Proglas 3

P R O G L A S 79 I ty, môj súputník, to svojim drah˘m ohlás Ïe dvíha v˘‰ i na‰e sily, Ïe srdcia nám uÏ zazvonili túÏbou vÏdy lep‰í byÈ a Proglasom svet cel˘ rozzvoniÈ. Zúrodni du‰e, záhrady lásky i v‰etk˘ch krás a k dobru zúrodni aj európsky aj v‰esvetov˘ ãas! xxx V hlahole dávnych písmen, v útvaroch star˘ch drám prekonal búrky stároãí, neÏ pri‰iel znova k nám. No v pravom ãase sa tak stalo. Preb˘vaj v nás – a natrvalo! Február – máj 2014

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==