[49]
Vzácnosť každého dňa
„Každý deň je pre nás dar“, tak prezentujú pacienti po transplantácii
srdca svoj život. Všetci títo ľudia boli jednou nohou na druhom
brehu, ale vďaka darovanému orgánu žijú ďalej. Chcú pomôcť tým,
ktorí to potrebujú a informovať verejnosť o význame transplantácií
orgánov, ktoré zachraňujú životy a zlepšujú kvalitu života.
Vo svojich príbehoch sa vyznali zo svojich pocitov a vďaky, ktorú
venujú svojim darcom a rovnako záchrancom z radov lekárov,
zdravotníkov a všetkým, ktorí sa podieľajú na transplantačnom
a odberovom procese. Transplantácia srdca sa v Slovenskej republike
vykonáva na jedinom pracovisku, v Národnom ústave srdcových
a cievnych chorôb v Bratislave.
Oddelenie zlyhávania
a transplantácie srdca
Oddelenie zlyhávania a transplantáciu srdca (OZaT) je jedným
z troch oddelení NÚSCH, ktoré zabezpečujú transplantačný
program. Ďalšími dvomi sú Klinika srdcovej chirurgie, ktorú vedie
primár MUDr. Michal Hulman, PhD., a Oddelenie anesteziológie
a intenzívnej medicíny, ktoré vedie primárka MUDr. Ingrid Olejárová.
OZaT je oddelenie, na ktorom pacienti trávia najviac času pred
transplantáciou srdca, a s ktorým sú po úspešnej operácii doživotne
spätí. Lekári, sestry a ostatný personál majú nielen vysoké
profesionálne kvality, ale aj mimoriadne vzácnu empatiu a ľudskosť.
Primárkou oddelenia, cez ktoré prešli všetci pacienti, ktorí nosia
v hrudi nové srdce, je doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. a pokračuje
v práci profesora MUDr. Juraja Fabiána, DrSc. a ďalších. Podieľala sa
spolu s ostatnými aj na realizácii prvej úspešnej transplantácii srdca,
ktorá sa uskutočnila 21. marca 1998. OZaT je jediné pracovisko na
Slovensku, ktoré garantuje program transplantácie srdca a rieši
s ním spojené úlohy. Sú to predovšetkým komplexná starostlivosť
o pacientov s pokročilým srdcovým zlyhávaním a pacientov
s podpornými obehovými systémami, ktorí sú potenciálni
kandidáti transplantácie srdca, výber a starostlivosť o kandidátov
transplantácie srdca a dlhodobá kontinuálna multidisciplinárna
starostlivosť o pacientov po transplantácii srdca.
Transplantácie ako kontinuálny proces
Transplantácia srdca je určená pre prísne selektovanú skupinu
pacientov so srdcovým zlyhávaním. Srdcové zlyhávanie je časté
ochorenie a očakávame, že jeho výskyt bude narastať. Odhaduje
sa, že nejakou formou srdcovej slabosti trpia až 3 percentá dospelej
populácie. Už z týchto počtov je úplne zrejmé, že transplantácia
srdca je výnimočná liečebná metóda. Je rezervovaná pre chorých,
ktorí splnia prísne a pomerne jasne definované kritériá. Jedným
z nich je pochopiteľne vek. Ďalšou podmienkou je neprítomnosť
iného závažného ochorenia (napríklad malignity), ktoré samo
o sebe skracuje život, alebo poruchy funkcie iných dôležitých
orgánov, ktoré by mohli vážne komplikovať samotnú operáciu alebo
liečbu potrebnú dlhodobo po transplantácii. Jedným z faktorov,
ktoré môžu znemožniť realizáciu transplantácie, je zvýšená
pľúcna cievna rezistencia (odpor pľúcnych tepien). Táto sa zvyšuje
takmer u všetkých pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním
a predstavuje prirodzenú ochrannú reakciu pľúcnych tepien. Ak tieto
zmeny trvajú dlho a tlak v pľúcnych tepnách je veľmi vysoký, nové
srdce, neprispôsobené na tieto podmienky, môže zlyhať. Zásadnou
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58