Knihy z vydavateľstva HERBA

...komplexné knihy v Dieškovej edícii - ...knihy prevažne slovenských autorov v Malej lekárskej knižnici - reprezentačná edícia - ostatné zdravotnícke a farmaceutické knihy

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Bernadič Marián PDF Tlačiť E-mail
Osobnosti - VIP osobnosti Herby

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

Marián BernadičPrednosta ÚPF LFUK, vedecký sekretár SLS, redaktor Monitoru medicíny SLS a viceprezident Spoločnosti patologickej a klinickej fyziológie. Prof. Bernadič vstúpil do povedomia lekárskej verejnosti ako vysokoškolský učiteľ, organizátor, zakladateľ viacerých lekárskych časopisov a editor mnohých knižných publikácií. Zapojil sa do prípravy viacerých encyklopédií. Je nadšeným propagátorom študentskej vedeckej činnosti, po r. 1989 dokázal nadviazať na dlhoročné tradície ŠVOČ a obnoviť jej činnosť. Významná bola jeho práca študijného a neskôr aj 1. prodekana LF UK. V zložitých podmienkach udržal vysokú úroveň medicínskeho vzdelávania a pričinil sa o akreditáciu a rozšírenie štúdia o nové študijné odbory. Marián Bernadič je rodák z malej obce Hoste pri Trnave (20.9.1952), kde bol jeho otec učiteľom a riaditeľom malotriednej školy. Maturoval na SVŠ v Seredi, LF UK absolvoval s vyznamenaním v Bratislave. Internú ašpirantúru robil na Ústave patologickej fyziológie, kde potom pracoval vo všetkých funkciách – od asistenta až po profesora a prednostu.

Prof. Marián Bernadič sa viac ako 30 rokov cielene venuje popri výučbe patologickej fyziológie experimentálnej práci a klinickému sledovaniu najmä na poli kardiológie a osobitne štúdiu elektrického poľa srdca. Výsledky boli opakovane citované aj vo  svetovej monografickej literatúre.

Je spoluautorom 7 vydaní Hulínovej Patofyziológie, koeditorom Princípov internej medicíny 1.-3. a odborným redaktorom Princípov chirurgie 1.-3. Cieľom tohto ojedinelého projektu je vytvoriť ucelené a prepojené učebné texty, ktoré by obsiahli základné vedné disciplíny v pregraduálnej výučbe medicíny a ich teoretické východiská. Zvlášť sú cenné jeho zásluhy na poli rozvoja slovenskej medicínskej literatúry, ktorou sa už nezmazateľne zapísal do histórie slovenskej medicíny.

Pracoval desaťročia ako zástupca šéfredaktora v redakcii Bratislavských lekárskych listov, je zakladateľom alebo spoluzakladateľom časopisov Praktická gynekológia, Psychiatria, Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika, Revue ošetrovateľstva, sociálna práca a zdravotníctvo, Monitor medicíny SLS a i., je členom mnohých redakčných rád (Lekársky obzor, Vaskulárna medicína, iMed, iPortál a i.). Vytvára priestor pre prezentáciu slovenskej medicíny doma i za hranicami.

Za prácu dostal mnohé ocenenia a vyznamenania. Spomeniem napríklad Cenu kardiologickej spoločnosti SLS (1988), Cenu rektora UK (1985), Zlatú medailu LF UK (2003) a SLS (2007), Medailu prof. Štefánika (2002), Pamätnú medailu 90. výročia SSL (2010), Medailu pri 90. výročí založenia UK (2011), je čestným členom Spolku lekárov v Bratislave (2010), Medailu založenia Společnosti lékařsko-slowanskej (2012), Čestné členstvo v Slovenskej lekárskej spoločnosti (2012) a najvyššieho vyznamenania Lekárskej fakulty UK v Bratislave Hynkovej medaily (2012).

Zvlášť oceňujeme jeho zásluhy na poli rozvoja slovenskej medicínskej literatúry, ktorou sa už nezmazateľne zapísal do histórie slovenskej medicíny.


Prof. MUDr. M. Šašinka, DrSc.
vedúci redaktor
Prof. MUDr. I. Riečanský, CSc.
predseda Redakčnej rady
Mgr. M. Lehký
riaditeľ vydavateľstva Herba, s.r.o.