11ß-hydroxyláza  962, 967
17ß-hydroxyláza  965, 969
17-KS, 17-ketosteroidy  231, 236, 338, 955, 969, 983
17-OHCS, 17-hydroxysteroidy 338, 949, 963-964, 983
1?-hydroxyláza  862-864, 897, 936
21-hydroxyláza  958, 962, 984
3ß-OHsteroiddehydrogenáza  962
5-dejodáza typ I, II  921

A

AA, kyselina arachidonová  513
aberácia autozómov štruktúrna 1018-1019
– gonozómov  1017-1018
– chromozómová  83, 191, 193, 196-179, 220, 239, 241,283, 364, 422, 683,723, 731,736, 944, 1014-1021, 1159
– – numerická  1015-1018
– – štruktúrna  1015, 1019
abetalipoproteinémia  341, 380, 389, 435, 438, 444, 1035-1036, 1068, 1070
anosmia  1165
ABPA, aspergilóza bronchopulmonálna alergická  484, 515
abrupcia placenty 180
absces  61, 101, 139, 211, 372, 796, 975
– Brodieho 1202
– kože  69,292
– mozgový 1144
– mozgu 74-75, 83, 235, 239, 589, 612, 649
– obličky  850-851
– orbity  1143
– pankreasu  448
– paratonzilárny  466,1145
– pečene  98, 292, 420, 451
– periapendikulárny  413
– perinefritický  850
– pľúc  48, 477
– prsníka  43
– rekta   696, 702
– retrotonzilárny  466
– sleziny  402
– spinálny  401
– stafylokokový  286
– studený  292, 702
– subfrenický  78
– subperiostový  1140, 1141, 1201
absencia  109, 1173, 1174
– vas deferens   515
absorpcia živín  355
abúzus   1278-1279
– analgetík  828, 837, 849
– u matky  1203
acanthosis nigricans  436, 960
ACE, enzým konvertujúci angiotenzín  522, 541, 586, 616, 625-626, 631, 752, 756-757, 764, 820, 830, 860, 874, 879, 881, 895-896, 952, 975, 1058
acetylátor pomalý 644
acetylCoA 425
acetylcholín 309, 342, 462, 531, 621, 913, 1178
acetylcholínesteráza  364, 1031, 1275
acetylkoenzým A, CoA 1065
acidémia kyseliny ?-aminomaslovej  1046
– organická  111, 1046-1047
– pyroglutamová 1046
acidita titrovateľná 860
acidóza  175, 203-204, 212, 219-222, 255, 420, 422, 537, 600, 621
– diabetická  375, 379, 414, 699
– hyperchloremická 860, 862
– laktátová 94, 111, 138-139, 263, 265, 430, 697,1033, 1037-1038, 1048, 1057-1058, 1064, 1066
– metabolická  54, 74, 138-140, 181, 186-187, 197-198, 218, 241, 257, 262-263, 322, 326, 329, 357, 386, 389, 396, 430, 449-450, 539, 581, 592, 603, 669, 758, 799, 841, 859, 862, 867, 874, 896-898, 969, 992, 1031, 1033-1034, 1037, 1040, 1043, 1045, 1046, 1047-1048, 1052, 1056, 1251-1252, 1254, 1264, 1266, 1268, 1273, 1276
– – tubulárna  85, 89, 215, 256-257, 262-263, 440, 669, 682, 829, 855, 860, 935, 936, 939
– – –, typ 1 860-862
– – –, typ 2 860
– – –, typ 4 860, 862
– – – distálna  827, 860-861, 907
– – – hyperkaliemická, typ 4  860
– – – I. typu  656
– – – proximálna 753, 771, 827, 860-861
– respiračná  133, 139, 197, 201, 218, 262, 264,
471-472, 539
acidúria arginínjantárová 1036
– glutarová 1037
– izovalerová 1035, 1036, 1037
– metylmalonová 890, 1036, 1037
– mevalónová  76, 1081
– organická 111, 1031, 1033-1037
– orotová 1036, 1088
– propiónová 1036
ACLA, protilátka antikardiolipínová   640
acne vulgaris  1121
acrocephalosyndactylia 664
acrocyanosis, acroasphyxia  1118
acrodermatitis continua Hallopeau  1113
– enteropathica 394, 1047, 1087
– papulosa eruptiva  1101
acropustulosis  1113-1114
ACTH, adrenokortikotropín  137, 172, 231, 239, 700, 867, 912, 914, 924, 949-950, 953-954, 960, 962, 964
adaptácia, adaptometria 174-178, 182, 185, 190, 197, 212, 218, 225, 342, 417, 542
addisonik biely  960
adenín  1010, 1087
adenínfosforibozyltransferáza 906
adenohypofýza 231, 914, 947
adenoma sebaceum Pringle 1166
adenóm ostrovčekov Langerhansových  1063
– pečene 1058
– tyreoidey 926, 928
– tyreoidey toxický  929
– žliaz prištítnych 94, 931
adenozín 133, 562, 870
adenozíndeamináza  284, 287, 682
adenozínmonofosfát cyklický, cAMP  511, 531, 926,
937-938, 942, 946, 949, 976, 1060
adenylcykláza   327, 913, 921, 935, 949, 976
ADH, hormón antidiuretický  88-92, 248-249, 251, 417, 767, 1268
adherencia baktérií  479
adhézia labií  763
adhezín 803-804, 806
adhezívnosť  621, 698, 854
– baktérií 392, 832, 837-838
– leukocytov  292, 302, 702, 704
adipocyt 337, 768, 812
adnexitída 79, 1130
adnexitis 1189
adnex kožný  1121
adolescencia  24-25, 29, 45-46, 50, 82, 84, 95, 110,
229-244, 297, 333-334, 342, 358, 386, 404, 419, 438, 440-441, 443, 448, 487, 491, 505, 667, 670, 674, 678, 745, 753-754, 796, 822, 861, 892, 921, 923, 935, 947, 957, 982, 994, 1034-1035, 1040, 1043, 1062, 1070, 1122, 1191, 1193, 1196
adrenalín 138, 140, 187-189, 198, 308, 538, 539, 700, 713, 953-954, 1042, 1054, 1059, 1062, 1278
adrenalitída autoimunitná 311, 951, 958
adrenarché 232, 237, 952
adrenochróm  1044
adrenokortikotropín, ACTH 700,867, 912, 914, 950, 953-954, 960, 962, 964
adrenoleukodystrofia viazaná na chromozóm X  103, 112, 444, 951, 9577700, 1080-1081,1180
adrenomedulín 622
adrenomyeloneuropatia 957, 1081
adynamia 258, 960
aerobaktín 838
aerobronchogram 203
aerofágia 93-96, 177, 371
afázia  1171
aferéza lipidov 77, 768
afibrinogenémia 707
aflatoxín 431, 438, 1105, 1222
afónia  467-468, 1146
afta 368, 394, 647, 696
afterload, následná záťaž 534-535,537, 541
agamaglobulinémia 283-284, 287-288,313,395, 695-696
agamaglobulinémia viazaná na chromozóm X 287
aganglióza čreva 359-362
AGE, produkt pokročilej degradácie  806, 895, 898
agenesis corporis callosi 1165
agenéza bronchov 500
– buniek Leydigových  985
– corpus callosum 24, 111
– maternice 241
– obličky 173, 225 ,239, 241, 667,756-757,870, 986, 1017
– os sacrum 85, 89, 366, 667
– pankreasu 196, 446, 757, 994
– pľúc  501
– svalov brušných 84
– trachey 499
– uretera 760
agitovanosť 119, 1264
aglutinín chladový 506
agonadizmus  1018
agranulocytóza 369, 466, 694, 696, 1234
agregácia trombocytov 128, 137, 142,621,645, 704, 707, 792, 854, 886, 890, 894, 1278
agresívnosť  927, 1018, 1276
agýria  112
achalázia ezofágu 93-95, 361, 372,951, 958
achillodýnia  1205
achlórhydria  48, 289
achondrogenesis typ I, II  666
achondroplasia 665-666
AIDS, syndróm imunodeficiencie získanej  38, 102, 206, 212, 234, 239, 243, 294-300,390-391, 395, 483, 492, 505, 766, 803, 813, 823-824, 1223
akantocyt, akantocytóza 380-383, 389,687, 748, 800
akatalazémia  1080
akcelerácia rastová  25-27
– sekulárna 229-230
akné  232, 237, 438, 643,944,958, 963, 967, 974
akrocefália  664, 759
akrocefalosyndaktýlia  665
akrocyanóza  334
akrodermatitída papulárna 101
akrodýnia 1281
akromegália  368, 661, 916,940,988, 1072
akromikria 977
akroosteolýza multicentrická 855
aktín 309, 530-531, 533, 535, 802, 805
aktivácia hemokoagulácie lokálna 645,781,784-785, 798, 808, 817, 895
– komplementu 269-270, 272, 749, 781,792
– onkogénna  1221
– polyklonová 647
aktivátor plazminogénu 973
– plazminogénu tkanivového 706, 717
aktivita fagocytová 315
– fibrinolytická 216
– fyzická, pohybová  28,30-31,176, 209, 232, 623, 662, 772, 991, 1066
– renínová plazmatická, PRA   257, 623, 625-627, 767, 865-866, 954, 959-960,965, 969
– sexuálna 834, 1198
– srdca elektrická 531
akupunktúra 142
akvaporín 868
alakrímia 951, 958
alanín  431, 950, 1033, 1051,1054, 1063
alarm  69, 118
– enuretický 91
albinizmus  1042, 1043-1044,1119
– mukokutánny 1036, 1040
– okulokutánny 1043
– – parciálny  702
– parciálny 284, 291, 1044
albumín 52-53, 138-139, 203, 209, 223,288,330, 377, 380-381, 383, 389, 402, 417-418, 426, 429, 437-438, 512, 516,751-754, 767-768, 770, 799, 856, 872
aldoláza 660
aldosterón 39, 198, 248, 256-258,536-538,586,
621-622, 628, 767, 793, 861-862,865-867,893,
952-954, 962, 966, 969
aldosteronizmus sprostredkovaný glukokortikoidmi, GRA  866-867
aldosterónsyntetáza  952, 965
alela  1011, 1012, 1023, 1025
alergén potravinový  505
– skrytý 306
alergia  35, 40-41, 43-44,58, 60,73, 106, 244, 255, 281, 290, 300-308, 314, 328, 374, 377, 379, 452,465, 467, 470, 478, 508, 700, 765, 768, 803, 813, 873, 956, 973, 1131,1142, 1144, 1155, 1156, 1160
– na mlieko kravské 306, 328, 505
– peľová  302-303, 306
– potravinová  79, 84, 93-94,302,304-308, 386, 390-391
?1-antitrypsín  98-99, 139,208,381-383, 390, 425, 428, 510, 513, 515-516, 705, 765, 811, 813, 1024,1031, 1037
?1-glykoproteín 52-53, 383
?1-mikroglobulín 827
?2-antiplazmín 705
?2-makroglobulín 706, 754, 766
?-fetoproteín  174, 180, 291,418,856, 1019, 1031, 1043, 1232, 1238
?-galaktozidáza 854, 1078
?-receptor 531, 621
?-talasémia 98, 690
alkalizácia moču 1259
alkalóza 939, 950, 958, 963
– hypokaliemická 1240
– metabolická  250, 256-257,260,262-264, 335, 357-358, 374, 394, 448, 512-514, 628,933,937, 965
– metabolická hypokaliemická hypochloremická 865-867
– respiračná  256, 264-265,303,443, 508, 539, 800, 1034, 1037, 1270
alkaptonúria  1035, 1038, 1043
alkohol 28, 30, 33, 38, 49, 98,111-112,174, 193, 206, 237-238, 243, 263, 329, 341, 423, 430,437, 444, 447-448, 823-824, 870, 935-936, 939,944,963, 996, 1254, 1266, 1268
ALL, leukémia lymfoblastická akútna 723-724
alodýnia 661
alopécia 342, 386, 394, 647, 667, 730,945,958, 1036, 1048, 1070, 1130, 1157, 1235
alopecia areata  375, 864,927,1121
– diffusa 1122
ALP, fosfatáza alkalická 347-349, 381,383,394, 419, 426-427, 429, 440, 443, 654, 665, 670, 699, 754, 862, 864,904, 941-942, 946-947, 1037, 1232, 1244
ALTE, stav, ktorý ohrozil život 68-70
alveolitída  504, 521
alveolitída alergická  505
– fibrotizujúca kryptogénna 401, 504
alveol pľúcny  174-175
Amanita phalloides  60, 442,1276
Amanitín 435, 438, 1276
amblyopia 1157
ambulancia perinatologická 226
amebiáza 451, 700
amélia  1203
amenorea 232, 240, 333-334, 419, 440,516,916, 963, 974, 976, 982, 1017, 1055, 1194
– anovulačná  983
– primárna, sekundárna 982, 985, 1194
amfetamín  237, 627, 883, 1278
aminoacidúria  111, 332, 382,440,670, 771, 800, 827, 829, 855, 861, 1037, 1040-1053, 1058, 1060
– arginínjantárová  1050
– formamínoglutamová  1051
– generalizovaná  347, 1051,1053,1066
– iminokyselín  1052
– izovalerová  1048
– kyselín neutrálnych  1051
– kyseliny glutarovej  1053
– kyseliny xanturénovej  1051
– kyselony urokánovej  1051
– renálna  862
– xanturénová  344
aminokyselina 41, 53, 93-94, 98, 100,113,138, 174, 178, 254, 272, 330, 332, 343-344, 382, 392, 419, 430, 444,623, 746, 752, 875, 950, 1013, 1040-1053
– aromatická 1040-1044
– neutrálna 863
– obsahujúca síru 1044-1045
aminotransferáza  61, 80, 96,98,100, 106, 134, 236, 344, 383, 419, 426-427, 429, 431, 435-437, 440,442, 448, 482,488-489, 497, 516, 522, 640, 660, 754, 887, 925, 1033,1037-1038, 1043, 1050, 1055-1056, 1058, 1060, 1064, 1066, 1276
AML, leukémia myeloidná akútna 697, 701
amnézia 1062
amniocentéza  174, 186, 223,358,713, 1031, 1040-1041
amnión  172, 174, 177, 756,856,1021
amnionitída  193, 201, 295
amnioskopia  181
amniotokéla  1155
amócia sietnice  1158
amoniak  94, 113, 199,430-431,442, 902, 1033, 1035, 1038-1039, 1053, 1066
amoniogenéza  860, 862,895-897
AMP, kyselina adenozínmonosforečná 129, 347
amplitúda tlaková malá 924
– – veľká 927
amyláza 80, 96, 332, 355, 446,448-449, 506
amyloidóza 85, 99, 258, 269, 361, 369,424,432, 640, 765, 772, 780, 823-824, 827, 860, 892, 936, 944-945, 951, 1072
amylopectinosis  1059
ANA, protilátka antinukleárna 429,438,640, 645-646, 649, 656, 660, 754, 794
anabolizmus  225, 950
anacidita  343
anafylaxia, anafylatoxín  60,270,281, 306-307, 869, 876, 973, 1106, 1114
analbuminémia dedičná  772
analfalipoproteinémia  1069
analgézia 141-145, 186, 202
analýza DNA  1028, 1031,1037,1040-1041, 1056, 1177
– kryštálikov  907
– srdca segmentová  550
anasarka  105-106, 746,769-770,1033
anatoxín  277, 279-280
ANCA-protilátka  399, 429,506,640, 642, 652-655, 750, 793, 797-798, 801
androgén  231-232, 236-237,240,338, 437, 628, 683, 693, 732, 921-922, 950, 953, 955, 957, 962-963,967, 976, 983-984, 997, 1122, 1198
anémia  25, 80, 104, 139,181,183, 186, 195, 198, 223-224, 289, 292, 300, 331-332,341-343,371, 377-378, 385, 394, 398, 401, 403, 441,447,477, 482, 522, 537, 612, 624, 640-641, 648, 654, 656, 669, 676-692, 746, 793, 798-800, 822-826,849, 859, 872, 886, 898, 902, 904, 925, 1043, 1053, 1070, 1077, 1196, 1234
– aloimunitná  685
– aplastická 290, 682, 683-684, 695,701,709, 732
– aregeneratívna 682
– autoimunitná  97
– detí predčasne narodených   676
– dyserytropoetická kongenitálna 1086, 1088
– Fanconiho  682, 683-684,695,697, 708, 723
– hemolytická  51, 94, 99,102,289, 309, 311, 341, 349-350, 421, 427, 429, 432, 437-438,649-650, 685-691, 713, 733, 885-887, 1025,1036-1037, 1046, 1090
– – autoimunitná  685-686,698, 700
– – extrakorpuskulárna  687
– – makroangiopatická, mikroangiopatická  687
– hypoplastická  682
– hyposideremická  368
– kosáčiková   79,97,239, 293, 414, 421, 438, 443, 476, 689, 753, 780, 806, 809, 811, 827,837, 861, 1026, 1031, 1169
– makrocytová, megaloblastická 342,382,396,
680-682, 697, 1036, 1045, 1048
– mikroangiopatická  887
– mikrocytová  364, 382, 660
– nedonosených 195
– perniciózna  289, 309, 311,369,395, 681, 945, 1036
– – kongenitálna 681
– posthemoragická 691, 829
– refraktérna  731
– sideropenická 35, 306-307, 330, 371,375,390, 392, 506, 677-680, 691, 771
– zápalová  684-685
– závislá od vitamínu B6  344
– z nedostatku medi  680
– zo zvýšených strát  685-692
– z poruchy krvotvorby 676-685
anencefália  501, 859, 915,960,1165
anergia   309, 492
anestézia 117, 264
anetodermia 1117
aneuploidia 1015
aneurín 342
aneuryzma  82
– aorty  1001
– artériovenózna  759
– intracerebrálna  1169
– intrakraniálne  857
– koronárna  76, 642, 655-656
– mykotická  612
ANF, faktor átriový natriuretický 248, 536-537, 912
angiitída hypersenzitívna 780
angína  46, 297
– confluens 466
– črevná  822
– diphterica 466
– mycotica 466
– pectoris 648
– Plautova-Vincentiho-Simanovského  466
– scarlatinosa  466
– symptomatická  466
– ulceromembranacea    466
– ulceronecrotica  466
angioedém hereditárny Quinckeho 285, 292, 306-307
angiofibróm  112, 116
angiografia  81, 140, 419,499,501, 628, 654, 749, 757, 1169, 1226
angiokardiografia  578, 581,590,593
angiokeratóm  854, 1078
angióm  759
angioma serpiginosum  1125
angiomatóza  113
angiomatóza cerebroretinálna 858
angiotenzín  256, 433,536-538,541, 586, 621-624, 626, 752, 754-755, 767, 782, 793, 806-807, 817, 829,865-867, 870-871, 880, 883, 893-895,912,952-953, 1091
anhidróza 284-285, 287
anikoncepcia hormonálna, chemická 1198
anirídia 986, 1020, 1221
anizocytóza 679,690
anizokória 217
anizomélia 1203
anizometropia  1157
ankyloglosia  369
ankylóza  641, 714
– lakťa   664
ankyrín  687
ANLL, leukémia nelymfoblastická akútna  727-730
anodoncia 367
anoftalmia 1159
anomália Alderova-Reillyho 701
– arcus palatoglossus 1137
– bulbu 1159
– ciest močových 756-763, 849
– CNS   1165
– ductus Mulleri 986
– Ebsteinova  543
– genitálu 666, 756, 762-763, 1016
– GIT vrodená  356-366
– gonozómov  978
– hlavy   663-665
– hrudníka  756
– Chédiakova-Higashiova  701
– Jordanova  701
– kloaky  667
– lebky   756
– Mayova-Hegglinova 701,708,854
– obličky  756-763, 977
– oka  525
– Pelgerova-Huetova  701
– Polandova  757
– urogenitálneho systému 356,682, 1016
– ušnice  756,852,1063
– zhryzu, zubov  852, 1016,1017,1117
– žalúdka vrodená  374
– žíl pľúcnych  508
anorexia 297, 330, 358, 380, 385, 398,413,424, 437, 676, 860, 862, 947, 1040, 1047, 1268, 1280
anorexia mentálna, nervosa 46,95-96, 239, 333-336, 449, 515, 976, 1071, 1072, 1194
anorchia 241, 976, 978-979
anosmia, anosmín  239-240,1240
anovulácia  1193, 1194
ANP, peptid átriový natriuretický 433, 538-539,
621-622, 767, 913, 953
anserín  1051
antibiotikum  59-69, 83, 91,95,136, 139, 187, 194, 200-201, 209, 224, 237, 257, 281, 287, 292-293,314, 321, 324, 327-328, 341, 343, 357, 369, 380, 387-388, 394, 402-404,412, 422, 437, 468, 471-475, 477, 480, 482, 484, 487, 516-519, 609,613, 619, 696-697, 702, 747, 753, 795 ,823-825, 831, 842, 845-847, 859,870, 879, 882-883, 929, 935, 975, 1140-1143, 1201
antideoxyribonukleáza 794
anti-D-globulín 710
anti-DNA-áza  608, 794
antidotum 1260-1263, 1277
antigén 269, 271-273, 277, 289, 309,330,375, 638
– baktériový H, O, K  834,837-838
– CD40  284
– diferenciačný  724
– Frossmanov   838
– Goodpasteureov  780
– H  311
– HLA   656, 658,698,729, 764, 780, 787, 799, 930, 959, 967, 988-989, 1012, 1023, 1112
– jadra  645
– karcinoembryonálny  1232
– prostatický špecifický, PSA  236
– vírusu hepatitídy B, HbsAg 279, 749
antihyaluronidáza  608, 794
antikardiolipín  81, 720
antikoagulans lupusové 645-646
antikoncepcia  233, 236-237
– hormonálna 83, 343, 437, 447, 624,626,1091
antioxidant  350, 687
antistreptokináza 794
antistreptolyzín O, ASO 104, 608-609,640,754, 819, 822
antitoxín 60
antitrombín  705, 718, 819,888
antrax  60, 107
antropometria  28, 173, 182,516
anulocyt  679
anúria  255, 258, 343, 795,871-872, 887-890
anus imperforatus  84, 366,757
anxióznosť  79, 96, 119, 468,542,927, 1062, 1172
AOPP, produkt pokročilej oxidácie bielkovín  895
aorta ascendentná  554
– descendentná  545, 554
– nasadzujúca  588
aortitis syphylitica 1130
aparát juxtaglomerulový 953, 965
– tubulárny 744
apatia  83, 208, 225, 331,380,471, 871, 959, 1016
apendicitída akútna  79, 85,94-95, 98, 327, 366, 375, 411, 412-414, 449, 466
aperistaltika pažeráka  372
aphtoid Pospischill-Peyrter 1100
– m. pectoralis major  757
– septi interarterialis  572
aplázia 12.rebra  756, 852,1022
– drene kostnej  683, 695, 697
– ductus Mülleri  98, 241,1187
– hypofýzy  960
– komory ľavej  596
– kosti kľúčnej  663
– krídel nosových  383, 446
– obličky  683, 757
– pankreasu  25
– paratyreoidey  291, 936,939,944-945
– pately  855
– pľúc  501
– radia  682-683, 711
– týmusu  291, 701, 939
– zubov  383
– žalúdka  374
– žľazy štítnej  924
apnoe  69, 119, 129, 140,186,189, 195, 198-199, 201, 203, 208-209, 214, 216-218, 371, 403, 441, 471,571, 937, 939, 1034, 1045, 1062, 1079, 1217
– spánkové  68-69, 190, 1172
apolipoproteín  646,768, 898, 1068
– B-100   1068
– C-II  1069
apophysitis tuberositastibiae  669
apoplexia pulmonum  198
apoproteín  203, 1067
apoptóza  68, 271, 309-310,384,615, 637, 646-647, 682, 695, 817, 890, 1177
apotransferín  678
appendix preauricularis 1135
arachnodaktýlia 241, 669, 756, 852,1001
ARC, komplex príznakov podobných AIDS  297, 395
arcus lipoides corneae 1068, 1071
ARDS, syndróm akútnej dychovej tiesne  134, 487, 488, 508
areflexia  343, 427
areola  36-37, 233-234
argináza  425
arginín, argininúria  906,1045,1049
arginínvazopresín, AVP  73,186,914, 919
arhinencefália   1165
ariboflavinóza  343
arinencefália  1016, 1018
aromatáza 240
aromatáza placentovo-plodová 985
artéria pľúcna  554
artériografia  140, 947, 971,1238
arteriola afferens, efferens 744,788, 870, 880, 893, 952-953
arteritída Takayasuova 624, 652
arthrogryposis multiplex congenita  667
arthromyodysplasia congenita 667
artralgia 79, 103, 297, 386, 394, 453,482,485, 607, 609, 612, 648, 655, 794, 824
artritída 66, 283, 307, 398, 401, 437,479,522-523, 619, 637, 647, 650, 655, 809, 822, 1043-1080
– infekčná 608
– juvenilná idiopatická, JIA 75-77, 80, 99, 102-103, 311, 386, 391, 472, 505, 523, 608, 618-619,637-643, 656, 695, 698-701, 765, 809, 813, 999, 1160
– reaktívna  402, 642
– reumatoidná   656
– septická  210-211, 280, 642
– systémová  638
– urátová  1088
artrooftalmopatia  670
artroskopia  1206
arylsulfatáza A 855, 1079
arytmia 558
ascaridiasis, askaridóza 700, 1106
ascites  54, 80, 99, 105,107,223, 264, 306, 377, 390, 419, 428, 438, 440, 443, 448, 462, 737, 769,772, 856, 869, 1033, 1055, 1059
asfyxia 69, 127, 174, 186-187, 196,199,201, 214, 216-220, 225, 403, 447, 450, 452, 537,718,753, 869, 937, 1033, 1148
ASO, antistreptolyzín O  104,608-609, 640, 754, 794, 819, 822, 1145
asociácia 1021
– CHARGE  239, 1022
– IMAGe 986
– MURS 986
– VACTERL  986
– VATER 944, 1022
aspartylglukozaminúria  1021
aspergillosis  1105
aspergilóm  484
aspergilóza bronchopulmonálna alergická, ABPA  484, 515-516
aspirácia 43, 49, 62, 64, 127, 198,204,211, 264, 304, 356, 367, 372, 470-471, 473, 478, 486-487, 500, 661, 992
– mekoniónu  197-198, 200,203,221, 602
asplénia 476, 552-553, 601, 699, 701,713
asténia  589, 928
asterixis 442
asthma cardiale 610
astigmatizmus  82, 1156-1157,1160
astma bronchiálna  35, 251,264-265, 300, 301-304, 307, 316, 371, 391, 462, 470-471, 482, 516, 542,654, 700, 920, 923, 973, 1147
– citlivá na aspirín  302
– nočná  303
asymetria hrudníka  123
– tela  1022, 1022
– tváre  663, 852
asystólia 132, 186, 217, 1252, 1265,1274
AT, receptor angiotenzínu  631
atak ischemický  1078
ataxia  343, 386, 389, 426,429,441, 861, 951, 958, 1001, 1020, 1034, 1048–1051, 1057, 1070, 1077-1080,1084, 1166, 1266, 1274, 1276
– cerebelárna  239, 479, 887,1171
– Friedreichova  988
ataxia-teleangiektázia  241, 285, 291, 314, 701, 723, 1019, 1166, 1223
atelektáza pľúc  121,200-201,203, 342, 461, 470-472, 480-481, 483, 487, 503, 509, 514, 1147
ateroskleróza  35, 45, 244,339,344, 350, 482, 625, 648, 720, 748, 768, 770, 821, 829, 1023-1024, 1069,1071, 1278
atetóza   109, 1041,1044, 1076
atopia  302, 313, 765, 768,1024,1156
ATP, kyselina adenozíntrifosforečná   128-129, 218, 321, 388, 524,531, 533, 687-689, 871, 1033
ATP-áza 439, 524, 531
atransferinémia 444, 1087
atrepsia 329
atresio cervicis uteri  1187
– hymenalis 1187
– anusu, rekta  356, 359,366,667, 1016
– ciest žlčových  98, 107,213,222, 349, 382, 420, 425-427, 438, 443-444, 525. 1071
– čreva  396, 411, 422, 516
– dvanástnika  358-359, 1016
– ezofágu 93, 173, 291, 356, 359, 500,757
– GIT  84, 107, 206, 222
– choán 186, 465, 663, 1022, 1136, 1172
– kolónu 360
– pľúcnice 556, 569, 591-592, 601
– pyloru 357, 374
– trikuspidálna 569, 572, 590, 592-593
– zvukovodu  663, 1018, 1135
– žalúdka 374
atrofia cerebelárna  213
– cievnatky a sietnice gýrovitá 1050
– chorioidey  1159
– infantilná  329
– klkov črevných  382, 395,679
– kortikálna 213
– kože  667
– mozgu 235, 298
– nervu optického 394, 441, 660, 664,667,917, 937, 958, 1079, 1154
– spinálna svalová 1177
– svalová 330-331, 380, 855, 927,1059, 1210
– svalová lýtok 1205
– svalová spinálna 1079
– testes 445
– tubulov 826, 828, 833, 857, 859
– týmusu  394
– vagíny  857
atyreóza 922, 925
audiogram  1149
audiometria  497, 853
aura  82
aurantiasis  1119
autizmus 110, 112, 386, 1020, 1027,1031,1166
autoantigén 308-309, 311, 792, 886
autohemolýza  688-689
autoimunita 73, 104, 241, 283, 285,287,289-292, 299, 308-310, 346, 350, 375, 384-385, 390, 394, 424, 427,435-437, 504, 507-508, 606, 638, 643-652, 685, 699, 701, 703, 709, 711,720, 733, 765, 779, 807, 809, 861, 880, 886-887, 889-890, 924, 926,930, 951, 956, 958, 960, 981-983, 988-989, 1191, 1195
autoinfekcia  452
automatickosť  531-532, 558
autoprotilátka  299, 308-310,390,435, 479, 507, 615-616, 644, 646, 653, 656, 873, 926,929-930,959-960, 982, 1112
– chladová, tepelná 685-686
autoregulácia  621, 627
– prietoku krvi 216, 219
avidín  1048
avitaminóza  293
– A  332
– B1 342
– K  349
AVP, arginín-vazopresín 73, 186
axeroftalmia  341
azoospermia  240, 513,515-516,977, 979, 1017


B


babezióza 75
bakteriémia 74, 136, 209, 326, 414
baktérie pokryté protilátkami   842-843
bakteriúria 746, 748-749, 801, 907
– asymptomatická 65, 831, 849
– kvantitatívna, významná 74, 830-851
bakteroid pustulózny  1113
balanitis, balanoposthitis 762, 989,1131
balanitis candidomycetica 1104
balbuties 1050
balet  239
balíček pohotovostný  308
balizmus  109
bariéra hematoencefalická 52, 54,301, 394, 430, 441
baroreceptor  175, 248, 621
baroreflex  540
barotrauma  123, 132, 201
báza purínová, pyrimidínová 1010
bazofil  270
bazofília, bazopénia  700
BCG-vakcína  278-279, 286, 313
beri-beri  342
berylióza  940
besnota  280
ß2-glykoproteín 720
ß2-mikroglobulín 300, 648, 726, 733,738,754, 766, 771, 826-827, 842-843
ß-alanín 1050, 1053
ß-aminokyselina 1053
ß-bunka pankreasu 225, 309, 346, 758,989,1063
ß-endorfín  912
ß-galaktozidáza 855, 1075, 1078
ß-glukuronidáza 222, 421-422, 842
ß-glykán 87
ß-ionón341
ß-karotén 39, 341
ß-ketotioláza  1048
betalaktamáza  60-62, 64,472,478, 486
ß-laktoglobulín  39
ß-oxidácia kyselín mastných 343,427, 661, 957, 1031, 1033-1034, 1037, 1065-1066, 1081
ß-receptor  531, 538, 621, 626
ß-talasémia 689, 813
ß-tromboglobulín  893
bezoár  79, 93-94
bezvedomie  119, 139, 141,197,214, 217, 331, 357, 378, 468, 487, 626, 793, 842, 919, 937, 942, 1146,1252, 1270, 1275, 1279
– APECED 958
– Benceova-Jonesova  739, 750, 752, 754-755
– šoku tepelného 949
– Tammova-Horsfallova  750
– viažuca retinol, Zn  330,341,754, 766, 770-771, 933
– – tyroxín, TBG 92, 921
– Y, Z  419
bielok vajcový 307
bifenyl polychlórovaný 1222
bigemínia 559
bikarbonát 248, 252-253, 259, 261-265,322,324, 394, 860, 862, 868, 874, 897, 965, 992, 1038, 1266, 1276
bilirubín 53-54, 98, 100, 134, 172,177,180, 183, 190, 215-216, 221, 360, 383, 417-429, 437, 440, 506, 676,686, 688, 869, 937, 1038, 1055, 1148
bioflavonoid  350
biopsia  1039
– čreva   380-382,389-391, 394-395, 402
– drene kostnej  684, 699, 707
– duodéna  376, 383-385, 387
– endomyokardová  61,58
– endoskopická  377
– klkov choriónových  1031,1041
– kosti   900
– kože   855, 1080
– nádoru 1232, 1238
– obličky 143, 628, 647, 745, 749-750,754,771, 794, 799, 801, 809, 819, 821-822, 826, 854-855, 873, 883
– pečene 100, 143, 213, 380, 420, 423,426-428, 431, 437-438, 441-442, 1055-1057, 1059-1060, 1064, 1080
– pľúc   463,505-507, 523
– rekta   364
– svalu 658, 660, 861, 1177
– tenkoihlová 922, 1232
– testis   976-977
– uzliny 104, 642, 733, 738
– žľazy štítnej  922, 930-931
– žliaz slzných 657
biopterín 1042
biotín  342, 1047-1048
biotinidáza 431, 1031, 1034, 1036, 1039
biotransformácia 418
biotrauma 123
bľabotanie 1148
blana panenská 1185
blana plávacia  1017
blastematóza  179
blastocysta 172
blastomykóza  940
bledosť 199, 208, 216, 349, 380, 385,471,473, 506, 542, 586, 627, 676, 679, 684, 686, 688, 724, 733, 769, 799,829, 849, 887, 899, 977, 1041, 1045, 1062
blefaritída alergická  1155
blefarofimóza-ptóza-epikantus 241
blefaroptóza  1070
blepharoconiunctivitis seborrhoica  1156
blinkanie 43
blokáda A-V  1265, 1035
– –, typ Mobitzov I, II 561
– – I., II., III. stupňa   440, 560-561
– – kongenitálna 537, 561, 648
– ovulácie 1198
– ramienka ľavého 549
– – pravého  549
blok depolymerazačný  2
B-lymfóm veľkobunkový difúzny  736
BMI, index hmotnosti telesnej 339, 923
BNP, peptid natriuretický B 621
bod McBurneyov 412
bod vodiaci invaginácie 414
boiopsia nervu 1177
bolesť bedier  843
– brucha 43, 78-80, 94, 106, 263, 322,326-327, 350, 358, 364, 366, 376-378, 385, 392-393, 398, 401, 405-411, 414, 428, 443, 448,451-453,487,512, 516, 608, 641, 648, 660, 687, 689, 724, 759, 761, 769, 793, 822,854, 858, 866, 871, 883, 906, 947,959, 971, 989, 991, 1035, 1043,1069, 1086, 1226, 1243, 1268, 1272-1273, 1280
– hlavy 81-83, 95, 101, 252, 265, 297,307,350, 452, 482, 484, 525, 612, 627, 648, 653, 676, 679, 690, 727, 793,800, 874, 963, 971, 989, 1062, 1143-1145, 1157, 1169, 1226, 1240, 1268,1272
– hrdla   466
– chrbtice  947
– kĺbová 77, 99, 103, 106, 108, 607,638,824, 826, 1210, 1043
– končatín  854
– končatín trýznivá 1078
– kostí 1077, 1201, 1244, 1245
– kostnosvalová 341-342, 653, 659,661,670, 689, 724, 739, 826
– na hrudníku   372,473,475-476, 482-484, 486, 493, 522-523, 542, 562, 580, 616, 618-619, 626,799
– nociceptívna  141
– nočná benígna 662
– pleurálna 489
– poklopová  413
– pri defekácii   416
– pri močení  838,840
– rastová 662
– svalová 1066
– v bedrách 840
– v podbruší 1187-1189, 1191,1197
– v pravom hypogastriu 413
– v uchu 1140
boltec ušný 184
bombezín 177, 912
borelióza lymská 361, 608
botulinizmus  28, 85
brada prominujúca, špicatá 426,1020
bradavka 36-37, 43, 184, 234, 1017,1088
bradykardia  49, 68, 93, 96,133,137, 186, 195, 199, 201, 208, 216, 218, 329, 482, 558, 560-562, 924,1217, 1253, 1278
bradykinín 248, 433, 538, 622, 717, 912
bradypnoe 198
brachycefália  1020, 1022
brachydaktýlia 664-665, 687, 756, 852,946
brachyfalangia 338, 977
bránica akcesórna  504
bronchiektázia  289,461, 472, 484, 500, 509, 513, 516, 525, 693, 702
bronchiolitída  474, 813,818, 1281
– akútna  470-471
– obliterujúca  472, 475
bronchitída  64, 286, 304, 469
– obštrukčná  371
– recidivujúca, chronická 453, 470
bronchodilatácia 954
bronchofónia  473, 477
bronchografia  472, 509, 525
bronchokonstrikcia 462, 1274
bronchomalácia 470, 500
bronchopneumónia 60-62, 264, 286, 294,329,453, 465, 468, 471-487, 796, 872
bronchoskopia 463, 500-501, 509
bronchospazmus  204,304, 356, 461, 469, 483, 1271
bronchus nadpočetný  500
brucelóza   75, 99,102,435, 695, 795, 823-824
brucho akútne  822, 887, 956,1242
– veľké  99-100, 200-201,330,358, 360, 362, 364, 379, 385, 388, 403, 1058
– vpadnuté 197
bruitizmus 230
bruxizmus 300, 1172
bula pľúcna 522
bulbus hypotonický 992
bulímia 239, 333, 449
bunka amniónová 1040, 1045, 1057
– Aschoffova 607
– B 269, 271, 272-273, 606, 644, 739,785
– cytotoxická 271, 606, 645
– C žľazy štítnej 931, 935
– črevná 51, 177, 325
– dendritická 273-275, 277, 296, 299,309,638, 1129
– endotelová 52, 137, 215, 271, 302,403,622, 645, 649, 704, 744, 751, 779-781, 785, 798, 806, 817, 829, 832,885-886, 890, 896, 1067, 1245
– epiteloidná 523
– epitelová 269, 275, 302, 385, 479,489,522, 744,
750-751, 779-781, 785, 791 ,798,802-806,885, 896, 1014
– gangliová 372
– Gaucherova 1039, 1077
– Hodgkinova 733
– kmeňová 49, 275, 684, 694, 1234
– kostná 639, 667
– Kupferova 97, 417, 644
– Langerhansova 101, 239, 273-274,917,1129, 1245, 1247
– Langhansova obrovská 492
– LE 438, 646-647
– Leydigova 232, 236-237, 240-241,898,976, 985
– mezangiová 745, 779-781, 785-786,791-792, 798, 802, 806, 810, 816-817, 820, 885, 895-896
– mnohojadrová 523
– mozgová 1062
– nádorová 1221
– NK 269, 271, 274-275, 286, 300, 489,615,645, 733
– obrovská 522-523, 930, 958
– parafolikulová žliaž prištítnych 933
– parafolikulová žľazy štítnej 935
– pečeňová 97, 382, 418-421, 435, 438,621,1056, 1058
– penová 431, 852, 1080
– plazmatická 288, 638, 739-740, 883,928,950
– prezentujúca antigén 273, 384, 638
– progenitorová erytrocytová, CFU-E 674
– Purkyněho 240, 394, 441, 1019
– Reedovej-Sternbergova 733
– riasinková 489, 524
– Sertoliho 232, 236, 241, 856, 976
– Schwannova 361
– svalová 233, 928
– synoviová 637
– T 76, 138, 269, 271, 273-274, 346,384-385, 615
– T, pomocná, helperová 385
– tubulárna 807, 857-860, 864,870-871,880, 883, 885, 893-895, 952, 965, 974
– tuková 337
– viacjadrová 930
– žírna (› aj mastocyt)  306,385,677


