Proglas 3

70 K O N ‰ T A N T Í N F I L O Z O F A tak napríklad písmeno „S“ v tejto „maºovanej abecede“ s KRUHOM hore a z neho vyrastajúcim TROJUHOLNÍKOM nadol je teda „prekladom“ zaãiatku EVANJELIA podºa sv. Jána: „Na poãiatku bolo SLOVO (rozumej „SLOVOM“ Krista, druhú BoÏskú osobu) a SLOVO bolo u BOHA a BOHOM bolo i to SLOVO“ (kruh hore, ãiÏe BOH – SYN, ktor˘ je súãasÈou trojuholníka, teda i Boha-Otca a Ducha Svätého). A toto písmeno „S“ sa preto mnohonásobne viaÏe v umeleckej stavbe Proglasu aj s in˘mi jej prvkami – a najmä dáva do súvisu SLOVO, samého Krista, so SLOVIENSKYM národom. Dodajme e‰te, ão hovorí v tejto súvislosti aj nበnajväã‰í odborník na staroslovienãinu, prof. ·imon Ondru‰: „Pochybovanie o genetickej väzbe slovo a Slovän je neopodstatnené“ (Slovenské pohºady 1994, ã. 3, s. 105). • • • Azda preto, Ïe sa nám Proglas zachoval len v prepisoch do CYRILIKY, bádateºom doteraz unikal v˘znam i tohto písmena „S“ i jeho obrátenej podoby v písmene „I“, ktoré v Proglase utvárajú spolu TRI TROJICE TROJIT¯CH ANAFOR, a to vo ver‰och 19-27! Práve v nich je ukrytá – právom by sa mala naz˘vaÈ „slávnym Slávom slávna“ – VEªKOPARONOMÁZIA: „SLOVO-SLOVIENOM“. V ãlánku UvaÏovanie o rozbore Proglasu(Literárny t˘Ïdenník, 1995, ã. 25, s. 8-9) sme pre Filozofovo autorstvo tejto básne ako najdôleÏitej‰í dôkaz vyzdvihli PÍSMENÁ v abecede ním vynájdenej, ãiÏe v HLAHOLIKE, tieto prvé KALIGRAMY, ãi IDEOGRAMY v na‰om písme a písomníctve, ktoré uÏ svojimi TVARMI vyjadrujú obsah súhlasn˘ so sam˘mPROGLASOM! Tieto tvary, tvary niektor˘ch písmen hlaholiky, vstupujú priamo do umeleckej ‰truktúry básne! Jej prepis do CYRILIKY, ale i do latinky a kaÏdej abecedy inej, toto OBRAZOVÉ POSOLSTVO zotrie – a zastrie i DVOJDIELNOSÈ misijnej ãinnosti FILOZOFA, zhrnutej v predveºkomoravskom období, spätom najmä s polemikou proti Agarénom (pochádzajúcim od biblickej Agar), do písmena„I“, k˘m PROGRAM misijnej ãinnosti pre Veºkú Moravu autor vtelí do písmena„S“. Písmeno „I“ (s TROJUHOLNÍKOM hore a KRUHOM pod ním) Agarénom, rúhajúcim sa Najsv. Trojici, odpovedá, Ïe síce sú v nej TRI BoÏské osoby (TROJUHOLNÍK), ale je to iba jeden jedin˘, áno, TROJJEDIN¯ BOH (KRUH)! Prvá ãasÈ Filozofov˘ch misijn˘ch ciest mala ku kresÈanstvu privádzaÈ pohanov, ktor˘ch sa usilovali na svoju vieru pritiahnuÈ aj iné náboÏenstvá; zatiaº ão na Veºkej Morave kresÈanstvo uÏ bolo zakorenené, lenÏe – i podºa Ïiadosti samého Rastislava – noví uãitelia mali ho kvalitatívne prehæbiÈ a ìalej roz‰íriÈ hlásaním evanjelia v jazyku jej obyvateºstvu vlastnom(pozri Richard Marsina, KON·TANTÍN-CYRIL A METOD NA VEªKEJ MORAVE. In: CyriloMetodské sviatky slovenského písomníctva a kultúry. Bratislava 1988. S. 14). Dosaìme si, prosím, podºa hlaholskej abecedy na obrázku, tieto písmená „I“ (trikrát) a „S“ (‰esÈkrát) pred zaãiatky ver‰ov 19–27 a uvidíme, ak˘ krásny obrazec nám vznikne, i ão sa ich zámenou za príslu‰né písmená z CYRILIKY a LATINKY stratí:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==