[38]
depresiu nárok“. Pri strednej a silnej úzkosti a depresii je vhodná
liečba psychofarmakami (anxiolytiká a antidepresíva podľa uváženia
ošetrujúceho lekára).
Úlohou zdravotníkov a rodiny je pacientov podporiť v adekvátnom
využívaní svojej energie na zvládanie stavov úzkosti, strachu
a prítomnej depresie. Dôležitá je možnosť odreagovania týchto
negatívnych emócií. Podporný prístup zdravotníckeho personálu,
vcítenie sa do situácie pacienta, poskytnutie primeraných informácií
pacientovi a rodine vo vhodnom čase a primeraným spôsobom
napomáha k zvládnutiu ochorenia, podporuje a rozvíja spoluprácu
s pacientom. Prirodzeným následkom je rýchlejšia a efektívnejšia
adaptácia, zlepšenie psychického stavu a rýchlejšia resocializácia
(navrátenie sa do spoločnosti).
Úspešná transplantácia srdca prináša obvykle výrazné zlepšenie
zdravotného a funkčného stavu pacientov, čo následne pacientom
zlepšuje kvalitu života a predlžuje život. Aj toto obdobie však
prináša špecifické problémy, ktoré pacient po transplantácii srdca
musí riešiť, medzi inými zmenená životná situácia, zmenené vzťahy,
otázky návratu do zamestnania, resocializácia, vedľajšie účinky
imunosupresie, obavy súvisiace so zdravotným stavom, zmenená
kvalita života, trvalá doživotná lekárska starostlivosť a nepretržitá
liečba.
Sociálna a rodinná podpora má významnú úlohu v období pred
transplantáciou a po nej. Termín sociálna podpora vyjadruje silu,
ktorú človeku konfrontovanému so závažnou situáciou poskytuje
spoločenstvo jemu blízkych ľudí. Sociálna podpora pôsobí ako
nárazník oproti škodlivému vplyvu stresu, významným faktorom
sa javí zlepšenie pocitu kontroly nad udalosťami. Za najdôležitejší
faktor sa považuje spolupatričnosť, ktorá sa prejavuje formou
spoluúčasti, porozumenia, citovej opory, útechy, ale aj podpory
v zmysle poskytnutia konkrétnej pomoci. Ako účinné faktory
sociálnej podpory u vážnych ochorení sa zdôrazňuje istota vzťahu,
pravdivé informácie, možnosť ventilácie pocitov, šetrná pravdivosť,
únik z izolácie, povzbudenie, nádej.
Pri srdcovom zlyhávaní je sociálna podpora o to dôležitejšia, že
pacienti po návrate z nemocnice pociťujú masívnu úzkosť, strach,
neistotu v súvislosti s aktuálnym zdravotným stavom. Práve v tomto
období je adekvátna sociálna a emocionálna podpora výsostne
dôležitá. U pacientov so srdcovým zlyhávaním a po transplantácii
srdca sa môžu uplatňovať mnohé formy podporného správania,
predovšetkým však emočná podpora, ktorá zahŕňa starostlivosť,
dôveru a empatiu. Nemenej dôležitá je inštrumentálna pomoc,
ktorá spočíva v pomoci pri práci, ošetrovaní, pri liečbe. Informačná
podpora obsahuje poskytnutie informácií a vzdelávania, a napokon
hodnotiaca podpora, ktorá využíva dostupné informácie hodnotiace
osobnú úspešnosť, teda ako je liečba úspešná. Konkrétne formy
sociálnej podpory sú nasledovné: „sprevádzač“ (ten, kto je
s pacientom, rodina, partner, zdravotníci, lekár), terapeutická
aliancia (osobný vzťah pacient–zdravotník, vzhľadom k „doživotnej“
spolupráci častý), sociálny vzor (kontakt a komunikácia s pacientom,
ktorý je po transplantácii), svojpomocné skupiny pacientov (laické
združenia, napríklad OZ DAR ŽIVOTA).
PhDr. Pavla Nôtová, PhD.
„Každý sme anjel s jedným krídlom.
Lietať môžeme len v objatí s niekým iným“.
(Luciano De Crescenzo)
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...58