Vývoj slovenskej kardiológie (SK) možno rozdeliť približne do piatich etáp: 1. etapa (roky 1919 – 1930) v prvej československej republike (ČSR), zrod SK, položenie základov na Internej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského; 2. etapa (roky 1931 – 1948), systematické budovanie SK, kardiologické profilovanie Propedeutickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (od roku 1945 II. interná klinika); 3. etapa (roky 1948 – 1978), akcelerácia v budovaní spojená predovšetkým s činnosťou II. internej kliniky, upevnenie domácej celorepublikovej pozície, postupný prienik do zahraničia; 4. etapa (roky 1979 – 1992), záverečná fáza budovania kardiológie ako samostatného špecializačného odboru, reforma postgraduálnej výučby kardiológie, vznik Ústavu kardiovaskulárnych chorôb (s celoslovenskou pôsobnosťou), realizácia komunitného kardiovaskulárneho programu; 5. etapa (roky 1993 – doteraz), pokračujúci vývoj kardiológie v samostatnej Slovenskej republike (SR) v nových spoločenských podmienkach, vznik ďalších kardiovaskulárnych pracovísk, vstup suverénnej Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) na medzinárodnú platformu ako rovnoprávny člen Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS).