Proglas 3

P R O G L A S 61 PROGLAS je naozaj najkraj‰ou, páru nemajúcou oslavou PÍSMEN a SLOVA, ãiÏe Druhej BoÏskej osoby KRISTA, v nich! Veì samo písmeno „S“, ktoré má v hlaholike pomenovanie „SLOVO“, svojou obraznou podobou vyjadruje prvé, uÏ citované slová z evanjelia sv. Jána! V tejto „maºovanej“ abecede písmeno „S“ má hore kruh (ako symbol BOHA, boÏej nekoneãnosti, bez zaãiatku a konca), z ktorého nadol vyrastá TROJUHOLNÍK ako symbol Sv. TROJICE. A teda tento obraz hovorí uÏ sám, Ïe „na poãiatku bolo SLOVO „(Kristus, druhá BoÏská osoba), a Ïe to bolo u BOHA-OTCA a spolu s Duchom Svät˘m tvorí súãasÈ Svätej Trojice. Mimochodom, tento text, prepísan˘ do obrazu, nájdeme i na na‰ej kovovej DESAËKORUNOVEJ MINCI (10 KS), kde vidíme tri postavy: uprostred Boha Otca, nad ním a z neho vyrastajúceho Krista (LOGOS-SLOVO, druhú BoÏskú osobu) a dole je Svät˘ Duch, ako o tom pútavo pí‰e Titus Kolník v ‰túdii IKONOGRAFIA, DATOVANIE A KULTÚRNO-HISTORICK¯ V¯ZNAM ENKOLPIÓNU Z VEªKEJ MAâE (Slovenská archeológia, 1994, ã. 1, s. 125-123). V súvislosti so Sv. TROJICOU zvolil Kon‰tantín Filozof i ver‰, uÏ spomínan˘ TRIMETER, ãiÏe TROJMIERU, tri dvojstopy, z nich kaÏdá stopa má dve slabiky. Akoby uÏ samo metrum ver‰a troma ‰tvoricami slabík naznaãovalo jednak Sv. TROJICU a ‰tvorkou ‰tyri ramená KRÍÎA, znaku SPÁSY a samého ukriÏovania KRISTA. A do TROJICE trojit˘ch anafor (básnick˘ch figúr opakujúcich na zaãiatku ver‰ov to isté slovo), vyznaãen˘ch spojkou „I“, slovesom SLY·ITE (v preklade „POâUJTE“) a podstatn˘m slovom „SLOVO“ (vo ver‰och 19-27) zasadil Kon‰tantín ìal‰iu básnickú figúru, tzv. PARONOMÁZIU (spojenie dvoch slov so spoloãn˘m KORE≈OM), a to SLOVIENI-SLOVO, ktorou akoby odvodzoval pôvod Slovienov od SLOVA (od Krista) a videl v slovienskom národe nov˘ „vyvolen˘ ºud BoÏí“. Naozaj, kompozícia, ãiÏe umelecká stavba Proglasu, je súmerateºná s najdokonalej‰ími básnick˘mi skladbami sveta. Záverom o muÏovi, ktor˘ stále miloval MúdrosÈ, môÏeme povedaÈ to, ão vlastne dávno o Àom povedal tzv. mních Chrabr (pravdepodobne sv. Naum, Ïiak Cyrila a Metoda): „AkÏe sa op˘ta‰ ..., kto vám písmená utvoril alebo knihy preloÏil a v ktor˘ ãas, to v‰etci budú vedieÈ a odpovedajúc rieknu: svät˘ Kon‰tantín Filozof, naz˘van˘ Cyril ... Tak˘ um, bratia, Boh daroval Slovienom.“ Viliam Turãány Bratislava, 20. júla 1995

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==