Pätová kosť má významné postavenie vo funkcii nohy. Prostredníctvom talu sa na ňu prenáša hmotnosť celého tela a silným ťahom Achillovej šľachy sa stáva ramenom páky, ktorá dáva do pohybu celú nohu. Z hľadiska morfológie patrí medzi najzložitejšie kosti ľudského tela. Anatomická rekonštrukcia zlomenej päty je jedným z predpokladov navrátenia jej dôležitých funkcií.
Pre každého úrazového chirurga je operácia zlomeniny pätovej kosti veľkou výzvou, ale zároveň aj zodpovednosťou. Jeden chybný krok pri operácii môže znamenať zlý výsledok. Niekedy si operatér pripadá ako dieťa, ktoré dostane stavebnicu lega a každú kocku musí nájsť a uložiť na správne miesto, aby vytvoril ten správny tvar. Vniknutie do problematiky zlomenín päty znamená niekoľkoročné úsilie, systematické štúdium a získavanie komplexných praktických skúseností.
Slovenská literatúra nemá žiadnu monografiu, ktorá by sa zaoberala zlomeninami päty. V českej literatúre sú známe dve cenné monografie Wondráka: Zlomeniny kosti patní (1964) a Stehlíka a Štulíka: Zlomeniny patní kosti (2005), ktoré sú už dnes z pohľadu liečby zastarané alebo je v nich len jednostranný pohľad na ošetrenie zlomenín päty.
Cieľom tejto monografie bolo nielen to, aby lekárovi operatérovi pomohla rýchlo nájsť optimálny spôsob ošetrenia tohto poranenia päty, ale aby si v nej svoje kapitoly našiel aj študent medicíny.
Čitateľ monografie môže nájsť chronologický prehľad začínajúci anatómiou, biomecha­nikou, diagnostikou, klasifikáciami a postupný prechod ku klinickým kapitolám jednotlivých operačných metód ošetrenia zlomenín päty. Osobitne chcem upozorni na to, že za každou kapitolou sú moje vlastné klinické skúsenosti a názory, ktoré som získal z viac ako dvadsaťročnej praxe. Na báze týchto skúseností som v závere formuloval vlastný terapeutický koncept.
Chcel by som týmto poďakovať prof. Zwippovi a jeho kolegom za získanie cenných vedomostí počas stáže na Klinike úrazovej a rekonštrukčnej chirurgie v Drážďanoch, za konzultácie s prof. R. Sandersom, prednostovi Anatomického ústavu LF SZU Bratislava doc. MUDr. J. Mentelovi za možnosť zhotovenia anatomických preparátov nohy, ktoré som použil v knihe. Moja vďaka patrí aj mojim kolegom z Kliniky úrazovej chirurgie SZU Bratislava, ktorí mi asistovali a pomáhali pri jednotlivých operáciách.
V neposlednom rade chcem úprimne poďakovať za cenné rady a pripomienky mojim oponentom, odbornému redaktorovi a celej redakcii Vydavateľstva Herba za spracovanie rukopisu a vydanie tejto knižky.