[50]
podmienkou na dlhodobý úspech transplantácie je primeraná
spolupráca a psychická stabilita pacienta.
V NÚSCH je horná hranica veku pre zaradenie dospelých pacientov na
čakaciu listinu 65 rokov. Takto je to na väčšine pracovísk vo svete, vždy
je však predmetom„dohody“. Transplantácia u chorých vo vyššom veku
je možná, ale je zaťažená podstatne vyšším rizikom pooperačných
 polymorbiditou (
výskytom viacerých
ochorení u jedného jedinca súčasne)
starších ľudí a jednak so všeobecne
zníženou adaptačnou schopnosťou staršieho organizmu. V prvom
rade však ide o tzv. biologický vek príjemcu, tento pojem ale nemá
objektívne kritériá. Medzi pacientmi po transplantácii srdca dominujú
muži. Je ich asi 80 %. Nie je to však spôsobené diskrimináciou žien,
ale tým, že ženy do veku 65 rokov majú podstatne zriedkavejšie ťažké
srdcové zlyhávanie. Čo sa týka krvných skupín, tak zastúpenie krvných
skupín pacientov čakajúcich na transplantáciu srdca zodpovedá
zastúpeniu krvných skupín pacientov v našej populácii. Najčastejšia je
krvná skupina A a 0, zriedkavejšia krvná skupina B a najzriedkavejšia
AB. Dlhšie čakacie doby majú pacienti s krvnou skupinou 0. Darcovia
s krvnou skupinou 0 sú tzv. univerzálni darcovia a najdôležitejším
kritériom výberu aktuálneho príjemcu je urgencia poradia. To znamená,
že„preferovaní“ sú pacienti (príjemcovia) v kritickom stave, ktorí čakajú
v nemocnici.
Do konca roku 2012 transplantáciu srdca na Slovensku podstúpilo
212 pacientov, vrátane detí. Okrem toho sme po rozdelení
Československa postupne prevzali do starostlivosti 60 pacientov,
ktorí podstúpili transplantáciu pred rokom 1998 v zahraničí,
prevažne v IKEM Praha. V súčasnosti máme v ambulantnej
starostlivosti 180 pacientov. Najdlhšie žijúcou pacientkou je žena
operovaná ešte v bývalom Československu v Prahe, s ktorou sme
minulý rok oslávili 25. výročie„nového“ života. Z hľadiska počtu bol
najúspešnejší rok 2008, kedy sa v našomústave urobilo 25 transplantácií.
Príčiny úmrtí po transplantácii srdca sú rôzne a menia sa do veľkej
miery s časom, ktorý uplynul od transplantácie. V bezprostrednom
pooperačnomobdobí sú to rôzne chirurgické komplikácie alebo zlyhanie
darcovského srdca, príčinu ktorého sa obyčajne nepodarí odhaliť.
V prvýchmesiacoch, prípadne rokoch, sú hrozbou predovšetkým
infekčné komplikácie a akútna rejekcia
(odmietnutie transplantovaného
orgánu)
. Dlhodobo po transplantácii funkciu srdca ohrozuje
tzv. vaskulárna choroba štepu. Vaskulárna choroba štepu je špecifické
poškodenie ciev srdca, ktoré môže viesť k ich zužovaniu, až uzáverom.
U chorých po transplantácii srdca a po orgánových transplantáciách
vôbec sa častejšie stretávame s rôznymi druhmi nádorových ochorení, čo
do určitej miery súvisí s nutnou imunosupresívnou liečbou.
Samotná transplantácia srdca v zmysle chirurgického výkonu je
najdramatickejšou a medicínsky aj organizačne najnáročnejšou
udalosťou transplantačného programu. Chirurgický proces zahrňuje
niekoľko špecifických výkonov. Patrí k nimodber, ochrana a transport
darcovho srdca, explantácia (vybratie) srdca príjemcu, jeho náhrada
odobratým štepom, bezprostredné obnovenie cirkulácie a bezprostredná
pooperačná starostlivosť. Tieto problémy patria do kompetencie
mimoriadne úzkeho okruhu špecialistov a presahujú rámec informácií
pre širšiu klinickú prax.
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
a dlhodobých komplikácií, čo súvisí s
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58