Právo a zdravotníctvoPREDSLOV
PREDHOVOR
1 ÚVOD DO PRÁVNYCH DISCIPLÍN PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
1.1 Podstata a znaky štátu

1.1.1 Štát
1.1.2 Teórie o vzniku štátu
1.1.3 Znaky štátu
1.2 Ústava
1.2.1 Znaky ústavy
1.2.2 Funkcie ústavy
1.2.3 Delenie ústav


Internetový obchod ShopHerba


1.3 Základné ľudské práva a slobody
1.4 Štátne zriadenie
1.5 Demokracia - základ právneho štátu
1.6 Štátny režim
1.7 Právny štát

1.7.1 Vznik právneho štátu
1.7.2 Pojem právny štát
1.7.3 Koncepcie právneho štátu
1.7.4 Princípy právneho štátu
1.7.5 Právny štát a Ústava Slovenskej republiky
1.8 Štátna moc a teória deľby moci
1.9 Systém štátnych orgánov a organizácií

1.9.1 Charakteristika základných pojmov
1.9.2 Klasifikácia štátnych orgánov
1.10 Právo a iné systémy v spoločnosti
1.10.1 Pojem právo
1.10.2 Objektívne a subjektívne právo
1.10.3 Iné systémy v spoločnosti
1.10.4 Výlučnosť práva
1.11 Právne vedomie
1.12 Právo, spravodlivosť, morálka a sloboda
1.13 Právne systémy

1.13.1 Pozitívne právo
1.13.2 Typy právnych kultúr
1.13.3 Vnútroštátne a medzinárodné právo
1.13.4 Právo Európskeho spoločenstva a Európskej únie
1.14 Pramene práva
1.15 Tvorba práva
1.16 Právna norma
1.17 Systém práva

1.17.1 Členenie práva na verejné a súkromné
1.17.2 Členenie na právo hmotné a procesné
1.18 Subjekty práva
1.19 Súdna a iná právna ochrana

1.19.1 Orgány ochrany práva

2 MEDICÍNSKE PRÁVO
2.1 Medicínske právo a jeho budúcnosť
2.2 Zdravie
2.3 Listina základných práv a slobôd
2.4 Dohovor o ľudských právach a biomedicíne
2.5 Zdravotná starostlivosť

2.5.1 Katalóg zdravotných výkonov
2.5.2 Základné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti
2.5.3 Etický rozmer poskytovania zdravotnej starostlivosti
2.5.4 Informovaný súhlas
2.5.5 Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti
2.5.6 Vymedzenie práv a povinností
2.5.7 Právny vzťah
2.5.8 Rozhodovania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
2.5.9 Zdravotná dokumentácia
2.5.10 Zápis do zdravotnej dokumentácie
2.5.11 Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie
2.5.12 Výpis zo zdravotnej dokumentácie
2.5.13 Nahliadanie do zdravotnej dokumentácie
2.5.14 Veda a výskum
2.5.15 Biomedicínsky výskum
2.5.16 Transplantácie
2.5.17 Sterilizácie
2.5.18 Postup pri úmrtí
2.5.19 Určenie smrti
2.5.20 Informačná sústava zdravotníctva
2.5.21 Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva
2.5.22 Kompetencie jednotlivých ministerstiev na úseku organizácie, usmerňovania a kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti
2.6 Zdravotnícky pracovník a pacient (práva a povinnosti)
2.6.1 Etický kódex zdravotníckeho pracovníka
2.6.2 Charta práv pacienta v SR
2.6.3 Európska charta práv pacientov

3 PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ V ZDRAVOTNÍCTVE
3.1 Vybrané kapitoly právnej zodpovednosti v zdravotníctve
3.2 Trestnoprávna zodpovednosť

3.2.1 Druhy trestných činov a trestnoprávne sankcie
3.2.2 Páchateľ, spolupáchateľ, účastník trestného činu a okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a protiprávnosť činu
3.2.3 Vybrané skutkové podstaty trestných činov v zdravotníctve
3.2.4 Trestné činy proti životu a zdraviu
3.2.5 Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach
3.2.6 Trestné činy proti iným právam a slobodám
3.3 Občianskoprávna zodpovednosť
3.3.1 Definícia pojmu občianskoprávna zodpovednosť
3.3.2 Objektívna a subjektívna zodpovednosť
3.3.3 Spoluzodpovednosť za spôsobenú škodu
3.4 Administratívnoprávna zodpovednosť
3.4.1 Správny delikt (pojem, znaky a členenie)
3.4.2 Predmet právnej úpravy a sankcie uplatňované v rámci administratívnoprávnej zodpove
3.4.3 Priestupky
3.4.4 Iné správne delikty právnických osôb
3.4.5 Ďalšie druhy správnych deliktov
3.5 Pracovnoprávna zodpovednosť
3.5.1 Predpoklady vzniku pracovnoprávnej zodpovednosti
3.5.2 Zodpovednosť zamestnanca za škodu
3.5.3 Rozsah náhrady škody spôsobenej zamestnancom
3.5.4 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu
3.5.5 Rozsah náhrady škody spôsobenej zamestnávateľom

4 PRÁVO VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE
4.1 Verejná správa na úseku zdravotníctva
4.1.1 Historicko-právne postavenie verejného zdravotníctva na území Slovenska
4.1.2 Verejná správa na úseku zdravotníctva v SR
4.1.3 Samospráva na úseku zdravotníctva
4.1.4 Profesijné združenia - záujmová samospráva
4.1.5 Vydávanie rozhodnutí v správnom konaní na úseku zdravia
4.1.6 Rozhodovacia činnosť správneho orgánu na úseku ochrany verejného zdravia
4.2 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
4.2.1 Organizácia a výkon verejného zdravotníctva
4.2.2 Prevencia ochorení a iných porúch zdravia
4.2.3 Odborná spôsobilosť
4.2.4 Zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky
4.2.5 Požiadavky na radiačnú ochranu
4.2.6 Opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva
pri mimoriadnych udalostiach
4.2.7 Ďalšie povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
4.2.8 Štátny zdravotný dozor
4.2.9 Priestupky a iné správne delikty
4.2.10 Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
4.3 Správne konanie v zdravotníctve
4.3.1 Prvá časť - úvodné ustanovenia
4.3.2 Správne orgány, účastníci konania a zúčastnené osoby
4.3.3 Priebeh konania
4.3.4 Preskúmanie rozhodnutí
4.3.5 Výkon rozhodnutí
4.3.6 Prechodné a záverečné ustanovenia
4.4 Lieková politika v Slovenskej republike
4.5 Právne normy na úseku kontroly tabaku, alkoholu a drog
4.6 Zdravotná starostlivosť v ozbrojených silách SR


5 VYBRANÉ KAPITOLY MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A PRÁVO EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
5.1 Medzinárodné právo a jeho charakteristika
5.2 Organizácia Spojených národov - OSN
5.3 Medzinárodné odborné organizácie v rámci OSN
5.4 Rada Európy
5.5 Európska únia
5.6 Právo Európskeho spoločenstva
5.7 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe - KBSE
5.8 Medzinárodné organizácie
5.9 Globálny systém a európsky systém ochrany ľudských práv
5.10 Sociálna a hospodárska dimenzia
5.11 Morské právo

6 PRÁVNE PREDPISY NA ÚSEKU ZDRAVOTNÍCTVA