Úvod do pravnych disciplín pre sociálne štúdieShopherba1  PODSTATA A ZNAKY ŠTÁTU         7

1.1 Štát          7
1.2 Teórie o vzniku štátu         7
1.3 Znaky štátu         9

 

2  ÚSTAVA         14

2.1 Znaky ústavy         14
2.2 Funkcie ústavy         16
2.3 Delenie ústav         17

3  ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY         19

4  ŠTÁTNE ZRIADENIE         22

5  DEMOKRACIA – ZÁKLAD PRÁVNEHO ŠTÁTU         25

6  ŠTÁTNY REŽIM         27

7  PRÁVNY ŠTÁT         28

7.1 Vznik právneho štátu         28
7.2 Pojem právny štát         29
7.3 Koncepcie právneho štátu         30
7.4 Princípy právneho štátu         31
7.5 Právny štát a ústava Slovenskej republiky         34

8  ŠTÁTNA MOC A TEÓRIA DEĽBY MOCI         35

9  SYSTÉM ŠTÁTNYCH ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ         36

9.1 Charakteristika základných pojmov         36
9.2 Klasifikácia štátnych orgánov         37

10  PRÁVO A INÉ SYSTÉMY V SPOLOČNOSTI         43

10.1 Pojem právo         44
10.2 Objektívne a subjektívne právo         45
10.3 Iné systémy v spoločnosti         46
10.4 Výlučnosť práva         47

11  PRÁVNE VEDOMIE         48

12  PRÁVO, SPRAVODLIVOSŤ, MORÁLKA A SLOBODA         50

13  PRÁVNE SYSTÉMY         54

13.1 Pozitívne právo         54
13.2 Typy právnych kultúr         56
13.3 Vnútroštátne a medzinárodné právo         57
13.4 Právo Európskeho spoločenstva a Európskej únie         58

14  PRAMENE PRÁVA         60

15  TVORBA  PRÁVA         62

16  PRÁVNA NORMA         65

17  SYSTÉM  PRÁVA         67

17.1 Členenie práva na verejné a súkromné         68
17.2 Členenie na právo hmotné a procesné         87

18  SUBJEKTY PRÁVA         87

19  SÚDNA A INÁ PRÁVNA OCHRANA         91

19.1 Orgány ochrany práva         91

PRÍLOHY           97

LITERATÚRA         143