Monografie Osteoporóza z pera renomovaných slovenských autorů se zabývá epidemiologicky významnou civilizační chorobou a nepochybně přispěje k pochopení její patogeneze, diagnostiky, léčby a prevence, a to z hlediska nových poznatků a vlastních bohatých zkušeností. Umožní tak účinnější péči o nemocné touto zákeřnou chorobou. Zákeřnou proto, že se často zcela neočekávaně projeví  až osteoporotickou zlomeninou, nejčastěji obratlů, zápěstí  a nejzávažnější zlomeninou krčku stehenní kosti.

Není náhodou, že kniha vzniká na Slovensku, které díky autorům má dokonale rozpracovanou koncepci péče o nemocné osteoporózou. Přispívá k ní i právě tato monografie, a to dílem zásadním.

Obsah díla zahrnuje všechny aspekty osteoporózy. Po úvodní kapitole, která shrnuje jednotlivé cha­rakteristiky osteoporózy (historii, definici, klasifi­kaci) poukazují autoři na epidemiologii tohoto onemocnění i na jeho komplikace. Cenný je rovněž původní epidemiologický rozbor týkající se populace na Slovensku. Neopominutelnou součástí jsou i ekonomické údaje na léčbu osteoporózy a její komplikace a dále na jejich vliv na kvalitu života.

Velmi aktuální je stať o patofyziologii osteoporózy. Tato obtížná kapitola je podána velmi srozumitelně a čtenář pochopí složitosti kostního a minerálního metabolismu a faktorů, které je ovlivňují. Podrobně je rozpracovaná kapitola týkající se vitamínu D včetně údajů o stavu jeho saturace ve slovenské populaci. Autoři uvádějí i nejnovější poznatky, které mohou být využity i v léčbě (např. sklerostin).

Velká kapitola je věnována rizikovým faktorům vzniku a rozvoje osteoporózy i jejím komplikacím, zlomeninám. Jednotlivě jsou uvedeny faktory životního stylu, hypogonadální  stavy a další endokrinní vlivy, gastrointestinální, hematologická a revmatická a další onemocnění a léky (zejména glukokortikoidy). Predispozice k osteoporóze je ovšem i věk a ženské pohlaví, zlomenina v osobní anamnéze,  zděděná dispozice, nedostatek fyzické aktivity, dále kouření a abusus alkoholu. Prevence zlomenin spočívá především v prevenci pádů, kterým je věnována zvláštní stať.

Rizikové faktory jsou i dále podrobně rozvedeny v samostatné kapitole. Některé z nich jsou podkladem pro hodnocení rizika zlomenin (tzv. FRAX z anglického Fracture Risk Assessment Tool). Od začátku roku 2012 byl vypracován FRAX pro slovenskou populaci.

Samostatná je podrobně propracovaná kapitola klinického vyšetření. Shrnuje nejen aktuální literární údaje, nýbrž i vlastní bohaté zkušenosti. K anamnestickým údajům uvádějí svoje vlastní zkušenosti a poznatky. Anamnestické údaje pomo­hou i v diferenciální diagnostice kostních onemoc­nění (např. plazmocytom, kostní metastázy a kostní změny při jiných chorobných stavech).

Samostatná kapitola se týká sekundární osteo­porózy, jejích příčin a diferenciální diagnostiky. Tato kapitola je zpracována podrobněji než v do­stupných monografiích. Týká se zejména osteo­porózy při endokrinních cho­robách včetně diabetu, gastrointestinálních, revma­tických, ledvinných, autoimunitních, hematologických nemocech, při nádorech, při užívání léků (kortikoidy, antiepileptika apod.)  a toxických látek, při nutričním deficitu, z poruch genetických, z imobilizace, při stavech beztíže, předčasné menarché, po transplantacích.

