Ukrajinsko-slovenský právnický slovník

Do obchodu Shopherba

Slovník obsahuje viac ako 38 tisíc odborných termínov, terminologických i neterminologických spojení a slov zo všeobecného slovného fondu. Pri zostavovaní slovníkových hesiel boli využité ukrajinské právne normy, najmä z oblasti civilného a trestného práva, výkladový slovník ukrajinského jazyka, rusko-ukrajinské a ukrajinsko-ruské odborné slovníky, ako aj ďalšie zdroje.

Predkladaný slovník je určený predovšetkým súdnym prekladateľom a tlmočníkom, podnikateľskej verejnosti zaoberajúcej sa podnikaním na Ukrajine, resp. v  Slovenskej republike, prípadne i slovenskej a ukrajinskej právnickej verejnosti.

 

Vzhľadom na to, že právna terminológia sa využíva prakticky vo všetkých oblastiach nášho života, boli do slovníka zaradené početné ekonomické a politologické termíny a slová zo všeobecného slovného fondu, ktoré môžu mať v praxi väzbu na právnu, ekonomickú či politologickú oblasť.

Prednosťou slovníka je, že v širokom rozsahu uvádza exemplifikácie,  zvlášť exemplifikácie slovníkových slov patriacich k prídavným menám a že pri podstatných menách uvádza ukrajinské slovesné väzby spôsobujúce slovenským užívateľom značné ťažkosti. To v slovenskej slovníkovej praxi možno pokladať za ojedinelý jav.

Pri heslových neterminologických slovách sa spravidla uvádzajú len tie slovenské ekvivalenty, ktoré by mohli mať súvis a použitie v právnej, ekonomickej či v politologickej oblasti.