácie zavedenej do hrtanového vchodu. Počas takéhoto výkonu si anestéziológ neoddýchne vôbec. Nechcem nespomenúť veľmi potrebnú spoluprácu s internistom, klinickým farmakológom, hematológom, rádiodiagnostikom a ďalšími odborníkmi, bez ktorých by naše snaženie o adekvátnu liečbu pacienta bolo málo úspešné. Veľká skupina pacientov – alergikov sa pohybuje medzi ambulanciami klinického imunológa a alergológa, pneumológa a otorinolaryngológa. Úlohou otorinolagyngológa je liečbe chronickej rinosínusitídy, udržanie priechodného nosa, ale nastavenie celkovej liečby a kontrolu imunity pacienta realizuje imunológ.

Neoddeliteľnou súčasťou odboru je jeho subšpecializácia foniatria zaoberajúca sa poruchami sluchu, hlasu a reči. Foniatrické diagnostické metódy a liečebné postupy sa uplatňujú tam, kde chirurgická liečba z princípu nedokáže pacientovi pomôcť. Foniater lieči funkčnú poruchu hlasu, predpisuje a nastavuje naslúchadlo zle počujúcemu pacientovi, zaoberá sa bezradným pacientom, ktorý postupne prestal rozumieť hovorenej reči, rehabilituje pacienta po kochleárnej implantácii a spolu s klinickým logopédom ho vracia do spoločenského života.

Pavel Doležal