C


C3NEF, faktor C3-nefritický   811-812
Callus 1098
cAMP, adenozínmonofosfát cyklický  347, 511, 531, 926, 937-938, 942, 946, 949, 976, 1060
canalis atrioventricularis communis  576
candidosis 1104
candidosis chronica mucocutanea  1105
caput medusae  100, 444, 858
– natiforme, quadratum  347
– obstipum  1216
– succedaneum  183
carbunculus 1101
carcinoma basocellulare, planocellulare  1128
cardiomegalia glycogenica 1058
caruncula periurethralis 1191
CAVH, hemofiltrácia artériovenózna kontinuálna 
875-876, 1260
CAVHD, hemodiafiltrácia artériovenózna kontinuálna  875-876
CBG, transkortín 949
celiakia 35, 80, 85, 94, 241, 289, 305, 341, 343, 349, 361, 380, 382-383, 384-388, 391, 459, 515, 681, 766, 813, 922
celulitída 61, 125, 208, 413
centralizácia krvného obehu 197
centrum metabolické 1037
– perinatologicko-neonatologické  226
– toxikologické informačné Národné    1251-1252, 1256
ceramid, ceramidáza 1080
ceramidtrihexozid 855
cerebelitída 1141
cerkarióza 1106
ceroid 1044
ceroidlipofuscinóza neurónová 1080
– –, typ Jansky-Bielschowski  1080
– –, typ Kufs 1080
– –, typ Lake Cavanagh 1080
– –, typ Santavuori 1080
– –, typ Vogt-Spielmeyer 1080
ceruloplazmín  100, 394, 423, 439-441, 680, 733, 1037, 1232
cervicitída, cervicitis 843, 1189
cesta aktivácie komplementu alternatívna 269-270, 292, 314, 781, 784, 792, 794, 811, 890, 896
– – – klasická 269-270, 314, 781, 783-784, 794
CFTR, regulátor vodivosti transmembránový 511-513
CFU-E, bunka progenitorová erytrocytová 674
cGMP, guanozínmonofosfát cyklický 621
CGRP, peptid podobný génu kalcitonínu 137, 302
CI, index srdca 534
cimicosis 1105
cirhóza biliárna 1072
– biliárna primárna 311, 386, 441, 459, 698, 809, 861
– detí indických 425, 444
– pečene 99, 107, 237 ,251, 254, 264, 343, 349-370, 373, 426-427, 433, 437-438, 442, 443-445, 492, 512, 514, 516, 765, 771, 813, 857, 860-861, 873, 922, 960, 965, 978, 993, 1034, 1042-1043, 1055, 1058-1059, 1086
– – kongenitálna 424
– – veľkouzlová, malouzlová 443
cirkulácia fetálna 175-176, 530
cirkulácia skratová 457
citrát 347
citrulín 1049
citrulinémia 1050
CK, kreatínkináza 660
clavus 1098
cluster headache 82
CML, leukémia myeloická chronická 723
CO2, kysličník uhličitý  119
CoA, acetylkoenzým A  1065
coarctatio aortae  583
Codex alimentarius  308
colitis e frigore  329
– ulcerosa  381, 390, 427, 809, 960, 999
collodium baby 1123
coma pyloricum 357
combustio 1098
condyloma acuminatum  1100
– lata 1130
congelatio 1098
coniunctivitis lignosa  1156
– nodosa  1156
– phlyctenulosa  1156
– traumatica 1156
contusio cerebri 1179
cor monoventriculare  600
cornea vercillata 854, 1035, 1078
cor pulmonale 514-515, 1053
corpus luteum  1193
coryza syphilitica 1130
coxa vara 667
C-peptid 338, 904, 989, 995
CPK, kreatínfosfokináza 431, 616, 658, 1177
craniosynostosis 663-664
craniotabes 347
CRH, kortikoliberín 949-950, 960, 962
CRP, C-reaktívny proteín 57, 74, 77, 80-81, 96, 208, 269, 286, 381, 383, 398, 401, 466, 468, 471, 477, 480, 486, 608-609, 612, 616, 640, 648-649, 654, 660, 832, 843, 872, 929, 1143-1144, 1201
cryptococcosis 1105
CSF, faktor stimulujúci kolónie 275
CT, tomografia počítačová 77, 80-82, 208, 214-217,
219, 356, 366, 383, 402, 419-420, 435, 448, 450,
452, 461, 472, 484, 497, 500-501, 506, 628, 641,
655, 749, 839, 850, 888, 907, 943, 947, 956, 963-965, 971, 976, 987, 1057, 1079, 1142-1144, 1149,
1168-1169, 1171, 1184, 1210, 1226, 1229, 1238, 1241, 1244-1245
CT dopplerovské 215, 654
CTLA4 309-310
cubitus valgus  1017
cutis hyperelastica 1117
– laxa 441, 665, 1022
CVID, imunodeficiencia variabilná bežná 289
CVT, tlak venózny centrálny  119-120
CVVH, hemofiltrácia venovenózna kontinuálna 434, 875-876
cyanóza  73, 123, 129, 186, 188-189, 195, 198-199, 201, 208, 220, 302, 330, 343, 371, 374, 467-468, 472, 477, 483, 487, 499-501, 503-504, 507-508, 538, 542, 576, 578, 581, 585, 589, 592, 598, 600-603, 610, 661,
690-691, 693, 939, 992, 1062, 1079, 1146, 1252,
1274
cyklický adenozínmonofosfát, cAMP 347, 511, 531
cyklooxygenáza 74, 128, 137-138, 195, 302, 305, 571, 623, 712, 786, 828, 953
cyklus anovulačný 233, 898, 1193
– ß-oxidačný  1065
– Embdenov-Mayerhofov  688-689
– enterohepatálny  421-422
– ?-glutamylový  1045
– karnitínový 106, 1065
– Krebsov  137-138, 1056, 1180, 1270
– Krebsov-Hensleitov 431, 1048-1049
– menštruačný 336, 969, 1193, 1197-1198
– množenia bunkového  1221
– ornitínový 1048-1049
– urey 111, 344, 1033, 1035, 1048-1049
cylindrúria 750, 770, 818, 821, 873
cysta 467, 470, 619
– adenomatoidná 503
– Bakerova 638
– branchiálna 104
– ciest žlčových 98, 383, 428
– dermoidná 368, 113
– echinokoková 452
– hrtana 499, 1138
– kostná  522, 947, 1202, 1217
– obličky, renálna 428, 667, 693, 759-760, 813, 834, 857-858, 865, 867, 1034, 1065
– ovária 79, 984, 1020
– pečene  857
– pľúc bronchogénna 502-503, 1177
– popliteová  1206
– retenčná  369, 1144
– žľazy štítnej 923
cystatión-ß-syntetáza  720
cystationín, cystationinúria 344, 1044-1045
cysteín  177, 1013, 1044
cysticerkus 451
cystín  39, 138, 860-861, 906, 924
cystinóza 438, 444, 697, 753, 765, 823-824, 827,
860-861, 924, 1044-1045, 1066
cystinúria 906, 1037, 1045
cystitída 218, 842-843
cystitída akútna  838
– emfyzémová  839
– eozinofilová   839
– hemoragická  730, 747, 839
– chronická  839
– intersticiálna 839
– týždňov medových 834
cystografia mikčná 760-761
cystolitiáza 905-906
cystoskopia 749, 834, 839
cystouretrografia mikčná 65, 836, 839, 844, 849
cytidíndeamináza 284
cytogenetika 113, 174, 338, 726, 729
– molekulová 1014
cytochróm 54, 309, 419, 437, 753
cytochróm-C-oxidáza  861
cytochrómoxidáza 680
cytochróm P-455 828, 949, 958, 967-968, 1089
cytokín 766, 779, 781, 784, 786-787, 797-798, 807, 833, 885, 893, 895, 912, 934-935, 940, 950
cytomegália  38, 75, 97, 102-104, 196, 200, 211-213, 286, 294, 296, 299, 325, 348, 361, 395, 425, 438-449, 485, 711, 765, 826, 856, 988, 1148-1149, 1166
cytometria prietoková  287-288, 292-293, 315, 702, 726, 748, 841, 861
cytotoxín  375, 402
cytozín 1010, 1013, 1087
cytozól   1049


Č


čas koagulačný aktivovaný 707
– krvácania  707, 715, 854
– protrombínový, PT  100, 224, 341, 345, 387, 419, 426, 438, 649, 707, 714-715
– Quickov 429,  714
– trombínový 1066
– tromboplastínový parciálny aktivovaný, APTT  100, 224, 646, 707, 714-715
čelo úzke 977
– vyklenuté  915, 1022, 1075,1082
– vysoké, šéfovské 427, 665-666, 865, 998, 1001
čiara Brailsfordova 1208
– Hilgenreinerova  1208
– Perkinsova  1208
– Shentonova  1208
číslo dibukaínové 1091
črevo adynamické 361
– hypoplastické  361


D


DAEC, difúzne adherentné E. coli 321
dakryocystitída 106, 1143, 1155
daktylitída 639
ďasno zdurené   727
dávkovanie lieku 49, 58
D-dimér 687, 717, 720, 770, 801
deamináza 1087-1088
decubitus 1098
dedičnosť mitochondriová 1083
– multifaktorová  1023-1024
– polygénna  238, 357, 622
defekt ?2-antiplazmínu 716
– ß-hexozamidázy  855
– faktora II 716
– – V, VII, X, XI, XII, XIII  716
– fibrinogénu  715
– kosti  1129
– kože  446
– perimembránový, muskulárny 574
– prekalikreínu  716
– septa atrioventrikulárneho  576-577
– – komorového  291, 367, 543, 556, 569-570, 572,
574-576, 588, 593-595 ,757, 1016, 1024
– – predsieňového  367, 556, 560, 569, 572-574, 682, 757, 1024
– steny brušnej  359
– syntézy ketolátok  1066
– trombomodulínu  719
Defenzín  269, 834
defibrilácia, defibrilátor  132-134, 567
deficiencia 11ß-hydroxylázy  962, 967
– 11ß-steroiddehydrogenázy  867, 965
– 3ß-OHsteroiddehydrogenázy  962
– antitrombínu  718
– arginázy 425
– CRH 952
– dehydrogenáz acetylCoA  425
– hormónu rastového  98, 24
– IgA  384, 386, 391, 395, 443, 644, 709, 945, 1018-1019
– komplementu  292
– monosacharidáz  389
– sukrázy-izomaltázy  389
deficit 21-hydroxylázy  958, 962, 984
– ACTH  924
– ?1-antitrypsínu  98-99, 107, 425, 428, 436, 438, 442, 444, 446-447, 502, 510, 516, 765, 811, 813, 1024, 1031
– arylsulfatázy A 1079
– – B 1076
– ATP-ázy 1091
– ß-ketotiolázy 1048
– bielkoviny viažucej kortizol 958
– – viažucej tyroxín 926
– biotinidázy 1031, 1036, 1048
– deminázy 1088
– diaforázy 1091
– disacharidáz 388
– enterokinázy 332, 384
– faktora molybdénového 1038, 1045
– fosfoenolpyruvátkarbokinázy  1063
– G6PD dedičný  688
– ?-glutamylcysteínsyntetázy 1046
– glukokortikoidov familiárny 957
– glutatiósyntetázy 1046
– glycerolkinázy 951, 958
– GnRH  958
– hormónu rastového idiopatický  915
– hydroxylázy 1091
– karboxyláz mnohopočetný 1036-1037, 1047
– katalázy 1082
– kyselín mastných s dlhými reťazcami, LCAD 1066
– – – so stredne dlhými reťazcami, MCAD 70, 1066
– laktázy  941-942
– lecitíncholesterolacyltransferázy 855, 1070
– LH a FSH 977, 982
– lipázy lipoproteínovej  1036
– medi 680
– myeloperoxidázy 703
– N-acetyltransferázy 1090
– nukleozid-fosforylázy  1088
– ornitínkarbamylázy 1027, 1050
– peroxidázy 924
– pyruvátkinázy dedičný 689
– sérotonínu 1051
– sulfitoxidázy 1038, 1045
– TBG  922
– transkobalamínu 1036
– UDP-glukuronyltransferázy 1090
– uridyldifosfogalaktózo-4-epimerázy 1055
– urokanázy 1051
– xantínoxidázy  868
– zinku 106
– zložky komplementu 780
deformácia 1021
– chrbtice  589, 1213
deformita kĺbu 638
– Madelungova 666
– Sprengelova  121, 682,
– stavca 667
– kolena 1205-1206
degenerácia hepatolentikulárna 439-440
– spinocerebelárna   1070
– tapeto-retinálna 859
degeneratio retinae 1075
dehydratácia 53-54, 73-74, 96, 248, 251, 253-255, 260, 322-323, 325-327, 332, 349, 357-358, 361, 375, 386, 389, 394, 396, 403, 414, 422, 427, 471, 474, 512, 697, 718, 758, 828, 840-841, 849-850, 860, 865, 867-871, 873-874, 887, 899 ,918, 956, 958, 965, 969, 991, 1040, 1047, 1271
– hypernatriemická 176
dehydroepiandrostendión, DHEA 232, 949, 955, 966, 969
dehydrogenáza alkoholová 1266, 1268
dekarboxyláza kyseliny glutámovej 104, 989
dekontaminácia kože 1257
– očí 1257
– systému tráviaceho 1257
dekubitus 343
delécia génová 1012-1013, 1015
– chromozómov 241, 658
– klonová 308
delírium 431, 1051
dematóza erytémová 1110
demencia 112, 298, 342-343, 1034, 1078, 1080, 1084, 1180
demyelinizácia 993
deň plodný, neplodný  1198
dentícia 347, 670
dentícia predčasná 1022
dentinogenesis imperfecta 668
dentitio tarda, praecox 27
denzitometria  641, 669, 904, 942
depigmentácia 331, 116
deplécia draslíka 379, 386, 448, 827, 872
depresia 85, 335, 386, 974, 1268
deprivácia psychosociálna 915, 999
dermatánsulfát 107, 1074-1075
dermatitída 211, 331, 342-343, 391, 937, 1107-1109
– atopická 301, 306-307, 660, 700, 702, 1048
– cerkáriová 1106
– erytematózna exfoliatívna 1070
– herpetiformis 809, 813
– kontaktná   306,803
– plantárna juvenilná 1108
– seboroická 1034
– vulvová chronická 1191
dermatitis atopica 1108
– contacta allergica 1107
– – chronica  1107
– – toxica 1107
– erucarum 1106
– exfoliativa neonatorum Ritter von Rittershain 1101
– herpetiformis Duhring 386, 700, 1112
– pratensis striata bullosa 1099
– seborrhoica 1109
– seborrhoica erythematosquamosa 1109
– solaris 1098
– – polymorphis 1099
dermatoglyf  756, 852, 1016, 1018, 1075
dermatomyozitída 105, 289, 440, 642, 765, 926, 1116, 1178
dermatomyozitída juvenilná  658-660
dermatóza bulózna 1112-1113
– – benígna chronická 1113
– IgA 1113
– mechanobulózna 1124
– pustulózna 1113-1114
dermofibroma  1127
dermoid epibulbárny 241
dermoid kongenitálny   1137
desenzibilizácia 301
desmopresín 91, 715, 917-918
desmosterolóza 1068, 1070
des nočný 109, 1172
deštrukcia kostí 739
deviácia bulbov 215, 217
– sexuálna 1018
– trachey 123
deviatio septi nasi 664
dextrokardia 524, 601
DHA, kyselina dokosahexaénová 513
DHEA, dehydroepiandrostendión 231-232, 952, 955, 966, 969
diabetes bronzový 1086
– fosfátový 863
– gestačný 970,988,995
– insipidus 85, 89, 140, 240, 252, 901, 917, 946, 1129, 1246
– – centrálny 917-918
– – dipsogénny, psychogénny 918
– – renalis 76, 515, 753, 855, 868, 913, 917
– lipoatrofický  988
– mellitus 35, 45, 79, 85, 89, 94-95, 98, 105, 111, 179, 186, 200, 203, 218, 220, 225, 239, 244, 257-258,
260-261, 263, 280, 293, 309, 338-339, 343, 345-346, 355, 361, 369, 377, 386, 435, 444, 446, 449, 492,
512, 514, 516, 624, 643, 661, 700, 718, 752-753,
758, 765-766, 780, 796, 799, 803, 805, 809, 813,
823-824, 830, 835, 837, 839, 854, 860-861, 869, 887, 901, 917, 921, 926, 936-937, 944-945, 958, 964,
988-995,
1022-1023, 1033, 1043, 1069, 1071, 1086, 1131
– – typ 1 988-993
– – typ 2 338, 988, 993
– MODY 988, 993-995
– neonatálny 995
– steroidný 950
diafragma hrtana 499, 1138
diagnostika prenatálna 174, 180, 668, 713, 861, 969, 1031, 1040, 1050, 1057, 1059
dialýza  251, 441, 858
– gastrointestinálna 1259, 1264
– peritoneálna 252, 700, 767, 875-876, 899, 1047-1049, 1066, 1260
– – automatizovaná, APD 899
– – cyklická kontinuálna, CCPD 899
diastéma 369, 1131
diastola 531-532
diatéza hemoragická 512, 678, 747, 1044, 1226
DIC, koagulopatia intravaskulárna diseminovaná
134-135, 139-140, 209-210, 219, 403, 448, 482, 640, 687, 707-708, 711, 716-717, 823-824, 870, 888, 956
diéta eliminačná 307
dieťa diabetickej matky 421, 693, 757, 950, 1001, 1062
– kolódiové 1036
– kriticky choré 117
– nedonosené 185
– prenosené 185
– s nízkou pôrodnou hmotnosťou  28, 33, 41, 49, 127, 140, 144, 169-170, 178, 181, 193-197, 349-350, 374, 446, 473, 570, 676, 865, 1062
dievča vysoké  985
diftéria   467
digiti Hippocratici  542
digitus varus V  1204
dihydroxyadenín 906
dilatácia ciest žlčových cystická  382-383, 428
diparéza  72, 112, 1167
diplégia spastická 1034, 1050
diploidia  1027
diplopia  1049, 1062, 1171, 1178, 1238
disacharidáza  321, 328, 392, 395, 516
dishidrosis  1121
disk interkalárny  530
diskordancia visceroátriová  601
disociácia A-V  562
– elektromechanická   132
– proteinocytologická  1238
dispenzarizácia 243, 749-750, 924
disrupcia 1021
distenzia brucha 374, 412, 856
– žíl na krku 618
diuréza 120, 190, 251, 322, 537, 603, 621, 761, 872, 950
– forsírovaná 1259
– osmotická 89, 257
diverticulosis  366
diverticulum Meckel 94, 364, 366, 378, 395-396, 414, 678, 757
divertikulitída  322, 366
divertikul mechúra 441
– pažeráka 372
– uretera 761
– Zenkerov 372
diverzita protilátok 277
dna 765, 809, 1058, 1087
DNA, kyselina deoxyribonukleová 24, 128, 212-213, 271, 291, 295, 298, 323, 645, 652, 658, 677, 679, 683, 697, 781, 829, 864, 868, 949, 995, 1010, 1012,
1018-1019, 1028, 1031, 1037, 1083
DNA extragénová 1011
DNA mitochondriová, mtDNA 945,957-958
DNA-vakcína  277
doba inkubačná 297
dojčenie 35-37, 40, 43, 49-50, 182, 194, 212 222, 224, 305, 323, 325, 329, 367, 385, 391, 422, 464, 470, 542
dolichocefália  1016, 1022
dolichocolon 85, 363
dolichostenomélia 669
DOPA, dopamín 912, 953-954, 1042, 1044, 1278
dorast 243-244
DPM, porucha metabolizmu dedičná   173, 191,
213-215, 239, 241, 244, 263, 341, 357, 382, 424-425, 435, 438, 537, 689, 695-696, 752, 941, 1009, 1031, 1033, 1035, 1037-1038
dráždivosť 216, 225, 385, 411, 413, 465, 477, 531-532, 581, 627, 655, 659, 676, 887, 899, 919, 927, 934, 950, 1033, 1041, 1238, 1280
dreň kostná 126, 178, 275, 288, 674, 676, 679, 682, 684, 688, 690, 695, 725, 729
– nadobličky 954, 971-972
drepanocytóza 689
droga 28, 33, 38, 49-50, 54, 179, 186, 192-193, 206, 226, 237-238, 243, 295, 329, 430, 437, 444, 448, 465, 612, 627, 653, 823-824, 883, 1196, 1278-1279
držanie tela chybné 1214
dualizmus receptorový 1279
ductus arteriosus patens 175-176, 95, 99, 104, 116, 118, 220, 367, 403, 556, 569-571, 595-596, 624, 757, 1024
– omphaloentericus 366
dúhovka 1166
dusenie 939, 1146, 1271
dusičnan, dusitan 691
dýchanie agonálne 129
– auxiliárne 510
– diafragmové 1217
– chrčivé 303, 538
– Kussmaulovo 263, 872, 899, 989, 991-992, 1056, 1253
– lapavé 186, 201
– periodické 199
– plytké, rýchle 508
– stonavé 198
– z úst do úst 130
dýchavičnosť  302, 343, 452, 468, 487, 493, 500,
505-507, 509-510, 589, 655, 690, 724, 727, 733, 793, 799, 872, 1138
dych zapáchajúci 1254
dyneín  524
dynorfín 912
dysartria 119, 1050
dysautonómia familiárna 25
dysfágia 297, 343, 370, 372-373, 416, 440, 468, 727, 1240, 1243
dysfibrinogenémia 718-719
dysfunkcia tubulárna 766, 770-771
– uzla sínusového 560
– vegetatívna 214
dysgamaglobulinémia   695-696, 701, 711
dysgenéza cerebrálna  214
– ductus Mülleri 982
– gonád 241, 969, 976, 981, 1017, 1019-1020, 1187
– – čistá, XY  985, 1018
– okulárna 1159
– retikulárna 284, 287, 695-696
– retinálna 206
– semenníkov 241
dysgerminóm ovária 1246
dyschondroosteosis 666
dyschondroplázia 666
dyschromatopsia 1157
dyskeratosis congenita  695, 697
– follicularis  1112, 1124
dyskinéza biliárna  79
– ciliárna  1142
– ciliárna primárna  470, 524-525
– čreva  355
– paroxyzmálna  109
dyskránia  75, 664
dyslália 1050
dyslipidémia  821
dyslipoproteinémia 766, 898
– primárna 1067-1068
dysmaturita 1022
dysmenorea 79, 967, 1195, 1197
dysmetria 1070
dysmikróbia   49, 362, 364, 380, 382, 392-393, 396, 422, 425, 514, 958
dysmorfia kraniofaciálna 69, 192, 206 ,238, 240, 285, 291, 682, 756, 852, 864, 997, 1034, 1082, 1088
dysmorfizmus  1009, 1021
– faciálny 1065
dysostosis cleidocranialis 663
– mandibulofacialis  663
– maxillofacialis 368
– multiplex 111, 1034, 1074-1075
dyspareunia 656
dyspepsia 321-328, 374, 376, 391, 424, 969
– funkčná 78,377
dysplasia coxae congenita 667, 682
– epiphysealis hemimelica 666
– – punctata 667
– spondyloepiphysealis congenita 667
– tanaphorica  665
dysplázia artériohepatálna 382, 426-447
– bronchopulmonálna 123, 198, 204-205, 218, 226, 471, 571, 626
– ektodermová 76, 284-285, 287, 515
– – anhidrotická  1024
– fibromuskulárna 624, 1169
– fibrózna polycystická  960
– chondroectodermalis 667
– Jeuneova 857
– kampomelická 666, 986
– kĺbu bedrového 667, 1206
– kostná 665-670
– kôry nadobličiek uzlová 962, 964
– metafýzová  98, 447
– mezomelická 666
– multilíniová 731
– nechtov 855
– neurónov intestinálna 362, 365
– obličky 757-758, 762, 806, 892
– – multicytická 857
– radia 356, 1022
– renoretinálna 857
– septooptická 915, 952, 960, 1165
– spinálna 241
– spondyloepifýzová  1076, 1213
– – Schimkeho 765
– sterna 367
– tanaforická  666-667
– torakálna asfyktizujúca  667, 857
– týmusu 696
dysplazminogénia 719
dyspnoe 119, 123, 199-201, 203, 206, 209, 220, 371, 374, 416, 452, 461, 468, 471-472, 474-478, 481,
483-484, 486-488, 500-501, 503, 522, 539, 542, 571, 574, 578, 580-581, 592, 595-596, 676, 691, 931, 939, 1138, 1146, 1240
– exspiračné 302-303
dysproteinémia 770
dysrytmia 68, 105-106, 108, 118-119, 125, 195, 256, 258, 263-264, 307, 335, 467, 541-542, 558-568, 576, 588, 615-617, 655, 669, 872, 876, 900, 922-923, 936-937, 942, 947, 953, 972, 1035, 1086, 1251, 1264-1265
dyssomnia 1172
dystónia 440, 1079
dystopia obličky 683, 759
dystrofia 329-331, 357, 363-364, 367, 379-396, 385, 396, 960
– asfyktizujúca torakálna 859
– myotonická  988, 1027, 1178
– nechtov 958
– okulocerebrorenálna 861
– pastózna 329
– sietnice pigmentová 1159
– – vitelliformná 1159
– svalová 215, 537, 1178
– – Beckerova  658, 661, 1011, 1178
– – Duchenneova 361, 363, 658, 661, 951, 960, 1011, 1029, 1178
– škvrny žltej  1154
– tapetoretinálna 1154
dystrofín, dystrofinopatia 361, 658, 960, 1011, 1178
dystrophia musculorum progressiva  1059
dyzentéria 322, 326-327
dyzentéria amébová 451
dyzúria 414, 655, 793, 801, 830, 838, 840, 850, 906, 1243


E


EBM, medicína založená na dôkazoch 807
ebrieta alkoholová 1266
ECMO, oxygenácia extrakorpotálna umelá 201, 221, 472, 869
ECT, tekutina mimobunková, extracelulárna 247-266
eczema, ekzém  937, 1022, 1041, 1107-1109, 1145, 1191
– atopicum  283, 290-291, 300-301, 391, 700, 1108
– contactum 1107
– flexurarum 1108
– herpeticum 1100
– infantum verum, alumni 1108
– microbiale 1107
– nummulare 1107
– seborrhoicum  1109
– solare  1099
edém 54, 103, 105-108, 119, 125-126, 187, 194, 203, 208, 211, 218, 223, 251, 254, 301, 306, 330-331, 335, 342, 350, 384-385, 390-391, 412, 414, 438, 440, 449, 512, 538, 542, 586, 620, 661, 676, 746, 748, 766-767 ,769, 792-793, 800, 833, 856, 869, 871, 873, 887, 899, 903, 951, 963, 965, 970, 1033, 1217, 1243, 1244, 1245
– angioneurotický, Quinckeho 314, 369, 700, 1025
– bunky 250
– intersticiálny 546,610
– mihalnice 1240
– mozgu 195, 219-220, 251-252, 627, 872, 920, 950, 973, 992, 1170, 1268, 1270
– papily, terča 620, 664, 1075
– periorbitálny 659
– pľúc 198, 200, 204, 343, 459, 468,506, 508-509, 538, 575, 626, 793, 875, 1266, 1270, 1273, 1278, 1281
– zápalový 467, 469
EEG, elektroencefalografia 69, 73, 109, 111-112,
140-141, 214-215, 219, 338, 441, 865, 1034, 1051, 1171-1172, 1173
efekt booster 277-278
– chinidínový 1265
– Lazarov  300
– zakladateľa 102, 1013
EGF, faktor rastový epidermový 173, 177
EGG, elektrogastrografia 362
echinokokóza  420, 424, 452, 809
echokardiografia 108, 201, 203-204, 225, 499, 535,
538-539, 550-555, 592, 596, 597, 600, 603, 608, 615, 618, 642 ,648, 670, 726
– dopplerovská 550, 555, 570-571, 574-575, 578,
580-588, 590-591, 595, 598, 610, 612
eikosanoid 128-129, 137, 139, 344, 433, 513, 645,779, 784, 785-786, 894, 896
ejakulát 977
EKG, elektrogardiogram 69, 106, 108, 118-119, 129,
132-133, 190, 204, 225, 256-258, 332, 335, 349,
440, 459, 546-550, 558-568, 572, 575, 578, 580,
582, 586, 588-589, 591-592, 595-596, 597, 603,
608-610, 615, 618, 726, 922, 924, 937, 942, 1059, 1172, 1266
ekchymóza 708-709, 963
ektázia kalichov 859
ektoderm 172
ektopia obličky 241, 759
– šošovky 669, 1160
– ureteru 89
– žľazy štítnej 922, 924-925
ekzematoid seboroický 1109
elastáza 284, 302, 442, 514-515, 695, 706, 885, 950, 972
elastín  941
elefantiáza 1118
elektrookulogram 69
eliptocytóza 97, 421, 861
– dedičná 688
embólia tuková 972
embolizácia, embolus 612, 624
– pľúc 482, 484, 649, 869
embryopatia 179
– alkoholová 33
– talidomidová 756
emetropia 1156
emfyzém pľúc 97, 201, 342, 462, 470-471, 481, 483, 500, 509-510, 516, 522, 1024, 1147
– – bulózny 510
– – intersticiálny 201, 204, 510
– – lobárny 201, 501, 509-510, 602
– – obštrukčný 509
– subkutánny  201
EMG, elektromyografia 69, 86, 215, 642, 658, 660, 991, 1177
emisia otoakustická, OAE 1149
– – tranzientná, TOAE 192, 1149
empyém hrudníka 475-477, 486-487, 516
encefalitída 81, 83, 112, 235, 239, 289, 294, 329, 369, 489, 602, 612, 648, 917, 920, 924, 939, 1166,
1170-1171, 1173
– herpetická 1170
encefalokéla 859, 1022, 1165
encefalomeningitída 1130
encefalomyelitída diseminovaná akútna 1171
encefalomyelopatia Leighova 343
encefalomyopatia mitochondriová 363
– – neurogastrointestinálna  1085
encefalopatia 281, 620, 875, 1033-1034, 1280
– alumíniová 899,903
–- bilirubínová 221
– dialyzačná 899
– hepatálna 430-435, 444
– hypertenzná 626, 746, 793, 795
– hypoxicko-ischemická 33, 109, 201, 218-220
– metabolická 120, 973
– myoklonová akútna 1240
– nekrotizujúca subakútna 1057
– perinatálna 180, 214, 218, 1041, 1158, 1160
– uremická 899
– Werdnigova 343
endocarditis rheumatica 607
– verrucosa 607, 648
endocyt, endocytóza 292, 511
endocytóza absorpčná 751
endoderm 172
endoftalmitída   107,453
endokarditída 58, 60, 62, 66, 74, 77, 99, 102, 210, 459, 482, 542, 580, 606, 640, 700, 1169
– infekčná 582, 589, 611-614, 642, 700-701, 707, 765, 780, 796, 809
– Libmanova-Sachsova 648
– trombotická neinfekčná 611
endokrinopatia polyglandulárna autoimunitná 241
endometrióza 79, 84-85, 1197
endometritída  211, 1189
endoperoxidáza 128
endorfín 137, 140, 142, 186, 231, 912, 1194
endoskopia 375-378, 382, 390, 393, 399, 451, 976
endostreptozín   792
endotelín 137, 175, 200, 364, 403, 433, 538, 621-622, 625, 807, 871, 880, 885, 894, 896
endotoxín, endotoxémia 137, 139-140, 209, 425, 433, 436, 699, 717, 833, 885
enchondróm, enchondromatóza 666, 1021, 1206
enkefalín 231, 912
enkopresa 364
enoftalmus 1240
enoláza neurónšpecifická 1232, 1244
entaktín 751
enteritída 74-75, 294, 452
– pocytostatická 1235
enterobaktín 838
enterobiáza 452
enterocyt 51, 177, 325, 355, 379, 384-385, 388, 394, 678, 1080
enterohemolyzín 885
enterochelín 838
enterokináza 332, 355, 384
enteroklýza 360,402
enterokolitída  343, 765
– nekrotizujúca 79, 84, 93, 134, 194-196, 199, 218-220, 328, 361, 364-365, 395, 403, 411-412
– pseudomembránová 328
enteropatia exsudatívna 53, 106-107, 288, 293, 306, 331-332, 364, 377, 380, 384, 387, 389-390, 508, 516, 765, 771-772, 936
enterorágia 708
enterotoxín, enterotoxikóza 305, 325, 327-328, 375, 402
entezitída 639,642
entropium 663
enuréza 69, 88-92, 307, 452, 800, 838-839, 843
– nočná  918
enzým antioxidačný 128
– erytrocytový 689
– konvertujúci angiotenzín, ACE 522, 541, 586, 616, 625-626, 631, 752, 756-757, 764, 820, 830, 860, 874, 879, 881, 895-896, 952, 975, 1058
– odvetvujúci 1059
– pankreatický 177, 328, 332, 355, 387, 512, 515
– pečene  417
– proteolytický 442, 885
– vetviaci  98, 1059
enzymúria 842
eozinofil  302, 372, 377, 385, 696, 698, 703, 750, 872, 972, 1156
eozinofília 80, 102, 105, 292, 301, 303, 306, 314, 383, 391, 451-453, 471, 481, 506, 522, 524, 654, 700, 702, 709, 733, 770, 809, 822, 825, 883, 956, 1113
eozinofilúria  825-826, 873
eozinopénia  700, 950, 963
EPEC, enteropatogénne E. coli  321, 327
ephelides  1119, 1126
epidermolysis acuta toxica  1114
– bullosa atrophicans Herlitz  1124
– – simplex 1124
– – traumatica 1098, 1124
– verruciformis 1100
epidermolýza dermolytická 1124
epidermophytia corporis 1104
– manuum 1104
– pedum intertriginosa 1103
– plicarum 1103
epididymitída 107, 1130
epifora  1155
epifýza bodkovitá 667
– pohárikovitá 345
epifyzeolýza 1130
epiglotitída akútna 64, 126, 136, 280, 369, 467-468
epiglottis zakrpatená 1138
epikantus 241, 756, 761, 852, 857, 1016, 1018, 1041, 1070
epilepsia 69, 79, 81-82, 93, 95, 109-110, 126, 212, 386, 566, 939-940, 1027, 1052, 1077, 1079, 1128,
1165-1167, 1169, 1173-1175
– myoklonická juvenilná 1174
– parciálna 1174
epiphyseolysis 1217
– capitis femoris 1208
episcleritis 398, 401, 813
epispádia 89, 761, 762-763
epistaxa 95, 301, 489, 523, 608, 626-627, 684, 707-708, 710, 712, 1240, 1243
epithelioma adenoides cysticum 1127
epitop 277
epizoonóza 1105-1106
epoxid  1040
epulis gigantocelularis 947
ERC, cholangiografia endoskopická retrográdna  419, 427-448, 450
ergokalciferol  345
erózia 376
erysipelas 1102
erytém  139, 1110
– dlaní a chodidiel 419, 655, 927
– teleangiektatický 1019
erythema anulare 608
– – centrifugum 1110
– – rheumaticum 1110
– exsudativum multiforme Hebra 1110
– gangraenosum 1102
– chronicum migrans   1102
– Ibrahim-Beck 1104
– marginatum 607-609
– multiforme 479
– mycoticum infantile 1104
– neonatorum toxicum 1114
– nodosum 100, 398, 437, 482, 642, 1110
erythocyanosis crurum puellarum 1118
erythrasma 1102
erythroblastosis fetalis 193, 423, 869
erythrodermia  1110
– desquamativa Leiner-Moussou 1109
– ichthyosiformis congenitalis bullosa  1123
erytroblast 223, 688
erytroblastopénia 684, 732
erytrocyt 178, 196, 218, 222, 274, 309, 342, 383, 440, 674-675, 1038
erytrocytúria 827, 843, 872
– glomerulová, neglomerulová 748-749, 794, 799-800
erytrodermia ichthyosiformis  1053
– ichtyoziformná kongenitálna 1123
erytrokeratodermia 1124
erytropoetín 49, 54, 178, 196, 219-220, 225, 417, 674, 676-677, 682, 684, 693, 697, 776, 898, 901, 904,
922
erytropoéza 674-675
– extramedulárna 69, 97
– neefektívna, neúčinná 421, 681
eryzipel 818
esteráza leukocytov 839
esthesioneuroblastoma 1240
estradiol 898, 901, 966, 976, 997
estrogén 50, 172, 230-232, 235-237, 240, 334, 338, 447, 644, 916, 921-922, 953-954, 962-963, 969, 978, 983, 1022, 1091, 1193
etanol (› aj alkohol) 1266, 1268
ETEC, enteropatoxické E. coli 321, 327
ethmoiditis acuta 1143
etmoiditída 210
eufória  49, 950, 974, 1276
eumelanín 1043
eutrofia 28, 185, 193, 197
eventrácia 396
– bránice 503
exantém 61, 75, 211-212, 479, 485 638, 655, 822, 824, 826, 883, 1058
– hemoragický 213
– motýli 437, 627, 647, 650, 659
– pelagroidný  1051
exanthema medicamentosum  1114
exces báz 262
excitácia 1268
exkoriácia 207
exkrécia frakčná sodíka, FENa 746, 825, 872, 892
exoftalmus   664, 927, 1022, 1129, 1160, 1240, 1246
exostóza 946
exostóza chrupková 1020
exostóza chrupková mnohopočetná  666
exotoxín  326
expresia génu  1010
exspírium predĺžené  302-303
exstrofia kloaky 366
– mechúra močového  89, 761
exsudát 107, 476-477
– perikardový 615
extrakcia zubu 795
extrasystola  256, 558-559, 922, 927
– komorová  559, 1265
– mono-, hetero-, polytopná  559
– predsieňová  559
– supraventrikulárna  559
ezofagitída  78, 94-95, 294, 334, 372, 416, 484, 542
– eozinofilová  372
– refluxova  371
ezofagografia, ezofagoskopia   356, 372, 445, 461, 499, 545, 592


