Knihy z vydavateľstva HERBA

...komplexné knihy v Dieškovej edícii - ...knihy prevažne slovenských autorov v Malej lekárskej knižnici - reprezentačná edícia - ostatné zdravotnícke a farmaceutické knihy

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Krajčík, Štefan PDF Tlačiť E-mail
Osobnosti - Osobnosti geriatrie

Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc., sa narodil roku 1950 v?Tábore. Maturo­val roku 1968. Promoval roku 1974 na Lekár­skej fakulte Univerzity Komen­ského Bra­tislave. Po promócii pracoval do roku 1980 ako výskumný pracovník na Výskum­nom ústave humánnej bio­klima­to­lógie v Bra­tislave. V rokoch 1980 – 1982 bol sekundár­nym lekárom najprv v?Od­bornom liečebnom ústave v?Lehniciach a od roku 1982 až dote­raz na Klinike geriat­rie, výučbovej základne Slovenskej zdravotníckej univer­zity v Bratislave (predtým Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracov­níkov v zdravotníctve). Roku 1993 sa stal vedúcim Kliniky geriatrie Slovenskej zdravotníckej univerzity a?Ná­rodného ústavu tuber­kulózy a respiračných chorôb v Bratislave–Podunajských Biskupiciach, roku 1995 sa stal nástupcom svojho učiteľa, doc. MUDr. Š. Lito­me­rického, CSc., aj vo funkcii vedúceho Kated­ry geriatrie a?gerontológie Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Roku 1978 získal atestáciu 1. stupňa z vnútorného lekárstva a?2. stupňa roku 1983. Atestáciu z geriatrie získal roku 1987. Kandi­dátom vied sa stal roku 1990. Za docenta bol habilitovaný na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity roku 1997, inaugurovaný za pro­fesora bol tiež na Trnavskej univerzite roku 2001. Absol­voval študijné pobyty v Chorvátsku, Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Írska, Fínsku, Nemecku, Belgicku a?Kanade.

Od roku 1990 vykonáva prof. Krajčík funkciu hlavného odborníka pre geriatriu Ministerstva zdravot­níctva Slovenskej republiky. Podieľal sa na príprave novelizácie koncepcie geriatrie roku 1993 a v období transformácie zdravotníctva vynakladá veľa úsilia na jej realizáciu. Je dlhoročným členom výboru Slovenskej gerontologickej a?geriatrickej spoločnosti: v rokoch 1990 – 1994 bol jej vedeckým sekretárom, od roku 1994 doteraz pod­predsedom. Zastupuje Slovensko v geriatric­kej sekcii únie európskych medicínskych špecialistov. J

e členom redakčnej rady časopisov Geriatria, Bioetika, Derma, Geriatrics Today (Kanada). V súčasnosti je slovenským koordi­nátorom výskumnej úlohy Európskej komisie Dôstojnosť starších Európanov. Prof. Krajčík dostal Bronzovú a Striebornú medailu „Propter merita“ Slovenskej lekárskej spoločnosti, Gressnerovu medailu, Stodolovu medailu, striebornú medailu Európskeho zvä­zu staršej generácie (EURAG).

Prof. Krajčík publikoval 139 odborných prác, z toho 9 monogra­fií a 42 prác v?zahraničí. Odprednášal 588 prednášok, z toho 49 na podujatiach s medzinárodnou účasťou a 65 v zahraničí.