Proglas 3

88 K O N ‰ T A N T Í N F I L O Z O F Kon‰tantín Filozof (sv. Cyril) – PROGLAS PreloÏili univ. prof. PhDr. Eugen Pauliny a PhDr. Viliam Turãány, CSc. Úvod napísal Ján Chryzostom kardinál Korec Doslov a Poznámky napísal PhDr. Viliam Turãány, CSc. Do angliãtiny preloÏila Mgr. Michaela Chorváthová Do talianãiny preloÏil a v spolupráci s Viliamom Turãánym a Marcom Belocchim prebásnil Stanislav Vallo Do ‰panielãiny preloÏili doc. Dr. Salustio Alvarado a doc. Mgr. Renáta Bojniãanová, PhD. Do makedónãiny preloÏil Stojan Lekoski Editor Mgr. Milan Lehk˘ Recenzovali doc. PhDr. Milan Rúfus, CSc. a prof. PhDr. ThDr. ·tefan Vraga‰, CSc. Ilustroval Vincent HloÏník Obálku, väzbu a grafickú úpravu navrhol Stanislav Stankoci Vytlaãila tlaãiareÀ Sineal, Bratislava, 2018 Tretie, upravené a roz‰írené vydanie Vydalo Vydavateºstvo HERBA, spol. s r. o., Bratislava 2018 ISBN 978-80-89631-74-2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==