Je všeobecne známe, že choroby dutiny ústnej sa u ľudí vyskytujú veľmi často. Najčastejšie ide o najrozličnejšie chorobné stavy chrupu, od malformácií a anomálií až po najrozšírenejšiu chorobu – zubný kaz so všetkými jeho dôsledkami nielen pre chrup, ale aj pre celý organizmus. Preto súčasná medicína kladie taký veľký dôraz na správny vývoj chrupu, jeho udržiavanie, zdokonaľovanie, liečenie i dopĺňanie a nahrádzanie. Kým v ekonomicky vyspelých krajinách sa medicína pri svojom prudkom rozvoji zbavila rôznych nedokonalých spôsobov liečiteľstva, felčiarstva, ránhojičstva a im podobných profesií,  v našej krajine pretrvávala profesia dentistov v oblasti stomatológie ešte i po druhej svetovej vojne. Preto bolo potrebné, aby sa starostlivosť o chrup stala doménou vyspelej, vedecky fundovanej stomatológie, úzko spätej s ostatnými, najmä klinickými, odbormi medicíny. Vedecký a technický pokrok v dvadsiatom storočí priniesol aj do stomatológie nielen množ­stvo nových poznatkov, ale aj nových pracovných metód v diagnostike, liečbe i prevencii. Preto zákonite vznikli aj ďalšie čiastkové a nadstavbové stomatologické špecializácie a príslušní odborníci. Veľmi významné bolo zavedenie inštitucionalizova­ného ďalšieho vzdelávania v stomatológii, ktoré umožnilo aj v našej krajine takýchto odborníkov pripravovať nielen pre prax, ale aj pre výskum a výučbu. Treba však konštatovať, že v našej krajine stoma­tológovia nemajú v súčasnosti k dispozícii dostatok zdrojov odborných informácií časopiseckého, knižného ani elektronického charakteru. Preto Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry Herba, spol. s r. o., v Bratislave privítalo rukopis docenta MUDr. R. Kotulu, CSc., dlhoročného vedúceho Katedry stomatológie dnešnej Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, odborníka a pedagóga, autora viacerých odborných publikácií a prednášok, ktorý má zvučné meno nielen v našej krajine, ale aj v zahraničí, a ktorý vychoval veľký počet praktických stomatológov i stomatológov špecialistov. Autor sa podujal uverejniť v rámci postgraduálne orientovanej edície nášho vydavateľ­stva Malá lekárska knižnica príručku o endodontológii a jej klinickej derivácii – endodoncii. V nej zhromaždil pozoruhodné množstvo najnovších poznatkov z odborného štúdia, ale aj z vlastnej klinickej a vedeckej práce. Publikáciu rozdelil do šiestich častí, kde po úvodnej časti nasleduje druhá až piata, ktoré sú venované vlastnej endodontickej problematike, a šiesta obsahuje záver, zoznam odporúčanej literatúry a register, ktorý uľahčí čitateľovi orientáciu v publikácii.

Ďakujem autorovi doc. MUDr. R. Kotulovi, CSc., nielen za vzácny rukopis, ale aj za ochotu a spoluprácu s naším vydavateľstvom pri jeho pretvorení do knižnej podoby. Som presvedčený, že predkladaný, v poradí už 18., zväzok edície Malá lekárska knižnica bude dobrým pomocníkom stomatológov najmä v širokej praxi, ale aj ďalších odborníkov z oblasti klinickej medicíny, farmakológie i z oblasti vývoja a výroby prístrojov a nástrojov používaných v stomatológii.


MUDr. Radko Menkyna
vedúci redaktor