Základy sonografie bedrových kĺbov novorodencovPredhovor odborného redaktora         9
Predslov         11
Úvod         13
Kde je problém?         14
Ako vyriešiť problém?          14
Ako používať túto príručku         15

1 Technika         17

Prístrojové vybavenie         17
Prídavné zariadenie pre ultrazvuk bedrového kĺbu         17
Projekcia ultrazvukového záznamu         17

 


Internetový obchod ShopHerba


2 Anatómia a ultrazvukový obraz normálneho detského bedrového kĺbu         19

Terminológia pri opise ultrazvukovej anatómie         19
Ultrazvukové charakteristiky rozličných tkanív v oblasti bedrového kĺbu         19
Osifikácie v hyalínovej chrupke         20
Tuk a fibrotické spojivové tkanivo         20
Hyalínová chrupka         20
Proximálna časť femuru v ultrazvuku         21
Hlava femuru         21
Osifikačné centrum hlavy femuru         22
Ultrazvukové problémy s jadrom         22
Synoviálny záhyb a kĺbové puzdro         24
Takzvaný tekutý film         24
Acetábulum         24
Perichondrium hyalínovej chrupky acetabulárnej striešky         25
Acetabulárne labrum         25
Acetabulárna jamka         26
Kostný okraj = flexný bod          26

3  Štandardná rovina rezu         29

Princípy „štandardnej roviny rezu“         29
Dôležitosť troch orientačných bodov         29
Problém meniaceho sa kostného krytia hlavy femuru         29
Zadný rez         29
Stredný rez         30
Predný rez         30
Výnimky a variácie typických siluet rezov         30
Definícia strednej časti acetabulárnej striešky         32

4  Anatomická identifikácia – určenie orientačných bodov a efektov náklonu sondy         33

Anatomická identifikácia         33
Určenie orientačných bodov         33
Hodnotenie sonogramu bedrového kĺbu         34

5  Definovanie typov         37

Základné princípy         37
Typ I         37
Typ II         39
Typ III         40
Typ IV         41
Rozdiel medzi osifikáciou a degeneráciou         41
Osifikácia         41
Štruktúrna porucha (degenerácia)         42
Ako hodnotiť echogenitu v hyalínovej chrupke striešky acetábula         42

6  Ultrazvuková klasifikácia         43

Deskripcia         43
Základné pojmy a možné variácie         43
Výnimky zo systematického opisu         43
Systematický ultrazvukový nález         47

7  Technika merania         49

Línia kostnej striešky          49
Základná čiara – base line         50
Pomocná čiara         50
Línia chrupkovitej striešky         50

8  Klasifikácia pomocou sonometra         53

Hodnoty uhla alfa         54
Podskupiny kĺbov typu II         54
Sonografické hodnoty uhla alfa a rádiologický acetabulárny uhol         55
Hodnota uhla beta         56
Bedrové kĺby typu Ia a Ib         56
Bedrový kĺb typu D         56
Klasifikácia u predčasne narodených detí         57
Presnosť diagnózy         58

9  Instabilita         59

Elasticita („elastický odpor“)          59
Patologická instabilita         59
Definícia patologickej nestabilnosti         60
Súhrn základných rozdielov medzi elasticitou
a (patologickou) instabilitou         60

10  Termionológia dislokácie         61

11  Vyšetrovacia technika         63

Príprava         64
Vedenie a usmernenie matky         64
Vyšetrovací postup         64
Pravý bedrový kĺb         64
Získanie obrazu         65
Získanie sonogramu ľavého bedrového kĺbu         65
Omyly         65

12  Omyly v dôsledku nesprávneho náklonu sondy         67

Predo–zadný náklon         67
Zado–predný náklon         67
Kranio–kaudálny náklon         67
Kaudo–kraniálny náklon         67

13  Dokumentácia a kvalita         69

Dokumentácia obrazových záznamov         69
Minimálne požiadavky          69
Odporúčania         69
Písomná správa         69
Odporúčania pre zabezpečenie kritérií kvality
sonogramov         69

14  Princípy liečebného postupu na základe ultrazvukového vyšetrenia         71

Základné biomechanické aspekty ako podklad liečebných princípov         71
Cieľ liečby         71
Štádiá liečby         72
Prípravné štádium         72
Repozícia (reduction)         72
Retencia             72
Maturácia (fáza osifikácie)         73
Maturačná krivka         73
Omyly         74
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky o skríningu, diagnostike a liečbe vývojovej dysplázie bedrového kĺbu u detí          75

15  Odporučená literatúra         77