Liečba dislokovaných intraartikulárnych zlomenín a chirurgické riešenie poúrazových deformít kalkanea patrí medzi technicky najnáročnejšie výkony v traumatológii a ortopédii. Už v minulosti považovali L. Böhler a R. Watson – Jones zlomeniny päty za najvážnejší a neriešiteľný problém úrazov kostí ľudského tela vôbec. V histórii liečby týchto zlomenín možno vidieť veľa spôsobov ošetrenia, ale  ani jeden neprinášal uspokojivé výsledky.

Aj v súčastnosti nie je názor na spôsob repozície a fixácie týchto zlomenín jednotný. Väčšina traumatológov zaoberajúcich sa zlomeninami päty prešla rôznymi úskaliami najrôznejších operačných techník. Na jednej strane  to boli šetrné perkutánne techniky s použitím Kirschnerových drôtov alebo skrutiek, ktoré však neboli stabilné a v priebehu liečby dochádzalo ku dislokácii kostných úlomkov. Na druhej strane pri exaktnej repozícii a osteosyntéze pomocou otvorených metód zase hrozila ranová infekcia. Moderným trendom riešenia zlomenín päty naďalej zostal individuálny terapeutický koncept s výberom najvhodnejšej metódy podľa morfológie zlomeniny a individuality pacienta.

Aj keď sa použije akákoľvek metóda, vždy zostáva hlavným cieľom liečby anatomická rekonštrukcia tvaru kalkanea a  kĺbových plôch, ktorá je garanciou dobrej funkcie nohy.

Základom správnej liečby je presná diagnostika so získaním čo najväčšieho množstva informácií o charaktere zlomeniny. Najcennejším zobrazovacím vyšetrením dnešnej doby je CT s 3D rekonštrukciou, ktoré presne zobrazí priebeh línií lomu, rozsah dislokácie úlomkov. Lekár pomocou neho zlomeninu zaklasifikuje a rozhoduje sa pre správny  spôsob liečby.

Pri operáciách päty treba ma dobrú priestorovú orientáciu s jasnou predstavou obnovenia nielen kĺbových plôch, ale aj celej vonkajšej konfigurácie päty. Pri riešení korekcie päty je potrebné poznať biomechaniku nohy a dopredu predvída, aký dopad bude ma chirurgický zásah na ostatné kĺby a nohu.

Pre dobrý výsledok liečby je dôležitá nielen rekonštrukcia kosti, ale aj práca s mäkkými tkanivami. Po úraze sú ľahko zraniteľné a vyžadujú jemné a citlivé zaobchádzanie. Nešetrný chirurgický zásah s devastáciou kože, podkožia a ostatných mäkkých štruktúr a  nedodržanie timingu operácie vedie neraz k vážnym komplikáciám rany.

Popri operačnej liečbe je nemenej dôležitá aj spolupráca s fyzioterapeutom. Rehabilitačná liečba dokáže eliminovať následky úrazu a zároveň aj nášho aktívneho operačného úsilia.

Pri liečbe každej zlomeniny päty je dôležité aj posudkové a sociologické hľadisko. Až 96% pacientov nášho súboru bolo v produktívnom veku a 12% sa stalo invalidnými dôchodcami. Z celkového počtu pacientov 31% muselo meniť svoje zamestnanie. Väčšina pacientov (85%) mala dlhšiu dobu liečenia a práceneschopnosti ako 1/2 roka a až v 34% došlo k trvalým následkom.