Proglas 3

10 K O N ‰ T A N T Í N F I L O Z O F pripomínajú. Nech uÏ historici bádajú, kto je skutoãn˘m autorom „Proglasu“, pre mnoh˘ch je ním s istotou Kon‰tantín-Filozof, pre in˘ch je istotne duchovn˘m otcom tejto básne, ktorá vyjadruje jeho ducha, jeho srdce i jeho vzdelanie a básnického génia, a to hæbkou my‰lienok, apo‰tolsk˘m zanietením i obraznou reãou. Obrazná reã Proglasu je tá istá, aké boli jeho rozhovory u Kozárov, ãi jeho v˘razy „písaÈ na vodu“ a iné v di‰putách v Benátkach. Kon‰tantín-Filozof je takto prítomn˘ cez svoj „Proglas“ na Slovensku, v Európe i vo svete. A my ho ãítame, ako by nám Kon‰tantín-Filozof aj dnes privolával: „Kristus prichádza zhromaÏdiÈ národy ...“ ZhromaÏìoval ich po stároãia, aj keì mu ºudia, i jeho vlastní ºudia v tom prekáÏali. A chce zhromaÏìovaÈ národy v porozumení a v láske, aj keì mu v tom znova a takmer stále prekáÏame. A tak Ïijeme v nádeji i v biede, v biede i v nádeji. My na Slovensku zvlá‰È ostro chápeme slová „Proglasu“ – po veºkom prenasledovaní Krista v na‰om národe - ako je to s „kaÏdou du‰ou“, ktorá „bez kníh v ºuìoch m⁄tvou sa javí ...“ – Ako otrasne sme to preÏívali - vo väzeniach, v gulagoch, predt˘m v plynov˘ch komorách ... Du‰e bez zákona BoÏieho boli m⁄tve, ale boli aj zloãinné. Koºko m⁄tvych du‰í má i dnes svet i na‰a Európa ... AÏ sa hrozíme ... Kristus visí na Golgote. LeÏí vyhosten˘ za Betlehemom. On, Cesta, Pravda a Îivot. Akí sú niektorí ºudia voãi nemu nepriateºskí ... Nበbásnik zvolal: „V‰ade sa trasú hrôzou stromy, múry, ako by v‰ade oÏil Herodes ...“ – Kto zhromaÏdí národy, ak nie Kristus – Pravda a Îivot? Keì v‰ak vykáÏeme Krista, ão s nami bude? In˘ nበbásnik si to uvedomoval a priam vykríkol: „Nie, neodchádzaj z Európy, Pane !“ Sme moÏno ojedinel˘m národom v Európe a vo svete, ktor˘ má v ‰tátnom znaku kríÏ a v preambule Ústavy odkaz na historické, kresÈanské a cyrilometodské pravdy a hodnoty Ïivota. Dnes po dosiahnutí slobody v Slovenskej republike sa ãasto obzeráme a p˘tame

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==