Proglas 3

78 K O N ‰ T A N T Í N F I L O Z O F Viliam Turãány OHLAS NA PROGLAS (Milanovi Lehkému) I v treÈom tisícroãí, v rúchu tak rúãom, v dôstojnom jeho rytme, po toºk˘ch súÏeniach v hºadaní veãn˘ch dráh, v Ïiarivom lesku nehasnúcich lámp a v skvostn˘ch úpravách zaklopal na dvere klenot, ão má tak ºúbozvuãn˘ hlas. Ten klenot pre nás v˘znamn˘ ten hlas, hlas pln˘ vyznaní ku Knihe kníh v úpravách nádhern˘ch, volá nás k úvahám o kráse, dobre, o láske ten klenot má i zlat˘ rám. Zrodil uÏ ‰tebot sláviãí, ão spieva svetu celému i nám, na v‰etky strany priam aÏ zakriãí, Ïe predspev k evanjeliu má v na‰om ºude nevídan˘ ohlas.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==