Manažment, marketing a liekyZoznam obrázkov        7
Zoznam tabuliek        7
Predhovor        9
1  Lieky a ich potenciál na trhu        11
1.1  Liekový reťazec        11
1.2  Liek a trh        14


Internetový obchod ShopHerba


2  Hospodárska politika        21
2.1  Globalizácia a jej prejavy v ekonomike        22
2.2  Medzinárodná ekonomická integrácia        26
2.3  Ekonomické východiská        32
2.4  Trh, trhová ekonomika         37
2.5  Trh zdravotníckych služieb         48
3  Manažment a jeho možnosti        55
3.1  Základné črty manažmentu        56
3.2  Manažment a manažéri        58
3.3  Manažérske funkcie        60
3.4  Pragmatizmus v manažmente         71
3.5  Manažment a zdravotníctvo        75
3.6  Manažment kvality zdravotníckej starostlivosti        80
4  Marketing a lieky        85
4.1  Marketingová komunikácia        89
4.2  Reklama        90
4.3  Distribúcia, cena a propagácia        92
4.4  Marketing a jeho postavenie v oblasti liekov        94
5  Reklama a lieky        107
5.1  Funkcie reklamy        108
5.2  Druhy reklamy         109
5.3  Psychológia v reklame        110
5.4  Public relations        113
5.5  Stratégia reklamnej kampane        117
5.6  Reklamné prostriedky        119
5.7  Európska únia a reklama        126
5.8  Zákonná úprava reklamy na lieky        128
5.9  Osobitosti propagácie a reklamy v prostredí liekov        139
5.10  Samoregulácia reklamy        143
6  Literatúra        149
7  Kontrolné otázky        151