Proglas 3

80 K O N ‰ T A N T Í N F I L O Z O F Nitra, milá Nitra... V roku 1962, rok pred tisícst˘m v˘roãím príchodu na‰ich vierozvestcov k nám, mohol som tu‰iÈ, keì ma poÏiadalo Slovenské vydavateºstvo krásnej literatúry (SVKL – budúci Tatran), aby som podºa prekladu pána profesora Eugena Paulinyho prebásnil Proglas (ktor˘ potom vy‰iel v jeho knihe SlovesnosÈ a kultúrny jazyk Veºkej Moravy) v roku 1964 – opakujem: mohol som tu‰iÈ, s koºk˘mi vynikajúcimi ºuìmi ma takéto veºdielo postupne spojí? Rozhodujúci v˘znam na ‰írenie Proglasu má riaditeº vydavateºstva Herba doc. PhMr. Milan Lehk˘ senior, ktor˘ získal k spolupráci J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca. Ten napísal úvod do prvého vydania (1996) a vy‰iel aj vo vydaní druhom (1998). Pri oboch vydaniach sme za‰li spolu aj s jeho synom (Mgr. Milan Lehk˘) – redaktorom vydania – k otcovi kardinálovi. A po vydaní Proglasu sme k nemu boli pozvaní znovu. Tie tri náv‰tevy patria k najkraj‰ím záÏitkom môjho Ïivota. Otec kardinál si veºmi obºúbil juniora Lehkého, ktorému ukazoval rukopisy kníh, ktoré napísal v ilegalite. PoÏiadal ho, aby sa v budúcnosti staral o Proglas, keìÏe bol z nás najmlad‰í, Milankovi star‰iemu zas povedal, Ïe ho osvietil Duch Svät˘, aby pri‰iel do Nitry poÏiadaÈ otca kardinála o úvod. Seniora nazval „osvieten˘m pánom“. Tak titulovali dakedy grófov. A Milan je skutoãn˘m ‰ºachticom ducha. Veºkorys˘. Zisk z vydania vyuÏil na to, aby v spolupráci so sponzorom rozoslal exempláre druhého vydania ako dary na adresy takmer 3000 ‰kôl v Slovenskej republike. Spomienka Viliama Turãányho marec 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==