Kapitolám o léčbě a prevenci osteoporózy je věnována pozornost prizmatem výsledků četných vlastních poznat­ků. Autoři ji rozdělili na ne­farmakologické přístupy (životní styl, fyzická aktivita, prevence pádů), dále na základní léčbu vápníkem a vitamínem D, poté na inhibitory resorpce bisfosfonáty a jejich jednotlivými druhy (indikace, vedlejší účinky), denosumab, hormo­nální substituční léčbu (včetně selektivních modulátorů estrogenových receptorů – SERM), na anabolické androgeny a další léky jako kalcitonin, stronciumranelát, teripanatid (1-34 AA) a celá molekula parathormonu (1-84 AA) a některé další méně užívané a perspektivní léky. Autoři se podrobně zabývají i významem adheren­ce k léčbě.

Závěrem lze uvést, že monografie Osteoporóza autorů J. Payera, Z. Killingera a spolupracovníků je vynikajícím dílem, shrnujícím aktuální poznatky o tomto onemocnění i bohaté vlastní zkušenosti. Jejich závěry platí nejen pro populaci Slovenské republiky, nýbrž přesahují její hranice. Objemné dílo není určeno pouze osteologům. Poučí se z něho internisté, revmatologové, ortopedi, endokrinologové, gynekologové, praktičtí lékaři, pediatři a další, kteří se zajímají o novinky o této epidemiologicky významné chorobě. Knihu při­vítají i čeští autoři, kterým chybí takto aktuální skvělé dílo.

Chvála patří i vydavatelství Herba s.r.o. Bratislava za perfektní vybavení knihy.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
vedoucí Odd. endokrinologie a osteocentra,
ÚVN Praha,
předseda ČLS JEP


Editori diela Osteoporóza prof. MUDr. J. Payer, CSc., a doc. MUDr. Z. Killinger, PhD., zhromaždili vo veľko­lepej monografii svoje dlhoročné skúsenosti o patogené­ze, diagnostike, prevencii  a liečbe osteoporózy. K vy­tvoreniu takéhoto diela ich viedla dlhoročná usilovná práca v oblasti osteoporózy nielen v ambulanci, ale aj vo vedecko-výskumnej práci, ktorej výsledkom je rad vedeckých publikácií v domácej a zahraničnej literatúre. V neposlednom rade to bola práca pedagogická pri výchove novej generácie osteológov na Slovensku.

Prof. Payer a doc. Killinger išli spoločnou cestou a svojou pedagogickou prácou vychovali celý rad významných odborníkov v oblasti osteoporózy. Položili základy Slovenskej spoločnosti pre osteo­porózu a meta­bolické ochorenia kostí (SOMOK).

Monografia Osteoporóza rozoberá široko­spek­trál­ne aspekty problematiky osteoporózy cez epide­miológiu, ekonomické následky osteoporózy, pato­fyziológiu a rizi­kové faktory, klinické vyšetrenia pacientov s osteo­porózou, denzitometrické vyšet­renia, ostatné vyšetrovacie  metódy, laboratórne vy­šetrenia, sekundárnu osteoporózu u mužov, lokali­zovanú osteoporózu, idiopatickú juve­nilnú osteo­porózu, metabolické osteopatie, prevenciu a liečbu.

Všetky kapitoly sú napísané na vysokej odbornej úrovni, čo svedčí o podrobnej znalosti danej problematiky a o veľkých osobných skúsenostiach autorského ko­lektívu.

V našej osteologickej literatúre je monografia školy profesora Payera svojím rozsahom a kvalitou výnimočná a určite zaujme nielen lekárov a pra­covníkov z oblasti osteológie, ale aj lekárov ďalších odborov – v internej medicíne, chirurgii, gyneko­lógii, imunológii, pato­fyziológii a v neposlednom rade pri detských chorobách a fyziologickom starnutí (gerontológia).

Knihu jednoznačne odporúčam. Je to výnimočné dielo v slovenskej medicínskej literatúre, ktoré pomôže zlepšiť diagnostiku a liečbu osteoporózy, zlepšiť prognózu pacientov. Pre lekárov pracujúcich v danom odbore monografia profesora Payera a spolupracovníkov pomôže významným spôsobom aj pri postgraduálnom vzdelávaní.

Knihu odporúčam do pozornosti všetkým lekárom, je to kniha, ktorá na našom medicínskom trhu chýba. Autorom i vydavateľovi gratulujem k dielu.


Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch