Vybrané kapitoly zdravotníckeho práva pre ošetrovateľstvo

1  ÚVOD        

2  ZÁKLADY PRÁVA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV        

2.1 Podstata a znaky Štátu         
2.2 Teórie o vzniku štátu        
2.3 Znaky štátu        
2.4  Ústava        
2.4.1  Znaky ústavy        
2.4.2  Funkcie ústavy        
2.4.3  Delenie ústav        
2.5  Základné ľudské práva a slobody        
2.6  Štátne zriadenie         
2.7  Demokracia – základ právneho štátu        
2.8  Štátny režim        
2.9  Právny štát


Internetový obchod ShopHerba


2.9.1  Vznik právneho štátu        
2.9.2  Pojem právny štát        
2.9.3  Koncepcie právneho štátu        
2.9.4  Princípy právneho štátu        
2.9.5  Právny štát a ústava Slovenskej republiky        
2.10  Štátna moc a teória deľby moci        
2.11  Systém štátnych orgánov a organizácií        
2.11.1  Charakteristika základných pojmov        
2.11.2  Klasifikácia štátnych orgánov        
2.12  Právo a iné systémy v spoločnosti        
2.12.1  Pojem právo        
2.12.2  Objektívne a subjektívne právo        
2.12.3  Iné systémy v spoločnosti        
2.12.4  Výlučnosť práva        
2.13  Právne vedomie        
2.14  Právo, spravodlivosť, morálka a sloboda        
2.15  Právne systémy        
2.15.1  Pozitívne právo        
2.15.2  Typy právnych kultúr        
2.15.3  Vnútroštátne a medzinárodné právo        
2.15.4  Právo Európskeho spoločenstva a Európskej únie        
2.16  Pramene práva        
2.17  Tvorba  práva        
2.18  Právna norma        
2.19 Systém  práva        
2.19.1  Členenie práva na verejné a súkromné        
2.19.2  Členenie na právo hmotné a procesné        
2.20  SUBJEKTY PRÁVA        
2.21  SÚDNA A INÁ PRÁVNA OCHRANA        
2.21.1  Orgány ochrany práva

 

3  MEDICÍNSKE PRÁVO        

3.1 Zdravie         
3.2  Listina základných práv a slobôd         
3.3 Dohovor O ľudských právach A biomedicíne        
3.4  Zdravotná starostlivosť        
3.4.1  Katalóg zdravotných výkonov        
3.4.2  Základné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti        
3.4.3  Etický rozmer poskytovania zdravotnej starostlivosti        
3.4.4  Informovaný súhlas        
3.4.5  Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti        
3.4.6  Vymedzenie práv a povinností        
3.4.7  Právny vzťah        
3.4.8  Rozhodovania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti        
3.4.9  Zdravotná dokumentácia        
3.4.10  Zápis do zdravotnej dokumentácie        
3.4.11  Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie        
3.4.12  Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie         
3.4.13  Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie        
3.4.14  Veda a výskum        
3.4.15  Biomedicínsky výskum        
3.4.16  Transplantácie        
3.4.17  Sterilizácie        
3.4.18  Postup pri úmrtí        
3.4.19  Určenie smrti         
3.4.20  Informačná sústava zdravotníctva        
3.4.21  Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva        
3.4.22  Kompetencie jednotlivých ministerstiev na úseku organizácie, usmerňovania a kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti        
3.5 Zdravotnícky pracovník a pacient (práva a povinnosti)        
3.5.1  Charta práv pacienta v SR        
3.5.2  Európska charta práv pacientov        
3.5.3  Etický kódex zdravotníckeho pracovníka

4  PRÁVO VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE        

4.1 Verejná správa na úseku zdravotníctva        
4.1.1  Historicko-právne postavenie verejného zdravotníctva na území Slovenska        
4.1.2  Verejná správa na úseku zdravotníctva v SR        
4.2  Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia        
4.2.1  Organizácia a výkon verejného zdravotníctva        
4.2.2  Národné referenčné centrum (NRC)        
4.2.3  Prevencia ochorení a iných porúch zdravia        
4.2.4  Odborná spôsobilosť        
4.2.5  Zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky        
4.2.6  Kozmetické výrobky        
4.2.7  Požiadavky na radiačnú ochranu        
4.2.8  Ohrozenie verejného zdravia         
4.2.9  Povinnosti fyzických a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia         
4.2.10  Výkon Štátneho zdravotného dozoru         
4.2.11  Priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva         
4.2.12  Informačné systémy, informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov        
4.2.13  Hlásenie prenosných ochorení podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

LITERATÚRA