[45]
ich pozitívne motivovať, i keď to, logicky, v danej chvíli nie je
jednoduché ani pre jednu zo zúčastnených strán. Vysvetlíme im, že
pokiaľ oni budú potrebovať životne dôležitý orgán, bude to práve
ďalší anjel, ktorý im alebo ich blízkym dá šancu žiť. Rovnako ako ním
tentoraz môže byť práve ich milovaná osoba.
Čo sa týka príčin smrti darcov orgánov, je potrebné vyvrátiť mýtus
o motocyklistoch. Rýchla a nezodpovedná jazda na motorke je vo
väčšine prípadov spojená s ťažkým a devastačným poranením, kde
už nie je možné použiť orgány na transplantačné účely. Najčastejšie
sa darcami stávajú pacienti s krvácaním do mozgu z mozgových
aneuryziem (cievnych vydutín), alebo z iných príčin, pacienti
s izolovanými úrazmi hlavy bez poranenia inej časti tela alebo so
závažným poškodením mozgu pri nedostatku krvi, doňho prúdiacej
z rozličnej príčiny.
Na Slovensku funguje v súčasnosti systém – sieť transplantačných
koordinátorov. Každá väčšia nemocnica má tzv. nemocničného
transplantačného koordinátora. Pokiaľ pacientovi niet viac pomoci,
prebehne zložitý a náročný proces rozličných vyšetrení, kde sa
v prvom rade komisionálne opakovane zistí smrť.
Nasleduje veľké množstvo dôležitých vyšetrení, predovšetkým so
zameraním na vylúčenie prenosnej alebo nádorovej choroby, urobia
sa vyšetrenia všetkých orgánov, či sú vhodné na transplantáciu.
Nepretržite komunikujeme s príbuznými zosnulého, ubezpečíme ich
o absolútnej etickosti celého procesu, ide o štandardnú lege artis
operáciu. Po splnení všetkých predpísaných kritérií sú kontaktované
príslušné transplantačné centrá, ktoré podľa osobitých kritérií
vyberú vhodného príjemcu daného orgánu.
Celý proces je mimoriadne psychicky, fyzicky a najmä časovo
náročný, na jednom takomto odbere a následných transplantáciách
orgánov participuje viac ako 250 zdravotníckych a pomocných
pracovníkov. Jeden darca môže totiž v konečnom dôsledku
zachrániť alebo významne zlepšiť kvalitu života až 9 pacientom
(2 obličky, 1 srdce, 1 pankreas, 2 pľúcne laloky, 2 pečeňové laloky,
1 tenké črevo).
Samotná „životnosť“ jednotlivých orgánov je rozličná. Najviac je
zraniteľné srdce a pečeň, ktoré je potrebné natransplantovať čo
najskôr, do 3, resp. 6 hodín, rovnako pľúca musia byť implantované
do 6 hodín. Najmenej zraniteľné sú obličky, ktoré dostatočnou
konzerváciou chladom a premytím špeciálnym roztokom možno
použiť aj po dlhšej dobe.
Z uvedeného je jednoznačne zrejmé, že darovanie orgánov od
človeka, ktorému už viac nie je možné pomôcť, je veľmi šľachetný
čin, ktorý do života môže navrátiť nielen 9 ľudí, ale nepriamo
ovplyvniť desiatky životov ich najbližších, ktorí sa ich chorobou
trápili rovnako.
MUDr. Martin Chrastina, koordinátor Transplantačného centra
„Láska je všetko, čo máme – je to jediná cesta,
ako môžeme jeden druhému pomôcť.“ (Euripides)
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...58