ABI    Ankle Brachial Index (index členok/rameno)
ACHD    anaemia of chronic diseases (anémia pri chronických chorobách)
ACM    arteria coli media
AIS    Abbreviated Injury Scale (skrátená škála na posudzovanie poranení)
ALLHAT    antihypertensive and lipid-lowering treatment (antihypertenzívna a hypolipidemická liečba)
AMI    arteria mesenterica inferior
AMS    arteria mesenterica superior
APACHE II24    Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (posudzovanie akútnych fyziologických a chronických zdravotných problémov)
APS    autoimunitný polyglandulárny syndróm
ARB    AT1 receptor inhibitors for angiotensin II (blokátory receptorov 1. typu pre angiotenzín II)
BAFTA    The Birmingham Atrial Fibrillation Treatment of the Aged Study (Birminghamská štúdia liečby fibrilácie pred­siení u starších ľudí)
BC        bacillus Koch (Kochov bacil))
BCG    bacillus Calmette-Guérin
BCR    beta cell receptor (receptor B-buniek)
BT        Barthelovej test
BVK    blokátory vápnikových kanálov
Cag A    cytotoxín-asociovaný proteín
CGA    Comprehensive Geriatric Assessment (komplexné geriatrické posudzovanie)
CR/XL    Controlled release/extended release (riadené/predĺžené uvoľňovanie)
CT-AG    CT-angiografia
CTK    centrálny tlak krvi
CYFRA    cytokeratin fragments (fragmenty cytokeratínu)
Daf    Dauer Factor
DCC    Deleted in Colon Cancer (chýbajúci gén pri karcinóme hrubého čreva)
DCF    Docetaxel, cisplatina, 5-fluorouracil
DEXA    Dual Energy X-ray Absorptiometry (meranie absorpcie energie pomocou 2 rtg lúčov)
DHEA, DHEA-S    dehydroepiandrosterón, sulfátdehydroepiandrosterón
DIC    diffuse intravascular coagulation (difúzne intravaskulárne zrážanie)
DRG    Diagnosis Related Group
DSA    digitálna subtrakčná angiografia
EDRF    endothelium-derived relaxing factor (relaxačný faktor pochádajúci z endotelu)
ESC    European Society of Cardiology (Európska kardiologická spoločnosť)
erbB2    onkoproteín erB2
ETDRS    Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (štúdia včasnej liečby diabetickej retinopatie)
EURAG    Európska asociácia starších ľudí
FHIT    fragile histidine triad (gene) gén fragilnej histidínovej triády
FiO2    fraction of inspired oxygen (frakcia vdychovaného kyslíka)
FiP    fibrilácia predsiení
FRISC    Fast Revascularization during Instability in Coronary Artery Disease (rýchla revaskularizácia počas instabilného obdobia choroby koronárnych tepien)
GM-CSF    granulocyte monocyte colony stimulating factor (faktor stimulujúci kolónie granulocytov a monocytov)
GOLD    Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (globálna iniciatíva pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc)
GRACE    Global Registry of Acute Coronary Events (celkový register koronárnych príhod)
HACEK    Haemophilus (Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus aphrophilus, Haemophilus paraphrophilus), Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aggregatibacter actinomycetemcomitans), Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella (Kingella kingae)
HBeAg     obalový antigén vírusu hepatitídy B (Hepatitis B Envelope Antigen)
HE    Hematoxylín – eozín
HER    human epidermal growth factor receptor (receptor ľudského epidermálneho rastového faktora)
HLADQB1    Major histocompatibility complex, class II, DQ beta 1
HOPE study    Heart Outcomes Prevention Evaluation (štúdia hodnotenie výsledkov srdcovej prevencie)
HP    Helicobacter pylori
HPV    Humánny papilo vírus
HYVET    Hypertension in Very Elderly Trial (štúdia liečby hypertenzie u veľmi starých ľudí)
CHT    chemoterapia
ICF    International Classification of Functioning (Medzinárodná klasifikácia funkčného stavu)
ICH    Intracranial hypertension (intrakraniálna hypertenzia)
IGF-1    insulin-like growth factor (inzulínu podobný rastový faktor)
ILF    Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov
ISDN    izosorbiddinitrát
ISS    Injury Severity Score (skóre závažnosti poranenia)
IVIG    intravenózne podávaný imunoglobulín
IVZ    Inštitút vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve
JIP    jednotka intenzívní péče (jednotka intenzívnej starostlivosti)
LMWH    low molecular weight heparine (heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou)
mEGC    mucose gastric carcinoma (sliznicový karcinóm žaldúdka)
MESH    Medical Subject Headings (podsliznicový karcinóm žalúdka)
MET    Metabolic equivalent (metabolický ekvivalent/násobok)
MRA    angiografia pomocou MR
NHL    nehodgkinovský lymfóm
NICE    National Institute for Clinical Excellence (Národný inštitút pre klinickú excelenciu)
NNT    Numbers needed to treat (počet pacientov potrebných liečiť na to, aby došlo k zlepšeniu o x %)
NRS 2002    Nutrition risk screening (skríning rizika výživy)
NT-pro BNP    N-terminal fragment pro-B-type natriuretic peptide (N-terminálny fragment nátriumdiuretický propeptid B)
P 53    proteín 53 (tumorový proteín P53)
PE..    pľúcna embólia
PKD    Polycystic Kidney Disease (polycystická choroba obličiek)
PN    Parkinsonova choroba
PPAR-?-     agonist peroxisome proliferator-activated receptor gamma agonists
PPD    Opurified Protein Derivate (purifikovaný proteínový derivát)
PPI    Protone Pump Inhibitor (inhibítor protónovej pumpy)
PUVA    Psoralen + UVA treatment (liečba psoralenom a UV-žiarením)
QFT test    QuantiFERON (stanovenie interferónu gama)
RER    replication error (porucha replikácie)
RFA     rádiofrekvenčná ablácia
RS3PE    Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting oedema (ustupujúca séronegatívna symetrická synovitída s mäkkým edémom)
SAH    subarachnoidová hemorágia
SBCC    superficial basal cell carcinoma (povrchový bazocelulárny karcinóm)
SCC    skvamocelulárny karcinóm
SCCA    squamous cell carcinoma antigen (antigén skvamocelulárneho karcinómu)
SCOPE    Study on Cognition and Prognosis in the Elderly (Štúdia vplyvu hypertenzie na kognitívne funkcie a prognózu u starších ľudí)
SHEP    Systolic Hypertension in the Elderly Program (program liečby systolickej hypertenzie u starších ľudí)
SLE    systémový lupus erythematosus
SPA    Staphylococcus pyogenes aureus
SPECT    single photon emission computed tomography (jednofotónová emisná počítačová tomografia
TCR    T cell receptor (povrchový receptor T-buniek)
TD    total dose (celková dávka)
TEM    transanálna endoskopická mikrochirurgia
TGF    transforming growth factor (transformujúci rastový faktor)
TPS    Tissue Polypeptide-Specific Antigen (tkanivovo špecifický polypeptidový antigén)
Vac    vakuolizačný cytotoxín