Súčasné vedomosti zdravotníckeho pracovníka, najmä lekára, by nemali byť ohraničené iba na odbor, v ktorom vykonáva svoju odbornú činnosť. Znalosť základných princípov manažmentu a právnych noriem v každodennej praxi sa stáva neodmysliteľnou súčasťou prístupu zdravotníka k spolupracujúcim inštitúciám, ku kolegom a v neposlednom rade aj k pacientom.

Profesor JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH, spolu so svojimi spolupracovníkmi pripravil monografiu na tému Právo a zdravotníctvo, ktorá má ambície poskytnúť, neraz chýbajúce, užitočné informácie pri výkone zdravotníckeho povolania.

V prvej kapitole nazvanej "Úvod do právnych disciplín pre zdravotníckych pracovníkov" autori veľmi podrobne opisujú podstatu a znaky štátu, ústavy, uvádzajú základné ľudské práva, definujú štátne zriadenie, znaky a formy demokracie a štátnej moci. V závere kapitoly sa okrem iného píše o práve, spravodlivosti, morálke a slobode, o legislatívno-zákonodarnom procese v Slovenskej republike.

V druhej kapitole sa autor so spolupracovníkmi zameral na "Medicínske právo", kde sú uvedené právne normy týkajúce sa zdravia a zdravotného stavu, rozhodovania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie, uchovávanie a nahliadanie do zdravotnej dokumentácie. Súčasťou kapitoly sú aj práva a povinnosti pacienta.

Tretia kapitola sa venuje právnej zodpovednosti v zdravotníctve s dôrazom na trestnoprávnu, pracovnoprávnu, občianskoprávnu a administratívnu zodpovednosť .

Štvrtá kapitola sa zameriava na "Právo vo verejnom zdravotníctve" od historického prehľadu až po posledné právne normy upravujúce výkon verejnej správy na úseku zdravotníctva. Nachádzajú sa tu náplne a hlavné úlohy Ministerstva zdravotníctva, miestnych orgánov štátnej zdravotnej správy, Úradov verejného zdravotníctva, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, samosprávnych orgánov na úseku zdravotníctva a profesijných združení.

Piata kapitola poskytuje informácie z oblasti medzinárodného práva s dôrazom na právo Európskeho spoločenstva národov. Autori sa zaoberajú charakteristikou Organizácie spojených národov, Rady Európy, Európskej únie. Podrobnejšie je uvedené právo Európskeho spoločenstva národov a Európskej únie. Podkapitoly sú zamerané najmä na Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, na globálny systém a na európsky systém ochrany ľudských práv. Monografiu uzatvárajú citácie právnych predpisov na úseku zdravotníctva.

Publikácia je určená pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Nachádzajú sa v nej dôležité informácie pre pregraduálne, ale aj pre postgraduálne štúdium v oblasti medicíny, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a klinických odborov v neštátnom, ako aj v štátnom sektore zdravotníctva. Pretože znalosť a využívanie právnych predpisov a nariadení je nevyhnutnou súčasťou práce zdravotníckych pracovníkov vo všetkých profesiách, prajem publikácii rýchlu cestu ku všetkým budúcim používateľom.