F


facies abdominalis 411, 992
– adenoida 1145
– HIV 298
– pneumonica 473, 475
– potterica 75, 667
– thalasaemica 690
fagocyt, fagocytóza 128, 269-271, 284-286, 292-293, 309, 315, 419, 521, 614, 647, 702, 784, 816, 832-835, 838, 848, 942, 950, 1044
fajčenie 25, 28, 30, 33, 38, 49, 68, 174, 193, 200, 238, 243, 302, 307, 341, 464, 470, 507, 624, 699, 780, 996, 1024
fakomatóza 1238
faktor aktivujúci doštičky, PAF  128, 137, 403, 786,
803-804, 886, 950-951
– átriový natriuretický, ANF 536-537
– C3-nefritický, C3NEF  811-812
– doštičkový 7, 704
– endogénny, podobný digitalisu  540
– Hagemanov  137
– chemotaktický  521
– inhibujúci migráciu, MIF   521
– intrinsic, vnútorný   309, 355 ,395, 681
– koagulačný  137, 224, 269, 349, 390, 417-419, 440, 515, 645, 660, 704 ,707, 713-714, 719, 771, 784, 822, 829, 887, 899, 917
– leukocytový inhibičný, LIF  384
– migračne-inhibičný, MIF  384, 785
– molybdénový  1034, 1045
– natriuretický átriový, ANF  248, 912
– nefritický  794
– nekrotizujúci tumory, TNF  73, 76, 137-138, 209, 269, 275, 311, 391, 398, 403, 430-431, 436, 512-513, 521, 606, 614, 637, 640, 655, 717, 733, 784, 797-798, 832, 885, 898, 912, 940, 950, 1081
– nukleárny hepatálny 994
– – transkripčný, NFkB 345, 397, 511-512, 614, 893, 895
– permeabilnosti cirkulujúci  803-804, 806
– rastový  28-29, 269, 417, 676, 683-684, 696-697, 779, 781, 787, 791, 807, 858, 893-894
– – doštičkový, PDGF 173, 786, 806, 886, 895-896, 912
– – epidermový, EGF 173, 177, 912
– – nervový, NGF  172-173, 912
– – podobný inzulínu, IGF 29, 173, 177, 231-232, 236, 338, 401, 883, 895, 899, 901, 912, 915, 921, 997, 999
– – transformujúci, TGF 173, 302, 305, 391, 398, 513, 786, 804, 806-807, 816, 886, 895-896, 912
– relaxačný endotelový 538
– reumatoidný 438, 612, 639-640, 645, 649, 654, 656, 792-793, 810-811, 815, 822
– sérový H 889-890
– stimulujúci kolónie granulocytov, G-CSF 49, 137, 275, 302, 1234
– – – – a makrofágov, GM-CSF 507, 512, 696, 699, 1234
– tkanivový 704
– von Willebrandov 645, 660, 704, 707, 711, 715, 784, 886
faloidín  1276
falus malý  979
farba kože  186
farmakogenetika  50, 1089-1091
farmakoterapia, farmakodynamika, farmakokinetika 48, 52, 54-55, 57, 74, 86, 142, 144, 207, 462, 540, 624, 628
faryngitída 60-61, 63, 79, 94, 286, 297, 301, 414,
465-466, 481, 606, 642, 696, 818, 887
Fas, receptor smrti  271, 384
fasciitída eozinofilová  105
favizmus  1090
favus  1103
fáza refraktérna  532
Fc-receptor  272, 274, 285
FDP, produkt fibrínu degradačný 649, 687, 707, 713, 717, 754-755, 793, 801, 819, 822, 886
febris rheumatica  466, 606-610
feminizácia testikulárna 237, 913, 969, 1018, 1187
fenomén ejekčný  500
– fokusu chladnutia, zohrievania  562
– jitter  1178
– Koebnerov  1111
– LE  650
– luskáčika orechového  754
– lymfoproliferatívny   291
– mimikry 309-310
– n. facialis 939
– n. peroneus 939
– návratu, rebound 974
– Raynaudov 345, 375, 648, 656, 794
– Rumpelov-Leedeho 
– segregácie mitotickej 1083
fenotyp 1011, 1012, 1016, 1018, 1021, 1023, 1025, 1030, 1033
fenylalanín 39, 138, 177, 344, 430, 511, 953, 1013, 1024, 1030, 1040, 1042, 1051
fenylalanínhydroxyláza 1041
fenylketonúria   45, 111-112, 191, 1013, 1024, 1026, 1030, 1037-1038, 1040-1042
feochromocytóm  73, 77, 85, 361, 624, 626-627, 633, 809, 931, 940, 947, 960, 965, 971-972, 988, 1232, 1247
feomelanín  1042, 1044
feritín  100, 344, 640, 677-679, 690, 1037, 1232, 1244
ferochelatáza  678
fertilita, fertilizácia 240, 898, 1017-1018, 1235
fetopatia 179, 212
– alkoholová 111
– antiepileptiková 112
– diabetická 225-226, 995, 1024
fetoskopia 1031
fetovanie 860
FGF, faktor rastový fibrogénny  895
fibrilácia komôr  132-134, 256, 258, 1274
– predsiení  563, 610, 927, 1265
fibrilín   669
fibrín  475, 477, 611, 620, 649, 687, 717, 754, 755, 784, 798
fibrinogén 704, 707, 715, 888
fibrinolýza  216, 706, 717, 886-887
fibroblast  275, 637, 667, 704, 861, 893-895, 928, 950, 1033, 1045, 1050, 1059, 1079-1080
fibroelastóza endokardu  537, 587, 581, 648, 1058, 1059
fibroma molle, durum  1127
fibromyalgia  347
fibronektín  504, 611, 704, 751, 858
fibroskopia  445
fibróza cystická  54, 65, 79, 85, 93, 98-99, 106, 293, 323, 341, 346, 360-361, 380, 382-383, 414, 422,
424-425, 438, 443-444, 447, 459, 462, 470-471, 508, 510-521, 526, 537, 693, 753, 771-772, 813, 866, 988, 1009, 1013, 1026, 1029
– interstícia obličiek 826
– pečene 98-99, 437, 440
– – kongenitálna 424, 427-428
– pľúcna intersticiálna 1236
– – 204, 264, 522, 1044
– – idiopatická 459, 462, 504-505
– retrolentárna 350
– retroperitoneálna 390, 870
filagrín 1123
filarióza 700, 765, 809
filtrácia glomerulová 54, 105, 108, 254, 256, 331,
433-434, 625-626, 648, 653, 755, 767, 771, 792-793, 799, 809, 817, 840, 849, 856, 859, 862, 869, 871, 880, 892-893, 897, 925, 937, 943, 947, 950, 959
filtrum dlhé 1022
– krátke  291, 759, 1018
fimbria baktériová 832, 834, 837-838
fimóza   762, 1131
FISH, hybridizácia fluorescenčná in situ 1014-1015, 1018, 1028
fissura ani  85, 416
fistula artériovenózna   106, 570, 624, 627
– bronchobiliárna  500
– enterokutánna  366
– perianálna 401
– preaurikulárna  1135
– rekta   292-293
– rektouretrová  366
– rektovaginálna  757
– tracheoezofágová  356, 461, 470, 500, 602, 682, 757, 1022, 1136
– žlčová  349
flatulencia  388
flebitída  125
flebotrombóza    1118
flegmóna  413
– orbity  1143
fluorid, fluorizácia  42, 46, 1224
fluor neonatalis purus, mixtus 1188
– vaginalis  1188
flutter predsieňový  563
fóbia zo školy   393
foetor azotaemicus  899
– ex ore  368, 1049, 1145
– – – acetónový  989, 991-992
– hepaticus 419, 442
fokomélia 1203
folikul Graafov 232
– krupicovitý 301
folikulitída pustulózna euzinofilová  1114
folliculitis 698, 1101
fontanela 26, 95, 347, 427, 663, 668-669, 856, 925, 1022, 1168
– vpadnutá  253, 322
– vyklenutá  215, 217, 342, 1170
foramen ovale apertum   105, 176, 221, 572, 578,
596
formula mliečna  35-40, 93-94, 252, 328, 349-350
fosfát 40-41, 86, 128, 195, 248, 261, 335, 345-346, 381, 383
fosfatáza alkalická, ALP 61, 332, 347-349, 381, 383, 394, 419, 426-427, 429, 440, 443, 654, 665, 670, 699, 754, 862, 864, 904, 941-942, 946-947, 1037, 1232, 1244
fosfatáza kyslá 754
fosfatidylinozitol 203
fosfatúria 347, 440, 771, 861, 863, 897, 936, 945, 1045, 1058, 1060
fosfodiesteráza 531, 713, 933
fosfoenolpyruvátkarbokináza   1063
fosfofruktokináza 1059
fosfoglycerátmutáza 1056
fosfolipáza 531, 913
fosfolipáza A2 128-129, 448
fosfolipid  418, 429, 646, 704, 768, 781, 785, 792, 804, 871, 1067
fosfor  933-948
fosforylácia oxidatívna  349, 861, 871, 1270
fosforyláza 1054
– hepatálna  98
fotoalergia  1099
fotodermatóza polymorfná  1099
fotofóbia  82, 106, 342-343, 702, 1043-1044, 1169, 1170, 1268, 1272
fotometria  315
fotomyoklonus  854
fotosenzitívnosť  255, 343, 642, 645, 647, 650, 656, 659, 1022, 1051, 1079
fototerapia  223, 423
fragmentácia epifýzy   1210
fraktúra  225, 349, 862, 942
– kominutívna   1217
– kostí dlhých   235
– lebky  121, 1217
– patologická  1244-1245
– prútika vrbového  1217
frekvencia dychová 119, 459
– srdcová 182, 186-190, 199, 535, 538, 561, 618, 621
fremitus pectoralis  475
fruktokináza  1055
fruktóza  45, 389, 977, 1055-1056
fruktózamín  991
fruktozémia  431, 1064
fruktozúria benígna  1056
FSH, hormón stimulujúci folikuly  173, 230-232,
236-237, 240, 334, 914, 976-977, 983, 1193, 1194
fukozidóza 515, 1034, 1076
fundoskopia  781
fungúria 848
funkcia pečene  417
funkcia vitálna 1252
furunculus, furunculosis  211, 293, 698, 1101, 1201
fúzia cervikálna kongenitálna  1215
FW, sedimentácia erytrocytov zrýchlená  208, 211, 286, 300, 381, 398, 401, 438 ,466-468, 471, 477, 480, 486, 608-609, 612, 640, 649, 654-655, 660, 726, 750, 770, 793, 822, 832, 832, 843, 929-930, 1143-1144, 1201, 1232, 1245
fytobezoár 378
fyziológia srdca 530


G


G6PD, glukózo-6P-dehydrogenáza  50, 97, 293, 315, 349, 421, 427, 515, 688, 697, 703, 1036, 1090
GABA, kyselina ?-aminomaslová  231, 1046
GABA-hyperacidémia 1046
galaktikol  1055
galaktokináza  1055
galaktorea  237, 240, 916
galaktóza  388, 1054-1055, 1060
galaktozémia  98, 111, 213, 222, 241, 382, 425-426, 435, 444, 753, 860-861, 981-982, 1022, 1024, 1031, 1035, 1039, 1045, 1054-1055, 1064
GALT, gut associated lymphoid tissue  305
gamaglobulín ľudský   280
?-glutamyltranspeptidáza, GGT  43, 429
gamapatia mono-, biklonová   739
gameta   1012
gametopatia 179
ganglión  1206
ganglioneurinóm 931
ganglioneuroblastóm  62, 361
gangliozidóza  99, 112, 438, 1180
– GM1, GM2 1034, 1079
gangréna 413-415, 717
– čreva 358, 887, 889
– plynová 280
gargoylizmus 1074
gastrín  177, 355, 376, 912, 934, 947
gastrinóm 450
gastritída 79, 95
– akútna  374-375
– atrofická 289, 311, 375, 922
– eozinofilová 377
– flegmonózna, emfyzémová 376
– chronická 375
– korozívna 377
gastroenteritída 66, 79, 95, 283, 321, 326, 361, 655
– akútna 252,263,818
– eozinofilová   382, 386, 391
– hemoragická  1273
gastroparéza  94, 377
gastropatia exsudatívna  377
– hypertrofická  106
gastroptóza  374
gastroschíza  396
G-CSF, faktor stimulujúci kolónie granulocytov  1234
gén  1010-1011
gén delta F514  511, 1029
genetika molekulová  726, 729, 1019, 1027, 1232
genitál ambisexuálny   979
– anomálny  1016, 1018
– dievčenský, chlapčenský  184
– infatilný  967
gén modifikujúci  513
– obezitogénny  337
genodermatóza  1123-1124
genóm jadrový ľudský  1010-1011, 1029
genotyp 1011-1012
gén rizikový  1023
– supresorický  739
genu valgum  441, 667, 900, 1076, 1206
– varum  1205
germinóm  1246
gestóza  180, 193
GGT, ?-glutamyltranspeptidáza  419, 427, 429, 435
GHRH, uvoľňovač hormónu rastového 899
giardiáza  106, 381-383, 386, 390, 392, 395, 399, 443, 451
gibbus   1075
gigantizmus  440, 1022, 1203
– hypofýzový  916
gingivitída  292, 368, 427, 1082
gingivostomatitis 1100
glaukóm  107, 390, 427, 639, 664, 813, 861, 950, 974, 1045, 1091, 1166
– kongenitálny  1026, 1040
– vrodený 1154
– – primárny 1159
gliadín, glutén 306, 384, 816, 1113
glióm 112
glomangioma  1127
glomerulonefritída  106, 244, 291, 307, 345, 437, 505, 523, 642, 653, 778-822, 823-824, 852, 892
– akútna 108, 624, 792-796
– hypokomplementemická chronická  810
– chronická  624, 800-822, 892
– IgA-mezangiová  384, 386, 392, 432, 653, 745, 747, 755, 765, 792, 796, 802, 809, 813-822
– IgM-mezangiová  802
– imunokomplexová  432, 612, 656, 779, 781-784, 797
– lobulárna  810
– lupusová  647-648, 747
– membránová  432, 441, 747, 750, 764, 770,
808-810
– membránovoproliferatívna  292, 792, 794, 810-813
– mezangiokapilárna  747, 810
– mezangioproliferatívna  108, 314, 747
– poinfekčná  747, 792, 795, 888
– polmesiačiková nekrotizujúca 796
– postreptokoková  314, 466, 606, 792-793
– proliferatívna extrakapilárna 798-799
– protilátková 780-781, 797
– rýchlo progredujúca 309, 655, 747, 794, 796-800, 870, 892
– skratová, šantová 780, 795
– systémová 796, 870
glomerulopatia dedičná  852-857
glomerulopatia HIV  298
glomerulopatia systémová  780
glomeruloskleróza  798, 800, 802, 859
glomeruloskleróza diabetická  840
glomeruloskleróza fokálna a segmentová, FSGS  752, 757, 764-766, 770, 802, 804-808, 861, 893, 895
glomerulus 744
glositída  342-344, 368-369
– Hunterova  369
glosoptóza  367
glukagón  138, 177, 225, 418, 450, 901, 912, 921, 947, 950, 991, 1054, 1058-1059
glukocerebrozid, glukocerebrozidóza  101, 1076
glukokináza  994, 1054
glukokortikoid  73, 75, 138, 173, 346, 621-622, 866, 921-922 ,949, 993, 998
glukoneogenéza  138, 277, 344, 389, 419, 921, 949-950, 1009, 1033, 1054
glukostat 337
glukóza  108, 133, 138-139, 174, 178, 187, 197, 220, 225, 253-254, 323, 325, 338, 388-389, 394, 417, 421, 432, 445, 477, 512-513, 758, 863, 874, 989-995, 1054, 1060-1064, 1066
glukózo-6P-dehydrogenáza, G6PD  50, 97, 293, 315, 349, 688, 697, 703, 1036, 1090
glukuronyltransferáza  177, 357
glutamín  431
glutamylcysteínsyntetáza  1046
glutatión  342-343, 688, 828, 1045-1046
glutationémia  1046
glutatiónperoxidáza  128-129, 218, 394, 687, 1044-1045
glutatiónreduktáza  342-343, 688
glutatióntransferáza  513
glutatiósyntetáza  1046
glutén, gliadín  306, 384, 816, 1113
glycerol  950,1067
glycerolkináza    951, 958, 1033
glycín  53, 418, 514, 697, 1034, 1051-1052
glykémia  80, 96, 110, 139-140, 174, 190, 192, 197, 215, 220, 259, 330, 338, 386, 412-413, 477, 872, 988
glykoforín C  688
glykogén  225, 440, 531, 1054, 1056, 1062
glykogenáza  855
glykogenolýza  417-418, 621, 921, 950, 954, 1054,
1056-1057
glykogenosyntéza  417-418, 950, 1057
glykogenóza  94, 98-101, 428, 431, 444, 515, 537, 661, 696, 697, 753, 765, 860, 1009, 1035, 1057-1060, 1064, 1066, 1071-1072
– I  1033, 1036, 1058
– II  1036, 1058-1059
– IV  1059
– odvetvovacia  1059
– V  1059
– VI  1059
– VII  1059
glykogénsyntetáza  1054
glykokalix  833
glykol  870
glykolipid 512
glykolýza 218
– anaeróbna 687-689
glykopeptid 479
glykoproteín, glykoproteinóza 269, 295, 300, 306, 341, 435, 669, 704, 792
– P 729
– Tammov-Horsfallov 750-751
glykorhachia 1170
glykosfingolipid  854-855
glykozaminoglykán  704, 751, 768, 776, 928, 1039, 1075
glykozúria  440, 771, 800, 827, 829, 855, 861, 904, 989, 992, 1043, 1045, 1060
– renálna  863
glykozylácia  284, 1088
– bielkovín 1036
glyoxalát 343
GM1-gangliozidóza typ 1, 2  855
GM-CSF, faktor stimulujúci kolónie granulocytov a makrofágov  49, 137, 275, 302, 507, 512, 696, 699, 1234
gonadoliberín, GnRH  231-232, 235-237, 239-240, 912, 914
gonadotropín  173, 230-233, 236, 238-240, 334, 916, 950, 968, 979, 981, 1198
– choriónový ľudský, hCG  172, 235-236, 1238
gonorrhoea 1130
gonozóm 1014, 1017
G-proteín 913
gradient koncentračný 248, 933
– kyslíka 457
– sodíkový 321
– tlakový 603
graf percentilový 339-340
– rastový 30
granulácia toxická leukocytov  701
granulocytopénia  484, 683, 686, 1234
granulocytóza   702
granulóm  211-212, 235, 239, 283, 292, 437, 453, 509, 521-522, 523-524, 607, 653-654, 701, 803, 809, 851, 940, 1080, 1120, 1155
– eozinofilný  1129, 1246
– histiocytový  1080
granuloma anulare  1120
– gluteale infantum  1120
– pyogenicum 1127
granulomatóza alergická nekrotizujúca 524
– chronická  283, 314, 372
– sarkoidná nekrotizujúca 524
– septická 699
– Wegenerova 76, 505-506, 523-524, 652, 654-655, 765, 780, 792, 799, 813, 823-824, 870, 940
granulosis rubra nasi  1121
granuly obrovské  699, 702
granzým  271
gravidita  25, 30, 36, 48, 58, 79-80, 95, 170, 173, 195, 208, 225, 255, 281, 295, 349, 358, 360, 449, 462, 492, 648, 699, 756-757, 761, 765, 833-834, 849-850, 870, 890, 922-923, 937, 963, 976, 982, 993, 995, 1020, 1024, 1041, 1194, 1196
– ektopická  1196
– neželaná  1198
– nežiaduca  234-243, 670
– riziková  179-181, 191, 193, 201-202, 226
grckanie  43, 207-208
grelín  231, 337, 435
grimasovanie  214
grunting  200, 203, 538
GTP, guaníntrifosfát  913
guanín   1010, 1013, 1087
guanozínmonofosfát cyklický, cGMP  621
guanylátcykláza  621
GvHD, choroba štepu proti hostiteľovi  372, 390, 424, 485, 700, 766
gynatrézia  1187
gynekológia detská  1183-1198
gynekomastia   233, 237, 255, 419, 440, 444, 916, 977, 979, 1001, 1017
gyromitrín  1276


H


haemangioma nodosum, planotuberosum  1127
haemangiopericytoma  1127
hallux valgus  1204
halo-naevus  1126
halucinácia  927, 1276
halucinogén  344
hamartóm  97, 99, 404
– hrtana  1138
hamburger  884
haptén   781
haptoglobín  208, 381, 383, 429, 681, 686-687, 1232
harlequin fetus  1123
havária jadrová  1222, 1224
hawkinsúria  1043
HbF, hemoglobín fetálny  690,732
HbsAg, antigén vírusu hepatitídy B 279, 438, 749,
808-809
hCG, choriogonadotropín ľudský  172, 235-236, 1238
helmintóza 80, 765-766, 1106
hém 419, 421, 677
hemaglutinín 306
– chladový 479
hemangióm 85, 95, 97-99, 102, 368, 396, 404, 414, 421, 424, 427, 467, 687, 707, 711, 1016
– hrtana 1138
– kapilárny 1127
– kavernózny 1127
– oka  1155
– tváre  1166
– vulvy  1191
hemarthros  1206
hemateméza  80, 93, 95-96, 371, 373, 376-377, 443, 660, 708-710, 822
hematochézia  443
hematokolpos   1187
hematokrit  175, 181, 187, 220, 222, 225, 322, 602, 676, 688, 691, 693, 706, 890
hematóm  422, 708
– genitálu  1191
– kývača  183
– subdurálny  81, 93-94, 183, 602
hematometra  1187
hematopoéza extramedulárna  178
hematúria  80, 106, 342, 349, 414, 434, 440, 482,
522-523, 620 ,648, 653-654, 709-710, 714, 727, 745, 746-750, 755, 759, 771, 793, 799-801, 808-809, 811, 822, 825, 838, 843, 850, 852-853, 860, 868, 873, 883, 887, 890, 906-907, 1037-1038, 1043, 1052, 1241-1243
– benígna rekurentná  813, 817, 854
hematuria factitia  747
hematúria izolovaná  942
hemeralopia  341
hemianopsia  82, 1084
hemidysplázia  1036, 1070
hemihypertrofia  235, 1021
hemimegaencefália  112
hemiparéza, hemiplégia  81, 112, 214, 1062, 1166-1167, 1171, 1217
hemitorax  601
hemoblastóza  484
hemodiafiltrácia artériovenózna kontinuálna, CAVHD 875-876
hemodialýza  118, 124, 135, 252, 280, 434, 834, 869, 875-876, 898, 1049, 1260, 1260, 1264, 1271
hemofília A, B  295, 412, 713-714, 1011
hemofiltrácia 135, 441, 443
hemofiltrácia artériovenózna kontinuálna, CAVH 
875-876, 1260
– venovenózna kontinuálna, CVVH  434, 875-876
hemoglobín 133, 178, 195-196, 222-223, 261, 263-264, 300, 330, 381, 420, 602, 674, 676-677, 688, 693, 838, 869, 887, 1025
– A, HbA  675,689
– Barts 690
– fetálny, HbF 68, 105, 119, 178, 190, 675, 682, 690, 697, 732
– glykovaný, HbA1c 991
– H, HbH 690
– nestabilný 690
hemoglobinémia 686
hemoglobinopatia 97, 324, 421, 476, 689-691, 765, 1090
– C, D, E 690
– S 689
hemoglobinúria 686, 688, 748, 1060
– paroxyzmálna nočná 827
hemochromatóza 936, 944-945, 951, 978, 988, 1035
– hereditárna  1086-1087
hemokoncentrácia 322, 329, 379, 956
hemokultúra 57, 74, 190, 200, 208, 211, 411, 468, 612, 642, 701, 850, 1201
hemolýza 50, 98, 222, 257-258, 420-421, 429, 440-441, 443, 479, 537, 620, 870, 876, 1060, 1090
– intravaskulárna mechanická 687
hemolyzín 477, 837-838, 885
– bifázický 685
hemoperfúzia 1260, 1264, 1271
hemopoéza cyklická  696
hemoptoe, hemoptýza    484, 489, 493, 504, 506,
515-516, 523, 799
hemoragia intrakraniálna  214, 224, 624, 714
– retinálna  620
hemoroid  85, 416
hemosiderín  505, 678
hemosiderinúria  686
hemosideróza  pľúc  307, 367, 462, 505-507, 508, 679, 700, 800, 944
hemostáza  126, 704-723
hemotorax  125, 602
hemotympanóm  1142
hendikep  33
heparánsulfát 390, 1074-1075
hepatitída A, B, C, D, E  38, 97-98, 100, 102, 206, 213, 222, 277-278, 280, 283, 294, 296, 299, 382, 425,
436-437, 442, 444, 447, 615, 701, 714, 765, 780,
809-811, 818, 826
– autoimunitná  100, 436-437, 444
– chronická  386, 398, 436-439
– – agresívna  391
– – aktívna  99, 861, 945, 958
– lupoidná  437
– novorodenecká idiopatická 97-98, 382, 425-426, 442
– obrovskobunková  426
hepatizácia pľúc červená, šedá 475
hepatoblastóm 98, 236
hepatocyt 97, 768, 1056
hepatolitiáza 424
hepatomegália  80, 97-100, 208, 211, 342, 419-420,
423-424, 426-428, 440, 442, 453, 471, 538, 543, 572, 586, 603, 618-619, 684, 724, 799, 887, 1033, 1034, 1040, 1049-1050, 1055-1060, 1064, 1066, 1069, 1082, 1086
hepatosplenomegália  97-101, 187, 211, 213, 223, 292, 342, 389, 437, 443, 515, 638, 640, 648, 676, 689-690, 702, 711, 732, 737, 858, 929, 1034, 1040, 1042, 1050, 1053, 1055, 1058-1059, 1070-1071,
1075-1080, 1246
hepatóza lipochromná 424
hermafroditizmus 239, 984-987
– pravý 982-985
hernia 415-416, 668
– diafragmatická 93, 105, 174, 180, 188, 202-203, 374, 416, 501, 509, 602
– epigastrická  416
– hiátová  43, 78, 93, 95, 356-357, 372, 374, 416, 1053
– inguinálna  108, 415, 516, 1018, 1074, 1242
– inkarcerovaná  41, 94, 415
– Littréova  366
– umbilikálna, pupočníková  100, 107, 415-416, 665, 856, 1001, 925, 1016, 1022, 1074
– ventriculi laryngis  499
herniácia pľúc mediastínová 510
heroín 38, 206, 237, 765-766, 780, 806, 922
herpangína 368
herpes gestationis neonatálny   1113
– simplex  25, 38, 74, 100, 112, 211, 213, 294, 296, 299, 361, 382, 425, 442, 765, 826, 1100, 1148
– zoster  294, 299, 361, 542, 649, 818, 1100
heterogénnosť nefrónov  625
heterotaxia ambiguálna  552, 601
hexozaminidáza A, B   1079
HGH, hormón rastový ľudský  173, 197, 231-232, 240, 332, 334, 418, 444, 639, 668, 752, 754, 771, 895,
898-899, 903, 912-914, 991, 993, 997-998, 1000-1001, 1017, 1033, 1046, 1054, 1235
hidradenitis suppurativa  1121
hirzutizmus  237, 438, 958, 964, 967-970, 974, 984, 1122
histamín  137, 302, 306, 343, 462, 950
histidín  912, 1046, 1050-1051
histidinémia  1050-1051
histidinúria  1051
histiocyt  851, 1080
histiocytosis X  1245
histiocytóza  98-99, 101-102, 239, 290, 700-701, 917, 951, 1129, 1245
– novorodenecká  1129
– X  425, 438, 505-506
– z buniek Langerhansových  390, 1245
histón  646
histoplazmóza  75, 102, 104, 294, 516, 795, 940
HIV, vírus imunodeficiencie ľudskej    38, 102-103, 212, 281, 293-294, 324, 391, 425, 695, 698, 701, 765, 780, 813, 1169
HLA-antigén   271, 273, 275, 284, 287, 302, 305, 309, 311, 384, 397, 488, 521, 606, 614-615, 637, 639, 643, 658, 698, 729, 764, 799, 821, 930, 967, 988-989, 1012, 1023, 1112
hladovanie  257, 293, 329, 418, 422, 874, 915, 978,
990-991, 993, 1035, 1055, 1066
hlas hrubý  925, 963, 968, 1243
– nosový  466
– zachrípnutý  371, 467, 1020
hlava hranatá  347
– malá  682
– trojuuholníková  865
– veľká  665-666, 1075-1076
– vrabčia  367
hlien viskózny  514
hluchonemota   1148
hluchota 239, 241, 383, 446, 525, 566, 663-664, 667, 852-854, 958, 1016, 1019, 1029, 1044, 1048, 1075, 1131, 1136
hmotnosť telesná zmenená  24-26, 48, 52, 55, 74,
76-77, 103, 170, 173-175, 177-178, 182-183, 185,
193-194, 197, 204, 208, 210, 225, 238, 240, 251, 253, 306, 322, 330, 333-334, 339, 357, 377, 379, 398, 436, 491, 504, 507, 522-523, 627, 737, 799, 875, 887, 899, 928, 989, 997
– – kritická  230
– pôrodná  470, 668, 840, 849, 856, 865, 994, 1062
– – nízka  1016, 1018
– – veľká  1022
hmyz  76, 108, 765, 768, 1106, 1115
hnačka   43, 49, 51, 76, 80, 94, 96, 106, 145, 206, 224, 251-252, 256-257, 263, 265, 283, 286, 291, 297, 306, 314, 321-328, 342-343, 349-350, 355, 362, 364-365, 377, 384-385, 390-391, 391, 398, 411, 413-414, 450, 452, 465, 477-478, 482, 516, 655, 691, 702, 737, 768, 822, 841, 849, 869, 873, 889, 927, 935-936, 956, 1035, 1051, 1053, 1251-1252, 1273-1274
– alergická 328
– alimentárna 328
– cestovná 324
– chronická 321
– krvavá  887
– kvasná  379, 388
– mrkvová, sedliacka  393
– osmotická  325, 380, 388, 392
– perzistentná  321, 392
– sekrečná  325
– strácajúca chloridy  380, 394
– vodnatá  1240, 1276
hodnotenie puberty  233
holoprosencefália  960
holoprozencefália 1165
homing lymfocytov 305
homocysteín 680, 902
homocystín 720
homocystinúria 111, 344, 670, 890, 1031, 1035-1036, 1044-1045, 1160, 1169
homokarnozinóza 1051
homosexualita  295
homozygot, heterozygot  1012
hordeolum  106, 1155
hormón adrenokortikotropný, ACTH  231, 239
– antidiuretický, ADH   88-92, 248-249, 417, 767, 914, 1268
– gastrointestinálny  396, 912
– luteotropný, LH  172-173, 230-231, 235-236, 239, 334, 901, 914, 976-977, 980, 983, 1193
– pohlavný 231-232, 235-237, 240-241, 338, 644, 771, 898, 999
– rastový ľudský, HGH  28-29, 173, 197, 231-232, 240, 334, 418, 668, 752, 754, 771, 895, 898-899, 903,
912-914, 991, 993, 997-998, 1001, 1017, 1033, 1046, 1054
– stimulujúci folikuly, FSH  173, 230-232, 236-237, 240, 334, 914, 976-977, 983, 1193-1194
– – melanocyty, MSH 73, 231, 337, 912, 959
– – tyreoideu, TSH 172, 236-237, 334, 401, 921-922,
925-928
– stresový  949
– tyreotropný, TRH  914
horúčka  73-77, 81, 85, 96, 103, 208, 212-213, 322, 368, 376, 378, 394, 398, 401, 411, 414, 427, 443, 448,
452-453, 465-466, 469, 474-476, 482, 485-489, 506, 522-523, 608-609, 612, 619, 637-640, 653-656, 666, 687, 689, 732, 739, 752, 755, 772, 799, 801, 822, 826, 830-831, 840, 843, 854, 866, 873, 929, 1042, 1140, 1144, 1170, 1201, 1234, 1245
–, typ Pelov-Ebsteinov 733
– enterická, tyfoidná 326
– írska familiárna 1081
– kontinuálna 851
– nevysvetliteľná 73-75, 868, 918, 947
– neznámeho pôvodu   73-75, 286
– periodická  76-77, 101, 642
– rekurentná  1078
– reumatická  75-77, 244, 345, 466, 606-610, 617-618, 642, 650, 699, 780
– stredozemská familiárna  76, 1081
hospital baby-friendly  37
hospitalizmus   329
HPL, laktogén placentový ľudský  172
hrb  1074
hrbol čela  656
hrbol šijový tukový  963
HRCT, tomografia počítačová vysokorozlišovacia  461, 488, 505, 516, 523
hrot srdca zdvihnutý  575
hrudník anomálny  756
– lievikovitý  665, 669
– súdkový  66, 51
– štítový  1017
– tichý  58, 303
– vpadnutý  931
– vtáči  347, 669-670
hryzák široký 1041
HSP, proteín šoku tepelného   637-638, 804, 817, 1085
huhňavosť 367
HUS, syndróm hemolyticko-uremický 687, 708
hyalinóza  894
– fokálna a segmentová  804
hyaluronidáza   606
hybridizácia  1028
– fluorescenčná in situ, FISH  1014-1015, 1018
hydrancefália  1165
hydríndikúria  1051
hydrocefalus  212, 214, 216-217, 235, 664-666, 757, 1016, 1034, 1165, 1167-1168, 1170, 1238
– obštrukčný  81-82, 93-94, 111, 180
hydrokéla 108, 415, 762
hydroláza  854
hydróm cystický 1127
hydronefróza  683, 747, 756, 759-762, 822, 829,
858-859, 865, 892, 896, 918
hydrops fetalis 105, 223, 697
– žlčníka  443, 655
hydrotorax  180, 769
hydroxylyzín  1052
hydroxymetylglutarylreduktáza CoA  768
hydroxyprolín  330-331, 344, 942, 1052
hygiena perianálna  840, 844
– zlá  329
hygróm cystický  107, 602
hymen   1185
– anularis, fimbriatus, semilunaris 1185
– imperforatus  982
– septus, cruciatus, cribriformis 1185
hypakúza 1044
hyperacidémia izovalerová  697
– kyseliny pipekolovej   1053
– metylmalónová  214, 697
– propiónová  697, 1048
hyperacidita  376, 396, 974
hyperaktivita  112, 1020
hyperalaninémia  1050
hyperaldosteronizmus    252, 257-258, 264, 626, 628, 865-866, 896, 936, 964-965
hyperaluminémia  897
hyperaminoacidémia  1040-1053
– kyseliny glutamovej  1046
– – glutarovej  425, 431
hyperamoniémia  111, 199, 357, 431, 442, 875,
1033-1035, 1037, 1048, 1050, 1053, 1066
– kongenitálna 431, 1049
hyperamylazémia 449
hyperandrogenizmus 241, 957-958
– ováriový 984
hyperargininémia  1050
hyperbilirubinémia  33, 98, 183, 195, 216, 221-223, 357, 426, 440-441, 448, 506, 937, 1043, 1060
– konjugovaná 424-430, 1034
– konštitučná 423
– nekonjugovaná 421-423, 1033
hyperdiploidia 726
hyperestézia 344
hyperextenzibilnosť kĺbov 215, 441
hyperfenylalaninémia  191, 1041-1042
hyperfiltrácia 788, 817, 872, 893-895
hyperfosfatázia 670, 942
hyperfosfatémia 823-824, 864, 874-875, 895, 897, 936, 938, 945
hyperfosfatúria 863
hyperfunkcia nadobličiek 961-965
– vaječníkov 984
hypergamaglobulinémia 739, 772, 861
hyperganglióza čreva  363
hypergastrinémia 376
hyperglobulinémia 97, 655
hyperglutaminémia 1050
hyperglycinémia 214, 697, 1048, 1051
– ketotická 1048, 1051
– neketotická  1034, 1048, 1051
hyperglykémia 141, 200, 208, 216, 251, 258, 322, 448, 489, 806, 950, 984, 989, 992, 1037, 1264, 1270
hypergonadotropizmus 985
hyperhidrosis  1121
hyperhomocysteinémia 720, 768, 902
hyperhydroxyprolinémia 1052
hyperhydróza  1118
hyperchlorémia 260, 656, 862
hypercholesterolémia  47, 106, 746, 898, 1037, 1058, 1080
– familiárna 1023, 1025, 1035-1036, 1068
hyperimunoglobulinémia 522, 640, 647, 826
– D  76,101
hyperinflácia pľúc 200, 509
hyperinzulinizmus 225, 338, 355, 436, 623, 963, 984, 1001, 1022, 1033, 1062, 1064, 1071
hyperkalciémia 85, 93, 342, 348, 440, 522, 624, 628, 669-670, 739, 823-824, 827, 829, 899, 907, 918, 931, 935, 940-944, 959, 1022, 1072
hyperkalciémia hypokalciurická familiárna 940-941, 946
– novorodencov 941
hyperkalciúria   263, 349, 522, 747, 749-750, 753,
861-862, 865-867, 935, 963
hyperkalciúria absorpčná, renálna 905
– hypokalciemická 945
– hypomagneziemická 935
– idiopatická 907, 935, 941-942
– resorpčná 935
hyperkaliémia  118, 133, 263, 357, 661, 850, 862, 867, 872, 874, 896, 902, 956, 959, 969, 991
hyperkapnia 69, 121, 175, 196, 198-199, 201, 203-204, 216, 218-219, 221, 302-303, 471, 917
hyperkeratóza  341, 343, 958, 1036
– dlaní a plosiek 1043
– epidermolytická 1123
– folikulárna 1124
hyperkoagulabilnosť 448, 766, 770-771
hyperkorticizmus 1072
hyperkortizolizmus 962,964
hyperkyfóza hrudná 1214
hyperlipidémia 45, 251, 447, 766, 768, 770, 772,
893-895, 984, 1035, 1058, 1059-1060
– dedičná 449
– kombinovaná 1068-1069, 1071
hyperlipoproteinémia  45, 79, 339, 435, 450, 624, 718, 898, 963, 984, 1067-1073
– polygénna 1071
hyperlordóza 1178
hyperlyzinémia 1052
hyperlyzinúria periodická 1049
hypermagneziémia 897
hypermagneziúria 936
hypermetabolizmus 342,893
– nefrónov 788, 894
hypermetioninémia  425
hypermetropia   30, 115
hypermineralokorticizmus 957
hypermobilnosť kĺbová 642, 668, 1053
hypernatriémia 214, 250, 251-252, 628, 841, 868, 875, 918, 963
– esenciálna 919
hypernazália 367
hyperopia cum astigmatismo  1156
– simplex 1156
hyperornitinémia 1050
hyperosmolálnosť 868, 991
hyperostosis corticalis Caffey 66, 342
hyperoxalúria  1052,1080
– primárna, sekundárna  396, 753, 905, 1081
hyperoxia 190
hyperparatyreóza 79, 349, 447, 450, 624, 626, 861-862, 864, 897, 907, 931, 935, 940, 946-948, 971
– primárna novorodenecká  946
– terciárna  946-947
hyperperfúzia  893
– glomerulu  895
hyperpigmentácia  405, 927, 957-959, 1019, 1051, 1077, 1086, 1119
hyperpituitarizmus  916
hyperplázia lymfonodulová  391
– myeloidná  698
– nadobličiek kongenitálna  83, 93-94, 173, 191, 220, 235-236, 239-240, 357, 622, 624, 626, 860, 862, 867, 951, 962, 966-971, 983,986, 999, 1001, 1030, 1187
– – lipoidná  951, 967, 969
– ostrovčekov Langerhansových 1063
– týmusu  928, 1178
hyperpnoe  54, 800, 1270
hyperprolaktinémia  239 976-978, 1193
hyperprolinémia  854, 1052
hyperprolinúria  1052
hyperproteinémia 251
hyperpyrexia 74-75, 252, 349, 448, 956, 1270
hyperreaktivita bronchiálna 302, 462
hyperreflexia 431, 958, 1041, 1179
hyperreninémia 965
hypersegmentácia leukocytov neutrofilných 681,
701
hypersenzitívnosť 700, 115
– tuberkulínová 493
hypersplenizmus 443, 445, 516, 695, 698, 711
hypertelorizmus 291, 427, 656, 664, 667, 682, 1001, 1017-1018, 1022, 1075-1076
hypertenzia artériová 25, 35, 45, 49, 77, 82, 96, 180, 186, 200, 209, 216, 218, 244, 257, 339, 346, 349,
584-586, 620-634, 643, 648, 653, 745-746, 752-755, 757, 760, 769, 771, 788, 793, 795, 798, 800-801, 805, 809, 812, 817, 820-821, 825, 829, 840, 844, 849,
854-860, 864, 866-868, 871-872, 874, 887, 889, 893, 900, 902, 927, 942, 947, 950, 953, 958, 963-965, 967, 969, 971, 974-975, 984, 993, 1016, 1071, 1091, 1198, 1241-1242, 1253, 1278
– endokrinná 626
– esenciálna 620, 622-624, 801, 1023
– gravidných 179, 193
– intraglomerulová 757, 781, 786, 788, 792, 800,
893-895
– intrakraniálna 82, 95-96, 119-120, 134, 217, 219, 342, 357, 724, 1168, 1226
– malígna, akcelerovaná 257, 620, 829, 890
– plášťa bieleho 626
– pľúcna 176, 197-198, 201, 204, 210, 219-220, 445, 500, 505-506, 570, 574-575, 586, 593, 596, 598, 610,
648-649, 1198
– portálna 97-100, 105, 200, 372-373, 377, 426, 428, 438, 440, 443-445, 512, 516, 698, 711, 857, 1059
– renálna 620, 624
– renovaskulárna 257, 624
hypertermia 68, 73, 119, 136, 195, 199, 956, 1265, 1270, 1278
– malígna 1091
hypertónia svalová 1079
hypertriacylglycerolémia 821, 898, 1037, 1058, 1070
– familiárna  1069, 1071
hypertrichóza 225, 963, 1075, 1122
– generalizovaná kongenitálna  1122
hypertrofia 185
– biventrikulárna 549
– crista supraventricularis 578
– komory ľavej 440, 579, 965
– komory pravej 570, 575, 588
– komôr 549
– myokardu 536-537
– predsiení 548
– pyloru 374
– tonzíl 1145
– týmusu 499
hypertyreóza 69, 101-102, 104, 235, 343, 422, 624,
626-627, 661, 701, 708, 861, 926-929, 936, 940, 988, 1001
hypertyrozinémia 1040, 1042-1043
– novorodenecká, typ Oregon, Medesová 1043
hyperurikémia 255, 263, 339, 821, 868, 875, 906, 984, 1037, 1058, 1060, 1066, 1071, 1088
hyperurikozúria 868
hypervazopresinizmus 920
hyperventilácia 69, 73, 199, 252, 261, 265, 303, 431, 1034, 1268
hyperviskozita   220
hypervitaminóza 340-350
– A 342
– D 349, 624, 761, 935, 941
– E 350
hypervolémia 187, 249, 767
hypoacidita 342
hypoalbuminémia 53-54, 105-107, 223, 331, 364,
380-381, 384, 387, 390, 398, 403, 420, 440, 512-513, 654-655, 746, 766, 769, 793, 799, 807, 812, 822,
873-874, 933, 935, 938
hypoaldosteronizmus  258, 263, 862, 961
– hyporeninemický 860, 867
hypodiploidia  726
hypodoncia 367
hypofibrinogenémia 292
hypofosfatázia   665, 670, 941
hypofosfatémia 195, 347, 349, 482, 861-864, 947
hypofunkcia kôry nadobličiek 955-961
hypofýza 27-28, 172, 230, 236, 238-240, 334, 899, 914, 921, 926, 954, 956, 962, 974, 981-982, 1193, 1198
hypofyzitída 952, 960
hypogalakcia 38
hypogamaglobulinémia 284-285, 287, 395, 451, 515, 695-696, 698, 702
hypoganglióza čreva 362-363
hypogenitalizmus 338, 665
hypoglykémia  54, 79, 109, 111, 133, 139, 141, 174, 179, 195, 197-198, 200, 206, 208, 212, 214, 216, 219-221, 225, 263, 332, 350, 394, 418, 420, 430-431, 443-444, 539, 602, 753, 874, 899, 915, 956-960, 991,
1033-1035, 1037, 1042, 1047, 1055-1057, 1060,
1064-1066, 1173, 1252, 1268
– ketotická  1063
– McQuarrie  1063
– závislá od leucínu  1063
hypoglykorachia  1034
hypogonadizmus  27, 445, 682, 946, 958, 976,
1017-1018, 1027
– funkčný  978
– hypergonadotropný  238, 240-242, 981
– hypogonadotropný  238-240, 951, 958, 976, 981-982, 997, 1001, 1055, 1086
– mužský  977-979
hypohidróza  854, 1121
hypochlorémia  260, 357, 394, 448, 969
hypocholesterolémia  111, 958, 1037
hypochondroplázia  997
hypochrómia  679
hypochromotrichia  331
hypokalciémia  70, 85, 109, 139, 195, 206, 212,
219-220, 225, 332, 346-349, 381, 390, 402, 448, 669, 770, 862-865, 897, 935-939, 950, 963, 1173, 1266
– hypokalciurická familiárna  937
– novorodenecká  937, 944-945
hypokalciúria  866
hypokaliémia  85, 93, 133, 256, 264, 303, 332, 335, 390, 394, 396, 398, 402, 430, 443, 450, 512-513, 628 ,656, 661, 823-824, 827, 841, 850, 865-866, 902, 918, 950, 953, 958, 963, 969, 974, 992, 1264, 1270
hypokapnia  219, 265, 303
hypokomplementémia 649
hypokorticizmus centrálny, periférny  955
– iatrogénny  955-956
– primárny akútny  955-956
– – chronický  957-961
– sekundárny, centrálny  960
hypokortizolizmus  926
hypokuprémia  441
hypomagneziémia  133, 206, 214, 225, 332, 398, 402, 430, 865-866, 935-936, 938, 947
– familiárna  936
hypomelanosis Ito 1044
hypomélia  1070
hypomímia  215
hyponatriémia  91, 96, 214, 250-251, 357, 396, 398, 402, 448, 482, 513, 770, 799, 841, 850, 859, 874-875, 887, 890, 896, 956, 969, 992, 1173, 1270
– hyperosmotická  250
– hypotonická  250, 920
– hypovolemická  250-251
hypoosmolálnosť plazmy  959
hypoparatyreóza  225, 291, 361, 440, 440, 515, 854, 864, 926, 937-938, 944-946, 958, 982, 1035
– autoimunitná 944
– dedičná, familiárna 944-945
– prechodná, trvalá 944
hypoperfúzia 119, 403, 425, 537, 873
hypopigmentácia 394, 441, 1019
hypopituitarizmus 425-426, 915, 924, 981-982, 1072
hypoplázia 12. rebra 756, 852
– buniek Leydigových 985
– cerebella 1019
– ciest lymfatických 427
– – žlčových 438,447
– ciev pľúcnych 510
– epiglotis 667
– genitálu 113, 1018
– hypofýzy 960
– chrupiek ucha 857
– chrupky 285
– komory ľavej 596
– – pravej 591-592
– končatiny  213
– kože 669, 1022, 1027
– mandibuly 663
– maxily 367, 665, 759
– nadobličiek 957
– – kongenitálna  951, 958
– – – lipoidná 985
– obličky 757-758, 892
– – segmentová 806
– optických nervov  1165
– pankreasu  383
– panvy 1016
– pately 855
– pľúc 198, 501, 602, 756, 762, 858
– radia 1022
– sánky 367
– skloviny 386, 423, 958, 1041, 1076
– svalová  667
– svalov brušných  761
– trachey  666
– týmusu  291, 389
– žľazy štítnej  922, 924-925
– žlčovodov  426
– žliaz prištítnych 944-945
hypoproteinémia 331-332, 364, 377, 384, 390, 398, 513, 746, 770, 772, 929, 935
hypoprotrombinémia 349, 427, 431
hyporeflexia 343, 429
hyposalivácia 656
hyposenzibilizácia 301
hypospádia 757, 762-763, 857, 958, 977, 981, 1016, 1024
hyposplenizmus  386, 389, 701
hypotalamus  73-75, 172, 176, 230-231, 236, 238-240, 248-249, 334, 337-338, 621, 914, 921, 949, 952, 954, 956, 960, 962, 974, 982, 1193, 1198, 1278
hypotenzia artériová  96, 110, 119, 136, 140-141, 187, 195, 199, 203, 208, 216, 218-219, 250, 269, 281, 331, 448, 717, 869-870, 873, 876, 879, 937, 955, 958-959, 969, 1170, 1217, 1252-1253, 1264, 1273
hypotermia  119, 133, 136, 140-141, 195, 199, 212, 220, 332, 394, 403, 412, 420, 441, 708, 956, 1033, 1268
hypotéza Barkerova  757
– hygieny  305
– intaktných nefrónov 893
– Lyonova 1014,1025
hypotónia 1027, 1033
– svalová  68, 199, 201, 203, 214-215, 218-219, 225, 330, 347, 380, 394, 427, 441, 756, 852, 860-861, 931,977, 1001, 1018, 1045, 1048, 1053, 1057, 1059,1 056, 1064, 1070, 1078, 1082
hypotrofia 28, 179, 185, 193, 197, 201, 206, 208, 218, 220, 225, 329, 334, 483, 693
– plodu 622
hypotyreóza 27, 49, 84-86, 107, 111, 191, 215, 220,
235-237, 239-240, 338, 361-362, 368, 422, 425-426, 446, 515, 661, 700, 730, 854, 915-916, 922-923,
924-926, 976, 998, 1069, 1071, 1076
– centrálna, periférna 924
– endemická 924
– kongenitálna 925-926, 946, 1030
hypourikémia  813, 861 ,868, 1037
hypoventilácia 133, 263, 265, 457, 602, 659
hypovitaminóza 332, 340-350, 386, 394, 444, 766, 1203
– A  331
– B2  343
– B6  344, 1045
– C  344-345, 369
– D  345-349, 936
– E  349-350, 687, 1072
– K  349
hypovolémia  119-120, 133, 138, 187, 195, 255, 361, 430, 434, 769-770, 859, 869, 873, 879, 896, 919, 956, 965, 969, 1253, 1268
hypoxantín 129, 219, 1045
hypoxia, hypoxémia  25, 68-69, 109, 118-119, 121,
128-129, 133-135, 174-176, 179, 181-182, 195, 198, 203-204, 218, 220-221, 223, 249, 263, 265, 302, 403, 412, 420, 422, 471, 487-488, 507-508, 534, 539, 589, 592, 596, 601-602, 674, 690, 693, 699, 757, 800, 870, 876, 917, 945, 955, 1146, 1158, 1166, 1254
hypsarytmia  109
hystéria  265


