Príhovor hlavného hygienika Slovenskej republiky
Ivan Rovný
Príhovor prezidenta Slovenskej spoločnosti sociálneho lekárstva
Vojtech Ozorovský
Porovnanie výskytu nadváhy a obezity u študentov stredných škôl podľa jednotlivých indexov (BMI, WHR, WHtR)
Lenka Lesňáková
Prezentovanie životného štýlu s pozitívnym postojom k mentálnym poruchám výživy v prostredí internetu
Jana Straková, Tibor Baška
Úprava telesnej hmotnosti z pohľadu verejného zdravotníka – kazuistika
Mgr. Iveta Gondášová


Manažment výchovy k nefajčeniu u pracovníkov zdravotníctva v okrese Stará Ľubovňa
Mária Salamonová
Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov Slovenskej republiky vo vzťahu k užívaniu tabaku a alkoholu
Róbert Ochaba, Oľga Herdová, Paulína Kadličeková
Matematicko-štatistické modely vybraných aspektov merania telesnej zdatnosti
Jozef Rešovský, Peter Mišenda, Terézia Mederiová
Správanie sa žiakov a študentov bratislavských škôl vo vzťahu k slnečnému žiareniu
Ivana Vojteková, Eva Dobiášová, Vojtech Ozorovský
Vplyv chovu spoločenských a hospodárskych zvierat v obytnej zástavbe na environmentálne zdravie ľudí, skúsenosti so šetrením sťažností občanov
Zuzana Dietzová
Roztoče bytového prachu ako inhalačné alergény
Kvetoslava Koppová, Janka Lafférsová, Oľga Miklánková
Pracovníci RÚVZ – riziká a kategorizácia prác
Tibor Záborský, Mária Marušiaková
Prevencia AIDS
Klaudia Stehlová, Juraj Benko
Mediačný efekt copingu na asociáciu únavy a kvality života u pacientov so sklerózou multiplex
Pavol Mikula, Iveta Nagyová, Martina Krokavcová, Marianna Vitková, Jaroslav Rosenberger, Jarmila Szilasiová, Zuzana Gdovinová, Johan W. Groothoff, Jitse P. van Dijk
Vplyv CPAP liečby na kvalitu života pacientov so spánkovým apnoe: prehľadová štúdia
Vladimíra Timková, Iveta Nagyová, Sijmen A. Reijneveld, Ružena Tkáčová, Jitse P. van Dijk, Ute Bültmann
Kvalita života v podmienkach globalizácie
Jozef Rešovský, Terézia Mederiová
Ovplyvňuje sebahodnotenie adolescenta jeho životnú energiu?
Terézia Mederiová, Jozef Rešovský
Sledovanie trendu výskytu rizikových faktorov civilizačných ochorení u klientov Poradne zdravia v RÚVZ so sídlom v Čadci
Milan Zenka, Jana Grešáková
PEER prevencia v regióne Spiš
Matej Farkalín, Zuzana Sokolovská
Systém školenia PEER aktivistov
Zuzana Sokolovská, Matej Farkalín
Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov Slovenskej republiky v roku 2013 – vyhodnotenie prieskumu u seniorov
Adriána Račková, Vanda Kráľovská, Paulína Kadličeková
Nová koncepcia odboru Výchova k zdraviu
Vanda Kráľovská, Róbert Ochaba
Aktuálne programy v SR zamerané na deti a mládež
Viktória Jakubková
Prísun jódu potravou u detí Slovenskej republiky a hodnotenie rizika
Janka Bérešová, Dušan Béreš, Iveta Trusková
Spoločne proti kriminalite a bezpečné dieťa
Daniela Hlušková
Obezita a nadváha u klientov poradne zdravia RÚVZ so sídlom v Martine
Miriam Bobrovská, Tatiana Červeňová        
Zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov proti chrípke v ústavných zdravotníckych zariadeniach v Trnavskom kraji v chrípkovej sezóne 2012/2013
Dagmar Kollárová, Miriam Ondicová, Iveta Šuleková, Lujza Déderová, Tomáš Kiss
Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže u profesie učiteľ/učiteľka – vidiecka základná škola s integrovanými žiakmi
Mária Marušiaková, Tibor Záborský
Pohybová aktivita u detí v okresoch Svidník a Stropkov
Edita Podaná, Viera Michališinová
Účasť na preventívnych prehliadkach z pohľadu zdravotného uvedomenia a správania sa obyvateľov SR
Róbert Ochaba, Oľga Herdová
Pohybová aktivita obyvateľov Slovenskej republiky z pohľadu krajov
Róbert Ochaba, Oľga Herdová, Adriána Račková
Dávkovače vody a mikrobiologické znečistenie
Emília Pavleová, Peter Špringer, Eliška Knošková, Miriam Spálová, Iveta Kintlerová, Ivan Rovný
Prevencia rakoviny krčka maternice z pohľadu ovplyvnenia rizikových faktorov
Veronika Szabóová, Viera Švihrová, Henrieta Hudečková
Umelé kúpaliská a legionely
Danka Šimonyiová, Iveta Kintlerová, Miroslava Spálová, Emilia Pavleová, Ivan Rovný
Vývoj legislatívy očkovania na území Slovenska
Viera Švihrová, Henrieta Hudečková
Výskyt nadváhy a obezity u klientov poradne zdravia v rokoch 2011 – 2012 v Bardejove a porovnanie s klientmi z poradní zdravia v SR
Jana Zbyňovská, Jana Müllerová