[9]
Práve sa vám dostala do rúk útla, na prvý pohľad obyčajná knižka.
Jej titul – Keď dar znamená život - je asi pre všetkých, ktorí nie sú
do jej obsahu priamo vtiahnutí, trocha záhadný. Dary, či už formou
vecí alebo nezištných činov, zachraňujú životy každodenne. Na
takýchto daroch je postavená ľudskosť a len dary tohto druhu
sú zárukou zachovania ľudského rodu. V prípade skutočných
príbehov opísaných v tejto knižke je darom to, čo sa v celej histórii
človečenstva spája s tým najlepším, najcennejším a najdôležitejším,
čo človek má – samotné srdce, ktoré v čase darovania už neslúži
telu a ani duši svojho „pána“. Môže však znamenať život pre inú
ľudskú bytosť, ktorá naplní svoju cestu osvietená nezištným dobrom
tejto udalosti. Možno aj toto mal na mysli Ján Pavol II., keď označil
darcovstvo orgánov za najhlbší prejav ľudskej lásky. Postoj cirkví
k transplantáciám, formulovaný vo výroku „Neberte si svoje orgány
do neba, nebo vie, že ich potrebujeme tu dolu“, vystihuje podstatný
moment transplantácií orgánov. Transplantáciu srdca možno vidieť
ako prenos esencie ľudskosti a lásky, umožnený lekárskou vedou
a umom.
Túto myšlienkovú líniu sme sa snažili vystihnúť v tejto publikácii,
ktorú považujeme za priekopnícku hneď v niekoľkých ohľadoch.
Vznikla ako spoločný projekt pacientov a lekárov a jej ambíciou
je osloviť čo najširší okruh laickej aj odbornej verejnosti. Snahou
autorov je sprostredkovať individuálne, až intímne súkromné
prežívanie a pohľad na transplantáciu srdca podaný cez prizmu
osobného príbehu pacienta, v spojení s odbornými objektívnymi
informáciami. Autori príbehov vystupujú „na pódium“, odkrývajú
svoje najhlbšie vnútro najmä preto, aby lámali pomyselné bariéry
a predsudky. Robia to preto, aby jasne deklarovali svoju vďaku,
poukázali na význam darcovstva orgánov, a tým prispeli k záchrane
ďalších životov. V tomto ohľade je mimoriadny aj smutný príbeh
darcu, podaný jeho rodičmi. Tento výnimočný rozmer knižky jej dáva
neobvyklú legitimitu a ľudskú hĺbku.
Útla knižka ponúka niekoľko autentických príbehov ľudí žijúcich
medzi nami. Nie sú iní ako ostatní, len nosia v hrudníku „darované
srdce“. V určitej etape svojho života sa stretli s vážnym ochorením
srdca, následkom ktorého dochádzalo k jeho zlyhávaniu. Prešli
strastiplnou cestou vážnej choroby na pokraji smrti a transplantácia
pre nich predstavovala jedinú nádej na záchranu života. Bola
jedinou, a naozaj, poslednou možnosťou liečby. Vďaka tejto
náročnej, no v súčasnosti modernej liečbe v Slovenskej republike, sa
už viac ako dve stovky dospelých pacientov vrátili späť do života –
aktívneho, plnohodnotného, ktorý si vážia oveľa viac ako kedykoľvek
predtým. Príbehy sú poprepletané komentármi odborných lekárov.
Plastickosť, faktografickú aj umeleckú, dodávajú knižke fotografie
z „dielne“ pacientov, ktorých snahou je umocnenie atmosféry lásky,
vďaky a zázraku života.
Publikácia je určená pre najširšiu verejnosť, pre každého, komu
nie je život ničotou. Transplantácie a darcovstvo orgánov nie sú
dostatočne medializované, a ak už sú, tak často deformovane
s príchuťou bulváru a spochybňovania. Je to citlivá, možno až
boľavá téma, s rôznymi aspektmi. Nevyliečiteľne chorí pacienti
bojujú nielen s ochorením, ale často aj s názormi okolia. Azda
preto, že transplantácia orgánov súvisí s hrozbou úmrtia chorého
a darcovstvo so smrťou iného človeka. Bez darovaných orgánov
sa však transplantácie realizovať nedajú. Chorí, ktorí čakajú na
Skôr, ako sa začítate
do pravdivých viet o darovaní života
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...58