Proglas 3

58 K O N ‰ T A N T Í N F I L O Z O F T E N , K T OR¯ S TÁ L E M I L O VA L MÚ DRO S Ë KON·TANTÍN FILOZOF (827- 869), známej‰í u nás pod menom sv. CYRIL, je autorom prvej slovenskej a slovanskej básne vôbec, nazvanej PROGLAS podºa jej prvého slova, znamenajúceho predslov: „PROGLAS7 jesm6 sventu jevange16ju“ (hláska, oznaãená sedmiãkou, sa volá tvrd˘ jer a vysloví sa ako slabé „u“; hláska, oznaãená ‰estkou, tzv. mäkk˘ jer, sa vysloví ako slabé „i“), ãiÏe „Evanjeliu svätému som PREDSLOVOM“. Kon‰tantín sa narodil roku 827 v meste SOLÚN (po grécky Thessaloniké, dnes Saloniki) ako najmlad‰í zo siedmich detí. S oveºa star‰ím bratom Metodom pri‰iel roku 863 na územie na‰ich predkov k panovníkovi Rastislavovi, ktor˘ od byzantského cisára Michala III. Ïiadal uãiteºa, schopného úspe‰ne ‰íriÈ kresÈanstvo a vzdelanosÈ v reãi zrozumiteºnej Veºkomoravanom. To v cudzej reãi nemohli dosiahnuÈ kÀazi z Rí‰e v˘chodofranskej, ktor˘ch na‰i predkovia nazvali NEMCAMI preto, Ïe – hoci títo kÀazi hovorili – pre nich vlastne boli NEMÍ. Sloviensky ºud im nerozumel. Niekedy v rozpätí rokov 863 - 867, teda po dokonãení prekladu celého evanjelia u nás a pred odchodom do Ríma, utvoril Kon‰tantín Filozof skutoãn˘ básnick˘ klenot, ktor˘ nemá obdobu v súdob˘ch európskych literatúrach, najmä v tej ich ãasti, ktorá bola písaná uÏ v národn˘ch jazykoch, nie v latinãine. Najstar‰ia románska ver‰ovaná pamiatka, tzv. INDOVINELLO VERONESE (Veronská hádanka) je síce o dobré polstoroãie star‰ia, ale obsahuje iba jediné r˘mované ‰tvorver‰ie. Naproti tomu PROGLAS sa skladá zo 110 ver‰ov, v absolútnej väã‰ine dvanásÈslabiãn˘ch a ner˘movan˘ch, s polver‰ovou prestávkou prevaÏne po piatej, zriedkavej‰ie po siedmej slabike: piatou (ak nie Àou, tak siedmou) slabikou ver‰a sa muselo jedno slovo konãiÈ a ìal‰ie za Àou zaãínaÈ. Túto vlastnosÈ originálu zachováva i na‰e prebásnenie. Ver‰e Proglasu napodobÀujú tzv. TRIMETER JAMBICK¯, v akom sa skladali antické grécke drámy, napríklad Sofoklov VLÁDCA OIDIPUS. Preto sa tento ver‰ naz˘val i ver‰omdramatick˘m. Stojedenástym ver‰om Proglasu je iba jediné slovo AM6n7 (Amen), znamenajúce „Nech je tak“. PripomeÀme e‰te, Ïe „hádankovit˘“ piaty ver‰ „TO V NA·OM SIEDMOM TISÍCROâÍ STALO SA“ je datovaním prekladu evanjelia i vzniku básne. Podºa byzantského letopoãtu sa totiÏ od stvorenia sveta po narodenie Krista rátalo 5 508 rokov; ak pripoãítame k tomu 863 rokov (príchod sv. Cyrila a Metoda k nám), dostaneme 6 371 rokov, ãiÏe „siedme tisícroãie“. Kon‰tantín Filozof bol vynikajúcim znalcom starej i novej gréckej poézie (Homéra i Gregora Naziánskeho a ìal‰ích básnikov). Patril k najväã‰ím vzdelancom v celom v˘chodorímskom cisárstve, ‰tudoval a neskôr i predná‰al na najstar‰ej univerzite sveta, zaloÏenej e‰te roku 425 cisárom Theodosiom II. v Kon‰tantínopole, ãiÏe v Carihrade (v dne‰nom Istambule). Kon‰tantín ako ‰estnásÈroãn˘ premohol v di‰pute starého „obrazoboreckého“ patriarchu Jannesa, hlásajúceho, Ïe obrazy Boha a svät˘ch sa nemajú uctievaÈ. Nie náhodou uÏ vtedy mal Kon‰tantín prímenie „FILOZOF“. TotiÏ v gréãtine „FILO-SOFIA“ znamená „LÁSKU K MÚDROSTI“. Filozof je teda ten, kto „MILUJE MÚDROSË“. A Kon‰tantín k Múdrosti zahorel láskou uÏ oveºa skôr:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==