Proglas 3

P R O G L A S 71 mira sego t6ljoN ot7loÏiti raiskoje Ïit6je priobriesti, izbieÏati ot7 ogni goroN‰ta, ly‰ite nynie ot7 svojego uma, ly‰ite slovieN6sk7 narod7 v6s6, ly‰ite SLOVO, ot7 Boga priide, lovo Ïe krmeN ãlovieã6skyjeN du‰eN, lovo Ïe kriepeN i sr6d6ce i um7, lovo se gotovajeN Boga poznati. Dodajme uÏ len, Ïe aÏ do roku 1858 – teda do objavenia Proglasu pre nበnovovek – pokladali i najväã‰í vedci, ako Jozef Dobrovsk˘ i sám Pavol Jozef ·afárik cyriliku za star‰ie písmo ako hlaholiku: „AÏ v roku 1858 v práci O pôvode a vlasti hlaholiky (vydanej po nemecky) priniesol P. J. ·afárik niekoºko závaÏn˘ch dôvodov na podopretie tézy o prvenstve hlaholského písma“ (K. Habov‰tiaková a E. Kro‰láková, Z tvorby solúnskych bratov a ich Ïiakov. Trnava 1993. S. 28 - 29). Obrátenie sa Pavla (·afárika) z cyriliky na vyznavaãa hlaholského prvenstva nie je ojedinel˘m javom v cyrilo-metodskej problematike. Veì i Proglas cel˘ch päÈdesiat rokov pokladali vedci iba za prózu, aÏ roku 1908 pri‰li na to, Ïe majú pred sebou nádhern˘ básnick˘ text! A pochopiteºne odhaºovanie tajomstiev hlaholiky a Proglasu sa nekonãí. Napríklad, e‰te v úvode k audiokazete, pripojenej k tomuto vydaniu Proglasu, som v „dvojlístku“ (âo nevo‰lo do kazety) napísal, Ïe nevieme, preão nበKon‰tantín Filozof v hlaholike, vo svojom vynáleze, „vybral pre zhrnutie svojej predveºkomoravskej misijnej ãinnosti práve PÍSMENO ‚I‘, ãiÏe hore TROJUHOLNÍK a z neho vyrastajúci KRUH.“ Dnes to uÏ viem a myslím, Ïe by si to mohli v‰imnúÈ uÏ v‰etci: Keì Filozof po vrúcnej modlitbe k Bohu zaãal pre svoju veºkomoravskú misiu vynachádzaÈ PÍSMENÁ a keì vedel, Ïe preklad zaãne evanjeliom sv. Jána, ãiÏe „I Sk o n i bie Slovo i Slovo bie u Boga i Bog7 bie Slovo“ – do prv˘ch DVOCH PÍSMEN „I“ a „S“ tohto prekladu, do tohto zaãiatku na‰ej slovenskej i slovanskej slovesnosti a kultúry, vloÏil „‰ifry“, presnej‰ie povedané „IDEOGRAMY“, ãi KALIGRAMY, vyjadrujúce „jadro“ predveºkomoravskej misie zacielenej proti rúhajúcim sa Agarénom (v písmene „I“) a priná‰ajúcej PROGRAM pre misiu u na‰ich predkov, pre veºkoposlanie, pre úlohu prehlbovaÈ znalosÈ Krista, jeho blahozvesti, evanjelia v ich VLASTNOM JAZYKU! A tieto INICIÁLY, „I“ a „S“ zo zaãiatku prekladania evanjelia zapoãatého e‰te v Byzancii, uÏ po jeho doprekladaní u nás Filozof vloÏil hlboko do umeleckej ‰truktúry chvalospevu na slovienske PÍSMENÁ a Sväté PÍSMO v nich, na jeho najdôleÏitej‰iu ãasÈ – do PROGLASU. • • • S S S S S S I I I

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==