Právo a zdravotníctvo, 2. doplnené vydanie, Herba sro.PREDSLOV 
PREDHOVOR   


1  ÚVOD   


2  ZÁKLADY PRÁVA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV   

 


Internetový obchod ShopHerba


2.1  PODSTATA A ZNAKY ŠTÁTU    
2.2  TEÓRIE O VZNIKU ŠTÁTU   
2.3  ZNAKY ŠTÁTU   
2.4  ÚSTAVA   
2.4.1  Znaky ústavy   
2.4.2  Funkcie ústavy   
2.4.3  Delenie ústav   
2.5  ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY   
2.6  ŠTÁTNE ZRIADENIE   
2.7  DEMOKRACIA – ZÁKLAD PRÁVNEHO ŠTÁTU   
2.8  ŠTÁTNY REŽIM   
2.9  PRÁVNY ŠTÁT   
2.9.1  Vznik právneho štátu   
2.9.2  Pojem právny štát   
2.9.3  Koncepcie právneho štátu   
2.9.4  Princípy právneho štátu   
2.9.5  Právny štát a ústava Slovenskej republiky   
2.10  ŠTÁTNA MOC A TEÓRIA DEĽBY MOCI   
2.11  SYSTÉM ŠTÁTNYCH ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ   
2.11.1  Charakteristika základných pojmov   
2.11.2  Klasifikácia štátnych orgánov   
2.12  PRÁVO A INÉ SYSTÉMY V SPOLOČNOSTI   
2.12.1  Pojem právo   
2.12.2  Objektívne a subjektívne právo   
2.12.3  Iné systémy v spoločnosti   
2.12.4  Výlučnosť práva   
2.13  PRÁVNE VEDOMIE   
2.14  PRÁVO, SPRAVODLIVOSŤ, MORÁLKA A SLOBODA   
2.15  PRÁVNE SYSTÉMY   
2.15.1  Pozitívne právo   
2.15.2  Typy právnych kultúr   
2.15.3  Vnútroštátne a medzinárodné právo   
2.15.4  Právo Európskeho spoločenstva a Európskej únie   
2.16  PRAMENE PRÁVA   
2.17  TVORBA  PRÁVA   
2.18  PRÁVNA NORMA   
2.19  SYSTÉM  PRÁVA   
2.19.1  Členenie práva na verejné a súkromné   
2.19.2  Členenie na právo hmotné a procesné   
2.20  SUBJEKTY PRÁVA   
2.21  SÚDNA A INÁ PRÁVNA OCHRANA   
2.21.1  Orgány ochrany práva

3  MEDICÍNSKE PRÁVO
3.1  ZDRAVIE    
3.2  LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD    
Vybrané články s komentárom   
3.3  DOHOVOR O ĽUDSKÝCH PRÁVACH A BIOMEDICÍNE   
3.4  ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   
3.4.1  Katalóg zdravotných výkonov   
3.4.2  Základné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti (Lege artis)   
3.4.3  Etický rozmer poskytovania zdravotnej starostlivosti   
3.4.4  Informovaný súhlas   
3.4.5  Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti   
3.4.6  Vymedzenie práv a povinností   
3.4.7  Právny vzťah   
3.4.8  Rozhodovania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti   
3.4.9  Zdravotná dokumentácia   
3.4.10  Zápis do zdravotnej dokumentácie   
3.4.11  Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie   
3.4.12  Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie    
3.4.13  Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie   
3.4.14  Veda a výskum   
3.4.15  Biomedicínsky výskum   
3.4.16  Transplantácie   
3.4.17  Sterilizácie   
3.4.18  Postup pri úmrtí   
3.4.19  Určenie smrti    
3.4.20  Informačná sústava zdravotníctva   
3.4.21  Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva   
3.4.22  Kompetencie jednotlivých ministerstiev na úseku organizácie, usmerňovania a kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti   
3.5  ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK a PACIENT (práva a povinnosti)   
3.5.1  Charta práv pacienta v SR   
3.5.2  Európska charta práv pacientov   
3.5.3  Etický kódex zdravotníckeho pracovníka


