Svetová zdravotnícka organizácia zaraďuje osteo­porózu spolu s onkologickými a kardiovasku­lárnymi ochoreniami medzi civilizačné hrozby 21. storočia. Problém osteoporózy sa celosvetovo akceptuje predĺžením obdobia „Dekády kostí a kĺ­bov“ o ďalšie roky.

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO/WHO) z roku 1994 je osteoporóza metabolické ochorenie kostí, ktoré spôsobuje úbytok množstva kostnej hmoty, poruchu mikroštruktúry s ná­sledným zvýšením jej fragility a rizikom zlomenín. Z pato­fyziologického hľadiska znamená osteoporó­za zníženie množstva kostnej masy na jednotku objemu kosti.

V praxi sa to prejavuje tak, že takmer každá druhá žena po menopauze utrpí niektorú z typických osteoporotických zlomenín (predlaktie, chrbtica, proxi­málny femur). Zlomeniny u starších pacientov majú často závažné dôsledky a výrazne tak ovplyvňujú kvalitu ich života. Celoživotné riziko osteoporotickej zlomeniny sa odhaduje na 40 %, čo je podobné riziku srdcovociev­nych ochorení.

Krajiny EÚ vytvorili panel expertov pri Európ­skom parlamente, ktorý vytvára Európsku kon­cepciu diagnos­tických a preventívne-terapeutických opatrení. Slovensko sa radí medzi krajiny s naj­lepšie rozpracovanou koncepciou starostlivosti o osteporotických pacientov. Za tým stojí tím odborníkov, ktorí sa dlhodobo zaoberajú danou problematikou, systematicky presadzujú najnovšie trendy do klinickej praxe, obhajujú nevyhnutné legilatívne kroky. Výsledkom je aj nadpriemerný počet denzitometrických pracovisk, kvalitné epi­demiologické údaje a najmodernejšie terapeutické možnosti. Za všetko hovorí fakt, že v roku 2012 sa Slovensko zaradilo medzi krajiny, ktoré môžu používať pre krajinu špecifický údaj 10-ročného rizika osteoporotickej zlomeniny tzv. FRAX.

Slovensko sleduje hlavné črty demografického vývoja v najrozvinutejších krajinách Európskej únie. Stredná dĺžka života sa zvyšuje a starnutie populácie sa začína prejavovať aj u nás. Prináša celý rad problémov, medzi nimi samozrejme aj pre zdravotnícku a sociálnu starostlivosť. Dĺžka veku však nie je jediná charakteristika, ktorá nás zaujíma. Stále viac sa hovorí o kvalite života. Viaceré krajiny sa snažia vyjadriť ekonomické straty pri osteoporotických zlomeninách aj fi­nančne. Nejde len o náklady na diagnostiku a liečbu, ale aj o straty zmenou kvality života postihnutých osôb (QALYs). Odhady vychádzajú na desiatky miliárd eur pre vyspelé krajiny. Zdôraznenie potreby prevencie a účinnej liečby osteoporózy sa teda nemeria len nákladmi na liečbu, ale aj stratami kvality života. Aj tieto údaje napovedajú o význame nastolenej problematiky. Napriek tomu, že osteoporóza zásadným spôsobom vstupuje do nášho života, lekárom chýbala monografia, ktorá by prinášala nielen najnovšie poznatky v danej oblasti, ale ktorá by dokumentovala aj vývoj u nás a prinášala diagnostické a liečebné algoritmy najvhodnejšie pre našich pacientov.

Je preto významným počinom prof. Payera a jeho spolupracovníkov, ktorí sa podujali pripraviť komplexnú slovenskú pôvodnú monografiu veno­vanú problematike osteoporózy. Monografia

Osteo­po­róza, ktorú pripravil prof. J. Payer a spo­-lu­pracovníci, je výstupom ich dlhoročnej vedecko-odbornej a klinickej profilácie. Monografia je nielen sumarizovaním dosiahnutých výsledkov, ale aj vytýčením nových úloh a zadaní klinickej a experimentálnej medicíny. Dielo je z tohto pohľadu priekopníckym činom, ktorý sa zapíše do histórie modernej slovenskej internej medicíny.

Ani na tomto mieste nemôžeme nespomenúť aktivity Vydavateľstva zdravotníckej literatúry HERBA, s. r. o. v Bratislave, ktoré sleduje najnovšie trendy medicíny a vytvára podmienky pre vznik odbornej literatúry potrebnej pre lekárov a zdra­votníckych pracovníkov v celom spektre zdravot­níckej starostlivosti. Je zásluhou vydavateľstva, že iniciovalo práce na tejto monografii a vytvorilo podmienky pre jej knižnú finalizáciu. Ako vedúci redaktor oceňujem prácu celého kolektívu autorov, ktorí pod „editorským“ vedením a autorským príkladom prof. MUDr. Juraja Payera, CSc., naplnili vytýčené ciele, dali publikácii obsah v primeranej hĺbke a šírke. Chcem poďakovať aj recenzentom profesorovi Blahošovi a profesorovi Rovenskému za precíznu prácu a pripomienky, ktorými pomohli dopracovať rukopis diela po odbornej, vedeckej i didaktickej stránke. Kniha je určená predovšetkým internistom, všeobecným leká­rom prvého kontaktu, ale aj ostatným lekárom ďalších odborov, napr. geriatrom a ortopédom pre postgraduálne vzdelá­vanie. Monografia obsahuje prioritné vlastné ve­decké a klinické výsledky autorov, čím je cenným rozšírením našej pôvodnej vedeckej tvorby. Sme pre­svedčení, že toto dielo sa zaradí medzi naj­úspešnejšie knižné publikácie Vydavateľstva Herba určené pre praktického lekára.

Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., mim. prof.
vedúci redaktor