CH


chalázia ezofágu 357
chalazión 1155
cheilitída  368, 679
cheilognathopalatoschisis  367
cheiloschisis  367
cheilóza, cheilosis  342-344
cheloidea 1127
chemokín  269-271, 285, 302, 807
chemoreceptor  175, 199, 621
chemotaxia  137, 271, 291-292, 296, 302, 447, 504, 521, 702, 784, 806, 832, 837, 950-951, 972-973
chemoterapia -235, 730, 739
– nádoru- 1234-1235
chemóza spojoviek -301, 1130
chimérizmus 1018
chloasma 1119
chlopňa aortálna 579
– atrioventrikulárna 572
– mitrálna 554
– spoločná 552
– trikuspidálna  221, 553, 564
– uretry zadnej   89, 107, 761-762, 840, 869-870
chlór  260, 357, 512, 623, 656, 860, 865, 867
chloridorea  263-264, 380, 394
chloridy v pote  382-383, 420, 447, 450, 459, 513, 515
chloróm  727
cholangiografia endoskopická retrográdna, ERC  427
cholangiopankreatografia endoskopická retrográdna, ERCP  419
cholangitída, cholangoiditída  98, 398, 424-426, 428, 452, 513, 765
– sklerotizujúca  289, 427, 441
cholecystitída   94, 443
cholecystokinín-pankreatozymín  177, 384, 912, 1258
cholekalciferol  345
cholelitiáza 79, 94, 339, 396, 401, 419-420, 425, 428, 443, 447, 449, 514, 687, 947
cholera 277, 513
cholestáza 419, 512, 515, 648, 936, 1071, 1072
– extrahepatálna 424, 427-428
– intrahepatálna 424-425, 427, 1034
– novorodenecká 424, 442, 446
– Summerskillova-Tygstrupova 427
cholesterol 35, 203, 338-349, 344, 380, 383, 387,
417- 418, 429, 746, 750, 754, 768, 770, 818, 898, 925, 949, 957-958, 966, 969, 1023, 1035-1037, 1058,
1067-1068, 1078, 1123
cholesterolóza familiárna 1069
cholín 1051-1052
cholínesteráza   332, 438, 1274
chondroangiopathia calcarea  667
chondrocyt  1076
chondrodysplasia punctata  667, 1021, 1070, 1082,
1124
chondrodysplázia Blomstrandova  94, 944
– metafýzová Jansenova  94, 941
chondrodystrofia  348
chondrodystrofia metafýzová Jansenova 947
– rizomelická  1070
chondrodystrophia calcificans congenita 667
– fetalis  665
– punctata  665
– thoracica asfyxians  665
chondroitínsulfát  1074
chondrokalcinóza  440
chorea, choreoatetóza   109, 642, 648, 906, 1050, 1053, 1088, 1166
– Huntingtonova  988, 1013, 1020, 1027
– minor  607
– Sydenhamova  607
chorioamnionitída  200, 208, 218
choriogonadotropín ľudský, hCG  235-236, 980, 985, 1238
choriokarcinóm  1246
chorión  172
chorioretinitis   212-213
choroba (› aj syndróm, morbus) 
– Abtova-Lettererova-Siweho  1129
– Addisonova  79, 89, 367, 700-701, 860, 862, 940, 945, 957-961, 982
– Albersova-Schonbergova  669
– Alzheimerova  1016
– autoimunitná  283, 289, 291-292, 299, 310, 313, 346, 350, 375, 384, 391, 394, 424, 436, 508, 606, 637-639, 643-652, 699, 701, 703, 709, 711, 720, 733, 765, 809, 816, 861, 923, 956, 1195, 1232
– Bassenova-Kornzweigova 389
– Battenova  1080
– Beckerova  658
– Behcetova  76, 813, 826
– Bergerova  813, 821
– Boeckova  369
– Brutonova  287-288, 395, 1223
– Bylerova 382, 425, 427, 438, 444
– Caffeyho 666
– Caffeyho-Kennyho 669
– Canavanova 1034, 1180
– Caroliho 382, 424, 428, 444, 667
– cerebrovaskulárna 1169
– CNS neurometabolická 1180
– Crohnova 76-77, 80, 94-95, 239, 311, 361, 372, 386, 390, 396, 397-402, 516, 681, 700-701, 765, 926, 936, 960, 999
– Cushingova 235, 239, 264, 916, 955, 998, 1072
– čreva zápalová 35, 76, 80, 239, 381, 390-391, 396, 397-402, 437, 459, 642, 701, 765, 813, 922
– Darierova 342
– Dentova 827, 861
– depozitov opacitná 810-811
– disintegratívna 112
– Downova (› aj syndróm Downov)  111, 364, 368, 386, 422, 811
– dreňová cystická 857, 859
– Duchenneova 658
– Eckmannova-Lobsteinova 667
– endotelová 829, 885
– Epsteinova 854
– exantémová 369
– exostózová 1206
– Fabryho 112, 854, 1035-1036, 1077-1078
– Farberova 1079
– Franklinova 755
– Freibergova 669
– Friedreichova 1205
– Gaucherova 98-99, 101-102, 112, 283, 382, 425, 428, 444, 695, 697, 701, 708, 711, 1034, 1036, 1076-1077
– Geeova-Herterova-Heubnerova 384
– genetická 1009
– Gilbertova 419
– glomerulocystická 858
– Gordonova 389, 765
– granulómová 98-99, 102, 104, 239, 284, 292, 395, 424, 521-522, 523-524, 701-702, 851, 917, 940, 951, 960
– Gravesova-Basedowova 765, 809, 926
– gynekologická 411, 414
– Handova-Schullerova-Christianova   1129, 1246
– Hartnupovcov 862, 1035-1036, 1051
– Hashimotova 924
– hemolytická novorodencov 95, 179, 222-223, 403, 421, 423, 443
– hemoragická novorodencov  179, 224, 341, 955-956, 960
– Hippelova-Lindauova 858
– Hirschprungova 79, 84-86, 93-94, 359, 361, 363-364, 396, 760
– Hodgkinova 97, 103, 107, 290, 424, 459, 698, 700-701, 732-736, 765, 803, 808, 924, 931
– Hunterova 1036, 1075
– Hurlerova 444, 1074-1075
– Hurlerova-Scheieho  1075
– Chagasova 85, 361-362
– Charcotova-Marieho-Toothova 796, 855, 1177
– chromozómová 1009
– I-buniek 855,107
– imunokomplexová 292, 314
– javorového sirupu 214, 1031
– Kaufmannova 665
– Kawasakiho 75-76, 101-103, 108, 443, 447, 537, 609, 619, 624, 642, 655-656, 765, 826, 1110, 1156
– Kikuchiho 103
– Kimurova 765, 803, 809
– kĺbová 663-670
– kostí  663-670
– – adynamická 897
– – metabolická 670
– kôry nadobličiek uzlová 962
– Krabbého 1078-1079, 1180
– krvácava 224, 412
– krvi malígna  723-740
– Kugelbergova-Welanderova 1177
– Laforova 112
– legionárska 482
– Leroyova 855
– Lettererova-Siweho 1246
– Löfflerova 700
– lymfoproliferatívna 283, 313
– lymská 823-824, 1102
– lyzozómová  435, 1035, 1039, 1045, 1074-1082
– malígna 76, 103, 117, 143, 482, 492, 507, 523, 641
– Maroteauxa-Lamyho 1076
– mekoniónová 361
– Ménetrierova 106, 377, 390
– Menkesova 441, 1035-1036, 1087
– Minkowskiho-Cauffardova  687
– mitochondriová 860, 951, 1083-1085
– molekúl malých 1039
– monogénová  1009, 1025
– Morquiova 1075
– mramorová 669
– multifaktorová 1009
– myeloproliferatívna  693, 700, 715, 727
– nadobličiek 949-975
– nadobličiek uzlová pigmentujúca 964
– nervosvalová  1177-1178
– Niemannova-Pickova  99,101-102, 382, 425, 428, 438, 444, 695, 697, 701, 1034, 1036, 1071, 1078-1079
– nórska  1070
– obličiek dedičná 852-868
– – polycystická 747, 750, 753, 835, 857-859
– – –, autozómovo dominantná 857, 858-859
– – –, autozómovo recesívna 857-858
– – chronická  892
– oftalmologická závažná, nezávažná   1153
– oka rybieho 1070
– Ollierova 66, 236
– oportúnna 297
– organel intracelulárnych 1074-1082
– Pagetova 940, 942
– Pagetova juvenilná 670
– pankreasu 446-450
– panvy zápalová 414,843
– pedicel 802
– peroxizómová 427, 1034, 1053, 1080-1082, 1180
– Perthesova 669, 1210
– Pfaundlerova-Hurlerova 368
– pľúc chronická 204, 482, 525, 693
– pohlavná 234
– polygénová 637, 1009
– Pompeho 368, 855
– prenášaná stykom sexuálnym 1130-1131
– psychosomatická 333
– receptorová 913
– Recklinghausenova 1242
– refluxová 371
– Refsumova 428, 1080-1081, 1180
– Renduova-Oslerova-Weberova 444
– reťazcov ľahkých 765
– reťazcov ťažkých 739, 755, 765
– reziduálna minimálna 724
– Sandhoffova  855, 1079
– Sanfilippova  1075
– sérová akútna 102-103, 314, 700
– sexuálne prenosná 206
– Scheieho 1075
– sietnice 1158-1159
– sirupu javorového 111, 1037-1038, 1047
– Slyova 1076
– spojiva autoimunitná 637-669
– spojiva zmiešaná 608, 650, 660
– srdca ischemická 482, 757, 993, 1068
– Stargardtova  1159
– Stillova 890
– svalu    658-662
– štepu proti hostiteľovi, GvHD 286, 390, 424, 485, 700, 766
– Takaharova 1082
– Tangierská 43, 102, 1069
– Tayova-Sachsova 173, 1026, 1031, 1051, 1079, 1180
– Trevorova 666
– Unverichtova-Lundborghova 112
– vaječníka  981-984
– Vaquezova-Oslerova 693
– vlasov 1036
– von Willebrandova 711, 715, 917
– vredová peptická 79, 93-95, 376, 542, 691, 942, 947, 950, 974-975, 1053
– Vrolikova 668
– Werdnigova-Hoffmanova 215, 501, 1177
– Whippleho 813, 960
– Wilsonova 98, 100, 423, 428, 436, 438, 439-440,
443-444, 687, 753, 813, 860, 890, 936, 944-945, 1034, 1036
– Wolmanova 99, 382, 389, 425, 444, 951, 957-958, 960, 1036, 1072, 1080
– zápalová multisystémová 656
– z bozkávania 826
– z mačacieho škrabnutia 75, 77, 99, 101-102, 104, 700
– zmien minimálnych  802
– z nadmorskej výšky  421
– zo žiarenia 362, 890
– žalúdka vredová 79, 93-95, 376, 691, 942, 947, 950, 974-975
– žlčníka 443
– žliaz pohlavných 976-987
chôdza kačacia 66, 658, 1178
chrápanie 1137
chrbát guľatý 1214
chrbtica deformovaná  1213
chrípka 212, 277, 280, 293, 309, 447, 469, 476, 489, 700, 780, 818, 826
– vtáčia  489-490
chróm  394
chromatín X 969, 976, 1014, 1017
– Y 77, 976, 1014
chromatografia 1040
– aminokyselín 215
chromozóm 25, 239-241, 287-288, 291, 302, 356, 363, 371, 398, 405, 424, 439, 510, 689, 1010-1011,
1014-1015
– prstencovitý  1015, 1018
– X  111, 238-241, 287-288, 291-292, 348, 361, 441, 658, 667, 688, 696, 711, 713, 852, 854-855, 860-861, 864, 922, 926, 944, 957-958, 979, 1010-1011, 1017, 1019, 1025-1026, 1060, 1070, 1075, 1078, 1087, 1123, 1177
– –fragilný  113, 238, 1020, 1027
– Y  644, 1010-1011, 1017
chrup defektný  370, 589
chrupka  347
– deštruovaná  1130
– kalcifikovaná  1070
chrup kazivý  864, 937, 945
– mliečny, definitívny  26-27
– poškodený  1172
Chudnutie  240, 334, 342, 358, 493, 626, 653, 733, 798, 826, 927, 947, 959-960, 971, 1226, 1242, 1247
chudobnosť žlčovodov  426, 438
chuť do jedla  355
– kovová v ústach  942
– na sladkosti  452
chyba bránice vrodená  503
– dutín prinosových vrodená  1136
– hltana vrodená  1137
– hrtana vrodená  1137
– hrtanu vrodená  499
– končatín vrodená 1203
– mozgu vrodená  667
– nosa vrodená 1136
– obličky vrodená  667
– priedušiek vrodená  500
– prstov vrodená  1203
– refrakčná  82, 1156-1157
– rodidiel vrodená  1187
– srdca chlopňová  607
– – kombinovaná  610
– – kritická  601
– – vrodená  74, 83, 105, 176, 186-188, 192, 198, 200, 204, 239, 244, 291, 356, 396, 403, 412, 428, 459, 508, 524, 537, 542, 558, 566, 569-605, 664, 667, 670, 682, 687, 693, 708, 711, 759, 761, 805, 811, 958, 986, 1016-1018, 1022, 1075
– – získaná 610
– systému respiračného vrodená  499-504
– ucha stredného vrodená -1135
– – vnútorného vrodená- 1136
– – vrodená -1135
– vývojová vrodená -172, 174, 179-180, 182-183, 191, 196, 206, 208, 215, 220, 225-226, 244, 304, 374,
446-447, 464, 756, 870, 923
chylomikrón -389, 1067-1069
chylotorax -602
chymotrypsín -355, 380-381, 446, 448, 450


I


ICT, tekutina vnútrobunková, intracelulárna  247-266
idiotia   1041
IFN, interferón  489
IgA, imunoglobulín A  194, 272-274, 288, 290-292, 375, 384, 387, 391, 429, 479, 522, 644, 685, 709,  739, 751, 796, 813-822, 945, 1018, 1019
IgA-imunokomplex  384
IgA-nefropatia  813
IgA sekrečný  392, 479, 816, 833-834
IgD, imunoglobulín D  272-273, 506
IgE, imunoglobulín E   274, 292, 301-302, 306, 390, 506, 654, 765, 972
IgE špecifický   316, 825
IGF, faktor rastový podobný inzulínu 29, 173, 177,
231-232, 236, 338, 401, 883, 895, 899, 901, 912, 915, 921, 997, 999
IgG, imunoglobulín G 212, 271, 272-273, 309, 315, 375, 384, 387, 522, 645, 696, 739, 751, 754, 766, 792
IgM, imunoglobulín M  208, 212, 272-273, 275, 288, 309, 315, 429, 481, 481, 522, 645, 685, 696, 739, 754, 766, 808
IgM-nefropatia  802
ichthyosis lamellaris  1123
– linearis circumflexa  1124
– vulgaris  1123
ichtyóza  700-701, 1036, 1070, 1082, 1123
ikterus (› aj žltačka)  80, 98, 208, 211-212, 216, 223, 419-429, 437, 440, 442, 513, 516, 655, 849, 925, 1033, 1040, 1042, 1064, 1080
– detí dojčených 382
– hemolytický 443
– jadrový 50, 221, 349, 420, 423
– karoténový 341-342
– novorodencov fyziologický 221-222
– obštrukčný 341, 349, 1038
– poliekový 1090
– steroidný 422
– šantový 421
iktus 1078
ileitis terminalis 381
ileus 203, 358, 377, 405-411, 887
– mekoniónový 84, 93, 359, 360-361, 396, 411, 422, 513
– paralytický 93-95, 256, 360-361, 412, 477, 822
– podobný mekoniónovému 361
imbecilita 1041
imerzia vodná  773
iminoglycinúria familiárna 1052
iminokyselina  1052
iminopeptidúria 1052
imobilizácia 907, 940-941
impetigo 65, 606, 792, 796, 1201
– bullosa neonatorum   1101
– contagiosa 698, 1101
impotencia 445, 993
imprinting 1027
imunita 269-316
– adaptívna 269
– aktívna, pasívna 208, 276
– bunková 269, 271, 296, 309, 314-315, 324, 390, 437, 507, 606, 641, 679, 696, 750, 766, 779, 792, 797,
802-803, 806, 833, 880, 972, 1087
– humorálna 269-270, 324, 489, 779, 804, 833
– slizničná 816, 834
– špecifická, adaptívna 271-272
– vrodená, získaná 269, 277
Imunizácia, očkovanie 276-282
– pasívna 280
imunoabsorpcia 617
imunoanalýza enzýmová, EIA 298
imunodeficiencia 66, 101, 134, 139, 195, 268-300, 314, 328-331, 372, 375, 379, 382, 391, 394-395, 470, 476, 478, 482-483, 504, 507, 640, 644, 696, 700, 702-703, 733, 766, 834, 837, 890, 899-900, 945, 982, 1048, 1144, 1169, 1222-1223, 1234
– IgA  284, 287, 290
– IgM selektívna 284
– kombinovaná, CID 283-294
– – ťažká, SCID 284, 286-287
– protilátková 283, 287
– sekundárna 293
– variabilná bežná 284, 289
imunofenotypizácia 724, 729
imunofylín 949
imunoglobulín 752, 754, 800, 852
– intravenózny 311, 326, 477, 652, 660, 686, 699, 710, 776
imunokomplex 298, 306, 314, 384, 390, 393, 417, 432, 504-505, 612, 644, 647, 649, 654-655, 711, 717, 779, 781-783, 792, 794, 798-804, 808-812, 815, 826, 872
imunoterapia 301
inaktivátor pomalý, rýchly 1090
inanícia 329
incontinentio pigmenti 214, 1028
– – achromians 1044
indaganácia 416
index acetábulový 1208
– DNA 726
– fagocytový 315
– glykemický 991
– hmotnosti telesnej, BMI 339, 923
– Mitchov 901
– proteinurický 821
– Rohrov  339
– srdca, CI 534
– Tiffenauov 461-462
– tyroxínu voľného, ETR 922
– Waringov 516
– zlyhania renálneho, RFI 746, 872-873
indol, indikán  1051
infantilismus intestinalis Herter 384
infarkt  689
– čreva 648, 660
– mozgový 1169
– mozgu  220
– myokardu 35, 128, 624, 627, 648, 757, 855, 902, 1023, 1067, 1071, 1278
– obličky 653
– placenty 193
– pľúcny  612
– sleziny  78
infekcia anaeróbna
– baktériová 74-75, 99, 101-102, 135, 187, 194, 200, 209, 283, 285-286, 288, 294, 321, 329, 364-365, 370, 372, 434, 438, 464, 466, 468-469, 472-487, 537, 608, 611, 618-619, 642, 659, 661, 687, 691, 696-697, 699-702, 707, 724, 771, 794, 796, 842, 856, 872, 884,
929-930, 956, 974, 1101, 1121, 1140-1141, 1155, 1170, 1188, 1201, 1234
– baktériová anaeróbna 402, 412
– ciest močových 50, 60, 62-63, 65, 74, 79-80, 89, 95, 135, 193, 208, 213, 218, 329, 362, 380, 642, 842, 858, 1201, 1242
– – – dolných 838, 843-844
– črevná 329, 414
– fokálna 1145
– Helicobacter pylori  373-376, 391
– chlamýdiová  211-212
– komunitná 136
– mykotická 99, 107, 135, 139, 200, 211-212, 283, 286, 290, 292, 294, 321, 327-328, 372, 464, 466, 472-487, 611, 617- 619, 649, 699, 724, 795, 810, 839, 951, 975, 982, 1102-1105, 1170
– nozokomiálna 60, 64-65, 134-135, 182, 194, 199-200, 208-209, 211, 473, 475, 485, 834, 837
– oportúnna 74, 83, 283, 286, 294, 298, 328, 395, 649, 1234
– parazitová 94, 99, 294, 321, 328, 331, 372, 382, 399, 438, 451-453, 473, 537, 661, 681, 699-700
– parenterálna  329
– pneumocystová 294
– protozoová 200, 294, 328, 451-452, 951
– respiračná 60-64, 74, 95, 103, 123, 135, 288-289, 342, 411, 463-498, 525, 572, 574, 598, 606, 695, 697-698, 702, 724, 732, 813, 818, 889, 1016, 1019, 1033, 1201, 1210, 1234
– systému uropoetického 649, 760-762, 830-851, 906
– tbc postprimárna 493
– – primárna  492-493
– TORCH 179, 192, 206, 211, 298
– urogenitálna  642
– vírusová 64, 99, 101, 107, 135, 179, 200, 211, 220, 286, 302, 321, 325, 329, 372, 395, 432, 437, 447,
464-467, 469, 470, 472-487, 608, 614, 618-619, 642, 644, 647, 649, 659, 661, 684, 686, 695, 697, 699, 701, 707, 711-712, 714, 795-796, 818, 823-824, 826, 930, 951, 974, 1100, 1144, 1155, 1170
infertilnosť 386, 445, 525, 977
infiltrát eozinofilný Löfflerov 452,473
infiltrát pľúcny tbc 493
influenza (› aj chrípka) 469
infúzia intraoseálna 117, 126, 132
inhibítor aktivátora plazminogénu tkanivového-1, PAI-1 706,717,886,953
– hemostázy 705
– proteázový 442,448
inkarcerácia hernie 415
inklúzia Dohleho 701,711
inkompatibilita AB0 688
inkontinencia 84, 88-92, 838, 1165, 1274
inkubátor 193
iNOS, syntetáza NO 512
inozitol 350
insomnia 950
– idiopatická  1172
instabilnosť chromozómov 683
– chromozómov spontánna 1019
insuficiencia adrenálna 102, 251, 258, 357
– aorty 569, 574, 582-583, 607-608, 610, 612, 669,
1075-1076
– gonád 958
– hepatálna 422, 440
– hypofýzy 27
– koronárna 579
– mitrálna  581, 608, 610
– nadobličiek 515, 869, 918, 958, 1033, 1081
– pankreasu 355, 386, 395-396, 450, 512-514, 681, 695, 697, 861, 958
– pľúc 209, 211
– – chronická 198-200
– renálna 60, 93-94, 134, 177, 219, 251, 254, 258
– – akútna 331, 432, 434, 447, 449, 746, 769, 793,
799-800, 811, 824, 826, 869-891, 942, 956,
1265-1266, 1269-1270, 1276, 1278
– – –, typ postrenálny 870
– – –, typ prerenálny  869, 871
– – –, typ renálny 871
– – chronická 239-240, 251, 258, 346, 348-349, 375, 402, 412, 428, 430, 440, 449, 492, 508, 618-619, 632, 648, 650, 652, 655, 670, 700, 720, 746, 755-756, 761, 776, 796, 800, 802, 805, 809, 811, 817, 820, 824,
827-828, 840, 854-859, 892-904, 915, 918, 936-939, 942, 946-947, 1044-1045, 1052, 1070, 1072, 1078
– respiračná 378, 416, 484, 487, 489, 506-507, 512, 514, 665, 1064, 1138, 1178
integráza 295-296, 299
integrín 137, 704, 802-804
inteligencia dieťaťa 33
interakcia liekov 55
interferón, IFN 73, 137-138, 269, 271, 274-275, 292, 299-300, 398, 439, 489, 521, 645, 656, 733, 765,
785-786, 804, 870, 900, 912, 950, 1155
interleukín 68, 73, 137-138, 140, 208, 269, 271, 274-275, 285, 299-300, 302, 311, 384, 391, 398-399, 402-403, 512, 521, 606, 614, 637, 639-640, 645, 696, 709, 733, 784-785, 798, 803-804, 832, 885, 912, 940, 950, 1223
intersex 984-987, 1070
intersexualita 1018
intertrigo 85, 388, 1098
interval PQ 561, 609, 922
– QT 68, 70, 133, 264, 335, 900, 937, 942
– R-R 258
– voľný  1179
intolerancia bielkovín lyzinurická 1036, 1049, 1053
– disacharidov 325
– fruktózy 94, 98, 382, 425, 444, 753, 860, 1033, 1056, 1064
– glukózy 513
– laktózy 43, 79-80, 93-94, 325, 332, 386-388, 391, 395, 1035
– lyzínu 1053
– mlieka kravského 382, 387, 390-391
intoxikácia 79
– potravinová 328
intrón 1010-1011, 1013
intubácia 117, 126-127, 135, 144, 187-188, 469, 486
intussusceptio  396, 414-415, 822, 887
invaginácia 79, 94, 96, 414-415, 737
inverzia génová 1015
– spánku 872
inzercia génová 1013
inzulín  138-139, 173, 196, 256-259, 309, 337, 339, 346, 355, 401, 417-418, 623, 752, 754, 758, 874, 901, 912, 921, 947, 950, 984, 990, 1011, 1054, 1063
inzulinóm 450
iodopsín 341
ionoforéza pilokapínová 515
IQ, kvocient inteligenčný 33, 111-112
iridocyklitída  212, 368
– akútna 639, 643
iridonesis 669
irigácia čreva 1258
irigografia 86, 358-361, 364, 399, 402, 415
iritída  398,401
ischémia 218, 403, 436, 612, 714
– mozgu ložisková 1169
– myokardu 219, 540, 597, 855, 1278
– obličky 833, 870-871
izoimunizácia  105, 179, 222-223
izolácia genetická 1013
izoleucín 430, 1046-1047, 1051
izomaltáza 388-389
izomerizmus ľavopredsieňový, pravopredsieňový
552-553
izopór, heteropór 766
izosporióza 382


J


jačmeň  106
jazva 213
– hypertrofická 1117
– renálna 840
jazyk hladký, črevený 343, 385
– malinový 655
– mapovitý 306
– suchý, povlečený 253, 899, 956, 992
– veľký 925
– zozbrázdený 369
jed hadí 447, 508, 687, 699, 768, 800, 803, 890, 1282
Jenner Edward 276
JIA, artritída idiopatická juvenilná 75-77, 80, 99,
102-103, 311, 386, 391, 472, 505, 523, 608, 618-619, 637-643, 656, 695, 698-699, 701, 765, 809, 999, 1160
JIS, jednotka intenzívnej starostlivosti 135, 189-190, 193, 197, 443, 445, 468-469, 992
jód, jodidácia 41-42, 922-923


