Ukrajinsko-slovenský právnický slovníkHeslové slová sú usporiadané v ukrajinskom abecednom poriadku a sú uvedené v svojom základnom gramatickom tvare. Ukrajinské heslové slovo je podčiarknuté a  označené prízvukom, a to tak, že prízvučná samohláska je vytlačená tučne. Ak miesto prízvuku kolíše, prízvukom sú označené obidve slabiky, na ktorých môže byť prízvuk.

Za heslovým slovom pri podstatných menách sa po spojovníku uvádza tvar genitívu a určenie rodu (m, ž, s), prídavné mená sa uvádzajú len v 1. páde mužského rodu. Slovesá sa uvádzajú vo vidových dvojiciach tak, že na prvom mieste je nedokonavé sloveso, pričom v slovenskej  časti sa uvádzajú len ekvivalenty nedokonavého slovesa. To sa kompenzuje tým, že v exemplifikáciách uvádzame lexikalizované spojenia tak so slovesom nedokonavého ako aj dokonavého vidu.

Prekladové ekvivalenty sa uvádzajú po dvojbodke, medzi sebou sú oddelené bodkočiarkou. Ak ide o odlišné významy, používa sa arabské číslovanie. Exemplifikácie slovného významu sa uvádzajú abecedne, bez ohľadu na to, či ide o zhodné alebo nezhodné prívlastkové spojenia. Po nich nasledujú abecedne usporiadané slovesné väzby a po nich ilustrácie s rozdielnymi tvarmi. Nakoniec sa sporadicky uvádzajú frazeologické spojenia.

V ukrajinskej časti ilustrácie nadradené slovo sa skracuje na začiatočné písmeno s bodkou, resp. s poslednou slabikou po spojovníku.

Ak majú ukrajinské heslové slová, ale aj exemplifikácie, viac slovenských ekvivalentov, tie sa uvádzajú podľa frekvencie používania, pričom sa oddeľujú čiarkou. Ak sú synonymicky vzdialenejšie, oddeľujú sa bodkočiarkou.