Význam práva pre organizáciu a riadenie zdravotníctva aj pre výkon zdravotníckeho povolania spočíva v tom, že právo je návodom, pokynom, ale aj príkazom spoločnosti, ako má zodpovedný subjekt konať, ako sa má v určitých situáciách správať tak, aby sa do súladu dostali všeobecné individuálne, prípadne aj skupinové záujmy.

Na druhej strane právo je pre zodpovedný subjekt zárukou toho, že sa mu poskytne príslušná ochrana, keď sa vo svojom konaní riadi týmto návodom, pokynom, či príkazom. Je preto žiaduce, aby zdravotnícki pracovníci poznali právne normy aj princípy, na ktorých sú založené. V tomto zmysle vystupuje do popredia význam zdravotníckeho práva a potrebného právneho vedomia zdravotníckeho pracovníka v Slovenskej republike.

Znalosť právnych predpisov je mimoriadne významná vo všeobecnosti, osobitnú dôležitosť však nadobúda v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pre zdravotníckeho pracovníka, ktorý každodenne zaobchádza s hodnotou najcennejšou - s ľudským životom, niet dôležitejšej informácie, ako poznať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z právnych noriem. Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - či už je ním zdravotnícky pracovník alebo zdravotnícke zariadenie - by sa vo vlastnom záujme mal oboznámiť s príslušnými právnymi normami.

V Slovenskej republike formálnu publikáciu právnych noriem upravuje zákon č. 1/1993 Z.z. v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Mimoriadne významný je jeho § 2, v ktorom sa uvádza: "O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná. Toto ustanovenie zákona možno voľne vyjadriť výrokom: Neznalosť zákona neospravedlouje".

Štúdium zdravotníckeho práva je súčasťou pregraduálneho, ale aj postgraduálneho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve. Predkladaná monografia je koncipovaná jednoducho, aby študenti medicíny, ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva dostali solídny základ zo zdravotníckeho práva - medicínskeho práva. Má prispieť k zvyšovaniu ich právneho vedomia, k poznaniu ich práv a povinností a spôsobu ich uplatňovania. Má napomôcť vysvetliť najzávažnejšie problémy právnej zodpovednosti, ktoré súvisia so zdravím, zdravotníckou starostlivosťou a s výkonom zdravotníckych povolaní. Navyše má slúžiť aj ako každodenný poradca najmä vedúcim pracovníkom v orgánoch štátnej správy v zdravotníctve, v zdravotníckych organizáciách a zariadeniach.

V publikácii som nadviazal na názory vyslovené na posledných šiestich svetových kongresoch medicínskeho práva - World Congress on Medical Law (Siófok, 1998, Helsinky, 2000, Maastricht, 2002, Melbourne, 2004, Toulous, 2006, Peking, 2008). Pokladám za svoju povinnosť vysloviť autorom týchto názorov poiakovanie za to, že v nich prispeli k objasneniu mnohých problémov a že pri mnohých naznačili aj spôsob ich riešenia. Ďakujem aj spolupracovníkom, ktorí boli ochotní mnohé problémy so mnou konzultovať a podeliť sa o svoje poznatky z tejto oblasti.