K


kadaverín 306
kachektín 912
kachexia 100, 333-334, 484, 850, 942
kalbindín 933-934
kalcidiol 341, 345-346, 348-349, 381, 387, 933
kalcifikácia ektopická   937, 942, 947
– ganglií bazálnych 946
– chrupiek ciest dýchacích 1070
– intrakraniálna 112, 213, 298, 386, 669, 977
– kožná 659-660
– metastatická 349, 668, 901
– nadobličky 960
– pankreasu 448, 450
– pľúcna 483
– vnútrobrušná 361
kalcineurín 827, 883
kalcinóza 642, 661
kalcitonín 668-670, 897, 901, 912, 931, 933-935,
943-944, 971
kalcitriol 345-346, 348, 383, 861-865, 874, 897, 901, 903, 933-935, 939, 942
kalcium (› aj vápnik) 37, 39-41, 45, 85
kalich ektatický 859
kalikreín 137, 621, 866
kaliper  338
kálium  41, 173, 248, 256-259, 357
kalmetizácia 279
kalmodulín 128, 933
kalpaín   704
kalpaktín 950
kalprotektín 399, 402
kalus hyperplastický 668
kalveolín 816
kamienok cystínový 906, 1045
– fosfátový 906
– kalciový 905
– kalciumoxalátový 862, 868, 1052
– močový 750, 870
– oxalátový 905, 1052
– pigmentový 443, 687
– tripelfosfátový  906
– urátový 9, 868, 1088
– xantínový  906
kamptodaktýlia 1022
kanál A-V kompletný 556
kanálik draslíkový, ROMK 511, 513, 531, 540, 865,
995
– chloridový 511, 861, 1035
– kalciový 531, 537, 541, 623, 933
– semenotvorný 976-977, 979
– sodíkový 175, 622, 658, 866, 1035, 1278
– vodný 918
kandidóza 283, 328, 940, 982
kandidóza mukokutánna chronická 292, 297, 945, 958
kanylácia žily  124,135,143-144
kapacita antioxidačná  129
– difúzna 505
– reziduálna funkčná 176, 188, 199, 204
– väzbová pre železo  678
– vitálna 175, 461, 505, 522
kapilaroskopia 659-660
karbamylfosfátsyntetáza 1049
karboanhydráza 255, 669
karboxypeptidáza 355
karcinogenéza   346
karcinogén chemický  1222
karcinoid 361, 811
karcinóm hepatocelulárny 445
– kolorektálny 398
– medulárny žľazy štítnej 931
kardiocyt 530-531, 614
kardiolipín 309, 640, 646, 886
kardiomegália  199, 219, 343, 459, 473, 543, 588, 596, 607, 619, 627, 679, 1058-1059, 1066, 1076
kardiomyopatia 241, 332, 440, 543, 586-588, 640, 648, 697, 701, 730, 861, 887, 900, 1033-1035, 1065-1066, 1078, 1086, 1088
– dilatačná 586, 615-617, 1236
– hypertrofická 225, 586-587
– reštriktívna 586, 588
kardiospazmus 372
kardiostimulátor 567
kardiotokografia 180-181
kardioverzia 562
karditída reumatická 582, 607, 609, 615
karnitín 41, 138, 350, 431-432, 661, 768, 1033-1035, 1039, 1065-1066
karnitínpalmitoyltransferáza  1035
karnozín 1050, 1051
karotén 380, 383, 387
karotinóza 1119
karyotyp 241, 358, 977, 979, 981, 1010, 1014-1018
kaskáda koagulačná 137
kaspáza 284-285
kastrácia 978
kašeľ 76, 103, 106, 141, 302, 371-372, 416, 427, 452, 459, 465-466, 469, 472, 475-476, 478-479, 484, 488, 493, 506-507, 514, 538, 733, 737, 799, 1144, 1226, 1254, 1271
– čierny 277, 465, 699, 930
– dráždivý 473, 481, 487, 522-523
– krčovitý  1146
– suchý 211, 297
– štekavý  467
katabolizmus  74, 105, 261, 314, 329, 379, 417, 430, 640, 645, 647, 752, 766-768, 772, 872, 892, 902, 927, 950, 974, 1049
katakalcín 935
kataláza 128, 218, 479, 702, 1082
kataplexia 109, 1172
katarakta 192, 367, 399, 440, 639, 665, 667, 852-854, 861, 946, 950, 974, 1021, 1022, 1031, 1035, 1045, 1050, 1055, 1064, 1070, 1075-1076, 1082, 1117, 1154, 1159-1160
katar vernálny  1156
katecholamín  119, 133-134, 138, 195, 201, 218, 220, 258, 306, 344, 418, 424, 531, 534-535, 537-538, 621, 623, 625-626, 912, 921, 950, 953-954, 971, 991, 993, 1054, 1240, 1264, 1278
katelicidín 269
katepsín G 706
katéter pupočníkový 125-126
– venózny centrálny 124-125, 199
katetrizácia 834, 837, 840, 842
– srdca 555, 578, 581-582, 586, 593-595, 598, 605
kaverna 493
kazeín  38-40
kaz zubný 958
keatínkináza, CK 219
kefalhematóm  182-183, 421, 422
keloid  1117
keratansulfát  855, 1074
keratinocyt 269
keratinóza 1076
keratitída 1131
keratoconiunctivitis photoelectrica 1156
– sicca 656, 813
keratodermia palmoplantaris localisata 1124
keratokonjunktivitída  213, 368, 958
keratokonus 853
keratomalácia  341
keratosis follicularis 1124
– pilaris 1123
ketetrizácia 869
ketoacidóza 1033, 1034, 1038
– diabetická 256-257, 263, 265, 989, 991
ketogenéza 418
ketokyselina 343
ketolátka 174,218,263,1066
ketonémia, ketóza 95, 179, 379, 991, 1037, 1048, 1052, 1063
ketonúria 331, 989, 991-992, 1035, 1063
kináza-3 Janus 284
kinín 137, 621, 717, 781, 785, 806
klasifikácia CNS koľajnicová 1166
– Fredricksonova 1068
– nádorov 1237
– novorodencov 183-185
– Praderova 968
klatrín  752
klik 543
klitoris  184, 761
– zväčšený 237, 857, 968
klk črevný 177
– choriónový 174
klopnutie systolické skoré 543, 580-581
klusterín 768
koagulácia 1194
– intravaskulárna diseminovaná, DIC  134-135, 139-140, 209-210, 219, 403, 448, 482, 640, 687, 707-708, 711, 716-717, 823-824, 888, 956
koaguláza 477
koagulopatia  589, 749, 1064, 1273
– konzumpčná  95, 137
– vrodená  713-714
– získaná 716
koarktácia aorty 542-543, 556, 569, 574, 583-586, 624, 757, 1017
– – izolovaná 584
– – pre-, postduktová 583,585
kobalamín 720, 890
kód genetický  1009
koedukácia 230
koeficient ultrafiltračný 625
koenzým Q10  1085
kofaktor molybdénový 1038
koilonychia 679
kokaín  38, 54, 207, 465, 627, 765, 1196, 1278
kokcidioidomykóza 75, 102, 382, 395, 940
kolagén 309, 344-346, 441, 704, 707, 895-896, 953, 1025
kolagenáza 302, 950, 972
kolagén I 504, 537, 665, 667-668
– III 537, 751, 780, 799, 852-854, 858, 894
kolaps  123, 253, 281, 375, 448, 516, 562, 585, 688
– febrilný 1176
– pľúc  461, 509
kolaterála aortopulmonálna  590
koleno deformované  1205-1206
kolika  405, 413-414, 822
– abdominálna  1069, 1071
– brušná  363, 388, 443, 448, 956
– infantilná  43,79
– renálna  759, 829, 858, 868, 906, 947, 1045
– troch mesiacov   43
– žlčová  446
kolitída eozinofilová  391
– hemoragická  885
– pseudomembránová    402, 887
– ulcerózna   76, 79, 94, 239, 322, 398-400, 700-701
kolobóm   239, 663, 1018, 1022
kolonizácia 135
kolonizácia pošvy  833
kolonoskopia  80, 402, 405
kolostrum  36, 39
kóma   119, 134, 141, 216, 218-219, 252, 302, 331, 343, 357, 431, 471, 489, 690, 739, 869, 872, 887, 920, 989, 1033-1034, 1040, 1048-1049, 1057, 1065-1066, 1251, 1254, 1266, 1268, 1274, 1276
– diabetická 901
– hepatálna 442-443
– hypoglykemické 991
– uremické 899
kombinácia antibiotík   58, 136, 139, 200, 209
komora druhá  600
– ľavá  530, 533, 545
– – hypoplastická 556
– pravá 175, 204, 530, 545
– spoločná 600
komôrka rudimentárna 553
– výtoková 600
komplement 129, 137, 140, 269-270, 275, 280, 285-286, 292, 313-314, 391, 505, 615, 641, 644, 647, 653, 685, 702, 717, 745, 749, 766, 771, 779-784, 791, 798,
803-804, 812, 817, 833, 855, 876, 894, 896, 973
komplex atakujúci membránu, MAC   269-270, 645, 784, 792, 808
– Carneyho 962
– Eisenmengerov 574
– karcinómový sérový 1232
– motorický migrujúci 355
– nefronoftíza-dreňová cystická choroba 857
– QRS  108, 129, 256, 258, 547, 549, 559, 561-563, 1253, 1265, 1278
– tbc primárny 492-494
kompresia hrudníka 131-132, 189
– pľúc 602
koncentrácia lieku 55, 342
končatina krátka 666
kondóm 1198
konexín 32  1177
kongescia venózna pľúcna 538-539
– – systémová 538
koniopunkcia  126-127
konjunktivitída 102-104, 106, 210-211, 300-301, 481, 642, 655, 1130, 1155-1156, 1272
– alergická 301, 1156
– epidemická 1155
konkordancia visceroátriová  601
kontraceptíva kombinované 1198
kontraindikácia očkovania 281
kontrakcia srdca 532, 534
kontraktilnosť myokardu 133, 218, 534, 537-540, 621
kontraktúra 440,714
– flekčná 1201,1213
– kĺbov 667,855
– lakťa 1022
kontratransport Na/Li  623
kontúzia bulbu 1160
– mozgu 135
– pľúc  121
kónus myopický 1159
– okcipitálny 217, 1179
– temporálny 1179
konzultácia genetická  1031
konzumpcia faktorov koagulačných  717
koproautoprotilátka 391
koproporfyrín  424
kordocentéza  223, 358
koreň nosa stlačený 666
– – široký 756, 761, 852, 925, 1016, 1022, 1044, 1075, 1082
kortikoliberín, CRF 912, 914
kortizol 138, 186, 338, 622, 628, 867, 954, 962,
966-967, 991, 1000
kosáčikovatenie erytrocytov  689
kosť dlhá skrátená 665
– mäkká 901
kov ťažký 623-624, 697, 753, 765, 803, 825, 827, 856, 860, 863, 870, 879-881, 1279
koža 52
– atrofická  667
– drsná 1041
– macerovaná 197
– mramorovaná 207-208
– suchá 925, 937
– šagrénová 1166
– teplá, vlhká 927
kôš hrudný malý 666
kraniofaryngeóm 235, 917, 924, 952, 960, 977-978, 1229, 1247
kraniostenóza  941
kraniosynostóza 664
kraniotabes 341
kŕč 33, 70, 81, 109-110, 139, 145, 197-199, 207, 210, 212, 214, 218, 220, 225, 252, 258, 343, 357, 431, 471, 473, 487, 489, 602, 626-627, 856, 861, 865, 874, 876, 887, 899, 918-920, 936-939, 956, 972, 1031, 1033, 1034, 1036, 1040, 1045, 1047-1048, 1050, 1053, 1055, 1057-1058, 1060, 1062, 1066, 1079, 1169, 1173, 1252, 1254, 1264, 1268
– afektívny  68
– febrilný 73, 109, 840, 849, 1173, 1175
– klonický, myoklonický 109, 214, 394, 441
– lýtok 662
– tonicko-klonický 793
– tonický 214, 216
– závislý od pyridoxínu 344, 1034
kreatínfosfokináza, CPK 431, 616, 658, 660, 1177
kreatinín 80, 96, 106, 108, 134, 173, 180, 236, 258, 322, 433-434, 489, 522, 648, 746, 749, 752, 754, 770, 794, 799, 808, 826-827, 829, 859, 863, 871-873, 883, 892, 901, 925, 943, 1037
kreatínkináza 960, 1034-1035
kreatinúria 350
kreatorea 387
kredeizácia 1130
krepitus 459, 473, 475, 539, 839, 1217
kretenizmus endemický 922
krikotyreotómia 126-127
kritérium ARA 650
– dallaské  616
– Harvardské  140
– Jodalove  843
– Jonesove  608-609
– smrti mozgu  140
– Tannerove 234, 997
krívanie 1210
krivka disociačná hemoglobínu 602
– glykemická  38, 338
– prietok-objem  462
– rastová  76, 330, 996, 1001
– resorpčná 380, 383
kríza adaptačná 174
– addisonská 26, 73
– adrenálna 959
– aplastická 687, 689
– celiakálna 386
– hemolytická 440, 687, 689, 1090
– hyperkalciemická 942, 947
– hypertenzná1 20, 627, 631, 871, 874
– cholinergická 1274
– myasthenická 1178
– nadobličková akútna 956, 969
– tyreotoxická 73, 929
– vazookluzívna 689
kríž maltézsky   750, 770
– osový Ombredanov 1208
krk krátky 1016-1017, 1076
krkva kožná 852
krup difterický 467
krvácanie 183, 186, 331, 341-342, 344, 349, 366,
372-373, 376, 392, 476, 487, 508, 515, 612, 684, 699, 707-710, 714, 727, 732, 746, 748, 753, 772, 869-873, 887, 923, 965, 1033, 1043, 1217, 1273
– do ďasien 345, 727
– – GIT 224, 405, 448
– – kĺbov 714-715
– – kostí 345
– – kože a slizníc 212,224,724
– – mozgu  602
– – nadobličiek 357, 955-956
– – pľúc  219, 489, 602, 800
– – retiny  350
– dysfunkčné  1193
– epidurálne  81, 1179
– intracerebelárne 217
– intracerebrálne 1167, 1169
– intrakraniálne 81, 109, 183, 195-196, 198-199, 215, 224, 251, 265, 350, 571, 612, 626-627, 648, 689, 714, 920, 965
– menštruačné dysfunkčné 1193
– okultné 77, 323, 328, 376, 383, 402, 943
– subarachnoideové  81-82, 216-217
– subdurálne  81, 216, 1179
– ventrikulárne 215-216
– závisle od vitamínu K 224
– z GIT 872
krvácavosť 412, 426, 430, 442, 443, 445, 1053
krv čokoládovohnedá  690
krvotvorba 195
– extramedulárna 417, 669
krv v stolici 414, 416
kryoglobulín, kryoglobulinémia 432, 645, 652, 765, 780, 792-794, 796, 800, 810, 812, 822-824
kryptitída 416
kryptorchizmus    364, 756, 761, 857, 977, 979-981,
1016
kryptosporidióza 294, 395
kryštálik cystínový 860, 1045
– močový 905
– oxalátový 1266
kryštalúria 750
kultivácia moču 842
kuplet  559
kvadruparéza  942, 1167
– spastická 1079
kvadruplégia 214, 216-217, 892
kvapavka 60, 795, 1130
kvarteto smrtiace 984
kvocient inteligenčný, IQ 33, 111-112
kwashiorkor 105, 239, 331, 341-342, 382-383, 447, 772
kyfoskolióza 668, 670, 1213
kyfóza  347, 1022, 1074, 1076, 1213, 1214-1215
– posturálna 1214
kyklopia 1018
kyphosis juvenilis 1214
kyselina acetoctová 95, 261, 1040
– adenozínmonosforečná, AMP 129, 347
– adenozíntrifosforečná, ATP  128-129, 218, 388, 524, 531, 533, 687-689, 871, 1033
– arachidonová, AA 128, 137-138, 142, 271, 350, 513, 649, 828, 950, 973
– askorbová 344, 690, 1090
– ß-oxymaslová 95, 261
– citrónová 347, 942, 1056
– ?-aminolevulová 1043
– deoxyribonukleová, DNA 24, 128, 212-213, 271, 291, 295, 298, 645, 652, 658, 677, 679, 683, 697, 781, 829, 864, 949, 995, 1010, 1012, 1018-1019, 1028, 1031, 1037, 1083
– deoxyribonukleová mitochondriová, mtDNA 1010
– dokosahexaénová, DHA 513
– fenylhroznová 1038
– fumarová 1040
– fytánová 1039, 1081
– ?-aminomaslová, GABA 231, 1046
– glukurónová  53, 421
– glutámová 344, 989, 1045-1046, 1050
– glutarová 425, 1053
– glycyrizínová 867
– heterocyklická 1050-1051
– homogentisová 1038, 1043
– homovanilová 628, 953, 1232, 1240
– hyalurónová  1074
– jantárová 1046
– linolová, linolénová  40, 350, 513
– lipoteichová  271
– listová 44,342, 344, 382-383, 386, 395, 676-677, 680, 695, 697, 729, 898, 902, 957, 1020
– mastná 53, 68, 99, 111, 172, 293, 338, 343, 350, 417, 420, 422, 427, 429-430, 435, 623, 661, 768, 788, 820, 875, 896, 950, 991, 1009, 1031, 1034, 1036, 1039, 1054, 1065-1066, 1080
– – nenasýtená 39, 41, 129, 138, 349-350
– – so stredne dlhými reťazcami 1066
– mliečna 261, 539, 1056-1057
– močová 258, 338-339, 733, 823-824, 863, 868-869, 872, 906, 1038, 1045, 1088
– nikotínová 988
– nukleová 349
– organická 100, 113, 344, 380, 388, 392-393, 443, 447, 833, 1034, 1038, 1047, 1052
– orotová 1036, 1039, 1049-1050, 1088
– oxalová 863, 1052
– pipekolová 1039
– propiónová 1048
– pteroylglutámová 680
– pyrohroznová´1040
– ribonukleová, RNA  128, 271 ,646, 659, 1010, 1028
– – mitochondriová, mtRNA 697
– sialová  751, 780, 792, 1038
– soľná  355, 366, 486-487, 934, 950
– tetrahydrolistová 680
– urokánová 1050
– valproová  1052
– vanilmandľová  628, 953-954, 971, 1232, 1240
– žlčová  39, 51, 328, 344, 380, 392-393, 396, 417-419, 426-429, 1039
kysličník uhličitý, CO2  119
kyslík  124, 128-129, 132, 138, 175, 179, 188-189, 194, 198,202-203, 218, 221, 271, 457, 471, 474, 487-488, 506, 508


L


labia maiora 184, 194, 233, 763, 968, 977, 1191
– minora 184, 194, 233
labyrintitída 1140-1141
lacerácia pošvy  1191
lactoflavín 343
laktácia 182
laktácia oneskorená 43
laktát 138-139, 218, 263, 539, 861, 950, 1033, 1038-1039, 1054, 1056-1057, 1059
laktáza  46, 305, 355, 388, 392, 942, 1035
laktikodehydrogenáza, LDH  431, 448, 616, 726, 733, 738, 754, 842-843, 1056
laktobacilóza Doderleinova 1189
laktoferín 322, 399
laktogén placentový ľudský, HPL 172
laktóza   38-41, 44, 79-80, 332, 386-387, 391, 395
laktulóza 381, 383, 416, 445
lalok Riedelov  419
lambliáza (› aj giardiáza) 289, 328
laminín 704, 751, 816, 858
lanugo  184, 194, 334
laparoskopia 80, 97, 1184
larva migrans visceralis 453
laryngitída 264, 286, 304, 367, 1080
– subglotická 369, 467, 973
laryngokéla 499
– kongenitálna 1139
laryngomalácia 499, 667, 1137
laryngoskopia  127, 201, 467-468, 1138
laryngospazmus 371, 467-468, 937-940
laryngotracheitída 973
laryngotracheomalácia 602
látka kontrastná 422, 581, 765, 869-870, 882
– podobná vitamínom 350
– redukujúca v moči 1055, 1057
laváž bronchoalveolová 313, 463, 473, 484, 505, 507, 522
– čriev 1258
– žalúdka  506
lazaroid 973
LCAD, deficit kyselín mastných s dlhými reťazcami 1066
LCAT, lecitíncholesterolacyltransferáza 1067
LDH, laktikodehydrogenáza  107, 431, 448, 616, 642, 660, 726, 733, 754, 842-843, 888
LDL-lipoproteín 389
lebka  26
lebka kužeľovitá 664
– trojuholníková  663
– tvaru trojlístka  666
lecitín  173, 180, 203
lecitíncholesterolacyltransferáza, LCAT 768, 780, 855, 1067
leiomyóm, leiomyomatóza 404, 505, 852
leišmanióza 75, 700, 826
lekárstvo dorastové 243-244
lektín  269, 314, 513
lem kefový 177
lenticonus anterior 853
lentiginosis eruptiva 1119
lentigopolyposis 1119, 1127
lepok  380, 384, 386
lepra  435, 765, 809-810, 813, 823-824, 827
leprechaunizmus 425,988
leptín  231-232, 239-240, 337, 435, 806, 899
leptocyt  690
leptospiróza  60, 75, 435, 447, 656, 823-824, 826, 1170
letargia  73, 200, 217, 219-220, 331, 342, 357, 380, 403, 423, 431, 442, 468, 627, 697, 887, 920, 956, 958,
1033-1034, 1045, 1055, 1062, 1066, 1270
leucín  430, 1046-1047, 1051, 1063
leucínenkefalín 912
leucinóza 1035, 1047
leucoderma syphiliticum 1130
leuconychia 1122
leukémia 99, 101-102, 291, 293, 345, 370, 412, 424, 435, 438, 466, 662, 683, 695-697, 699, 703, 709,
723-732, 755, 765, 803, 808-809, 827, 1016, 1019, 1072
– eozinofilová 700
– lymfoblastická akútna, ALL 723, 724-727
– myeloidná akútna, AML 697, 701
– – chronická, CML 723, 730-731
– myelomonocytová juvenilná 732
– nelymfoblastická akútna, ANLL 727-730
– vlasatobunková 700
leukocidín 477
leukocyt bazofilný 270, 385
– neutrofilný 128-129, 137-138, 200, 209, 269-271, 284, 286, 292, 314, 399, 474, 492, 524, 607, 614, 637, 646, 681, 694-703, 779, 781, 785, 792, 798, 803-804, 829, 832, 885-886, 890, 900, 950, 972, 1044,1051
leukocytoferéza 402
leukocytóza 57, 77, 136, 257, 292, 327, 402, 411, 448, 451, 453, 466, 475-476, 480, 486, 523, 608, 640,
654-656, 711, 725, 732, 793, 799, 888, 992, 1201, 1246
leukocytúria 80, 522, 648, 750, 801, 825, 829, 839-841, 843, 850, 862, 873, 906-907
leukoderma 1128
leukodystrofia globoidná 1078
– Krabbého 1034
– metachromatická 855, 1034, 1079, 1180
leukogram 81, 286, 314
leukokória 1159, 1244
leukomalácia  195-196, 203
leukopénia 438, 440, 488-489, 515, 522, 647, 649, 681, 686, 697
leukoplakia jazyka 297-298
leukostáza 730
leukotrién 129,137-138,302,513,779,781,784,786,803,912,950-951
leumorfín 912
levokardia 596, 601
lézia Janewayova 612
LH, hormón luteotropný 172-173, 230-231, 235-237, 239, 334, 901 ,914, 976-977, 980, 983, 1193-1194
liberín hypotalamický   912
libido znížené  977
liečba analgetická 186
– antibaktériová  43, 48-49, 51-52, 54-55, 59-69, 95, 108, 136, 139, 200, 209, 281, 287, 292-293, 298, 314, 324, 327-328, 341, 380, 387, 394, 399, 402-404, 412, 422, 437, 447, 468, 471-473, 475, 477, 480, 482, 484, 486-487, 516-519, 609, 613, 696-697, 702, 795, 831, 837, 845-847, 885, 929, 935, 975, 1140-1143, 1201
– antiepileptická  939
– antikoagulačná  721
– antimykotická  882
– antitrombotická 721
– bolesti 141-145, 186, 202, 1235
– cytostatická 1234
– cytostatická, cytotoxická 144, 241, 311, 461
– diuretická 55, 89, 108, 140, 237, 252, 254-257, 259, 263-264, 335, 429-430, 432-434, 508, 540, 628, 769, 773, 859, 865-870, 907, 920, 935-936, 940, 965, 988, 1259
– eliminačná 124, 293, 434, 441, 652, 758, 810, 820, 834, 837, 858, 869, 875, 887-888, 898, 1257,
1259-1260, 1271
– génová  287
– imunosupresívna 49, 64, 237, 281, 283, 293-294, 299, 311, 324, 399, 402-403, 414, 437, 483, 485, 492, 505, 523, 586, 616,643, 651, 654-655, 660, 686, 754, 775, 799, 801, 807, 810, 813, 819-822, 826, 930, 1178
– jednorazová 848
– kortikoidmi 52, 98, 139-140, 144, 191, 195, 203, 205, 257, 301, 304, 311, 349, 372, 387, 399, 402, 412, 414, 439, 447, 467, 471, 483-484, 492, 505-506, 523, 586, 609, 626-627, 639, 642, 648-650, 654, 657, 660, 683, 686, 693, 697, 699-701, 703, 710, 754, 764, 769, 772, 774-775, 795, 801-802, 807, 810, 819-822, 826, 829, 883, 898-899, 907, 936, 943, 949-952 ,955, 969,
972-975, 988, 999, 1091, 1155, 1171, 1178
– kyslíkom 124, 188-189, 194, 198, 202-203, 221
– laxanciami 1258
– postkoitová 848
– protizápalová  49, 301
– realimentačná  33, 323
– rehabilitačná  335, 517, 643, 661, 667, 772
– rehydratačná  254, 321, 323, 325-326, 375, 387, 449, 874
– retinoidmi  944, 1124
– svetlom  223
– trombolytická  722
LIF, faktor leukocytový inhibičný 384
Ligandín 54, 222, 420, 422
lichen ruber planus 1111
– sclerosus et atrophicus 1116, 1191
likvorea 1136, 1217
lingua geographica 369
– nigra 369
– plicata  369
– scrotalis 369
línia Kerleyova 508, 546, 610
lipáza 218, 332
– lipoproteínová  1036, 1067, 1069
– lyzozómová kyslá 1080
– pankreatická 39, 51, 384, 446
lipid 229, 329, 337, 344
– A  833, 838
lipidogram 925
lipidóza 435, 1076-1077
– galaktozylceramidová 1078
– cholesterolová 1080
– sfingomyelínová Niemannova-Pickova 1078
– sulfatidová 1079
lipid renomedulárny 621
lipidúria 746, 750, 768, 788, 855
lipodystrofia parciálna 765, 780, 811, 855
lipoferéza 768
lipofuscín, lipofuscinóza 112, 424, 962
lipofuscinóza ceroidná 1034,103
– ceroidná neurónová 1180
lipogenéza 225
lipogranulomatóza Farberova 1079
lipokortín 950
lipolýza 138, 950, 954
lipoma cutis 1127
lipomodulín 950
lipooxygenáza   128, 137-138, 786
lipoperoxidácia 129
lipopolysacharid 269, 271, 647, 838, 885-886
– A 137
lipoproteín 52, 344, 380, 389, 418, 450, 646, 765, 768, 770, 806, 898, 1036, 1067-1073
lipoproteín(a)  720
lipoproteínlipáza, LPP 768
lipoproteín X  429
liposarsoma 1128
lipoxín  78, 779
lisencefália 112, 1020, 1165
listerióza 211, 425, 765, 795
list zárodkový  172
livedo reticularis 649
lokus 1011
lomivosť kostí   667
lopta hubovitá  484
lordoskolióza  1213
lordóza bedrová 66, 658
– nadmerná 358, 755
lôžko vcestné  181
lúč UV   345-346, 659
lupus antikoagulans 648, 707, 718, 720
– erythematosus discoides 292
– – chronicus discoides 1116
– – systemicus, SLE 75-76, 79, 94, 101-103, 258, 283, 292, 311, 314, 361, 390, 425, 441, 447, 472, 505-506, 608, 619, 624, 627, 640, 642-652, 695, 698, 701, 707, 715, 718, 765, 772, 780, 794, 796-797, 808-809,
823-824, 827, 856, 861, 890, 926, 1071
– novorodenecký  648
luxácia pately  1206
luxatio coxae congenita 1206
lymfadenitída  212, 283, 297, 327, 368, 453, 466, 468, 479, 482, 488, 492, 522, 696, 1130, 1140, 1144-1145
– mezentériová  414
lymfadenopatia 76-77, 79-80, 98, 100, 101-104, 497, 638, 640, 648, 655, 701-702, 709, 724, 727, 732-733, 737, 928, 1070, 1246
lymfangiografia 390
lymfangióm hltana 1137
lymfangoiditída 492
lymfedém 1118
lymfedém predkolenia 1017
lymfoblast 725
lymfocyt B (› aj bunka B) 269, 272-273, 277, 385, 606, 660
– NK  1223
lymfocytoaferéza 808
lymfocytóza 467, 700-701, 709, 956
lymfocytóza infekčná  699
lymfocyt T 76, 138, 269, 273-274, 275, 277, 284, 479, 485, 521, 637-638, 647, 659, 696, 781, 798, 803-804, 900, 950, 972, 1048, 1222
– – cytotoxický 274
– Th1, Th2, Th3 274, 398, 521, 804, 816
– – pomocný, helperový 274, 296, 302, 308, 398, 522, 614, 817
lymfografia 1226
lymfohistiocytóza 284
lymfokín 645, 655, 785 ,803-804, 806, 912
lymfóm 291, 293-294, 314, 375
– anaplastický veľkobunkový  736
– Burkittov 736-737
– čreva  390
– kožný  737
– malígny 98-99, 101-103, 107, 435, 523, 649, 695,
697-699, 708, 711, 732-740, 765, 803, 811, 823-824, 931, 1019
– mediastínový 737
– nehodgkinovský 736-739
lymfopénia 286-288, 314, 344, 390, 488-489, 646, 649, 660, 696, 700, 733, 950
lymfosarkóm 103
lymfotoxín 940
lymphangioma 1127
lymphoganuloma venereum 1131
lýza euglobulínová 707
– kalvy 1246
– tumoru 258
lyzín 344, 431, 668, 906, 1036, 1052
lyzinúria 1045
lyzolecitín 687
lyzozóm 309, 341, 435, 665, 781, 854-855, 880, 1035, 1037, 1039, 1045, 1057, 1078, 1180
lyzozým 269, 699, 754, 843


M


MAC, komplex atakujúci membránu   269-270, 645, 784, 792, 808
magnézium 41, 68, 84, 86, 133, 172, 194, 225, 248, 335, 342-343, 449, 623, 704, 865-866, 933, 935, 947, 1236
makrocefália 82, 192, 1020, 1070, 1165, 1167
makrocyt 681, 689
makrofág 137, 200, 209, 271, 273-274, 277, 295-297, 384-385, 394, 399, 411, 436, 485, 488-489, 504-505, 507, 521, 640, 645, 654-655, 659-660, 679, 739, 779, 781, 784, 792, 798, 803-804, 829, 848, 852, 896, 942, 950, 953, 972, 1245
makroglobulinémia Waldenstromová 739-740, 752, 811
makroglosia  368, 602, 1001, 1016, 1022, 1058-1059, 1063, 1172
makroorchidizmus 238, 1020
makrostómia  663
makrozómia 170, 199, 225, 1001, 1063
malabsorpcia 53, 106, 224, 283, 288-289, 306, 314, 322, 325, 341, 346, 363, 379-396, 915, 936
– bielkovín 389-390
– galaktózy 1035
– glukózo-galaktózová 389
– glukózy  1035
– kovov  381
– lipidov  389-390,1070
– magnézia  936
– metionínu 1035, 1037-1038, 1046
– sacharidov  388
– tryptofánu  1051
– vitamínov  381
– vitamínu B12  681, 1035
– železa 680
malakoplakia  851
malária 75, 99, 102, 447, 687, 689, 700, 736, 765, 780, 795, 808-810, 1026
maldescensus testis 979-981
malformácia 1021
– anusu a rekta  366
– Arnolda-Chiariho  81-82
– arteriovenózna  1169
– artériovenózna  597,602
– Dannyho-Walkerova  1165
– Ebsteinova  564
– palca 682
– ušnice 1016
– vena magna Galeni 1169
malíček zakrivený 1022
malnutrícia   25, 98, 105, 179-180, 193, 197,
239, 254, 329-332, 334, 341-342, 447,
508, 513, 515, 684, 837, 850, 892, 898,
982
– proteinoenergetická 331, 381, 383
maloklúzia zubov 663
malondialdehyd 129
malpozícia srdca 569, 601
malrotácia čreva 79, 93-94, 239, 358-359, 361, 396, 411, 524, 757, 761
malrotácia obličky 759
MALT (mucosa associated lymphoid tissue) 305, 375, 656
mamografia 943
mandibula prominujúca 665
manéver Ortolaniho 191-192
– Valsalvov 82-83
mangán 39
manometria 362, 365, 371-372
– anorektálna 86
manóza 269, 314, 513, 838
manozidóza 1021, 1034, 1076
marazmus 329
marihuana 38, 237, 465
marker nádorový 1232, 1247
– zápalový 80, 190, 203, 215, 241, 271, 286, 516, 608, 616, 645, 656, 662, 843, 1232
MARS (Molecular Adsorbrnt Recirculating System) 432, 434
masa abdominálna 428, 748, 762, 844, 858, 870, 956, 1242, 1243, 1247
masáž srdca 189
maskulinizácia 240, 963
mastitída 38, 818
mastocyt 270, 274, 301-302, 306, 385, 391, 677, 972, 1156
mastocytóza 700, 1129
mastoiditída 83, 283, 1140
mastoiditis acuta 1141
mastoidizmus  1140
masturbácia 109, 840, 1176, 1190
maternica 233, 236, 241, 1185
matka slobodná 206
matrix kostný  126, 345, 386
maturácia zraková oneskorená 1158
maxila hypoplastická  1017
MCAD, deficit kyselín mastných so stredne dlhými reťazcami 1066
MCP, proteín chemoatrahujúci makrofágy 953
MCP, proteín chemoatrahujúci monocyty 798, 806-807
meď 39, 100, 128, 194, 381, 394, 423, 438, 440-441, 680, 695, 697, 733, 945, 1034, 1087
mediastinitída  370
mediastínum 500-501, 503, 510, 544, 602, 626, 733, 737, 762, 947, 1147, 1232, 1278
mediátor 521, 912, 914, 972
medicína fetálna 179
– intenzívna 115-166
– perinatálna 171, 174
– založená na dôkazoch, EBM 804, 807, 812, 819
medulipín 621
medzera aniónová 262-263, 860, 862, 1038, 1254, 1266, 1268
– osmolálna 248
medzerník 1010
megacolon congenitum 85-86, 355, 359, 361, 363-364, 402, 422
megacysta 361-362, 364
megaencefália  1034
megaezofág 374
megakaryocyt  707-709
megakólon toxický 398, 402, 887
megalín 752
megameatus 762
megaureter 361-362, 364, 760, 762
megavesica 762
mechanizmus reentry  558
mechúr močový lenivý 89-90
– – neurogénny  89-91, 107, 834, 869-870, 873
mekonión 84, 107, 177, 183, 200-201, 203, 218, 221, 360, 411, 422, 513, 602
melanín 405, 1038, 1042
melanocyt 291, 702, 912, 1044
melanokortín  337
melanoma infantile 1126
melanóm malígny 700, 1043, 1128
melanóza novorodenecká prechodná  1114
melatonín 69, 231
meléna   373, 377-378, 392-393, 416, 443, 648, 660,
708-710, 737, 822, 1043, 1226
melitúria 1038
melorheostosis 669
membrána alveolokapilárna 457
– antrová 357
– Bruchova 1159
– glomerulová bazálna 612, 646, 744-747, 751-753, 767, 776, 779-781 ,784, 791-794, 798-803, 805, 808-810 ,852-854, 869
– syynoviová 638
– tubulárna bazálna  823-824
– žalúdka 374
MEN 1, neoplázia endokrinná mnohopočetná I 450, 931
MEN 2, syndróm endokrinopatie hyperplázie mnohopočetnej 2 361
menarché 230-233, 236, 238, 334, 963, 982, 1193, 1198
menín  947
meningitída 33, 60-61, 65, 73-74, 81, 83, 94-95, 110, 136, 199, 206, 209-211, 213, 235, 239, 251, 263, 280, 283, 286, 289-290, 292, 297-298, 327, 343, 345, 602, 612, 615, 619, 642, 644, 649, 655-656, 707, 795, 917, 920, 939, 1047, 1141, 1144, 1148-1149, 1166-1167, 1170, 1173
– aseptická   1170
– baktériová 1170
meningizmus  840, 849
meningoencefalitída 479, 495
meningokéla  1165
meningomyelokéla 210, 667, 1016, 1206
meniskopatia 1206
meniskus diskoidný laterálny   1206
menorágia 715, 727
menštruácia 230, 232-233, 241, 334, 336, 413, 423, 437, 677, 700, 771, 898, 964, 969, 983-984, 1193, 1197
– bolestivá  1195
– retrográdna 1187
meranie telesnej teploty 73
– TK 118-120, 626
metabolizmus bazálny 330, 927
metabolizmus bielkovín 418, 444
– bilirubínu 420
– erytrocytov 688
– fosfátov 933-948
– IgA 814-815
– kosti 330,341
– lipidov  138, 174, 229, 337-338, 350, 380, 418, 436, 444, 623, 661, 746, 768, 898, 921, 950, 1035,
1067-1073, 1270
– sacharidov 40, 74, 93, 98, 111, 138, 342-344, 379-380, 417, 432, 444, 746, 898, 921, 950, 989-993, 1037, 1054-1064, 1270
– vápnika 933-948
– železa  677-679
metafýza popkornová  668
metafyzeolýza   183
metaloproteináza 711, 895
metalotioneín  440
metanefrín 971
metanol 870, 1267
metaplázia intestinálna 375
metastáza 936
– nádoru 1226, 1244
– – osteolytická 940
metatarsus adductus 1203
– varus 1203
metatarzalgia  1205
meteorizmus 177, 208, 327, 330, 385, 388, 443, 451, 487, 500, 924
methemoglobinémia 52, 178, 602, 690, 1025, 1038
– alimentárna 691
metionín 138, 177, 430, 680, 720, 1035, 1044
metionínsyntetáza 720
metóda Seldingerova  125
– Southernova  1028
– zobrazovacia  77, 86, 96, 660, 844, 1184, 1190
metritis 1189
metrorágia 708-709
– juvenilná  1193
metyléntetrahydrofolát reduktáza 720
metylortuť 1280
mevalonát 768
mezoderm 172
MHC, systém histokompatibilný hlavný   637,
639, 643, 656, 658, 729, 764, 780, 787, 799,
821, 988
microsporia 1103
MIF, faktor migračne-inhibičný 384, 521, 785
migrácia leukocytov 524
migréna 81-83, 94-95, 307, 648, 1051, 1084
– abdominálna  78-79
mikcia  88-92
mikroalbuminúria 753, 991
mikroangiopatia 885-887
– diabetická  992
– trombotická  796
mikrocefália 33, 112, 192, 206, 212-213, 220, 241, 298, 446, 682-683, 1016, 1018-1019, 1022, 1022, 1027, 1041, 1045, 1051, 1053, 1063, 1070, 1165
mikrocytóza 690
mikrodelécia 941, 977
mikrofalus 915-916, 981
mikroftalmia 213, 367, 663, 682-683, 1016, 1022, 1044, 1154, 1159
mikrogastria 358, 374
mikrogénia 367
mikroglosia 369
mikrognácia 291, 958, 1016, 1022, 1070, 1172
mikrokolon 360, 362, 513
mikropenis 98, 24
mikropolygýria 1165
mikrorchizmus 1017
mikrostómia 1016
mikrozómia hemifaciálna 1021
miliarium 1121
mimikry molekulové 638
mineralokortikoid 89, 256, 258, 621-622, 860, 866-867, 949-950, 952, 967, 974
mióza  1240, 1279
mitochondrium 128, 138, 430, 431, 530, 537, 678, 768, 861, 894, 949, 951, 1034-1035, 1037, 1039, 1049, 1056, 1065, 1083-1085, 1180
mledzivo 36
mlieko kozie 44, 342, 884
– kravské 35, 38, 43-44, 84-85, 212, 252, 306-307, 328, 372, 377, 382, 505-506, 677-678, 765, 884, 937, 945, 1055
– materské 35, 38-39, 39-50, 85, 177, 194-195, 208-210, 222, 295, 305, 307, 324, 348, 350, 389, 391, 542, 677, 681, 1055
mňaukanie mačacie 1018
mobilferín 678
moč 247
– červený 748, 1035, 1038
– hnedý/čierny 1038
– tmavý 426, 688, 1035, 1043
močenie bolestivé 1130
– časté  413
mok mozgomiechový  81, 247
molekula adhezívna 271, 274, 284, 302, 305, 314, 384, 646, 659, 702, 704, 817, 832-833
– signálna 283
molluscum contagiosum 1101
monitor apnoe 69-70
monitorovanie dýchania 132
– Holterove 560-561, 588
– chorého 118-121, 190, 193, 203, 220, 223, 225
– invázne, neinvázne 118-121
monocyt 137, 271, 273-274, 292, 296-297, 400, 522, 645, 655, 659, 696, 779, 781, 784, 787, 798, 803, 811, 829, 848, 953, 1039
monocytopénia 700, 950
monocytóza 698, 700, 732
mononukleóza infekčná 76-77, 79, 99, 101-102, 435, 438, 442, 447, 466, 656, 686, 698-700, 711, 765, 795, 803, 826
monozómia 1015, 1018
– X  1017, 1019
mora nočná 109, 1172
morbili   278-280, 465, 642, 656
morbus (› aj choroba,syndróm) 235
morbus Anderson 1059
– Besnier-Boeck-Schaumann  521-522
– Blount 669,12
– Burns  669
– Calvé  669, 1211
– Calvé-Legg-Perthes  669
– capituli humeri 669
– Cori 1059
– Darier  1112
– de Cuveland 669, 1212
– Forbes 1059
– Freiberg-Kohler 1205, 1211
– Friedreich 669
– Gierke 1058
– Haas 669, 1212,
– Hagemann I, II 669, 1212
– Haglund 669
– Haglund-Sever 1211
– Hurler-Scheie 1075
– Kienbock 669, 1212
– Köhler I, II 669, 1205, 1211
– König  1211
– Kümmel-Verneuil 669,1212
– Legg-Calvé-Perthes 1210
– McArdle 1059
– Neck  669
– Osgood-Schlater 669, 1211
– Panner 669, 1212
– Pompe 1034, 1058
– Preiser 669, 1212
– Recklinghausen 1128,116
– Rendu-Osler-Weber  707
– Scheuermann  1214
– Scheurmann   669
– Sinding-Larsen 669
– Sinding-Larsen-Johansson 1211
– Tar-Rui 1059
– Thiemann 669, 1212
– Toulouse-Lautrec 1076
– van Neck 1211
– Werder-Alnor 669,1211
morfín  207
morfometria 805
motilín  177
motilita čreva  393
mozaika chromozómová 1016-1017
mozoľ  1098
M-proteín 608
MR, rezonancia magnetická  80-81, 110, 112, 214, 226, 338, 402, 419-420, 435, 461, 510, 616, 628, 641, 660, 714, 726, 733, 749, 916, 947, 963, 965, 971, 976, 987, 1000, 1057, 1149, 1165-1166, 1168, 1171, 1184, 1211, 1213, 1226, 1231, 1238, 1241
mrľa ľudská 452
mŕtvorodenosť 169
MSH, hormón stimulujúci melanocyty 73, 231, 337 ,959
mtDNA, kyselina deoxyribonukleová mitochondriová 861, 945, 957-958, 1010, 1083
mtRNA, kyselina ribonukleová mitochondriová  697
muchotrávka zelená  1276
mukolipidóza  438, 1036, 1076
mukopolysacharidóza   99-100, 215, 241, 435, 515, 537, 701, 1035, 1074-1076, 1148-1149, 1214
mukosulfatidóza 1079
mukoviscidóza 510, 514
muramidáza 699
mutácia 1012
– génová 1013, 1018
– chromozómová 944
– somatická, gametická 1012
– spontánna, indukovaná 723, 1012
muž, ktorý sa smeje 1076
myalgia 297, 482, 612, 648, 1278
myasthenia gravis 215, 264, 309, 311, 314, 367, 701, 711, 813, 913, 1178
– – novorodenecká 1178
mycosis fungoides 700, 765, 803
mydriáza 31, 141, 343, 1268, 1274-1275
myelinolýza mostu 251
myelitída 479, 1171
– transverzálna 649
myelodysplázia 84, 89, 667, 1208
myelofibróza  97, 99, 667, 697, 708
myelokachexia 69, 285
myelomeningokéla 85, 367, 1165, 1214
myelóm mnohopočetný 293, 349, 739-740, 750, 769, 813, 827, 940
myeloperoxidáza 284, 293, 315, 653, 655, 703, 798
myelopoéza inefektívna 695, 698-699
myelóza funikulárna 395
mykobaterióza atypická 496
mykobezoár 378
mykóza 523
myocyt 615-616, 622
myodystrophia fetalis deformans 667
myoglobín 309, 677, 766
myoglobinúria 748, 754, 870, 1034-1035, 1037-1038, 1056, 1058-1059, 1085
myokard 530-532, 541
myokarditída 77, 105, 212, 398, 401, 479, 537, 550, 586, 597, 606-607, 613-617, 640, 647-648, 655
– primárna 614-615
– sekundárna 617
– subakútna, chronická 616
– veľkobunková  616
myoklonus 109-110, 861, 1034, 1172
myopatia 85, 361, 658-662, 854, 861, 922, 937, 958, 1033
– iatrogénna 1177
– intestinalis 361
– mitochondriová 661, 697, 1035
– Oppenheimova 1059
– pletencová  661
– viscerálna 362-363, 396
myopia 195, 669, 853, 1050, 1154, 1160
myopia gravis  1159
– simplex 1156
myotonia congenita Thompsen 658, 661
myozín 530-531, 533, 535, 615
myozitída 347, 363
– črevná 363
– postinfekčná 660
myxedém 105, 700, 765
myxóm srdca  962


