Slovensko-ukrajinský slovník

Odborný prekladový slovník obsahuje okolo 9 668 slovenských heslových slov a viac ako 40 tisíc ich ukrajinských ekvivalentov a exemplifikácií z právnej, ekonomickej a politologickej oblasti, ako aj heslá, ktoré nemajú terminologický charakter, ale môžu mať väzbu na právnu, ekonomickú či politologickú oblasť.

Výber slov bol robený na základe odborných a všeobecných slovníkov, ako aj slovenských noriem z jednotlivých oblastí práva.

Heslové slová sú usporiadané v abecednom poriadku a sú uvedené v svojom základnom tvare. Vzhľadom na charakter slovníka gramatický aparát sa pri nich neuvádza. V abecednom poriadku sú v rámci hesla po dvojbodke usporiadané i exemplifikácie – najskôr prívlastkové spojenia, potom spojenia so slovesom. Na konci exemplifikácií sa ojedinele uvádzajú frazeologické spojenia. Rekcia sa podľa potreby označuje zámenom.

 


Internetový obchod ShopHerba


Heslové slovo sa uvádza tučne, jeho ukrajinský ekvivalent je označený prízvukom. Prízvuk je označený tak, že prízvučná samohláska je vytlačená tučne. Ak slovo má dvojitý prízvuk, tento sa vyznačí nad rôznymi samohláskami (договір). V ilustráciách sa heslové slovo i jeho ukrajinský preklad v základnom tvare skracuje na začiatočné písmeno s bodkou, v ostatných tvaroch sa v slovenskej časti ilustrácií nemenná časť slova skracuje pomocou skratky (-), po ktorej nasleduje príslušná koncovka. Kvalifikátory (dipl., polit. ap.) sa uvádzajú len vtedy, ak sa to isté slovo týka iného ako právneho, ekonomického čí politologického odboru, alebo ak je potrebné zvýrazniť, že jeden z významov slova sa vzťahuje taktiež na vyznačenú oblasť.

 


Pozri aj Ukrajinsko-slovenský právnický slovník

Slovensko-ukrajinský slovník Ukrajinsko-slovenský právnický slovník