4  PRÁVO VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE
4.1  VEREJNÁ SPRÁVA NA ÚSEKU ZDRAVOTNÍCTVA   
4.1.1  Historicko-právne postavenie verejného zdravotníctva na území Slovenska   
4.1.2  Verejná správa na úseku zdravotníctva v SR   
4.2  OCHRANA, PODPORA A ROZVOJ VEREJNÉHO ZDRAVIA   
4.2.1  Organizácia a výkon verejného zdravotníctva   
4.2.2  Národné referenčné centrum (NRC)   
4.2.3  Prevencia ochorení a iných porúch zdravia   
4.2.4  Odborná spôsobilosť   
4.2.5  Zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky   
4.2.6  Kozmetické výrobky   
4.2.7  Požiadavky na radiačnú ochranu   
4.2.8  Ohrozenie verejného zdravia    
4.2.9  Povinnosti fyzických a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia    
4.2.10  Výkon Štátneho zdravotného dozoru    
4.2.11  Priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva    
4.2.12  Informačné systémy, informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov   
4.3  SPRÁVNE KONANIE (správny poriadok)   
4.3.1  Správne konanie   
4.3.2  Rozhodovacie procesy vo verejnej správe   
4.3.3  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní   
4.3.4  Správne súdnictvo   
4.3.5  Rozhodovacia činnosť správneho orgánu na úseku ochrany verejného zdravia   
4.4  LIEKOVÁ POLITIKA   
4.4.1  Úvod   
4.4.2  Lieková politika, ciele a zložky   
4.4.3  Lieková politika v kontexte aktivít farmaceutického priemyslu   
4.4.4  Lieková legislatíva   
4.4.5  Lieková regulácia   
4.4.6  Ekonomické otázky v liekovej politike   
4.4.7  Regulácia nákladov na lieky   
4.4.8  Etika v liekovej politike    
4.4.9  Reklama a lieky   
4.4.10  Výskum a vývoj nových liekov   
4.4.11  Registrácia liekov    
4.4.12  Farmakoekonomické hodnotenie a typy farmakoekonomických analýz    
4.4.13  Pacient v kontexte liekovej politiky    
4.4.14  Patient Empowerment v kontexte Market accessu   
4.4.15  Patient Empowerment   
4.4.16  Základná terminológia   
4.5  PRÁVNA REGULÁCIA UŽÍVANIA ALKOHOLU, TABAKU A DROG   
4.5.1  História užívania tabaku a regulácia tabaku      
4.5.2  Právne normy na kontrolu tabaku na Slovensku   
4.5.3  Právne normy na kontrolu alkoholu v Európskej únii   
4.5.4  Právne normy na kontrolu alkoholu na Slovensku   
4.5.5  Právne normy na kontrolu drog


5  PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ V ZDRAVOTNÍCTVE
5.1  ÚVOD DO PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI   
5.2  TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ   
5.2.1  Úvod do trestnoprávnej zodpovednosti   
5.2.2  Pojem a druhy trestného činu   
5.2.3  Páchateľ, spolupáchateľ a účastník trestného činu   
5.2.4  Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a protiprávnosť činu   
5.2.5  Trestnoprávne sankcie   
5.3  VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINOV V ZDRAVOTNÍCTVE   
5.3.1  Trestné činy proti životu a zdraviu (§ 144 – 178 TZ)   
5.3.2  Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie (§ 161 – 178 TZ)    
5.3.3  Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu (§ 284 – 310 TZ)   
5.4  OBČIANSKOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ V ZDRAVOTNÍCTVE   
5.4.1  Subjekty občianskoprávnej zodpovednosti v zdravotníctve   
5.4.2  Skutkové podstaty občianskoprávnej zodpovednosti za škodu a nemajetkovú ujmu v zdravotníctve    
5.4.4  Náhrada škody a nemajetkovej ujmy v zdravotníctve   
5.5  ADMINISTRATÍVNO­PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ   
5.5.1  Úvod do administratívno­právnej zodpovednosti    
5.5.2  Správny delikt   
5.5.3  Delenie správnych deliktov   
5.5.4  Priestupky   
5.5.5  Iné správne delikty   
5.6  PRACOVNO­PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ   
5.5.1  Úvod do pracovnoprávnej zodpovednosti   
5.5.2  Zodpovednosť zamestnanca za škodu   
5.5.3  Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu


6  VYBRANÉ KAPITOLY MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE
6.1  MEDZINÁRODNÉ PRÁVO A JEHO CHARAKTERISTIKA    
6.1.1  Pojem a názov medzinárodného práva   
6.1.2  Predmet medzinárodného práva   
6.1.3  Zdroje medzinárodného práva   
6.2  ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV (OSN)   
6.2.1  Charakteristika Organizácie Spojených národov    
6.2.2  Prehľad základných dokumentov OSN   
6.3  MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ ORGANIZÁCIE V RÁMCI OSN    
6.4  RADA EURÓPY   
6.5  EURÓPSKA ÚNIA   
6.5.1  Vznik Európskej únie   
6.5.2  Významné dátumy Európskej únie   
6.5.3  Príčiny vzniku Európskej únie   
6.5.4  Sociálna charta a Európska únia   
6.5.5  Spoločný trh Európskej únie   
6.5.6  Orgány Európskej únie   
6.5.7  Hranice Európskej únie   
6.6  PRÁVO EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA (Aacquis communautaire – AC)   
6.6.1  Komunitárne právo   
6.6.2  Zásada prednosti komunitárneho práva   
6.6.3  Priama použiteľnos komunitárneho práva   
6.6.4  Priamy účinok komunitárneho práva   
6.6.5  Nepriamy účinok komunitárneho práva   
6.6.6  Právo Európskej únie   
6.7  ORGANIZÁCIA PRE BEZPEČNOSŤ A SPOLUPRÁCU V EURÓPE – OBSE   
6.7.1  Ďalšie kroky po konferencii    
6.8  MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE    
6.8.1  NATO   
6.8.2  OAŠ – Organization of American States   
6.8.3  OAU – Organization of African Unity   
6.8.4  Západoeurópska únia – ZEÚ – Western European Union   
6.8.5  Liga arabských štátov – AL (Arabská liga)   
6.9  GLOBÁLNY SYSTÉM A EURÓPSKY SYSTÉM OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV   
6.9.1  Globálny systém ochrany ľudských práv   
6.9.2  Európsky systém ochrany ľudských práv   
6.9.3  Regionálne systémy ochrany ľudských práv   
6.10  SOCIÁLNA A HOSPODÁRSKA DIMENZIA   
6.10.1  Európske dohovory o ochrane sociálnych práv   
6.11  MORSKÉ PRÁVO