N


nadbytok mineralokortikoidov zjavný, AME 866
NADH, nikotínamiddinukleotid redukovaný 178
nádcha  465-466, 887
– senná, alergická 306, 700
nadoblička fetálna 949
nádor buniek malých modrých 1245
– germinálny 1246
– intrakraniálny 81, 83, 94, 214, 235, 239-240, 342, 447, 624, 700, 915, 917, 1238
– kosti 349, 1244
– kože 1127-1128
– kôry nadobličiek 236, 962, 964-965, 969
– malígny 291, 293, 299, 341, 369, 375, 386, 404, 414, 649, 654, 662, 666, 693, 699, 708, 715-716, 736, 765, 803, 809, 825, 889, 907, 940, 946, 960 ,982, 1017, 1170, 1221-1248
– miechy  1238
– mozgu 1128, 1238-1239
– ovária 236
– pečene  236
– semenníka 108, 979
-- Wilmsov 627, 808, 986, 1020, 1063
– žľazy štítnej 930-931
NADPH, 688
NADPH-methemoglobínreduktáza 690
naevus anaemicus 1125
naevus araneus 1125
– comedonicus, sebaceus 1125
– elasticus, collagenicus 1125
– lipomatosus superficialis 1125
– naevocellularis, pigmentosus  1125
– spilus  1126
– teleangiectaticus, flammeus  1125
– verrucosus 1125
naftochinón 349
NAG, N-acetyl-ß-D-glukozaminidáza 754, 771, 819, 843
námaha nadmerná 232, 239, 306
nanizmus 235, 240-241, 383, 446, 666, 946, 1051, 1076, 1117
– dystrofický  1213
– geleofyzický 1076
– hypopituitárny 915, 997-998
– Laronov 913
– rizomelický 667
– tanaforický  665-667
narkolepsia 109, 1172
narkománia 25, 78, 295, 465, 883
natalita   169
natriuréza 434, 537, 621
nauzea  93-96
návrat žíl pľúcnych anomálny 203, 569, 597-599
necrobiosis lipoidica  993
necrosis baseos phalangis ultimae 669
– capitis femoris 669
– capitis humeri 669
– capituli metatarsi II, III 669
– capituli radii  669
– navicularis tarsi 669
– ossis lunati 669
– – navicularis carpi 669
– ossium aseptica 669
nedostatok jódu 922-923
nefrín  751, 764, 802, 805, 856
nefritída analgetická 823-824
– dedičná 395, 749, 756, 852, 892
– fenacetínová   806, 823-824
– Heymannova 781
– chronická familiárna 852
– ložisková Lohleinova 796
– lupusová 314, 781, 792, 794, 812, 860
– purulentná embolická 796
– radiačná 823-824, 829-830
– tubulointersticiálna  263, 298, 426, 432, 434 ,624, 648, 650, 656, 747, 750, 753-754, 765, 781,
789-790, 798, 800-801, 806-809, 821, 823-829, 830, 859-861, 868-871, 879, 883, 892, 896, 902, 935-936
– – akútna  823-824
– – chronická 826-828
nefroblastóm 1241-1242
nefrocystín 859
nefrogenéza 177
nefrokalcinóza 522, 656, 670, 823-824, 834, 860-862, 865, 867, 883, 892, 905-908, 947, 1051-1052
nefrolitiáza 89, 862 ,905-906 ,947
nefromegália  855, 1058
nefrón  27, 744, 757, 857, 871
– reziduálny 893
nefronoftíza juvenilná Fanconiho 89, 747, 753, 823-824, 834, 857, 859, 892, 896
nefropatia alumíniová 940
– analgetická 827, 828, 883
– balkánska  753, 823-824, 827, 1052
– cyklosporínová 883
– dedičná 756
– diabetická  753, 892, 993
– dnavá juvenilná 868
– fenacetínová 828, 883
– heroínová 780
– hypokaliemická 256, 965
– ischemická 625
– kontrastová 882
– kyseliny aristocholovej 825, 883
– lipoproteínová 765
– membránová 808
– membrány bazálnej, typ 1  853
– myelómová  769
– obštrukčná  258, 624, 747
– polieková toxická  879-884
– rastlín čínskych 883
– refluxová  625, 806, 835
– reťazcov ľahkých  811
– so stratou solí  89
– urátová  823-824, 827
– zmien minimálnych  802
nefroptóza  759
nefrotoxickosť lieku  879, 889
nefróza lipoidná  765, 802
necht  194, 322 ,659, 855, 1121-1122
– biely  419
– hypoplastický  667
– lyžičkový 679
– tenký, krehký 679
– Terryho  899
nekróza capituli humeri 1212
– – radii  1212
– čreva  822
– fibrinoidná 620, 653
– GIT  727
– hlavy humeru 1212
– ischemická 714
– kazeifikačná  493
– koagulačná 1099
– kolikvačná 1272
– kosti aseptická 642, 648-649, 669, 689, 730, 972, 1205, 1210-1211, 1214
– kožná  993
– ossis lunati 1212
– pečene fokálna 350
– premosťujúca 438
– renálna papilárna 747, 806, 823-824, 827-828, 835
– renálna tubulárna akútna 219, 251, 434, 750, 753, 823-824, 869-871, 888, 936
– stavca 1212
– subkutánna tuková 941-942
– trochley humeru 1212
nematodóza 452
neoplázia endokrinná mnohonásobná, MEN   450, 931, 965, 971
neopterín 1042
neplodnosť 967
nesidiomatóza   1247
nespavosť 307, 452, 1172
neuraminidáza   479, 792, 884-885
neuritída retrobulbová 343
neuroblastóm  77, 97-99, 102-103, 626, 662, 695, 697, 708, 1045, 1128, 1239-1241
neurodermatitis atopica 1108
– constitutionalis 1108
– disseminata atopica Besnier   1108
neurofibroma  1128
neurofibromatóza 85, 112, 235, 624, 627, 960, 1021, 1128, 1148, 1166, 1169, 1214
neurofibromín  1166
neurofyzín 912
neurohypofýza 240, 916-920
neurokinín 302
neurolipidóza  1076
neuromelanín  1044
neurooftalmológia 1158
neuropatia autonómna 993
– diabetická  362, 993
– intestinalis 361
– nervu zrakového  1158
– optická Leberova  1084
– periférna 291, 861, 942, 1070-1071, 1078
– viscerálna  363
neuropeptid Y  231, 337, 364, 912
neurotransmitér 430, 915
neuróza 93, 939
neutrofil hyposegmentovaný  701
neutrofília 139, 269, 411, 475-477, 482, 699, 950
– cyklická 699
neutropénia 58, 61-62, 66, 139, 210, 286-287, 289, 300, 314, 383, 394-395, 399, 441, 447, 667, 681, 694, 697, 701-702, 956, 1036-1037, 1047-1048, 1053, 1058, 1234
– aloimunitná,  autoimunitná 695-696, 698
– cyklická vrodená 284, 695-696
– familiárna 696
– chronická benígna 696
– neonatálna 698
– polieková 697-698
– tranzientná akútna 697
– vrodená  695
névus  1125-1126
névus dermálny, junkčný, zmiešaný  1126
– dysplastický 1126
– epidermový, adnexový   1125
– kongenitálny, obrovský 1126
– modrý 1126
– Otov 1126
– pavúčikový 419
– pigmentový 1017
– Suttonov 1126
– vretenobunkový 1126
nexín proteázy 2 705
nezidioblastóza 1063
nezrelosť 403, 865
– obličiek 195
NFkB, faktor nukleárny kapa-B 397, 511-512, 614, 893, 895, 973
NGF, faktor rastový nervový  173
niacín  343
nibrín  1019
nikotín 38, 49, 193, 243, 996
nitrát  691
nNOS, syntetáza neurónová NO 357
NO, oxid dusíka 137, 175, 221, 302, 364, 433, 512, 525, 621-622, 806-807, 854, 880, 885, 895, 953
nodulus Lishov 1166
– rheumaticus 608
noha kosákovitá 1203
– malá 977, 1027
– plochá 756, 1204
– žabia 344, 668
nohy do O 665
nomogram Rumackov 1269
nondisjunkcia meiotická 1015
noradrenalín 914, 954, 1042, 1253, 1278
nos dvojitý 1136
– krátky 112, 1070
– malý 1022
– plochý 1075
– sedlovitý 667, 1130
– široký, plochý 426
– veľký 1022
– vyhrnutý  958
– zobákovitý 857
nostrily antevertované 1070
novorodenec  24-25, 27, 30-31, 33, 38, 41, 48, 52-54, 64-65, 74, 84, 93, 97, 127, 132, 135, 140-141, 144-145, 167-226, 247, 275, 291, 305, 341, 356, 365, 376, 403, 411-412, 417-418, 421, 423, 431, 446, 459, 473, 516, 530, 537-538, 547, 556, 578, 580, 592, 616, 642, 648, 666, 674, 693, 849, 872, 922-923, 941, 955, 1014, 1017, 1033, 1060, 1065, 1123, 1161
– cyanotický 602
– diabetickej matky 225
– hypotrofický 196
– nedonosený 194-197, 570
nukleozidfosforyláza   1088
nukleozóm 646
nyctalopia 341
nyktúria 755,826-827,838,918,942
nystagmus 215, 702, 853, 1043, 1049, 1158, 1238


O


obdobie detského veku 24, 48, 50, 55, 171
– okna  299
obeh malý, veľký 530, 555
– mimotelový 687, 716-717
obezita 28, 35-36, 44, 46, 83, 98, 225, 230, 232, 240, 244, 337-340, 355, 435-436, 623-624, 627, 643, 665, 765, 805, 892, 898, 946, 950, 976-977, 984, 993, 1027, 1069, 1071-1072, 1172
– centrálna 963-964
– –, androidná 984
objem dychový 461
– erytrocytu 67, 674
– krvi 675, 691
– rezervný exspiračný 461
– rezervný inspiračný 461
– reziduálny 461-462
– srdca minútový 119, 174-175, 187, 534, 536, 538, 540-541, 579, 618-621, 927, 950
oblička Askova-Upmarkova  758
– blúdivá, pohyblivá 759
– cystická 1022
– dystopická 758
– hubová dreňová 835
– koláčová 759
– leukemická 823-824
– mikrocystická 1082
– multicystická  758
– plazmocytová 823-824
– podkovovitá 759, 1017
– solitárna 870, 873, 892
– zväčšená 858
obličky polycystické  101, 627
– polycystické, typ adultný 1025
– posledného štádia 892, 894
oblúk aortálny   554
– – pravostranný  291
obmedzenie pohyblivosti kĺbu 639
obočie riedke  927
– zrastené 1022, 1075
obraz dvoch bublín 358
– hlavy hada 760
– kokardy, solenoidu 415
– krídel motýlich  506
– krvný 104, 190, 241, 286, 383, 413, 438, 447, 468,707, 749-750, 793, 872, 1038
– pohárika 680
– prúteného košíka 853
– račích klepiet 415
– skla mliečneho  361,505
– W-P-W  564
– zrkadlový 552
obrna detská  277-279
– – mozgová 85, 89, 112, 214-215, 1041, 1157, 1166-1167
– – – dyskineticko-dystonická 1167
– – – mozočková 1167
– – – spastická 1167
– hlasiviek 602
– chabá 1238
– n. facialis 627
– nervov periférna 215
– spastická 1238
obstipácia (› aj zápcha) 44, 79, 84-87, 90-91, 349, 414, 416, 860, 924, 1035
obštrukcia ciest dýchacích 200-201, 304, 462, 467-468, 470-471, 482, 486, 499-502, 508-509, 537, 602, 667, 811, 1147
– – močových 434, 747, 756, 829-830, 918
– – slzných 1155
– – žlčových 222, 382, 432, 443, 512
– čreva 359, 404, 411, 415, 422, 449, 887, 956
– – distálna 358, 364, 512
– – proximálna  357
– dvanástnika 357-358
– GIT 222
– hrdla mechúra močového  292
– nosa 1240
– pyloru 292
– vena cava caudalis 390
– žalúdka vrodená  374
obvod hlavy 33, 197
oči lesklé 927
– mandľové  682, 977
– suché 656
očkovanie 103, 276-283, 287, 294, 800, 818
– osobitné 280
– proti diftérii 279
– – Haemophilus influenzae b 280
– – hepatitíde A  280
– – hepatitíde B  279-280
– – chrípke 280
– – meningokom   280
– – morbilám 279, 642, 711
– – obrne detskej 279
– – parotitíde 279
– – pertussis 279
– – pneumokokom 280, 476, 688
– – rubeole 279
– – tetanu 279
– – tuberkulóze  279
– – varicele 280, 642
odhad rastu 29
odchlopenie sietnice  1053
odor špecifický 232, 952
odpor cievny periférny 620-621
odpoveď zápalová systémová 136
odtok vody plodovej predčasný 180
odynofágia  372
oftalmoplégia   363,429,648,1035
– externá  1180
– progresívna externá  1084
oftalmoskopia  192
OH-lyzín 668
ochlpenie 230, 233-235, 237, 240, 419, 950, 952, 957, 968
– pubické 898
ochronóza 1043
oklúzia zubov  663
okno aniónové 248,262
– aortopulmonálne 570
– osmolálne 248
oko rybie 1070
– vypúlené  66,664
oligoartrititída   637-638
oligodoncia 864
oligohydramnión  173, 177, 183, 218, 362, 501, 756, 761-762, 857-858
oligomeganefrónia  8, 758
oligomenorea  963, 1017
oligosacharid  46, 1034, 1039
– močový 833
oligosacharidóza 1074, 1079
oligospermia 977
oligúria 139, 203, 250, 253, 258, 322, 343, 434, 655, 746, 762, 769, 793, 795,798-799, 824, 841, 843, 870-873, 890, 896, 1170
olovo  79, 85, 367, 624, 827, 1279
olupovanie dlaní 342, 655
omfalitída 443, 695, 702
omfalokéla 359, 396, 757, 1016, 1022, 1063
omphalitis acuta 1102
omrzlina 334, 1098
onkogén 739, 913, 1221
onycholysis, onychoschisis 1122
onychorrhexis  1122
opacita korneálna 1070, 1123
ophtalmoblenorrhoea neonatorum 1130
opioid  84-85, 142, 143-145, 207, 361, 508, 1255, 1279
– endogénny 912
opistotonus 217, 1047, 1077, 1079
opsonín, opsonizácia  269-270, 272, 698, 702,
770-771
opuch (aj edém) 103, 105-108
– pôrodný 183
orbita plytká  664
orbitocellulitis acuta 1143
orbitocelulitída 106
orbitoethmoiditis acuta 1143
organizácia zdravotnícka svetová, SZO 37-38, 170, 191, 491, 614, 647, 724, 731, 922, 1193, 1203
organogenéza  172
orchidometer Praderov 241
orchitída 107, 978
ornitín  906, 1046, 1049
ornitínkarbamyláza 1027
ornitinúria 1046
ornitúria 1045
orosomukoid  381, 398, 1232
ORS, roztok rehydratačný orálny 43, 254, 323-325
ortéza  1214
ortopnoe 793
ortuť 73, 856, 879-880, 1280
os elektrická srdca 549
– hypotalamus-hypofýza 230, 235, 238-240, 949, 954, 956, 1193, 1198
osifikácia enchodrálna 344-345, 665
– oneskorená  330
osmolálnosť   248-249, 250-252, 322-323, 380, 434, 621, 799, 835, 868, 872-873, 893, 916-920, 959
osmol idiogénny 250
osmoreceptor  91, 249
osteoartritída  440
osteoartropatia  515
osteoartróza  1043
osteoblast, osteoklast   344-347, 639, 922, 934-935, 950
osteodysplázia   1166
osteodystrofia fibrocystická 947
– hereditárna Albrightova 94, 864
– renálna 346, 348-349, 746, 897-900, 902-903
osteofyt 641
osteogenesis imperfecta 665, 667-668, 935, 1025,
1213-1214, 1217
osteochondritis dissecans 1211
osteochondrodystrofia 1075, 1213
osteochondronecrosis   669
osteochondróza apofýzy tuberositas tibiae 1211
osteokalcín 224, 942
osteolýza 1246, 124
osteomalácia 341, 346, 348-445, 656, 827, 862, 864,897, 901, 937, 1214
osteomyelitída   62, 66, 74, 108, 136, 139, 209-211, 286, 288, 292, 345, 402, 438, 542, 702, 796, 818, 1144, 1210, 1217, 1245
– akútna 1201
– chronická 1201
– sklerotická Garrého 1202
osteonecrosis avascularis  669
osteonychodysplázia dedičná   855
osteopathia striata 669
osteopatia hepatálna  445
osteopénia 192, 195, 226, 386, 639, 667, 670, 897, 941, 947, 1077, 1210
– detí nedonosených 349
osteopetrosis tarda 669
osteopetróza 97, 99, 285, 669, 695, 697, 708
osteopoikilosis 669
osteopontín 953
osteoporóza 45, 349, 386, 392, 394, 398-399, 401, 440, 505, 639, 641, 667, 680, 897, 900, 937, 942, 947, 950, 963-964, 973-974, 985, 1017, 1036, 1053, 1055, 1202, 1214
osteopsathyrosis idiopathica tarda 668
osteosarkóm 1244
osteoskleróza  440, 900
ostitis fibrosa cystica  348, 897, 900, 946
ostium primum 576
– secundum 572
ostrosť zraková 1161
ostrovček Langerhansov   512, 921, 947, 989,
1063
osýpky   656, 803, 826, 1170
ošetrenie novorodenca 176, 182, 194
otepľovanie atmosféry 300
otitída  61, 64, 77, 83, 94-95, 210-211, 283, 286, 289, 291, 301, 314, 367, 371, 465, 468, 525, 644, 655, 695, 702, 1140-1142
– akútna  1140
otitis media chronica epi-, mesotympanica 1142
otlak 1098
otoskopia 74, 192, 1140-1142
otras mozgu 82, 1179
otrava  33, 444, 1251-1286
– acetaminofénom 1268
– alkoholom 1266
– Amanitou phalloides 60, 1275-1276
– antidepresívami tricyklickými 1265
– difenbachiou 1283
– drogami 1278-1279
– etanolom 1268
– etylénglykolom 1266
– fenolom 1043
– glykolmi 1266
– hubami  60, 431, 442, 870, 1275-1276
– hypnotikami 119
– imelom bielym   1283
– karbamátmi 1275
– konvalinkou voňavou  1284
– kovom ťažkým 697, 753, 765, 825, 856, 863, 870, 879, 881, 960, 1053, 1279
– ľuľkovcom zlomocným 1283
– mahóniou cezmolistou 1284
– metanolom 1267
– olovom  79, 85, 367, 624, 1279
– opioidmi 1279
– organofosfátmi 1253, 1274-1275
– ortuťou  1280
– paracetamolom 1268
– parakvátom 442
– rastlinami 1283
– salicylanmi 119, 263, 265, 1270
– štedrecom ovisnutým  1285
– teofylínom 1264
– tisom obyčajným 1285
– uhľovodíkmi 487, 870, 1271
– vitamínom D  935
otrava vodou  251
otrava zemolezom kozím 1284
– železom 1273
ovalocytóza 690
ovárium 1185
– polycystické  241, 969, 985
ovocie  38, 45
ovzdušie znečistené  470
oxalóza 823-824
oxalúria 344,1052
oxidácia kyselín mastných 1009
oxid dusíka, NO 137, 221, 302, 364, 433, 512, 621-622, 806-807, 854, 885, 895, 953
– uhličitý  457
oxycefália 664
oxygenácia mimotelová membránová, ECMO 201, 221, 472, 869
oxyhemoglobín 119
oxymetria pulzná 70, 119, 132, 143, 187, 190, 194, 463
oxytocín 421, 912, 914
oxyuriáza 452, 1106
oziablina 1098
ozva Korotkovova 119
– srdcová  129, 201, 543
– – oslabená 618
– štvrtá 580
– tichá, tupá 586
– tretia 588


P


pacient kriticky chorý   935, 937
PAF, faktor aktivujúci doštičky 128, 137, 403, 786,
803-804, 886, 950-951
pagofágia 679
PAI-1, inhibítor aktivátora plazminogénu tkanivového-1 706, 717, 886, 953
palatolália 367
palatoschisis 367
palec krátky 958
– malformovaný  682-683
– široký 1020, 1022
pálenie pri močení 1130
– jazyka  679
palička Auerova 729
palpitácia 416, 542, 626, 676, 971, 1062, 1086
pancreas anulare 93-94, 358-359, 446-447
– divisum 446
pancytopénia 440, 489, 640, 642, 669, 683, 697, 737, 1036, 1048, 1246
– Fanconiho 1022
pandémia 294
panhypopituitarizmus kongenitálny 977-978,998
panikulitída Weberova-Chhristianova 809
pankarditída 607, 614
pankolitída 398
pankreas hyperplastický 1022
pankreatitída  73, 78-79, 93-94, 136, 339, 443, 452, 512, 516, 648, 936-937, 942, 947, 988, 1035
– akútna  375, 414, 447, 1069,1 065
– chronická  384, 398, 401, 449-450
pansinusitis 1142
panva hypoplastická 1016
– malá 667
papula Gottronova 659-660
parafimóza 762
parainfluenza  469
paralýza 965
– bulbárna 367
– Duchenneova-Erbova 183
– hypokaliemická periodická  256-257
– Klumpkeovej 183
– n. facialis 663
parametritis 1189
paraparéza, paraplégia 724, 892, 977, 1077
– spastická  1081
parapertussis  930
paraplégia Pottova 1202, 1245
paraproteín 752, 772, 781
parapsoriasis variegata 1111
parasomnia 1172
parasympatikus 177, 219
parathormón, PTH 345-348, 417, 788, 864-865, 874, 897, 901, 933-948
paratýfus 818
parazit črevný  79-80
paresis n. recurrentis  931
parestézia 82, 255, 258, 265, 343, 899, 937, 965, 1062, 1078
– akrálna 854
paréza  1208
– n. facialis 522,1140,1141
– nervov periférnych 183, 195, 225
paronychia 1122
parotitída 108, 241, 277-279, 369-370, 447,449, 465, 656, 780, 795, 818, 826, 978, 988, 1148
párovanie komplementárne  1010
pásomnica 451
pauza kompenzačná 559
pavor nocturnus 109, 1041, 1172
paxilín  802
pätička lakovaná 1130
pCO2, tlak CO2 parciálny 219
PCR, reakcia polymerázová reťazcová  70, 208, 212-213, 298, 316, 327, 376, 480, 483-485, 488-489, 515, 642, 1028, 1171, 1232
PDGF, faktor rastový doštičkový 173, 786, 806, 886, 895-896 ,912
pectus carinatum 347, 669, 1213
– excavatum 441, 669, 1017, 1213
– infundibuliforme 1213
pediculosis 1105
peha 1166
pelagra 343, 863, 1051
pel tráv 300, 803
pelveoperitonitis 1189
pelvis duplex  759, 765
pemeabilnosť ciev 645
pemfigoid bulózny 795-796, 809, 813
pemphigoides bullosus iuvenilis 1112
pemphigus 700
– foliaceus 1112
– syphiliticus 1130
– vulgaris 309
penetrancia génová 1025
penis 230, 233-235, 240, 366, 1131
– malý 761, 979
– zväčšený, veľký 968, 1001
pentagastrín 931
pentóza 38, 342
pentozúria 1060
pepsín  355, 366
peptid antimikróbový  269
peptid átriový natriuretický, ANP 433, 538-539, 621-622, 767, 913, 953
peptidáza 355
peptid podobný génu kalcitonínu, CGRP 137, 302
– podobný parathormónu, PTHrP 935, 940, 946
– vazoaktívny intestinálny, VIP  177, 302, 364, 450
pera červená, suchá 655
percentil 3, 29
percento nasýtenia transferínu 678
perforáca čreva 950
– GIT 376, 378, 402, 411, 413
perforín 271, 614
perfúzia glomerulu 895
– pľúc  461, 471
– renálna 870, 879-880
periarteriitis nodosa  443
perikarditída  97-99, 105, 108, 343, 398, 401, 477, 479, 543, 550, 606, 617-619, 638, 640, 648, 654-655, 701, 872
perikarditída infekčná 618
– konstriktívna 390, 438, 537, 618-619
– reumatická 607
– tbc 495
– uremická 900
perimeter 916, 976, 1000
perimyelografia 1238
perióda Wenckebachova 561
periodontitída  284, 702, 958
peristaltika viditeľná  374
peritonitída  79, 93-94, 96, 107, 210, 343, 361, 374,
402-403, 411-412, 414, 445, 449, 477, 516, 648, 771, 818, 992
– mekoniónová  360, 411
– tuberkulózna  411
perla Epsteinova 367
permeabilnosť   531, 751, 781-782, 803, 950-951
– ciev 105-107, 137-138, 200, 270
– čreva  381, 384, 389, 402, 816
pernio  1098
peromélia 1203
peroxid 479, 1045
peroxidácia lipidov 350, 436, 828, 871, 880, 887, 894
peroxidáza  921, 930
peroxid vodíka 128, 1189
peroxizóm 957, 1036, 1039, 1053, 1180
perspiratio insensibilis 176
perzistencia HbF dedičná 690
pes adductus  1203
– calcaneovalgus 1204
– cavovarus  1205
– cavus 1205
– equinovarus 101, 667, 1203, 1205
– excavatus  1204
– planovalgus 1204
– planus 1041, 1204
PET, tomografia pozitrónová emisná 1231, 1238
petechia 77, 100, 139, 208, 211, 414, 612, 653, 684,
707-709, 883, 890, 956, 1170
petting  234
P-fimbria  832, 834, 838
pH 174, 182, 190, 232-233, 256, 261-262, 265, 486
pH-metria 371-372
pH moču 833, 843, 862, 905-906, 1259
photodermatitis pigmentaria  1099
pH stolice 380, 383
phthiriasis 1105
piedra alba 1105
pigmentácia 230, 1117
pigmentúria 873
pika 679
pilli torti  441, 1087
pinocytóza 172
pískanie 302-303, 371, 459, 471-472, 481, 500-501
pityriasis lichenoides chronica 1111
pityriasis rosea 1110
pityriasis rubra pilaris  1111
– versicolor 1105, 1110
placenta 24-25, 172, 174-175, 177-179, 186, 193, 196, 218, 220, 275, 295, 341, 403, 427, 496, 677, 691, 856, 923, 929
– praevia 180-181, 1148
plač mačací 1018
plagycephalia occipitalis 663-664
plak Payerov 305, 414, 736
platnička rastová 126, 997
platyspondýlia   668
platyspondylosis universalis  1076
plazma   247
plazmaferéza  311, 441, 617, 651, 655, 767, 776,
799-800, 808, 825, 1260
plazmocytóm  739-740, 752, 755, 811
pleiocytóza likvoru  1170-1171
plešivosť  958
pletora   220, 963
pletyzmografia 462-463
pleuritída 638, 648
– exsudatívna tbc 493-494, 654
pleurodýnia  542
plexus myentericus Auerbachi 364, 372, 392
– submucosus Meixneri   364, 392
plod  30, 49, 142, 169, 172-179, 196, 440, 622, 667, 674, 677, 757, 922-923, 937, 969, 1054, 1235
– mŕtvy  206
– obrovský  950
pľúca biele  203
– farmárske  505
– fetálne  174
– plástov medových  504, 510
– rigídne  505
– tiché 459
pľúcnica 554
pľuzgier 213
– tlakový 1098
plyn krvný  203, 303 ,463, 487, 508, 510, 602, 1038
P mitrale  582
PMS, systém fagocytovomakrofágový  97, 99, 101, 326, 419, 644-645, 678, 689, 706, 710, 745, 779, 782, 811, 886, 942, 1069, 1080, 1129, 1245
pneumatokéla  476-478, 487
pneumatosis intestini  403, 412
pneumocefalus 121
pneumocyt  202, 485
pneumomediastínum  201-202, 483, 762, 1147, 1278
pneumónia  61, 74, 79, 93, 95, 123, 135, 188, 198,
199-200, 201, 204, 210-212, 251, 265, 280, 283, 286, 288-289, 294, 297, 372, 375, 459-461, 465, 468,
472-487, 514, 523-525, 542, 602, 619, 647, 655, 670, 702, 818, 920, 1053, 1059, 1271
– abscedujúca  486
– aspergilová  483-484
– aspiračná  356, 367, 371, 486-487, 516, 1138, 1271
– atypická  479, 482
– baktériová  475
– cytomegalovírusová  485
– hemofilová  478
– chlamýdiová  480-481
– intersticiálna  200,298,401,473,483
– kandidová  484
– klebsielová  478
– komunitná  473
– konnatálna  200
– legionelová  482
– lipoidná  487, 940
– lobárna, krupózna  473,475
– mykoplazmová  479
– neutrofilová  504
– nozokomiálna  473,475,485-487
– parenchýmová  200
– plazmocelulová  483
– pneumocystová  63, 298, 483, 505, 508
– pneumokoková  475
– pseudomonásová  478-479
– stafylokoková  476-477
– streptokoková  476-477
– T-lymfocytová  505
– tuberkulózna  494
– vírusová  474-475, 505
pneumoperikard  01
pneumoperitoneum  361, 403, 412
pneumotachogram  462
pneumotorax  117, 123-124, 125, 127, 133, 188, 196, 198, 200, 201-202, 216, 251, 477, 483, 489, 502, 515, 520, 542, 602, 920, 1147, 1278
pneumotorax spontánny  203, 504
– tenzný, pretlakový  123, 201
– ventilový  510
pO2, tlak kyslíka parciálny  693
podávanie lieku  49, 56
poddajnosť, compliance  534
podchladenie  187, 329
podnebie gotické  663, 682, 687, 756, 852, 1017
podocín  764, 805
podocyt  744, 751, 802, 805-806, 856
podvýživa  333
pohárik rachitický  347
pohlavie obrátené  986
pohmoždenie bulbu  1160
pohyblivosť kĺbu  639
poikilocytóza  679, 690
poikiloderma congenitalis  1117
poklop brucha bolestivý  411
pokus ortostatický  754
polakizúria  830, 838, 906
poleptanie  1099, 1272
polinóza  300-302, 306, 1156
poliomyelitída   1177
polmesiačik glomerulový  784, 798
poloha vynútená  468
– zotavovacia  130-131
polúcia 235
polyangiitída mikroskopická  652
polyarteriitis nodosa  447, 619, 624, 652, 653-654, 700, 765, 780, 792, 796, 799, 813, 870
polyartritída  607, 609, 637, 656
– séronegatívna, séropozitívna  639
polycystín  858
polycytémia  181, 195, 197-198, 219, 220-222, 225, 403, 422, 602, 624, 674, 869, 1241-1242
– primárna   693, 700
polycythemia rubra vera  693
polydaktýlia  364, 665, 667, 859, 958, 977, 1001, 1016, 1022, 1070, 1136
polydipsia  89, 256, 349, 626-627, 739, 800, 827, 829, 841, 859-860, 865, 867-868, 918, 942, 965, 971, 989
– primárna  917-918
polydystrofia pseudo-Hurlerova  1076
polyendokrinopatia autoimunitná typ 1  284-285, 292, 982
polyendokrinopatia autoimunitná typ 2  958
polyfágia  989
polyglobúlia  198, 505, 690, 693, 858, 950
polyhydramnión  173, 180, 193, 356, 358, 374, 394, 446, 865, 1137
polychromázia erytrocytov  686, 688-689
polymorfizmus génový  334, 513, 637, 752, 757, 764, 781, 805, 896, 1012-1013, 1023, 1029-1030, 1089
polymyozitída   94, 640, 1178
– autoimunitná  441
polyneuritída  343, 367
polyneuropatia  1043, 1177
– senzitívno-motorická dedičná 1177
polyotia  1135
polyp čreva hrubého  404
– juvenilný  404
– nosový  301-302, 512-513, 515-516, 525, 654
polypeptid intestinálny vazoaktívny, VIP  912, 1240
– pankreatický  947
polyploidia  1015
polypnoe  49
polypóza adenomatózna familiárna  405
– čreva  960
polyradikuloneuritída Guillainova-Barrého  479, 661, 1177
polyrhinia  1136
polysacharid  280, 289, 324, 608, 611
polyserozitída   394, 638, 648
polysomnografia    69-70, 219, 662, 1172
polysplénia, polysplenizmus  446, 525, 552, 601
polysulfatáza  1079
polyúria  89, 91, 256-258, 349, 626-627, 739, 746, 800, 826-829, 841, 859-862, 865, 867-868, 872-873, 896, 917-919, 942, 959, 965, 971, 989, 1270
polyzómia  1018
pomoc prvá laická  117, 129
– – lekárska  117
pomočenie  1274
pomočovanie, enuréza 88-92
popálenina  54, 136, 264, 293, 331-332, 376, 447, 449, 508, 624, 699, 772, 823-824, 869, 1071, 1098
poradenstvo genetické 668, 670, 1031
poranenie genitálu  1191
porencefália  1165
porfýria 73, 79, 85, 97, 99, 361, 419, 424, 444, 765, 960, 988, 1025, 1035-1036, 1038, 1043, 1072, 1113, 1280
porfyrín  677
porucha absorpcie  384
– adhezívnosti  702
– čuchu a chuti   32, 525, 656
– dejodidácie  924
– dúhovky  1128, 1167
– farbocitu  1080
– glykozylácie  284, 390, 811, 814, 1088
– hemostázy  704-723
– chemotaxie  702
– chovania  1031
– chôdze  1206
– chuti  1091
– imunity  507
– koagulácie  88, 513
– lyzozómová  1037, 1180
– menštruácie  1193
– metabolizmu dedičná, DPM   33, 38, 69, 99, 173, 191, 214-215, 239, 241, 244, 263, 341, 357, 382, 424-425, 435, 438, 537, 689, 695-696, 752, 941, 1009-1091
– migrácie neurónov  112, 1165-1166
– mitochondriová  1034, 1039, 1180
– múčna  329, 343
– nechov  1121-1122
– opravy DNA  291
– pamäti 82
– peroxizómová 1036-1037, 1039
– pigmentácie  1019, 1119
– pohyblivosti  638
– poolu uskladňovacieho  712
– rastu  840, 862, 898, 902-903, 906-950, 996-998
– receptoru  921, 924
– reči  367, 664, 957, 1034, 1040, 1050-1051, 1062, 1075, 1080, 1148, 1266, 1268
– respiračná  457-458
– reťazca respiračného 1033
– rovnováhy  1238
– semenníkov  976-981
– sexuálna  993
– sluchu 192, 239, 301, 338, 364, 667, 852-853, 957, 1034, 1052, 1075-1076, 1131, 1135, 1141-1142, 1145, 1148-1149, 1166
– soľná 968-969
– spánku  927, 1172
– správania  440, 607, 732, 974
– termoregulácie  956
– tolerancie glukózovej 984, 988
– trávenia  382
– vedomia  874
– ventilácie reštrikčná  800
– ventilačná  457-458
– – obštrukčná 462, 515
– – reštrikčná   462, 505-506, 522
– videnia  639
– vlasov  1121
– výživy akútna  321-328
– – chronická  329-332
– zraku  1166
posol druhý  128
posun doľava  698, 699
poškodenie ischemicko-reperfúzne  128-129
poštípanie hmyzom  1115
pošva  1185
pot  323
potenciál evokovaný  69, 192
– membránový  530-532
potencia znížená  977
potenie 207, 251, 493, 538, 586, 626-627, 661, 799, 991, 1240, 1275
potenie nadmerné  971, 1062
potenie nočné  76, 103, 733, 826
potnička  1121
potrat  171, 179-180, 206, 211, 386, 648, 720, 870, 1016, 1020, 1194
pot slaný  513
povrch tela  24, 26, 48, 55, 73, 175, 379, 923
pozadie očné  81, 83, 812, 840, 900, 916, 991, 1000, 1043, 1069, 1079
požitie kyselín   1272
požitie lúhov  1272
pôrod  171, 174, 179-181, 182-183, 187, 189, 216, 218, 225, 295, 358, 387, 418, 956
pôrod predčasný  865, 935, 1196
pôsobenie autokrinné, parakrinné  912
P pulmonale  548, 578
PRA, aktivita renínová plazmatická  257, 626-627,
865-866, 954, 959-960, 965, 969
prach domáci  803
pravidlo tolerancie 4 dní  278
prealbumín  330, 381, 921, 1232
prebiotikum  39, 46
precitlivenosť  300, 505
predráždenosť  1176
predsieň  532, 534
– ľavá  249, 530, 545, 559
– pravá  175-176, 530, 578
preeklampsia  193, 200, 218
preexcitácia komorová  565
pregnantriol  969
prehĺtanie sťažené  931
prehriatie  329
prehypertenzia  902
prekanceróza  405
prekordium hyperdynamické  543, 570
– vyklenuté 572
preležanina  1098
preload, predzáťaž  534-535, 537, 540
prematurita  169-170, 1033, 1157
prenos informácií  912
prepuberta  232
presun mediastína  123
priestor distribučný  1260
– mŕtvy  457
– tretí  251
prietok exspiračný maximálny  462
príhoda brušná akútna 359-360, 375, 412, 448, 689, 822
príkrm  42
prírastok populácie prirodzený 169
prístroj načúvací 1135
prívesok predušnicový 1135
príznak atropínový  1275
– Babinského  1167
– Barlowov  1206, 1207
– Blumbergov  413
– Cullenov  448
– Diengerov  376
– Erbov  939
– Ewartov  618
– extrapyramidový 440, 937, 1079
– Gordonov  607
– Gowerov  1178
– Gowersov  658-659
– Graefeho  928
– Chvostekov  899,939
– kružidla  215
– Lustov  939
– meningový  473, 737, 1170
– mešca tabakového  329
– nechtov hnedých  899
– nožnicový  1050
– nôh nepokojných  899
– Ortolaniho  1207
– palcový  669
– pásovca  215
– Perinaudov  1238
– Péterov  416
– Pléniesov  413
– pyramídový  1167, 1179, 1034
– Rosolimov  1167
– Rowsingov  413
– slnka zapadajúceho  1168, 1238
– Steinbergov  669
– Stelwagov  927
– šálu  184,215
– Topolanského  927
– Trousseauov  899,939
– vločiek snehových  39,382
– vzplanutia slnka  1245
– zapadajúceho slnka  82
proband  1012
probiotikum  38, 46, 307, 324, 375, 436
proctocolitis  239, 765, 809
produkt fibrínu degradačný, FDP 649, 687, 707, 713, 717, 754-755, 793, 801, 819, 822, 886
– pokročilej glykácie bielkovín, AGE 895, 898
– – oxidácie bielkovín, AOPP 895
profil glykemický  991
profilín  300
progénia  1076
progeria  1088, 1117
progesterón  172, 237, 338, 898, 916, 1193
program dialyzačný  280, 625, 858
prokalcitonín  208, 843
prokinetikum  359
prokolagén III  807
proktokolitída (› aj colitis ulcerosa) 311, 361, 397-402, 427
prolaktín 36, 173, 231, 338, 901, 912-913, 916, 947,
976-978, 983, 1193
prolaktinóm 237, 239-240
prolaps anu, rekta 398, 514, 887
prolaps chlopne mitrálnej 669, 715
prolapsus urethrae traumaticus 1191
proliferácia myointimálna  620
prolín  344, 854, 1046, 1052
promiskuita  238, 243, 295
promótor  1010
proopiomelanokortín  337
properdín  270, 285, 292, 779, 784
propiomelanokortín  1011
proporcionálnosť  25, 28, 30
proprioreceptor  175
prostacyklín, PGI2  128, 137, 175, 221, 646, 704, 829, 865, 890
prostaglandín  73, 128-129, 137-138, 142, 176, 195, 200, 231, 233, 248, 302, 344, 513, 538, 571, 592-593, 597, 600, 602, 605, 621-623, 645, 652, 704, 713, 779, 781, 786, 817, 828-829, 843, 865-866, 870, 880, 912, 940, 950-951, 965, 1195
prostatitída  1130
prostitúcia  295
prostredie termoneutrálne  193
– životné, vomkajšie 300, 302, 308, 437, 464, 470, 623, 637, 923, 1023-1024, 1224
proteáza  129, 218, 614-615, 645, 792, 972
proteináza  606, 798, 804, 895
proteináza-3  653
proteín 4.1  688
– BLNK  284
– C 140, 224, 705, 706, 717-718, 722, 888
– fázy akútnej  138, 208, 269
– chemoatrahujúci makrofágy, MCP  807, 953
– kationický  302
– M  739, 792
– myelínový periférny 22  1177
– S 224, 704, 706, 718, 722
– steroidogénny regulačný akútny, StAR  949
– stimulujúci acyláciu, ASP  768
– šoku tepelného, HSP  637-638, 804, 817, 1085
– Tammov-Horsfallov  823-824, 826, 833, 842-843
– viažuci retinol 381, 383
– Y  54, 420
proteínkináza  291, 531, 933
proteinóza alveolová  1053
– pľúcna alveolová  505, 507-508
proteinúria 106, 322, 349, 482, 522, 620, 648, 653,
655-656, 681, 739, 745-746, 748, 750, 751-755, 766-767, 772, 789, 793, 800-802, 807-809, 811, 817, 822, 825, 829, 840, 852, 855-856, 858, 861, 863, 883,
894-895, 1070
– glomerulová 752-754
– kvantitatívna 434, 749, 751, 754, 770, 872-873, 904
– ortostatická 745, 752, 754
– postrenálna  753
– prechodná   745, 754-755
– prerenálna 752
– tubulárna  440, 753-754, 770, 819, 825, 827, 829, 861-862, 873, 1045
proteoglykán  341, 344, 606, 895-896
proteosyntéza  921, 1062
protijed  1260-1263, 1275, 1277
protilátka  272, 617, 950
– ANCA 399, 429, 506, 640, 642, 793, 797-799, 801
– antiaktínová 438
– anti-D 222
– anti-DNA  506
– antiendomýziová  384-385, 387, 1113
– antifosfolipidová  646, 648, 718
– anti-GBM  750, 794, 798-799, 816
– antigliadínová  384-385, 387
– antikardiolipínová, ACLA  640,720,886
– antimikrozómová  100, 438, 930
– antimitochondriová  97, 429, 438
– antimyolemová  615
– antineutrofilová  697-699
– antinukleárna, ANA  97, 100, 429, 438, 640, 645-646, 649, 660, 754, 794
– antiretikulínová  384-385, 387, 1113
– antisarkolemová  615
– antitrombocytová  707, 709
– antivírusová špecifická  474, 479
– GADA  989
– chladová  480
– IAA, IA-2  989
– ICA, ICSA  989
– idiotypová-antiidiotypová  64, 311
– IgA  479, 489
– IgG  208, 211, 479
– IgM   211
– LATS 926
– monoklonová 140, 293, 400, 483, 642, 652, 791
– polyklonová 375
– proti membráne glomerulu bazálnej 505
– – membráne tubulárnej 823-824
– – O-antigénu E.coli  842-843
– – receptoru inzulínovému 988
– – tropomyozínu 399
protoonkogén  364, 858, 947
protoporfýria erytropoetická  1035
protoporfyrín  679, 1280
protrombín  349
protrúzia bulbov  
protrúzia bulbu  927, 1160
prsník  230, 232-235, 240
prst drápovitý  1076
– kladivkový  1204
– krátky  664
– kyjakovitý  1053
– paličkovitý  77, 80, 100, 401, 459, 500, 504, 516, 542
– prekrížený  1016, 1070
– rudimentárny  213
prstenec cievny  602
– Kayserov-Fleisherov 100, 440, 1035
pruh amniónový  667, 1203
– Laddov  358-359
prurigo aestivalis  1099
prurigo nodularis Hyde  1115
– simplex acuta infantum  1115
pruritus, prurigo 100, 341-342, 419, 426-427, 429, 452, 733, 947, 989, 1115
prúžok Frankelov biely 345
– metabolický  669
– periuretrový  1191
prvok stopový   39, 46, 230, 293, 402, 624
PSA, antigén prostatický špecifický  236
pseudoalergia  306
pseudoartróza  1217
pseudocysta  450
pseudodna  900
pseudodyzúria  1188
pseudofraktúra  900
pseudohermafroditizmus mužský 237, 967, 977,
984-985
– ženský 967-968, 984
pseudohorúčka 76
pseudohyperkaliémia  257-258
pseudohypertrofia svalov lýtka 658
pseudohypoaldosteronizmus  515, 860, 862, 866-867, 913, 935
pseudohypofosfatázia  670
pseudohyponatriémia  250
pseudohypoparatyreóza 241, 338, 864-865, 913, 935, 937-938, 944, 945-946, 1025
pseudocholínesteráza  50, 1031
– atypická 1091
pseudoikterus   342
pseudokrup  940
pseudomastoiditída  1141
pseudoneutrofil Pelgerov  701
pseudoobštrukcia čreva chronická  361-362, 392
pseudoparalýza  211, 344-345
pseudoperitonitída  991-992
– diabetická 412
pseudopseudohypoparatyreóza 864
pseudopuberta heterosexuálna 968
– izosexuálna  968
pseudopubertas praecox  236-237
pseudosklerodermia  1036
pseudoskleróza Westphalova-Strumpelová  440
pseudotumor cerebri  81,342,648
pseudoxanthoma elasticum  1117
psitakóza  482
psoriasis arthropathica 1111
– pustulosa 1111
– pustulosa generalisata 1113
– pustulosa palmaris et plantaris 1113
– vulgaris 639, 660, 700, 937, 1110
psoriáza 1023-1024, 1070
psychóza  69, 643, 650, 939-940, 942, 950,
975
PT, čas protrombínový  707
pterýgium
pterygium colli 667,682, 1017
PTH, parathormón 345, 346-348, 417, 788, 864-865, 874, 897, 901, 933-948
ptóza  1155, 1158, 1178, 1240
– mihalníc 241, 343, 664, 668, 958, 998
– mihalnice 1017-1018, 1022
– obličky  755
ptyalizmus  369, 468
pubarché 232, 238, 952, 967
puberta 24-25, 50, 229-242, 304, 333-334, 338-339, 386, 438, 668, 702, 898, 916, 967, 976-979, 993, 997, 1193
– oneskorená  1017
– – konštitučná 238, 969
pubertas praecox 230, 235-238, 730, 916, 958, 999, 1001
– tarda  230, 238-242, 330, 386, 401, 440, 443, 916, 958, 982, 997
pulicosis  1105
pulsus celer et altus  543
– paradoxus 106, 303, 538, 618
– parvus et tardus 543, 580
pulzácia ciev krčných   582
– kapilárna Quinckeho 582
– komory pravej  572, 574, 598
– pečene  543
– prekordia  596
pulz Corriganov  543, 582
– nehmatný  581
– nitkovitý  322
– oslabený  585
punkcia artérie 126
punkcia drene kostnej  74, 707, 709, 738-739
punkcia lumbálna 81, 144, 210, 215-216
– mechúra močového  293
– suprapubická  211, 839, 841-842, 872
pupočník 125-126, 171, 175, 179-182, 186, 208, 218, 223, 225, 275, 313, 403, 412, 415-416, 443, 496, 693, 702, 756, 1001
purín  9, 344
purínnukleozidfosforyláza  287
purpura 306, 412, 684, 707, 748, 890
– anafylaktoidná  652
– fulminans  717
– polieková  710
– Schönleinova-Henochova 94-96, 106, 108, 345, 390, 414, 505, 624, 650, 653, 707, 747, 765, 780, 792, 796, 813, 817, 819, 821-822
– steroidná  707
– trombocytopenická 291, 505, 645, 649, 656, 687, 708, 709-711, 733, 796, 809, 889
pustula   208, 213
pustuposis subcornealis 1113
putrescín 306
pyarthros 1201
pyelonefritída  61, 65, 93-94, 211, 382, 411, 414, 628, 760, 840-842, 854, 860-861, 892, 1045, 1201
– akútna  624, 830, 839-840, 844
– chronická 624, 801, 823-824, 827, 840-842, 848
– xantogranulómová  850
pyknocyt, pyknocytóza  688
pyknodysostosis  669
pylorostenosis congenita 43, 79, 94-96, 356-357, 359, 363, 422, 969, 1023-1024
pyoderma gangraenosum 398 ,702
pyodermia  283, 702, 795, 1101-1103
pyopneumotorax  477
pyridoxín  342, 344, 670, 682, 720, 1034, 1045
pyrogén  138
– endogénny  73-74
pyropoikilocytóza  688
pyróza  372
pyruvát 139, 218, 861, 1054
pyruvátdehydrogenáza 138
pyruvátkináza  97
pytiriasis rubra 700
pyúria  839


