Mikrobiológia je základný medicínsky odbor, ktorý zaznamenáva neustály záujem vedcov a lekárov. Aj keď si to neuvedomujeme, integrálnou súčasťou nášho žitia sú baktérie, vírusy, mikroskopické huby či parazity. Vďaka ich mikroskopickej štruktúre (okrem niektorých výnimiek) sú pre bežné oko neviditeľné. To je ich najlepšie mimikry, ktorým sa maskujú a dostanú sa tak nepozorovane na miesto určenia v ľudskom tele. Ak je imunitný systém hostiteľa v strehu a dokáže včas votrelca eliminovať, človek si takúto interakciu vôbec neuvedomí.

Prvé vydanie knihy sa dostalo k čitateľom iba pár týždňov pred vypuknutím pandémie spôsobenej SARS-CoV-2, ktorá výrazne zasiahla náš každodenný život. Kniha sa prakticky behom necelého roka vypredala a kolektív autorov sa opätovne zišiel, aby Vám pripravil kvalitný učebný text, ktorý zahrňuje aj inovované kapitoly dotýkajúce sa impaktu koronavírusovej pandémie. Zároveň sme urobili zmeny aj na základe dialógu našich koncových používateľov – študentov medicíny a snažili sme sa eliminovať texty, ktoré neslúžia priamo v medicínskej praxi lekárom.

Mikrobiológia patrí medzi elementárne pregraduálne predmety študentov medicíny. Základy bakteriológie, virológie, mykológie a parazitológie spolu so základmi antiinfekčnej terapie sú stavebnými piliermi pre všetky nadstavbové klinické predmety, ako je interné lekárstvo, chirurgia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, infektológia a ďalšie. Nové poznatky v oblasti molekulovej biológie, imunológie, diagnostiky a liečby infekčných ochorení priniesli veľký pokrok v lekárskej mikrobiológii. Webová stránka www.lekarskamikrobiologia.eu, ktorú sme pre Vás vytvorili, sa už stala bežne používaným študijným mate­riálom, čo nás veľmi teší. Budeme ju rozširovať aj naďalej, napríklad aj doplnením čítaných kapitol, aby mali študenti lepší komfort štúdia.

Nové poznatky v oblasti molekulovej biológie, diagnostiky a liečby infekčných ochorení zmenili zaužívané štandardné diagnostické a terapeutické postupy. Pre správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti je nevyhnutný up-date lekárskej mikrobiológie, a to najmä v časti laboratórna diagnostika, bakteriológia, virológia, mykológia, parazitológia, a antiinfekčná terapia. Nesprávna alebo neskorá mikrobiologická diagnostika môže mať signifikantné následky na zdravotný stav pacienta, a to najmä zvýšené riziko nežiaducich účinkov, šírenie ochorení v populácii, ako aj zvyšovanie počtu závažných nozokomiálnych kmeňov zvyšujúcich morbiditu a mortalitu imunokompromitovaných pacientov, ktorých počet v populácii má rastúci trend. Učebnica lekárskej mikrobiológie bude slúžiť študentom medicíny, aby vedeli správne manažovať vo svojej lekárskej praxi pacienta s podozrením na infekčné ochorenie.

Učebnica spolu s e-learningovým riešením poskytuje súhrn najnovších poznatkov lekárskej mikrobiológie. Tieto poznatky sa premietnu do vyššej kvality vzdelávacieho procesu študentov lekárskych fakúlt nielen v Bratislave, ale aj na ostatných lekárskych fakultách na Slovensku. Prepojenie učebnice a virtuálneho priestoru umožňuje aktualizáciu a sprístupnenie najnovších poznatkov v mikrobiologickej vede. Testovanie v elektronickom prostredí z domáceho prostredia zvýši komplianciu študentov a zatraktívni náročný medicínsky odbor.

Študenti si môžu overiť svoje vedomosti získané na prednáškach, praktických cvičeniach a štúdiom povinnej literatúry pomocou kontrolných otázok zaradených ku klinickým prípadom.

Ďakujeme všetkým spoluautorom, ktorí sa podieľali na príprave tejto učebnice, a recenzentom za ich starostlivé prečítanie a viaceré pripomienky, ktoré prispeli k lepšej zrozumiteľnosti textu a umožnili nám vydať už druhé vydanie učebnice mikrobiológie na Slovensku, ako aj profesorovi Bernadičovi za jeho cenné rady a pripomienky, kolektívu vydavateľstva HERBA za ich skvelú spoluprácu, Janke Havelovej za technickú spoluprácu pri príprave rukopisu tejto príručky, Júlii Zelenej, módnej návrhárke, ktorá vytvorila obrázok na umeleckú obálku, Milošovi Branickému za obrázky a našim rodinám za ich podporu a trpezlivosť.

Liptáková A.