Proglas 3

Preklad staroslovienskeho „Proglasu“ do dne‰nej slovenãiny nám ponúka básnik a majster slova Viliam Turãány, ktor˘ popri vlastn˘ch básnick˘ch zbierkach a vedeck˘ch prácach obohatil na‰u kultúru aj neuveriteºne vzácnym prekladom mohutného diela „BoÏská komédia“ od Danteho. Aj toto dielo bolo a zostáva ovocím viery v Slovo, ovocím evanjelia. Teraz máme v rukách jeho preklad Proglasu. Z listu Jána Chryzostoma kardinála Korca Nitra, 16. mája 1996 The translation of Proglas into modern Slovak was created by the excellent translator and poet W. Turãány. Apart from his own works of poetry and many scientific studies Turãány enriched Slovak culture by his outstanding translation of Dante’s magnificent masterpiece ”Divine Comedy“. This work of art also was and is a fruit of the faith in the Word, a fruit of the Gospels. Now we can enjoy his translation of ”Proglas“. from the letter of Ján Chryzostom Cardinal Korec Nitra, 16th May 1996 20 K O N ‰ T A N T Í N F I L O Z O F

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==