Q


Q-horúčka  75, 438


R


rabdomyolýza  257-258, 440, 870, 873-874, 936, 940, 942, 1034, 1058-1059, 1065-1066, 1265, 1278
rabdomyóm  1166
rabdomyosarkóm 1128, 1160, 1242-1243
radikál kyslíka aktívny 69, 128-129, 137, 140, 218, 221, 292, 302, 341, 344, 350, 394, 403, 442, 448, 514, 614, 683, 702, 779, 784, 787-788, 791-792, 798, 804, 806, 828-829, 832, 871, 880, 885, 887, 890, 894-895, 973, 1080, 1082
radiodematitis acuta, chronica 1099
rádiosenzitívnosť 1019
rádioterapia 283, 372, 461, 483
ragáda  350, 385
ragáda vulvy  1191
rachitída 35, 42, 195, 341, 345-349, 427, 627, 861-862, 864, 936-937, 941, 947, 1053, 1213, 1217
– hypofosfatemická  1060
– hypofosfatemická dedičná  863, 935
– renálna 827, 829, 901
– rezistentná na vitamín D 348, 863, 1027, 1045, 1060
– závislá od vitamínu D 863-864, 913
rachotenie diastolické   588
ramienko dyneínové  524
– Tawarove  531-532
ranula  369
rast 24-25, 29, 48, 77, 80, 172-173, 180, 225, 229-231, 639, 840, 996
– fetálny  185
– fetálny nadmerný  1001
– vysoký, zrýchlený 229, 232, 236, 238, 1000-1001, 1022, 1046
– znížený  997
rastlina čínska  825
raš  873
– kožný 522, 641, 647
rázštep epiglottis 1138
– chrbtice 84, 844, 1165
– klitorisu  761
– laryngotracheoezofágový 499
– obalov miechy 1165
– ozvy druhej  543, 572
– – prvej  578
– podnebia, pery 38, 239, 364, 367, 470, 663, 667, 1016, 1018, 1022-1024, 1070, 1076, 1137, 1148
– stavca  1165
– uvuly  1137
RDS, syndróm tiesne dychovej 524, 571, 602, 627,
666-667, 716, 857, 937, 955
reabsorpcia tubulárna  625-626
reagín  302
reakcia anafylaktická  60,281,290,307,869,876,973
– Haberova-Weissova  128
– hypersenzitívna  300,483
– imunopatologická  55
– leukemoidná  699
– paradoxná  330
– polymerázová reťazcová, PCR 70, 208, 212-213, 298, 316, 327, 480, 483-485, 489, 515, 642, 1028, 1232
– postvakcinačná  765
– potransplantačná  396, 438
– potravinová nežiaduca  306
– štepu proti hostiteľovi, GvHD  372
– tuberkulínová 394
– zápalová  305, 833
realimentácia  323
rebro krátke  667
– tvaru palmových listov  1074
– veslovité  761, 1074
– vodorovné  1074
receptor acetylcholínový  309, 1178
– angiotenzínu II AT1, AT2  631, 776, 883, 893
– apoptózy, Fas  271
– buniek T, TCR 81, 64, 271, 273, 275, 277, 311, 316, 733, 736
– bunkový 52-53, 73, 76, 175-176, 302, 309, 433, 921, 1025
– glukokortikoidový  949, 958
– hormónový  913
– hypotalamický  231-232, 240
– imunoglobulínový  271
– interleukínový  709
– inzulínový  984, 988, 993
– komplementu, CR1  271, 504, 644, 782, 816
– LH a FSH  946
– lipoproteínový 1068-1069
– muskarínový  531
– nikotínový  1274
– objemový  248
– opiátový  142
– parathormónu 946-947
– pre TNF  1081
– smrti, Fas  384
– steroidový  949
– Toll  271
– TSH  94,92
– vazopresínu, V1  917-918,946
– vitamínu D, VDR  345,864,897,935
reč  32
– huhňavá  927
– inkoherentná  442
– monotónna  112
– nezrozumiteľná  1268
– nosová  958
– skandovaná  440
reflex červený  192
– defekačný  84
– ejekčný  36
– gastrokolický  398
– Gauerov-Henryho  917
– Heringov-Breierov  175
– hladací  183
– hltací  367
– korneálny  140-141
– Kratschmerov  32
– kremasterový  415
– labiálny  183
– Meltzerov-Lyonov 383, 428
– Morov úľakový 31, 183, 191, 219, 1167
– oka mačacieho  1159, 1244
– okulocefalický  141,216
– polohový  31
– ponárací  68
– posturálny  214
– pupilárny  216
– sací  183, 191
– spinálny  141
– šlachový 140, 215, 442, 607,681, 922, 1057, 1167, 1177-1178
– šľachy Achillovej 927-928
– úchopový 183,191
– vestibulárny 31, 141
– žmurkací, pupilárny  31
reflux gastroezofágový 41, 43, 68-70, 93-95, 106, 109, 195, 199, 302-303, 306, 355, 357, 371-372, 374, 416, 470, 486-487, 1138, 1176
– hepatojugulárny  543
– vaginálny  90
– vezikoureterový 65, 92, 758-762, 781, 789, 823-824, 827, 833-834, 835-836, 840, 844, 860, 892
refraktérnosť  532
regulácia tlaku krvi  620-621
regulátor vodivosti transmembránový, CFTR 511-513
regurgitácia  93, 367, 371, 372
– aortálna  607, 669
– mitrálna  576, 588, 607, 615
– trikuspidálna  543, 597
rejekcia štepu  314, 424, 449, 753, 806, 823-824, 827, 940, 942
relaxácia bránice  503
– srdca  533
ren arcuatus  682, 759, 1017
– migrans 754, 759
renín  256, 346, 433, 536-538, 586, 621, 623-624,
626-627, 752, 754-755, 767, 793, 806, 865, 870-871, 880, 893, 895, 952-953, 1091
reperfúzia poischemická 128, 135, 187, 216, 403
repolarizácia  531
resorpcia kosti   935
resorpcia lieku 51-52
resuscitácia  117, 125, 263, 566
– kardiopulmonálna 129-130, 133, 1252-1253
– novorodenca 187-189, 195, 208, 220, 223
retardácia intrauterinná rastu  172, 196-197
– mentálna 85, 110-113, 180, 195, 212, 238, 344, 656, 665, 667, 682, 690, 702, 759, 861, 868, 918, 925, 946, 958, 977, 986, 995, 1001, 1016-1018, 1020, 1022,
1026-1027, 1034, 1036, 1040, 1043, 1045-1046, 1050-1051, 1070, 1075, 1128, 1165, 1167, 1172, 1221
– novorodenecká rastu  1033
– psychomotorická 204, 214, 298, 427, 446, 856, 958, 1016, 1020, 1022, 1027, 1034, 1041, 1046, 1055, 1057, 1066, 1078-1080
– rastu 25, 80, 83, 103, 193, 218, 226, 232, 239-240, 283, 314, 330, 332, 341-342, 371, 379-380, 386, 390, 392, 394-395, 399, 401,403, 426, 441, 446, 542, 589, 627, 639, 643, 682-683, 690, 746, 759, 761, 800, 821, 827, 859, 864-865, 868, 915, 918, 924, 937, 941, 944, 958, 963, 965, 974, 986, 993, 996-998, 1016-1017, 1019-1020, 1022, 1040-1041, 1045, 1050, 1053, 1053, 1058, 1075, 1235
– rastu intrauterinná  997
retencia draslíka  952
– dusíka  952
– fosfátov  897
– moču  1217, 1240
– soli a vody 105, 433, 537, 572, 586, 621-622, 626, 746, 767, 792, 872, 887, 924, 950, 984
– testis  235, 240-241, 757, 852, 958, 978, 979-981, 1123
retikulocyt  77, 223, 675, 682, 684, 686-687, 888
retikulocytopénia  697
retikulocytóza   650, 688-689, 691, 1037, 1060
retikuloendotelióza  711
retikulóza Omennova  765
retinitis pigmentosa  389, 861, 977, 1026, 1036, 1070, 1080, 1084, 1088
retinoblastóm  1018, 1063, 1154, 1157, 1159, 1221,
1243-1244
retinol, retinal  341
retinopatia  212, 349, 571, 1066, 1154
– diabetická  993
– hypertenzná 965
– nedonosených detí 192, 195-196
– prematurorum  1158
retrakcia koagula  704,707
– mihalnice hornej  927
retroflexia hlavy  1077
rezák súdkovitý  1131
rez cisársky  198-199, 203, 212, 223
rezistencia erytrocytov osmotická  686, 688
– hormónová  240
– na ACTH  957
– – erytropoetín  682
– – glukokortikoidy  957-958
– – inzulín  138, 177, 338-339, 435, 623, 758, 903, 913, 950, 963, 984, 988, 991, 993, 1069, 1086
– – kortikoidy  913
– – mineralokortikoidy  867
– – parathormón  945
– pľúcna cievna  120, 174
rezonancia magnetická, MR  80-81, 110, 112, 214, 226, 338, 402, 419, 420, 435, 461, 510, 616, 628, 641, 660, 714, 726, 733, 749, 947, 963, 965, 971, 976, 987, 1000, 1057, 1149, 1165-1166,1168, 1171, 1184, 1211, 1213, 1226, 1231, 1238
režim ventilačný  123
rhabdomyosarcoma  1128
Rh-faktor  222
riasa kožná  28, 339
riasinka  479, 524
riboflavín  46, 690, 1038, 1053
ribonukleáza  295, 754
rickettsióza  438, 695, 701, 826
rigidita  217, 1179
– cerebrálna  957
– decerebračná  1062
– svalová  1091
– kĺbová  667
rinitída   286, 300, 391, 465, 474, 525, 700
– alergická sezónna  300, 654
rinofónia  367
rinolália  1137
riziko populačné  1009
rizomélia  666
RNA, kyselina ribonukleová  128, 271, 646, 659, 1010, 1028
rodina génová  1011
rodokmeň  1012, 1025, 1027
roh iliacký predný  855
rohovka zahmlená  1159
rolovanie leukocytov  886
rotácia čreva neúplná  358
rovnica Hendersonova-Hasselbachova  261
rovnováha acidobázická 126, 133, 181-182, 186, 190, 201, 203, 215-216, 257, 260, 261-266, 322, 375, 402, 411, 449, 534, 869, 872, 901, 1259, 1270
– elektrolytová 206, 335
– Gibbsova-Donnanova  248
– Starlingova 175, 248, 433
rozdiel potenciálov transepitelový  515
roztok orálny rehydratačný, ORR 43, 324-325, 330
rubeola 25, 102, 200, 211-212, 278-280, 348, 425, 447, 708, 711, 856, 988, 1148, 1166
ruka malá  977, 1022, 1027
– pazúrovitá  1075
– pôrodnícka  939
– tvaru trojzubca  665
ruminácia  94-95, 355, 371
ruženec rachitický  341, 347, 668
– skorbutový  344, 348
ryba  38, 341, 487, 768, 820, 896, 922, 1280
ryha Harrisonova  341, 347, 572, 761
ryhovanie chodidiel  184, 194
rytmus cirkadiánny, diurnálny 91, 313, 949, 954, 958, 963
– galopový 106, 538, 586, 603, 900
– sínusový 547, 558


