Knihy z vydavateľstva HERBA

...komplexné knihy v Dieškovej edícii - ...knihy prevažne slovenských autorov v Malej lekárskej knižnici - reprezentačná edícia - ostatné zdravotnícke a farmaceutické knihy

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Knihy - iné Venózny tromboembolizmus Zoznam skratiek knihy Venózny tromboembolizmus
Zoznam skratiek knihy Venózny tromboembolizmus PDF Tlačiť E-mail
Knihy iné - Venózny tromboembolizmus
Štvrtok, 01 Apríl 2010 10:21

ACCP    – American College of Chest Physicians
ACT    – aktivačný čas zrážania
AII     –  artériový ischemický infarkt/iktus
AKS    – akútny koronárny syndróm
ALL    – akútna lymfoblastová leukémia
AP    – angina pectoris
APA    – antifosfolipidové protilátky
APC-R    – rezistencia proti aktivovanému proteínu C
APS    – antifosfolipidový syndróm
APTT    – aktivovaný parciálny tromboplastínový čas
ASA    – kyselina acetylsalicylová
ASHŽT    – axilo-subklaviálna hĺbková žilová trombóza
ASK    – artroskopia kolena
AT    – antitrombín
AT III    – antitrombín III
AVF, AV fistula    – artériovenózna fistula
AVK    – perorálne antikoagulanciá (antagonisty vitamínu K)
BMI    – body mass index
CC    – kardiálna katetrizácia
CCDS    – Color Coded Duplex sonography
CNS    – centrálny nervový systém
COC    – kombinované orálne kontraceptíva
CSVT    – cerebrálna sínovenózna trombóza
CT    – počítačová (computerová) tomografia
CTPA    – CT-pulmoangiografia
CVK    – centrálny venózny katéter
ČZP    – čerstvá zmrazená plazma
DDAVP    – D-des-amino-arginín-vazopresín
DIC, DIK    – diseminovaná intravaskulárna koagulácia
DK    – dolná končatina
DM    – diabetes mellitus
DTI     – priamy inhibítor trombínu
DUS    – duplexná sonografia = duplexný ultrazvuk
EBM    – evidence based medicine
ECMO    – extrakorporálna mimotelová oxygenácia
ECT     – ekarínový čas zrážania
EF    – ejekčná frakcia
EIA    – enzymoimunoanalýza
ESR    – receptor pre estrogén
F, f    – faktor
Fb    – fibrín
Fbg    – fibrinogén 
FDP    – fibrín-degradačné produkty
FK    – Fogartyho katéter
FV    – koagulačný faktor 5
FV Leiden    – Leidenská mutácia faktora V
FXa     – aktivovaný faktor X
GCS     – pančuchy s graduovaným tlakom
GFR    – glomerulárna filtrácia
GIT    – gastrointestinálny trakt
HAK    – hormonálna antikoncepcia
HC II    – kofaktor heparínu II
HDL    – high density lipoprotein
HFS     – hip fracture surgery  – operácie zlomeniny proximálneho femoru
HHCy    – hyperhomocysteinémia
HIPA    – heparínom indukovaná aktivácia doštičiek
HIT    – heparínom indukovaná trombocytopénia
HITT    – trombóza asociovaná s heparínom indukovanou trombocytopéniou
HMWK    – high molecular weight kininogens
HRT    – hormonálna  substitučná liečba
HT    – hypertenzia
HVS    – hĺbkový venózny systém
HŽT    – hĺbková žilová trombóza (deep venous thrombosis)
CHT    – chemoterapia
i.m.    – intramuskulárne
i.v.    – intravenózne
IFVT    – iliofemorálna venózna trombóza
IgG    – imunoglobulín G
ICHS    – ischemická choroba srdca
IL-1    – interleukín 1
IM    – infarkt myokardu
INR    – medzinárodný normalizovaný pomer (international normalized ratio)
IPC    – intermitentná pneumatická kompresia
IU    – medzinárodné jednotky
IUCF    – kaválny filter v dolnej dutej žile (inferior cava filter)
KI    – kontraindikácia
KVS    – kardiovaskulárny systém
LA    – lupusový antikoagulans 
LDL    – low density lipoproteins
LDUH    – klasický heparín v nízkych dávkach (low dose unfractionated                    heparin)
ĽK    – ľavá komora
LMWH    – heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou
Lp(a)    – lipoproteín a
MDCT    – multidetektorové CT
MRI    – magnetická rezonancia
MTHFR    – metyléntetrahydrofolátreduktáza
NCMP    – náhla cievna mozgová príhoda
NHL    – non-hodgkinovský lymfóm
NSAID    – nesteroidové antiflogistiká
OA    – osobná anamnéza
OC    – orálne kontraceptíva
OD U    – jednotky optickej denzity
p.o.    – perorálne
PAI    – inhibítor aktivátora plazminogénu
PAI-1    – inhibítor aktivátora plazminogénu 1
PC    – proteín C
PCI    – perkutánna koronárna intervencia
PE    – pľúcna embólia
PEEP    – perkutánna transluminálna angioplastika
PF 4    – doštičkový faktor 4
P-gp    – P-glykoproteín
Plg    – plazminogén
PMT    – perkutánna mechanická trombektómia
PS    – proteín S
PT    – protrombínový čas
PTA, PTCA     – perkutánna translúmenová angioplastika
PTS    – potrombotický syndróm
PVD    – placentárne cievne ochorenie
RA    – rodinná anamnéza
RAT    – rádioterapia
RF    – rizikový faktor
RR    – relatívne riziko
RTF    – rizikový trombofilný faktor
s.c.    – subkutánne
SCI    – poranenia chrbtice (spinal cord injury)
SDCT    – jednodetektorové CT
SFJ    – safenofemorálna junkcia
SHIAD    – skúška na heparínom indukovanú aktiváciu doštičiek
SIRS    – syndróm zápalovej odpovede
SK    – streptokináza
SLE    – systémový lupus erythematosus
SPJ    – safenopopliteálna junkcia
SRA    – test na uvoľnenie sérotonínu z doštičiek
SVT     – povrchová venózna trombóza  (superficial venous thrombosis)
TAFI    – inhibítor fibrinolýzy aktivovateľný trombínom
TAT    – komplex trombín–antitrombín
TE    – tromboembolizmus
TECH    – tromboembolická choroba
TEP    – totálna endoprotéza
TF    – tkanivový faktor
TFPI    – inhibítor systému tkanivového faktora
TFPT    – inhibítor tkanivovej cesty
TH    – telesná hmotnosť
THR    – totálna endoprotéza bedra (total hip replacement)
TIA    – tranzitórny ischemický atak
TK    – krvný tlak
TKR    – totálna endoprotéza kolena (total knee replacement)
TL    – trombolýza
TOS    – thoracic outlet syndróm
tPA    – tkanivový plazminogénový aktivátor
Tr    – trombocyty
TT    – trombínový čas
TU    – tumor
TU-b    – tumorové tkanivo (tumorové bunky)
TVR    – trombóza vena renalis
UAC    – umbilikálny artériový katéter
UFH    – nefrakcionovaný heparín
v.    – véna
VCI    – vena cava inferior
VFP     – mechanická členková pumpa
VKA    – antagonisty vitamínu K (kumarínové preparáty)
VSM    – vena saphena magna
VSP    – vena saphena parva
VT    – venózna trombóza
VTE    – venózny tromboembolizmus
vv.    – vény
vWF    – von Willebrandov faktor

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Pozrite si tiež