ACC American College of Cardiology
ACE angiotenzín konvertujúci enzým
ADH antidiuretický hormón
AH artériová hypertenzia
AHA American Heart Association
AIM akútny infarkt myokardu
ALDO aldosterón
ALG antilymfocytový globulín
ALPL antilymfocytové protilátky
ALT alanín aminotransferáza
ANP átriový natriuetický peptid
APC antigén prezentujúca bunka
ARB blokátor receptora pre angiotenzín II
ASA kyselina acetylosalicylová
AST aspartát-aminotransferáza
AT angiotenzín
AT1 angiotenzín 1
AT2 angiotenzín 2
ATG antitymocytový globulín
AV atrioventrikulárny
AZA azatioprín

BB betablokátory
BCC bazocelulárny karcinóm
BiKS biventrikulárny kardiostimulátor
BMI Body Mass Index (index telesnej hmotnosti)
BMJ British Medical Journal
BNP natriuretický peptid typu B

CABG Coronary Artery Bypass Grafting (koronárny bypass)
CAD Coronary Artery Disease (koronárna choroba)
CAV Cardiac Allograft Vasculopathy (vaskulopatia štepu)
CGMP cyklický guanozín-monofosfát
CM crossmatch (krížová skúška)
CMV cytomegalovirus
CNS centrálny nervový systém
CRT Cardiac Resynchronisation Therapy (resynchronizačná liečba)
CRT-D Cardiac Resynchronisation/Defibrilation Therapy (kardiálna resynchronizačná liečba s defibrilačnou funkciou)
CT Computerized Tomography (komputerizovaná tomografia)

DKMP dilatačná kardiomyopatia
DM diabetes mellitus
DNA deoxyribonukleová kyselina
DSU dysfunkcia sinusového uzla
DT deceleračný čas

EBV Epsteinov-Barrovej vírus
ECHO echokardiografia
2D ECHO dvojdimenziomálna echokardiografia
ECMO Extracorporal Membrane Ooxygenation/Cardiopulmonary System (mimotelová membránová oxygenácia/kardiopulmonálny systém)
EF ejekčná frakcia
EMB endomyokardová biopsia
EKS Európska kardiologická spoločnosť
ET-1 endotelín 1

FP fibrilácia predsiení
FKBP FK-Binding Protein (FK-viažuci proteín)

GK glukokortikoidy (kortikoidy)
GR glukokortikoidný receptor

HDL High Density Lipoprotein (lipoproteín s vysokou hustotou)
HFSS Heart Failure Survival Score (skóre prežívania pri srdcovom zlyhávaní)
HSV herpes simplex virus
HTx Heart Transplantation (transplantácia srdca)

CHSZ chronické srdcové zlyhávanie

IABK intraaortálna balónková kontrapulzácia
ICD implantabilný kardioverter defibrilátor
IgG imunoglobulín G
ICHS ischemická choroba srdca
IL-1 interleukín 1
IL-2 interleukín 2
IL-6 interleukín 6
IL-10 interleukín 10
IL-18 interleukín 18
IM infarkt myokardu
ISHLT International Society for Heart and Lung Transplantation (Medzinárodná spoločnosť pre transplantáciu srdca a pľúc)
IVIG intravenózne podávané imunoglobulíny
IVS interventrikulárne septum
IVUS Intravascular Ultrasonography System (intravaskulárny ultrazvukový systém)

KF fibrilácia komôr
KS kardiostimulátor
KT komorová tachykardia
KTx Kidney Transplantation (transplantácia obličky)

LDL Low Density Lipoprotein (lipoproteín s nízkou hustotou)
?K ľavá komora
?P ľavá predsieň
?TR ľavé Tawarovo ramienko
MAP stredný artériový tlak
MMF mykofenolátmofetil
MPA kyselina mykofenolová
MR mitrálna regurgitácia
MRI Magnetic Resonance Imaging (magnetická rezonancia)
MRSA na meticilín rezistentný Staphylococcus aureus
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

NA noradrenalín
NO oxid dusnatý
NHLBI National Heart, Lung and Blood Institute (Národný inštitút srdca, pľúc a krvi)
NT -pro BNP – N-terminálny proBNP
NUKT neudržujúca sa komorová tachykardia
NÚSCH Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
NYHA New York Heart Association

PCR Polymerase Chain Reaction (polymerázová reťazová reakcia)
PK pravá komora
PKA pravá koronárna artéria
PMR protilátkami mediovaná (humorálna) rejekcia
PRA Panel-Reactive Antibody (protilátky proti panelu lymfocytov)
PSZ pokročilé srdcové zlyhávanie
PTLD Posttransplant Lymphoproliferative Disease (potransplantačná lymfoproliferatívna choroba)
pVO2 spotreba kyslíka na vrchole záťaže
PVR pľúcna vaskulárna rezistencia

QoL Quality of Life (kvalita života)
RAAS systém renín-angiotenzín-aldosterón
RNA ribonukleová kyselina
RRR redukcia relatívneho rizika
RVNG pravostranná ventrikulografia

SCC spinocelulárny karcinóm
SCOT Slovenské centrum orgánových transplantácií
SF srdcová frekvencia
SKG koronarografia
SPECT Single Photon Emision Computerised Tomography
SPIRO spirometria
SÚSCH Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
SVR systémová vaskulárna rezistencia
SZ srdcové zlyhávanie
6minTCH šesťminútový test chôdzou

TCH trikuspidálna chlopňa
TCR T-bunkový receptor
TGF-? Transforming Growth Factor-? (transformujúci rastový faktor-?)
TK tlak krvi
dTK diastolický tlak krvi
sTK systolický tlak krvi
TLI totálna lymfoidná iradiácia
TNF tumor nekrotizujúci faktor
TOR Target of Rapamycin (cytoplazmatický enzým)
TR trikuspidálna regurgitácia
TSH tyreostimulačný hormón
T4 tyroxín

UF ultrafiltrácia
ÚKVCH Ústav kardiovaskulárnych chorôb

VAD Ventricular Assist Device (podporný komorový systém)
VE/CO2 ventilačný ekvivalent pre oxid uhličitý
VRE na vankomycín rezistentné enterokoky
VSF variabilita srdcovej frekvencie
vz verzus
VZV varicella-zoster virus

WHO World Health Organization (Svetová zdravotnícka organizácia)
WL Waiting List (listina čakateľov)
WMSI Wall Motion Score Iindex (index skóre pohybu steny)