S


sacharáza  388
sacharid 40, 74, 85, 93, 98, 111, 138, 329
sakroileitída  639
salivácia nadmerná, zvýšená  772, 1076
salmonelóza  277, 695, 701
salpingitída  414
samovražda  50, 234
sánka hypoplastická  1018
sarkoidóza  73, 98-100, 102, 239, 293, 390, 435, 505, 508, 521-523, 701, 765, 780, 796, 809, 823-824, 907, 917, 935, 940, 943-944, 951
sarkoméra  530
sarkóm Ewingov 1201, 1202, 1210, 1217, 1245
– Kaposiho 294, 297, 1128, 1223
– tkanív mäkkých 1243
sarkozémia  1052
SARS, syndróm respiračný akútny ťažký  488
saturácia kyslíkom, SaO2 120, 126, 190, 195, 199, 463, 596, 602
– transferínu  679, 684, 690
scabies 1105, 1113
scaphocephalia  663
scapula elevata  1216
SCID, imunodeficiencia kombinovaná ťažká 284,
286-287
sclerema neonatorum  1116
scleritis  813
sclerodermia circumscripta  1116
– diffusa, progressiva  1116
– multiplex  346, 661, 1171
– tuberosa  627, 1128
sebapoškodzovanie  1088
sebapozorovanie  234
sebobezoár  378
sedácia  141-145
sedimentácia erytrocytov, FW 208, 211, 286, 300, 381, 398, 438, 466-468, 471, 477, 480, 486, 608-609, 612, 640, 649, 654-655, 660, 726, 793, 822, 832, 843, 929, 930, 1201, 1232
sediment Addisov, Hamburgerov 746, 749, 750, 872, 904
– močový 74, 80, 746, 748, 750, 771, 800, 839, 851, 873
segment ST  256, 349, 440, 550, 586, 588
sekrécia tubulárna  54
sekretín  912
sekretín-cholecystokinín 51, 177, 384, 446
sekrét vaginálny  233
sektívnosť proteinúrie   750
sekvencia  1027-1028
– génová  1010-1011, 1021
– oligohydramniotická 857
– Polandova  1022
sekvestrácia pľúc  502
selekcia klonová  277
selektín  137, 271
selektívnosť proteinúrie 754-755, 764, 766, 770, 771, 807, 810, 819
selén  39, 394, 687
semenník  976-981
– dystopický  980
– ektopický  103
– malý  979
– nezostúpený   979-981
seminóm testis  1246
sen desivý  109, 1063, 1172
senilita predčasná  241
senzor hypotalamický  231
– kalciový 345, 934, 941, 945
sepsa  33, 58, 60-63, 65-66, 74, 81, 94-95, 117, 125, 136-140, 186, 195, 197, 199-200, 204, 206, 208-211, 213, 218, 222, 263, 265, 283, 286, 288, 294, 327-328, 382, 402, 404, 420, 422, 424, 424, 432, 447, 466, 477, 571, 597, 602, 627, 638, 642, 688, 696, 716-718, 727, 762, 796, 818, 823-824, 840, 869, 870, 872, 873, 887, 930, 936-937, 955-956, 963, 973-974, 1033, 1047, 1055, 1071, 1169-1170, 1226, 1232
– katétrová  36, 136
– tonzilogénna  1144
septum cribriforme  572
– vaginae transversum  1187
serín  1044, 1046, 1051
sérinproteáza  285
sérotonín  344, 792, 886, 912, 1051, 1278
serozitída  638, 650
sexchromatín  1014
sfarbenie moču  1038
sférocyt, sférocytóza  97, 222, 421, 427, 443, 687-688, 765, 859
sférofakia  853
sfingolipidóza  43, 112, 1076
sfingomyelín  101, 173, 180, 203, 1078
sfingozín  1080
sfygmomanometria  119
shunt ventrikuloperitoneálny  107
schistocytm, schistocytóza  687
schistozomiáza  661, 765, 795,803,809,810
schizencefália  112, 1165
schizofrénia  346, 1023-1024
schopnosť obličiek acidifikačná 800, 825, 827, 829,
907
– – koncentračná 177, 195, 249, 256, 331, 758, 800-801, 825, 827, 829, 840, 844, 855, 859, 872, 880, 947
– pracovná  243
SIADH, syndróm sekrécie ADH neprimeranej  106, 219, 251, 920
SIADS, syndróm sekrécie ADH nadmernej  936
sialidóza  112, 1034, 1076
sialoadenitída  369, 449
sialografia  370
sialóza, sialoadenóza  370
sideroblast  679, 690, 697
– prstencový  731
siderofág  505-506, 690, 800
siderofór  838
sideropénia  678-679, 691
sideróza  765
SIDS, syndróm náhleho úmrtia dojčiat 68-70, 371,
1065
silikóza  940
simulosis  1106
singultus  371,416,872,899
sinusitída   61-24, 64, 77, 81-83, 94-95, 106,
289, 314, 371, 465, 470, 484,
512-513, 515-516, 523, 525, 1082, 1142-1144,
1160, 1243
sinusitis acuta  1142
– frontalis acuta  1143
– chronica  1144
– maxillaris acuta  1143
– sphenoidalis acuta  1144
– subacuta  1144
sinus koronárny  559
– urogenitalis  667, 857, 968-969
– venosus  572
sípanie  733
sirenomélia  757
SIRS, syndróm systémovej zápalovej reakcie 134,
136-137
sitosterolémia  1068
situs viscerum inversus 524-525, 552, 601, 759
– ambiguus  553
– indeterminatus  601
– solitus  552,596,601
skarlatína  60
sken mozgu  141
– rádioizotopový  77
skléra modrá  667-669, 1022
sklerodermia  85, 94, 105, 361, 390, 619, 631, 650, 698, 890
sklerofónia  504-505
skleróza amyotrofická laterálna  661
– mezangiová difúzna  856
– systémová  361
– – progresívna  809
– tuberózna  112, 235, 857-858, 1026, 1044, 1166
– tubulárna  1017
sklovina defektná  864
– hypoplastická  937, 977
skĺznutie epifýzy proximálnej femuru  1208
skolióza 330, 347, 667, 759, 931, 1053, 1213-1214, 1238, 1240
skorbut  344, 348
skóre Apgarovej 182, 186-187, 218, 220, 403
– Ballardovej  184
– oxfordské  70
skotóm 82
skrat ľavo-pravý 542, 545, 569-570, 572, 602
– pravo-ľavý  569, 572, 602
skríning 69-70, 76, 98, 104, 111, 173, 180, 183, 190-191, 210, 283, 286, 323, 375, 441, 446, 513, 601, 689, 721, 756, 761, 808, 842, 969, 1030-1031, 1037-1038, 1041, 1072, 1148, 1160, 1280
– selektívny  192
– sluchu  192, 1148
skrótum  233-234
– edematózne  23, 107
skúška (› aj test)  496
– Föhlingova  1038
– redukčná  1056
– troch pohárov  748
skybala hmatné  349
slabosť svalová  257-258, 350, 607, 640, 642, 658-659, 865, 922, 924, 927, 942, 947, 950, 963, 991, 1034, 1058, 1060, 1065, 1086, 1177-1178, 1274
slabozrakosť  1154, 1158
SLE, lupus erythematosus systemicus 75, 76, 79, 94, 101-193, 258, 283, 292, 311, 314, 361, 390, 425, 441, 447, 472, 505-506, 608, 619, 624, 627, 640, 642,
643-652, 660, 695, 698, 701, 707, 715, 718, 765, 772, 780, 794, 796-797, 808-809, 823-824, 827, 856, 861, 890, 926, 1071
slepota  212, 331, 341, 350, 667, 1034, 1043, 1079-1080, 1084, 1130, 1154, 1158
– centrálna  957
slinenie, slinotok  356, 368-370, 468, 1274-1275
slučka Henleho  27, 254, 865, 871
– komorová  553
sluch  31, 192
slzenie  106, 639, 1272, 1274-1275
smäd  95, 177, 183, 200-201, 248-249, 251, 253, 256, 329,349, 767, 899, 917-919
smiech  1027
smolka (› aj mekonión) 364, 403, 412, 513
smrť chemická  942
– mozgová   140-141
– náhla  68, 580-582, 588, 616-617
sodík  248, 252, 253-255
somatoliberín, GRF, GHRH  28, 912, 914-915
somatomedín  29, 173, 231-232, 334, 899, 912
somatostatín  177, 445, 450, 912, 914-915, 1063
somatotyp  28
somnabulizmus  1172
somnolencia  215, 331, 344, 840, 849, 1238, 1266
soor  211, 286
sopor  1033
spánok REM  199, 915, 950
sparenina  1098
spastickosť  1044
spavosť  denná   1172
– nadmerná  69, 342, 887, 924, 1053
spazmofília  939
spazmus infantilný  109, 1173
– karpopedálny 265, 865, 937, 939
spektrín  687-688
spermatogenéza 235, 240, 296, 341, 976, 980
spermatogónia  976,980
spermia nepohyblivá  524
spermiogram  976
spina bifida  89
– – oculta  1165
spirometria  303, 461-462, 470, 472, 523
splenektómia  74, 280, 688-689, 699, 710, 713
splenomegália   80, 97-100, 208, 423, 426, 428, 440, 482, 612, 676, 686-687, 690, 693, 698, 709, 724, 730, 794, 928, 1036, 1077
splenoportografia  445
spojenie atrioventrikulárne  552
spondylartritída ankylozujúca  1023
spondylitída ankylozujúca  398,401
spondylodiscitída  1202,121
spondylolistéza  1213, 1215
spondylolýza  1213,1215
spreptokináza  608
sprue idiopatická, netropická  384
sprue refraktérna  386
– tropická  392-393
spútum hnisové  512
– spenené  508, 1272
srdce drevákové  589
– guľovité, elipsoidné  600
– jednokomorové  556
– nemé  587
– tvaru osmičky, snehuliaka  598
– vajcovité  596, 603
– veľké  618
– zmenšené  335
srvátka   38, 41
stabilizácia funkcií vitálnych  1252
stafylodermia  477
stafylokináza  477
staphylodermia suppurativa sudopara 1101
starnutie  346
staroba  492
starostlivosť dispenzárna  243
– intenzívna 115-117, 200, 973
– neodkladná  117
– o dorast  243-244
– primárna ambulantná  183
– resuscitačná  117
– urgentná prednemocničná  117
– zdravotnícka  169
status asthmaticus  303, 618, 973
– epilepticus  126, 1175
stav, ktorý ohrozil život, ALTE 69-70
stavec hypoplastický  1022
– kubický  665
– motýli  426
– rybí  668
– sploštený  666
– vajcovitý  1074
stav trombofilný  717-718
– urgentný  185
– výživy  28
stáza moču   871
steatorea 80, 379, 384, 389-390, 392-396, 427, 512, 514, 696
steatóza pečene 98, 339, 424, 431, 435-436, 444, 514, 1064, 1072
– – nealkoholová, NASH 435-436
stena brušná napnutá  411
stenóza anusu  1016
– aortálna 542, 556, 569, 579-582, 597, 616, 1022
– – valvárna  579
– – subvalvárna hypertrofická  349, 543, 581
– – supravalvulová  581, 941
– – valvárna kritická  581
– apertura piriformis  1136
– arteria pulmonalis  426
– arteria renalis  965
– ciest žlčových  427
– čreva  84, 411
– dvanástnika  101, 358
– ezofágu  93-95, 370
– kolónu  515
– mitrálna  508, 610
– pľúcnice  542-543, 556, 569, 574, 577-578, 590, 593, 596, 601, 941, 1022
– – supra-, subvalvárna  577
– pyloru hypertrofická kongenitálna  356
– renálnej artérie  625, 627
– subglotická kongenitálna  499, 1138
– trachey  499, 602
– tubulárna  669
– uretry  761
sterilita 525, 730, 1016-1017
sterkobilinogén  421
sternum krátke  1016
stigma kongenitálna  191
stolica hladová  330, 357
– hypocholická  426, 428, 442
– kopiózn  379, 389, 446
– krvavá  328
– riedka, vodnatá 321, 328
stomatitída  679, 696, 702, 724, 1051, 1082, 1246
– aftózna  80, 306, 368, 401
– angulárna  342, 350, 368
stomatitis candidomycetica  1104
– epizootica epidemica   368, 1101
– ulcerosa  368
stomatocytóza   97, 688
stopka srdca úzka  596
strabizmus 30, 83, 195, 440, 664, 682, 690, 1017, 1043, 1077, 1157-1158, 1238, 1243-1244
strata citlivosti  1217
– tekutín insenzibilná,  obligátna  176, 254, 322, 917
streptokináza NSAP  722, 792
streptolyzín S, O  606
stres  89-90, 95, 134, 144, 193, 218, 232, 239, 249, 293, 302, 412, 621, 623, 917, 953, 956, 964, 989, 993, 1071, 1172, 1203
– civilizačný  300
– oxidačný  43, 129
stria  438, 627, 963, 974, 1117
striasanie  1176
stridor  367, 371, 459, 467-468, 471, 499, 667, 737
– exspiračný  508
– hrtanový kongenitálny 499
– inspiračný  114, 1138
– kongenitálny  940
strmeň Pavlíkov  1208
strongyloidóza  294, 765
strophulus infantum  1115
struma  602, 627, 923-924, 927, 929
– difúzna, nodózna  923
– eu-, hyper-, hypofunkčná  923
– kongenitálna  923
– malígna  930-931
– pubertálna  232
– toxická  926
trumigén  923
stuhnutosť ranná  638-639
stupor  216, 219, 331, 431, 1268
styk sexuálny  212, 295, 834, 840, 848, 1130, 1194
substancia P  142, 302, 912
sufúzia  708, 1170
súhyb alárny  198, 473, 475
sukráza  389
sulfatidóza  1079
sulfitoxidáza  1034, 1045
superantigén  638
superoxid  128, 137, 271, 286, 292, 479, 871
superoxidismutáza, SOD  128-129, 140, 218, 887
superžena  981
supresor reakcie imunitnej, SIRS 803
surfaktant 68, 173, 175-176, 200-203, 225, 507, 509, 950
svalok nadmerný  668
svalovec stočený  452
svrbenie análne  452
syfilis  25, 60, 75, 98-99, 102-103, 299, 329, 345, 348, 368, 382, 438, 465, 649, 700-701, 765, 766, 780, 795, 808-809, 823-824, 827, 856, 960, 1130-1131, 1149
– terciárny  1130
– vrodený  1130
symbiotikum  46
sympatikus  177, 218-219, 534, 537-538, 586, 621-623
syndaktýlia 338, 664-665, 667, 669, 756, 757, 853, 958, 1018, 1022, 1070
syndróm (› aj choroba, morbus) 
– 11p-  1018
– 13q-  1018
– 18p-  1018
– 18q-  1018
– 4p-  1018
– 5H, 4H  984
– 5p-  1018, 1022
– 5q  731
– a. mesenterica superior  94
– AAAS  958
– Aagenaesov  425, 428, 444
– abstinenčný  144-145, 179, 192, 206-207, 214, 1279
– abúzu  206
– adrenogenitálny  966
– agenézy gonádovej  986
– akrorenálny  757
– aktivácie makrofágov  640
– akútnej dychovej tiesne, ARDS  134
– ALADIN  958
– Alagilleho 382, 425-426, 444, 447, 1072
– Albersov-Schönbergov  1021
– alergický orálny 300-301, 306
– algický  375
– alkoholový fetálny  112, 179, 759, 944, 1022
– Allgrovov  958
–- Alportov  747, 752, 765, 823-824, 852-854, 1052, 1149
– Alportov tubulárny  859
– Alströmov  43, 338
– AME  867
– analgetický  829
– Angelmanov  111, 1020, 1027
– antabusový  1277
– antifosfolipidový  309, 648-649, 720
– anticholinergický  1255
– apalický traumatický  1179
– APECED  958
– Apertov  664, 1022
– Apertov II  665
– apnoe obštrukčného   1172
– – spánkového  1172
– Ariasov  422-423
– asfyktický včasný  185
– Aspergerov  112
– aspirácie mekoniónu  200, 219
– asplenický  601
– ataxia-teleangiektázia 241, 981, 982
– autoimflamačný familiárny   76
– autokatabolizmu  134
– bábiky šťastnej  1027
– Bantiho  443
– Barakatov  944
– Barthov  1085
– Bartterov 257, 264, 753, 865, 935-936, 939, 965
– Beckwithov-Wiedemannov   98, 368, 1001, 1020, 1022, 1063
– Bernardov-Soulierov 708, 712
– Biemondov II  338
– blaniek hyalínových 198-199, 202-203, 221, 225, 507-508
– blast  870,1217
– blefarofimóza-ptóza-epikantus 241
– Bloomov 285, 723, 1019, 1022, 1223
– blunt 447
– bolestí driekových a hematúrie 747-748
– Bonnetov-Dechaumov 1127
– branchio-oto-renálny, BOR   1135
– Brownov-Séquardov 1217
– Buddov-Chiariho  98-99, 443, 686
– Buchmannov  439,442
– bulbárny  1179
– buniek Sertoliho  241
– Burkaov  424
– Butlerov-Albrigtov  862
– Carpenterov   338, 665, 958, 982, 1022
– CDG   1036, 1088
– celiakálny  384, 388
– cerebelový  1027
– cerebrohepatorenálny 382, 427, 857, 859, 958, 1082
– cerebrokostomandibulárny  1022
– ciliárny dyskinetický 461
– CINCA  65, 642
– cirhózy indických detí  439, 441
– Cliffordov  196-197, 219
- Cockaynov  241, 367, 1021-1022
– Cohenov  43, 338
– Connov  935, 939, 962, 964-965, 1247
– Conradiho-Hünermannov  667, 1022, 1070, 1082
– Coobov  1127
– Cornelie de Langovej 367-368, 1021-1022
– cri du chat  1018
– Criglerov-Najjarov  222-223, 422-423, 1033
– Crossov-McCusickov-Beerov  1044
– Crouzonov  664, 1135
– crush  447, 870, 936, 1217
– Cushingov 257, 264, 338, 626, 693, 700, 707, 907, 960, 961-964, 984, 988, 998, 1247
– cyklopeptidový  1276
– čreva dráždivého  78, 386
– – krátkeho  341, 363, 384, 396
– – ľavého  84
– deficitu bielkovín  331
– – prolinázy  1052
– Denysov-Drashov  856, 890, 986, 1221
– de Toniho-Debrého-Fanconiho  1053
– Diamondov-Blackfanov  682
– DIDMOAD  917
– diencefalický  1238
– dieťaťa sivého  49
– – týraného  68, 98, 329, 447
– di Georgeov   283-284, 290-291, 936-937, 939,
944-945, 1020
– dojčenskej fľaše  42
– Donahueov  425
– Dooseho  109, 1174
– doštičiek sivých  712
– Downov 33, 69, 111, 358, 425, 543, 569, 576, 699, 723, 988, 1009, 1015-1016, 1031
– Dubinov-Johnsonov 222, 424
– Dubowitzov  1022
– dumpingový   374
– Dyggveho-Melchiorov-Clausenov  666
– dysekvilibračný  876
– dysfunkcie myokardu  134
– dysgenézy gonád čistej  1018
– dyskinetický  214
– dyspeptický  321-328,947
– dystrofie polyendokrinopatio-kandidózo-ektodermovej  958
– Eagleho-Barretov  761
– Edwardsov  1016
– Ehlersov-Danlosov  215, 441, 707, 859, 861, 1053, 1088, 1208, 1213
– Eisenmengerov  570, 574
– Ellisov-van Creveldov  667, 1022
– EMG 367, 1001, 1022
– endokrinopatie hyperplázie mnohopočetnej 2, MEN 2  361
– endokrinopatie polyglandulárnej  241
– eozinofilový   377, 809
– Epsteinov  438
– Estrenov-Dameshekov  683
– Evansov  686, 698, 708, 711
– exostóz početných  1088
– extravazácie  134
– facioaurikuloventrikulárny  1022
– faloidný  1276
– Fanconiho  285, 440-441, 753, 809, 827, 829, 860-863, 935, 1042-1043, 1051, 1055, 1058, 1060, 1066, 1236
– Fechtnerov  854
– Feltyho  698
– feminizácie adrenálnej  962
– – testikulárnej 977, 978, 982
– Fongov  855
– fotomyoklonu, cukrovky a hluchoty  854
– Fourmanov-Fourmanov  1135
– Franceschettiho-Kleinov  663
– Frasierov  986
– Frohlichov  338,977
– Froinov  1238
– Gardnerov  405
– Gardnerov-Diamondov  809
– gastroenteritídy eozinofilovej  391
– gastroenteropeptický  1275
– Gianottiho-Crostiho  101, 1101
– Gilbertov-Meulengrachtov  222-223, 422-423
– Gitelmanov  865, 866, 936, 965
– Goldenharov 367, 986, 1022, 1135
– Goltzov  1022
– Goodpastureov 309, 311, 441, 505-506, 679, 765, 780, 796, 799-800, 973, 852
– Gordonov  867,868
– Gordonov-Holmesov  239
– Gorhamov  1127
– Griscelliho  284
– Guérinov-Sternov  667
– Guillainov-Barrého  85, 322, 624, 765, 796, 809, 942
– gyromitrový  1276
– Hammanov-Richov  504
– Hannekanov  390
– Heerfordtov  370,522
– Heinerov  306-307
– HELLP  849,890
– hemiplegický  214
– hemolyticko-uremický 79, 322, 327, 421, 432, 447, 624, 687, 708, 752, 780, 796, 811, 813, 870-871,
884-891
– – – hnačkový, D+ HUS  884-889
– – – nehnačkový, D- HUS  889-890
– hepatálny novorodenecký  1033
– hepatoováriový  445
– hepatopulmonálny  445
– hepatorenálny  419, 432-434, 870, 973, 1276
– hepatotestikulárny  444
– hepatotoxický  1276
– Heřmanského-Pudlákov  712, 1044
– HHH  1049
– Hinmanov  89-90,92
– histiocytový  1245
– hnačiek vodnatých  450
– Hornerov 103, 183, 931, 1240
– horúčky periodickej   642, 1081
– Hunterov  1148
– hyperandrogizmu  241
– hyperdrenážny  81
– hypereozinofilový  377,700
– hyperexcitačný 197
– hyper-IgD  101, 103, 315, 796, 1081
– hyper-IgE 102-103, 285, 292, 702, 765
– hyper-IgM  284, 287-288
– hyperkalciémie idiopatickej  349
– hyperkinetický  307
– hyperornitinémia-hyperamoniémia-homocitrulinémia  1050
– hyperprostaglandínu E  865
– hypertenzie intrakraniálnej  134, 1168
– hyperventilačný  459
– hyperviskózny 181, 214, 216, 220-221, 225, 693, 730, 739
– hypokalciuricko-hypomagneziemický  865
– hypoplázie kolonu ľavého  359
– hypotonický  215
– hypoventilácie alveolovej centrálnej 1172
– hypoxicko-ischemický  218
– Chanarinov-Dorfmanov  1124
– Chédiakov-Higashiho 284, 291, 314, 699, 702, 1044
– CHILD  1036,1068,1070
– cholinergický 1253, 1255, 1274
– Chotzenov  664
– chradnutia chorobného  297
– chromozómu X fragilného  111, 1020
– Churggov-Straussovej 524, 652, 654, 809
– chýbania chlopne pľúcnej  602
– chylomikronémie familiárny   1069
– Imerslundovej-Najmanov-Grässbeckov 103, 395, 681, 855, 1035
syndróm imunodeficiencie získanej, AIDS  38, 102, 212, 234, 239, 243, 294-300, 390-391, 395, 483, 492, 505, 803, 813, 823-824, 1223
– imunodysregulačný  285
– insuficiencie polyglandulárnej  241
– – renálnej akútnej  746
– – – chronickej 746
syndróm ischemicko-reperfúzny  973
– izolovanej hematúrie  745
– – proteinúrie    745
– Jervellov-Langov-Nielsenov  566
– Jeueneov 667, 859
– Jobov  292, 702
– Johansonov-Blizzardov  383, 446
– Josephov  1052
– Kallmanov  239-240, 981-982
– Kallmanov-deMorsierov  977
– Kartagenerov  524-526
– Kasabachov-Merritov  687, 708, 711, 716, 1127
– Kearnsov-Caffeyho  944
– Kearnsov-Sayreov  697, 945, 957-958,
1035-1036, 1084, 1180
– Kellyho-Pattersonov  679
– Kennyho-Caffeyov  936,937,944,945
– KID  1124
– Klinefelterov 236, 241, 384, 515, 976, 979, 986, 988, 1001, 1017-1018, 1187
– Klippelov-Feilov  367, 682, 1135, 1215
– Klippelov-Trénaunayovej 1125, 1127
– Klippelov-Trenaunayovej-Weberov 390, 1021-1022
– Kniestov  1022
– kolonu ľavého malého  361, 365
– komorovej preexcitácie  563
– komory ľavej hypoplastický 569, 596-597
– kompartmentový  714, 1217
– koronárny ischemický  653
– kostí hladných  348, 936-937
– Kostmanov  695-696
– kostnosvalový bolestivý  661
– kŕč febrilný+  1176
– kriku mačacieho  1052
– LAD   286, 315
– Laddov  358
– Lanceov-Adamsov  110
– Langerov-Giedionov  666, 1020-1021
– Langerov-Saldinov  666
– Laurenceov-Bardetov-Moonov-Biedlov 239, 338, 364, 435, 444, 665, 977, 981-982, 988
– lebky tvaru trojlístka  664
– Leighov  1057, 1084
– Lennoxov-Gastautov  109,1173,1174
– Lériho-Weillov  666, 997
– Leschov-Nyhanov  111, 823-824, 906, 1036, 1087-1088
– Lessofov  306
– leukocytov lenivých  702
– LGL  701
– Libmanov-Sachsov  648
– Liddleho  257, 622, 866-867, 965
– Lightwoodov  862
– Lignacov-Fanconiho  753,860,1045
– Liho-Fraumeniov  1238, 1242
– Lofflerov  523
– Louisa-Barrovej  982, 1019, 1166, 1223
– Loweho  753, 860, 861, 863, 1021, 1035, 1066
– Lownov-Ganognov-Levinov (L-G-L) 564, 600
– lôžka sadrového  358
– Luceyho-Driscollov  422
– lupusový neonatálny  648
– Lyellov  115, 1114
– lymfadenopatie generalizovanej  297
– lymfocytov obnažených  287
– lymfoproliferatívny X-viazaný 101, 285, 290
– lýzy buniek  936
– – nádoru  726-727, 737-738
– mačacieho kriku  367
– Maffucciho  666, 1021, 1127
– Majewskiho  667, 1022
– malabsorpčný 331, 341-342, 355, 364, 379-396, 384, 446, 450, 512, 514, 678-679, 737, 772, 935-936, 939, 945-946, 958, 960, 1080
– malformačný  1021
– Malloryho-Weissov   95, 372
– Maloufov  241
– MALT  656
– manžety úzkej  626
– Marfanov 543, 669, 861, 931, 1001, 1036, 1050, 1160, 1213
– Marshallov  1022
– Martinov-Bellov  1020
– Mauriacov  98, 993
– Maximiliánov  241
– Mayera-Rokitanského-Hauserov  241, 757
– Mayerov-Kusterov-Hauserov-Rokitanského  1187
– McCuneov-Albrightov  235-237, 965, 1021
– McKusickov-Kaufmanov  986
– Meckelov  857, 859, 1016, 1022
– Meckelov-Gruberov  1022
– mekoniónovej zátky  84, 93
– MELAS  1084
– Melkersonov-Rosenthalov  369
– membrán bazálnych tenkých  747, 854
– meningový  343, 473, 1169-1171
– Menkesov  394, 439, 1022, 1046
– menopauzy predčasnej  982
– Merkelsonov-Rosenthalov  1022
– metabolický  338-339, 355, 984, 1071
– mezencefalický  1179
– miechový centrálny  1217
– miechy pripútanej  1165
– mikrodelečný  1019-1020, 1027
– Mikuliczov  369-370, 724
– Millerov-Diekerov  1020
– mitochondriový deplečný  1033
– mlieko-alkálie 940-941
– MNGIE  1085
– Mobiusov  367
– Mohrov  1022
– mononukleárny  297
– Morsierov  240
– Mortonov  1205
– Moyamoya  1169
– mraučania mačacieho  1022
– Mucklov-Wellsov  76
– mukokutánny uzlinový  655
– multiorgánového zlyhania  134, 209
– Münchhausenov indukovaný  76,387
– muskarínový 1274-1275
– myelodysplastický  683, 700-701, 709, 730,
731-732, 765
– nadbytku mineralokortikoidov zjavný, AME  867
– náhleho úmrtia dojčiat, SIDS 68-70, 129, 206-207
– NARP  1084
– necitlivosti na androgény  241, 985
– nefritický  792-793, 798, 812
– nefritický akútny  745
– – chronický  746, 800
– nefrotický  53, 105, 251, 254, 293, 307, 331-332, 441, 648, 733, 739, 746, 750, 752-754, 764-777, 800-802, 807-809, 812, 817, 822, 825, 853, 861, 870-871, 873, 890, 922, 936, 953, 965, 1053, 1072
– – kongenitálny, fínsky  852, 856, 890, 1026
– nechty-jabĺčko  855
– Nelsonov  960
– neoplázie endokrinnej mnohopočetnej I, II  622, 946, 947
– neprimeranej sekrécie ADH, SIADH  106, 251
– Nethertonov   285
– neuroanemický  342
– neurokutánny  1165-1166
– Nijmegenský  241, 285, 314, 1019
– nikotínový  1274
– nízkeho T3  334, 444
– Noonanovej  241, 390, 577, 979, 981, 997, 999, 1017
– nôh potivých  1048
– obštrukčný intestinálny distálny  512, 514
– Odysseov  670, 942
– oka suchého  1156
– okulocerebrorenálny 753, 860-861, 1035
– Omennov  284, 286
– opsoklonus/myoklonus  1176
– orofaciodigitálny  1022, 1027
– otopalatodigitálny  1022
– ovárií polycystických  435, 1194
– Paineho  1053
– Pallistrov-Hallov  986
– panterínový  1276
– paraneoplastický  361
– paraplégie spastickej hereditárnej  1085
– parasympatikomimetický  1275
– Parentiho-Fraccarov  666
– Patauov  1016
– Pearsonov  695, 697, 1084
– Pendredov  1149
– Perraultov  241
– Peutzov-Jeghersov  237, 367, 405
– Peutzov-Jeghersov-Klostermannov 1119
– Pfeifferov  664
– pickwickovský 264, 1172
– Pierrov-Robinovov  367, 602
– plaču mačacieho  1018
– plienok červených, modrých 1038, 1051
– pľúc vlhkých  198
– Plummerovom-Vincentov  369
– Poberov  241
– podobný lupusu 292, 619, 644-645, 650, 720
– – Reyeovmu  435
– pohypoxický  218
– Pollandov  1021
– polycystických ovárií  241
– polydaktýlia-krátke rebrá  667
– polyendokrinopatie autoimunitnej  284, 957
– polyglandulárny autoimunitný, AIRE 926, 936,
944-945, 951, 958
– polysplenický  428
– poperikardotomický 542, 615, 618
– Potterovej  667, 756, 870
– Praderov-Labhartov-Williho 977-978, 981, 988, 999, 1020
– Praderov-Williho 111, 239, 338, 367, 1027
– prekrývajúci sa  65, 235
– premenštruačný  1198
– preťaženia meďou  441
– pretrvávania hypertenzie pľúcnej  219, 220-221
– pseudohepato-renálny  434
– psylocybínový  1276
– pulmorenálny  799, 887
– Quaylov-Copelandov  241
– Rabsonov-Mendenhallov  988
– rastu nadmerného  1020
– reakcie systémovej zápalovej, SIRS  134, 136-137
– Reavenov  984
– regresie kaudálnej  225
– regresie testikulárnej 98
– Reifensteinov  237,978
– Reiterov  656,115
– renálny  744-755
– reperfúzie  135, 204, 218-219
– respiračnej tiesne  202-203
– respiračný akútny ťažký, SARS  488
– reštaurácie čínskej  1046
– Rettov  111-112
– Reyeov 94, 120, 142, 430-432, 446-447, 489,
1048-1049, 1053, 1065
– Reyeov-Johnsonov  430-432
– riasiniek nepohyblivých  52, 524
– Riegerov  1022
– Richnerov-Hanhartov  1043
– Rilleyov-Smithov  1127
– Robertsov  1021
– Robinowov  66, 241
– rohov okcipitálnych   439, 441
– Rokitanského-Küsterov-Hauserov  98, 982
– Romanov-Wardov  566
– Rothmundov-Thompsonov  241, 784, 1021
– Rotorov  222, 424
– Rowlayov-Rosenbergov  1053
– Rubinsteinov-Taybiho 1020, 1022
– Rudov  1124
– ruka-noha  689
– Saldinov-Noonanovej  667
– Sandiferov-Sutcliffo  371
– Sanjadov-Sakatiho  944
– Seckelov  285, 1022
– sekrécie ADH neprimeranej, SIADH  219, 920, 936
– senility predčasnej  241
– Seniorov-Lokenov  857
– Shahov-Waardenburgov  364
– Sharpov 650, 794, 796
– Shprintzenov-Goldbergov  670
– shuntu chloridového  867
– Schmidtov  958
– Schwachmanov-Diamondov 284, 293, 383, 438, 446, 516, 695-696
– Schwartzov-Jampelov  1021
– sicca   344
– Silverov  235-236
– Silverov-Russellov  998, 1021-1022, 1238
– Silvestriniho-Cordov  445
– sinusobronchiálny  1144
– Sippleho  971
– Sjögrenov 344, 369-370, 375, 386, 435, 656-657, 698, 765, 813, 823-824, 827, 860-861
– Sjögrenov-Larssonov 1124
– skombroidový  305
– slivky sušenej  84-85, 761-762
– slučky slepej  390, 396, 939, 1051
– SLUDGE  1274
– Smithov-Lemliho-Opitzov  111, 356, 859, 951, 957-958, 986, 1022, 1036, 1068, 1070
– Smithov-Magenisov  1020
– Sotosov  1001, 1022
– Spitzerov-Weinsteinov  868
– spojiva zmiešaný  809
– SSS  761, 1101
– Steckerov  1022
– Steinov-Leventhalov 338, 964
– Stevensov-Johnsonov  479, 973, 1110
– Sticklerov  367, 670
– stiff-man  988
– stlačenia vény renálnej  754
– straty solí  513, 758, 827, 829, 865, 959, 967
– Sturgeov-Weberov  1021, 1125, 1127, 1166
– sušiarne chmelu  1046
– svetra rugbových hráčov  900
– Swyerov  985, 986, 1018
– Swyerov-Jamesov  475, 510
– sympatomimetický  1255
– syr-alkálie  940, 941
– šedý  1090
– šoku toxického 656, 936-937
– tabický  724
– Takayausov  765
– TAR  682, 711
– Tayov  1124
– Teacherov-Collinsov 367, 663, 1022, 1135
– tiesne dychovej, RDS 52, 176, 188, 190, 195, 200, 216, 219, 221, 265, 487-488, 507-508, 524, 571, 602, 627, 666-667, 716, 857, 937, 955
– toxický  1254-1255
– trichonofalangový II  666
– trizómie 9p  1018
– troch A  951, 957-958
– tunela karpálneho  1075
– Turcottov  405
– Turnerov 26, 29, 105, 241, 356, 386, 435, 543, 569, 627, 682, 759, 915, 981, 986, 988, 999, 1017-1018, 1022, 1187
– Turnerov mužský  979
– Ulrichov-Noonanovej 577
– úmrtia dieťaťa náhleho,  SIDS 1065
– únavový  306
– uremický  892
– uretrový  838
– Usherov  1148
– vaječníkov polycystických  982, 983, 984
– – rezistentných  982, 983
– van der Wondeho  367
– varicelový kongenitálny  213
– velo-kardio-faciálny  1020
– Vermaov-Naumaffov  667
– von Hippelov-Lindauov  1127, 1238
– von Willebrandov získaný  715
– Waardenburgov  364, 1044
– WAGR  986, 1020, 1221
– Walkerov-Warburgov  1088
– Waterhousov-Friderichsenov 951, 955-956, 960
– Watsonov-Alagilleho  426
– Weaverov  1022
– Wernerov  241, 947, 1021, 1072
– Westov  109,1173
– Whipplov  394
– Wiedemannov-Beckwithov   1021, 1221
– Williamsov  386, 627, 761, 940, 941, 943, 997, 1022
– Williamsov-Beurenov  582
– Williamsov-Campbellov  500
– Wilsona-Mikityho  198, 204-205
– Wiskottov-Aldrichov 285-286, 290-291, 314, 395, 701, 708, 711, 723, 1223
– Wolcottov-Rallisonov  995
– Wolfov-Hirschhornov  1018
– Wolfov-Parkinsonov-Whiteov (W-P-W)  558,
563-564, 567, 600
– Wolframov  917, 988
– X  984, 993
– XXX 1017
– YY  1018
– Zellwegerov 98, 382, 424-425, 427-428, 438, 444, 857, 859, 944, 958, 1022, 1035-1036, 1080, 1082, 1180
– zlyhania drene kostnej  708
– Zollingerov-Ellisonov  376, 450, 947
– z vysadenia drog  49
– z vysadenia kortikoidov  974
– žily dutej hornej  107, 438, 724, 733, 737
– žlče zahustenej  382, 427
synechia vulvae dorsalis  1192
– – infantum  1192
synkopa  109-110, 566, 580-581, 1176
synostóza  663
– cervikálna  1215
– stavcov  664
synovia  638-639
synovitída coxy toxická  1210
– chronická  714
syntetáza neurónová NO, nNOS 357
– NO, iNOS  512
syphilis acquisita  1130
– connata praecox, recens 1130
– – tarda  1131
– secundaria recens  1130
systém AB0  222-223
– fagocytovomakrofágový, PMS 97, 99, 101 ,326, 419, 644-645, 678, 689, 706, 710, 745, 779, 782, 811, 886, 942, 1069, 1080, 1129, 1245
– histokompatibilný hlavný, MHC 271, 273, 275, 284, 287, 302, 305, 309, 311, 384, 397, 488,  521, 606, 614-615, 637, 639, 643, 656, 658, 729, 780, 787, 799, 821
– hypotalamo-hypofýzový 914, 921, 962, 974
– imunity amplifikačný  779
– kalikreínový-kinínový 137, 248
– komplementu  269-270, 275, 280, 285-286, 292
– kostnosvalový   225
– neurovegetatívny  176-177
– nociceptívny  141
– pufrovací, nárazníkový  261
– renín-angiotenzín 39, 186, 248-249, 257, 433, 536-537, 586, 621, 624, 626, 752, 754-755, 767, 793, 806,
865-866, 870-871, 880, 893, 895, 900, 902, 952-953, 1091
– Rh  222-223
– rooming-in  169, 182
– sympatický  433, 953
– vodivý srdca  531
systola  531-532, 534
SZO, organizácia svetová zdravotnícka 37-38, 170, 191, 491, 614, 647, 724, 731, 922, 1193, 1203


Š


šant artériovenózny  433
– hexózomonofasfátový  688
šarlach  60, 102, 104, 466, 656, 792, 823-824, 826
šelest diastolický dekrescenčný  582
– ejekčný, regurgitačný  544
– funkčný, akcidentálny  544, 574
– holosystolický  574
– kontinuálny, lokomotívový  570
– romboidný, ejekčný  580
– srdcový  220, 543
– Stillov  544
– trecí  106, 544, 618-619
šeroslepota  341, 440, 1050, 1080
šigatoxín 885
šigelóza 324, 326, 328
šija stuhnutá  1170
škála kómy glasgowská  134, 992
škrípanie zubov  300, 1172
škvrna Brushfieldova   1016
– čerešňová na pozadí očnom  1079
– farby bielej kávy  85, 112, 627, 683, 1022, 1126, 1128, 1166
– grafitová  959
– mongolská  1126
– Rothova  612
– žltá  1154
šľacha Achillova  1205
šok  119-120, 126, 132, 134-135, 186-187, 209-211, 216, 219, 263, 325-326, 332, 373, 375, 386, 403, 
412, 422, 425, 434, 449, 506, 516, 602, 688, 691, 699, 716, 869, 870-872, 956, 959, 969, 973, 1057, 1170,
1251-1253, 1273
šok anafylaktický 1106, 1114
– cirkulačný   253
– hemoragický  128
– hypovolemický  224, 322-323, 429, 753
– kardiogénny    221, 537, 597, 601, 605, 615-617,
753
– septický  68, 136, 138-139, 200, 218, 269-270
– toxický  656
šošovka  669, 853, 1159
šplhanie myopatické  1178
šplh myopatický  658
šport  239
špurt pubertálny 898, 1017
– rastový  898, 997
štádium puberty  997
šťava žalúdočná  51
štikavka  145
štrbina epifýzová  952
– očná antimongoloidná 663, 682, 1018, 1022
– – šikmá  75, 101
štruktúra myokardu  530
štúdia kontrolovaná  48
šum venozny  544


T


T3, trijódtyronín  173, 232, 236, 334, 418, 628, 901, 921-932, 950
T4, tyroxín  173, 232-233, 236, 350, 418, 628, 901,
921-932, 950, 998, 1042
tabak  206
TAG, triacylglycerol  991, 994
tachykardia  96, 103, 119, 132-133, 136, 139, 198, 200, 208-209, 216, 225, 250, 263, 302, 322, 332, 343,
413-414, 448, 467, 471 ,473, 475, 477, 509, 538, 558, 562-568, 570, 618, 676, 679, 684, 690, 717, 927, 929, 947, 954, 971, 991, 1170, 1275, 1278
– ektopická junkčná  562
– návratná, reentry  558
– ortodrómna, antidrómna 564-566
– paroxyzmálna  581
– predsieňová ektopická  562
– reentry  562-563, 1265
– sínusová  562, 1253, 1265, 1274
– supraventrikulárna  537, 562, 1253, 1264
– ventrikulárna  1253
tachypnoe 93, 123, 136, 139, 145, 198-200, 206, 209, 220-221, 225, 303, 374, 411, 448, 459, 471, 475-478, 481, 483, 487-489, 501, 503-504, 506, 538-539, 542, 571, 574, 581, 592, 596, 598, 602, 690, 769, 793, 929, 1048-1049, 1057, 1253
talamus  1165
talasémia  97, 421, 444, 689-690, 698, 1086
– major  690, 711
– minor  679, 690
talín  802
talus obliqus  1204
– verticalis   1204
tamponáda srdca  133, 537, 617-618
tanec sv. Víta  607
tapottement  840, 843
tatuatio  1098
taurín  39, 177, 418, 514, 623, 1044
TBG. bielkovina viažuca tyroxín  92, 922
TCR, receptor lymfocytov T  271, 273, 275, 311, 316, 646, 736
TCR, receptor lymfocytu T  816
tekutina extravaskulárna  508
– intersticiálna  508
– intracelulárna  173
– medzibunková  247
– mimobunková, extracelulárna, ECT 53, 55, 173,
247-266, 625, 860
– synoviová  641
– telová  247-266
– vnútrobunková, intracelulárna, ICT   247-266
telarché  916
teleangiectasia haemorrhagica hereditaria  707, 1125
teleangiektázia 291, 659, 747, 1019
teleso cudzie  62, 79, 94-95, 126, 304, 322, 370,
372-373, 378, 463, 470-471, 509, 516, 542, 940, 1120, 1146-1147
– – v hltane  1146
– – v hrtane  1146
– – v nose  1146
– – v pažeráku  1147
– – v pošve  1190
– – v prieduškách  1146
teliesko banánové  1080
– Barrovo  1014
– Dohleho  701, 711, 854
– Heinzovo  688, 690
– hematoxylínové  647
– LE  647
– Michaelisove-Gutmannoove  851
– Weibelovo-Paladeho   711
– zebrovité  1080
– žlté  172, 232, 1193
tenezmus  322, 398, 1274
tenióza   451-452
teplota tela  119
terapia (› liečba)  89
teratóm  1246
teratofarmakogenetika  1091
teratóm hltana   1137
termolabilnosť  195, 200, 206, 215
termolôžko  193
termoregulácia  176
termostat centrálny  73
test (› aj skúška)
– absorpčný na vitamín A  342
– ACTH klasický, skrátený  954, 960, 964
– adrenalínový  1058
– aglutinačný  298
– antidiuretínový  919
– antiglobulínový  685-686
– apnoický  141
– arginínový  1000
– askorbát-kyanidový  689
– Benedictov  1038,1043
– Berryho  1074
– bilančný  380
– Brandov  1038,1045
– bronchodilatačný  462
– bronchomotorický  462
– Coombsov  61, 182, 222-223, 479, 506, 649, 688, 888
– CRH  954, 960
– DDAVP  917
– desmopresínový  917
– dexametazónový  954, 963, 964
– dychový  380
– dychový triacylglycerolový  515
– eliminačný  316
– ELISA, EIA 211-212, 296, 298, 314, 387, 402, 488, 608, 720
– epikutánny  307, 316
– Fabianov, Koopov 356, 500
– fenobarbitalový  423
– fluorescenčný  689
– furosemidový  842, 862
– galaktózový  443,1064
– glukagónový 998, 1000, 1058, 1063-1064
– glukózový tolerančný 331, 380, 387, 863, 989-990
– GnRH  976
– gonadoliberínový  235
– Gordonov  381
– granulocytový aglutinačný, GAT  698
– Griessov  842
– gukózotolerančný orálny  963
– Guthrieho  1041
– hemaglutinačný  453
– hepatálny  110
– hladovací  423, 1063
– hydrokortizónový  943
– chelátový  440
– chloridový  447,450
– choriogonadotropínový, hCG  976, 981
– ICD  298
– IgM  480
– imunofluorescenčný, GIFT  698
– instabilnosti  1206
– inzulínový  915, 998, 1000, 1063
– kandinínový  286
– katapresanový  998
– klomifénový  976,977
– klonidínový  1000
– koncentračný  947
– Koppov  500
– kortikoliberínový  954,964
– kožný, prick 286, 301, 303, 306-307, 316, 330, 391, 506, 522
– Kveimov  522
– kyslíkový  602-603
– latexový  208
– leucínový tolerančný  1063
– Lewisov  1045
– LHRH  982
– lymfocytov funkčný  315
– lymfocyt-transformačný  300, 315
– Mantoux II  104, 279, 1202
– metopirónový  954, 964
– NBT  292, 702
– nitritový  842
– Ortolaniho  1206
– PABA  446
– Pandyho  1170
– papierikový  748,749,754
– potravinový expozičný  307
– Praedynový  976
– provokačný  316
– Quickov  707
– rádioimunoprecipitačný, RIPA  298
– reptilázový  707
– Rumpelov-Leedeho  707
– Schillingov  381, 383, 681
– Schirnerov  657
– s INT  286, 292
– skríningový  323
– s kyselinou nikotínovou  423
– smädový  917-918
– s TRH, dynamický  922
– svalový  660
- tolerančný laktózový  388
– Trendelenburgov  1210
– TRH   92, 925
– trombínový  707
– tromboplastínový  707
– tuberkulínový  76, 279, 281, 479, 492-493, 496, 522
– ureázový rýchly  375
– vložkový  91
– vodíkový  380-381, 383, 389
– výdychový 80, 375, 383, 389, 443, 446
– výplachu mechúra  842
– vyplavovací Fairleyho  842
– vzplanutia oxidatívneho  315
– western blot  298
– xylózový  380, 383, 387
– záťaže bielkovinovej  1050
testis  184, 230, 233, 235-237, 240
testosterón  230-232, 236-237, 240, 242, 445, 652, 898, 901, 916, 955, 966, 969, 976-978, 981, 982, 984, 997
testotoxikóza  236
tetánia  93, 264 ,291, 332, 347, 390, 448, 669, 866, 899, 936-937, 939-940, 965
– latentná, manifestná  939
tetanus  60, 85, 103, 278-280
tetováž   1098
tetrahydrobiopterín  1041
tetrahydrofolát, THF  680, 1051
tetrachlórmetán  870
tetralógia Fallotova 426, 501, 542, 556, 569, 574, 588-591, 593-596, 1024
tetraploidia  1019-1020
tezaurizmóza  104, 241, 424-425, 428, 586, 665, 708, 957-958, 1057, 1074
TGF, faktor rastový transformujúci 173, 302, 305, 391, 398, 513, 786, 804, 806-807, 816, 886, 895-896, 912
thelarché praecox  237
thrombidiosis, thrombiculosis 1106
tiamín  68, 342
tíbia krátka  667
– šabľovitá   347
tibia vara  1206
tieseň CNS perinatálna  214
– respiračná  123, 198, 202, 204, 263, 360, 459, 507, 510, 666, 1251-1252
tik  109-110, 1176
tím transportný  117
tinitus  727, 1142
tioredoxín  435
tlak CO2 parciálny, pCO2  119, 219
– enddiastolický  536, 540, 578-579
– hraničný  902
– intrakraniálny  120, 432
– kritický  902
– krvi, TK  175, 187, 190, 748
– kyslíka parciálny, tcpO2  119, 175, 178, 221, 262, 457, 674, 689, 693
– onkotický  175, 223, 248, 331, 767
– selekčný  1013
– venózny centrálny, CVT  119, 187
T-lymfocytóza granulárna chronická  701
T-lymfóm  736
TNF, faktor nekrotizujúci tumory 73, 76-77, 137-138, 209, 269, 275, 311, 391, 398, 403, 430-431, 436,
512-513, 521, 606, 614, 637, 640, 655, 717, 733, 784, 797-798, 832, 885, 898, 912, 940, 950, 1081
TOAE, emisia otoakustická transientná  192
tokoferol  349, 429, 887
tolerancia  144
– glukózy  916, 984, 1019, 1071
– glukózy orálna  305, 339
Toll-receptor  271
tomografia počítačová, CT 77, 80-82, 208, 214-217, 219, 356, 366, 383, 402, 419-420, 435, 448, 450, 452, 461, 472, 484, 497, 500, 506, 628, 641, 749, 839, 850, 888, 907, 943, 947, 956, 963-965, 971, 976, 987, 1057, 1079, 1142-1144, 1149, 1168-1169, 1171, 1184, 1210, 1226, 1229, 1238
– – vysokorozlišovacia, HRCT  488,505,516,523
– pozitrónová emisná, PET 1231, 1238
tonickosť  250
tonsillitis septica  1144
tonus svalový  189, 191, 197, 199, 201, 203, 208, 214
tonzilektómia  795, 1145
tonzilitída  60-61, 63, 289, 370, 401, 465-466, 470, 792, 796, 818, 1082
– chronická  1145
tonzily veľké  1070
torsades de pointes  566, 1253
torticollis  102, 104, 1216
torzia ovária  413
– testis  79,94
– žalúdka  93
toxikománia  243,492,795
toxín baktériový  374
– erytrogénny  606
– cholerový  513
– vakuolizačný  375
Toxokaróza  452-453, 765
toxoplazmóza  25, 99-100, 102, 104, 211, 382, 425, 659, 661, 700, 795, 809, 826, 856, 1148-1149, 1166
tPA, aktivátor plazminogénu tkanivový  717
tracheobronchitída  367, 479, 702
tracheomalácia  204, 470, 500
tracheostómia  135
trachom  1156
trakt Kentov  565
trambocytopénia  929
transfekcia génová  960
transferáza  332
transferín  139, 309, 330, 381, 383, 390, 418, 435,
677-678, 684, 695, 754, 771
transfúzia  180, 199, 212, 239, 295, 298, 506, 683-684, 687, 691, 697, 702-703, 752, 809, 870, 937, 969, 1030
– exsanguinačná, výmenná  124-125, 220, 223, 403, 423, 443, 687-689
– fetofetálna, fetomaternálna  105, 186, 193, 220, 222, 421, 427, 691-693, 869
– intrauterinná  223
Transglutamináza  387
transketoláza  342-343
transkobalamín  284, 395, 681, 1036
transkortín, CBG  949
transkripcia génu  1010
translácia  1010-1011, 1015
translokácia chromozómová  726, 736, 739, 1016, 1018
transluminácia  415
– hrudníka  202
transplantácia  58, 283, 294, 298, 447, 484-485, 889, 973
– buniek kmeňových  293, 299, 483, 485, 696-697, 729, 765, 820 ,960, 1234-1235
– drene kostnej 135, 283, 287, 293, 299, 684, 697, 702, 712, 870, 890, 941, 1075, 1077-1078, 1234-1235
– obličky 414, 624, 626, 652, 748, 758, 765, 800, 808-809, 820-821, 855, 860-861, 897, 903-904, 918, 936, 946
– pečene  423, 427, 429, 432, 434, 441, 443, 1068
– pľúc  516, 520
– srdca  61, 597
transport Cl  510
– elektrolytov  510
– chorého  117-118, 190, 469, 605
– mukociliárny  524-525
– plyno  457-458
transportér ABC  511
– glukózový   1034
transpozícia ciev veľkých  556, 560, 569, 572, 590, 593, 595-596
transskriptáza reverzná  295
transsudácia, transsudát  107, 128, 360, 767
transtyretín  330, 921
tras  225, 991
tras dúhovky  669
trauma  138, 211, 214-216, 235, 264-265, 372, 378, 442, 542, 624, 642, 661, 713, 715-716, 840, 869, 874, 915, 917, 973, 978, 1210, 1214, 1216
– CNS  120, 136
– končatín  1217
– oka  1160
traumatizmus pôrodný 174, 181-183, 196, 218, 222, 225, 421, 691, 960
trehaláza  388
tremor  109, 145, 207, 225, 936, 1264
– intenčný 440, 442
treonín  1051
trepanobiopsia   143-144
triacylglycerol, TAG  324, 338, 355, 389-390, 431, 768, 770, 818, 821, 898, 903, 925, 960, 991, 994,
1036-1037, 1058, 1067-1069, 1071
triáda 3d  343
– cirhogénna  443
– Gougerotova  1118
– Hutchinsonova  1131
– merseburská  927
– myopatická  658
– Turnerova  140
triaška  101, 176, 475, 482, 840, 1144
trigemínia  559
triglykozylceramid  854
trigonocefália  66, 663, 865
trichinelóza, trichinóza 452, 661, 700
trichiuriáza  452
trichobezoár  378
trichoepithelioma  1127
trichomoniasis  1131
trichomycosis axillaris  1102
– nodosa  1105
trichophytia profunda  1103
– superficialis  1103
– unguium  1103
trichorrhexis nodosa  394, 441, 1050, 1087
trichotylománia  1122
trijódtyronín, T3  173, 232, 236, 334, 418, 628, 901, 921-932, 950
trilógia Fallotova  591
trimetylaminúria  1037, 1052
trinukleotid  1027
triplet  559
triploidia  1020
trizmus  937, 1077
trizómia  1015, 1018
– 13  367, 501, 1016
– 17  425
– 18  367, 425, 501, 577, 1016, 1022
– 21  358, 364, 501, 723, 1015-1016
– X  1017
trofozoit  451
trombasténia Glanzmannova-Naegeliho  712
trombín  716-717
trombocyt  140, 274, 286, 611, 645, 707-713, 785, 787, 886
trombocytémia  713
trombocyt obrovský  701
trombocytopatia  708, 712-713
trombocytopénia 95, 104, 134, 139, 208, 211-212, 220, 287, 289-291, 300, 342, 429, 438, 440, 447, 479, 489, 515, 539, 647, 649, 669, 681-683, 687, 696-697, 708, 799, 886-887-888, 1036-1037, 1045, 1048, 1053, 1058, 1077, 1194, 1234
– amegakaryocytová  712
– autoimunitná  686, 698
trombocytóza  77, 257-258, 398, 401, 403, 654-656, 679, 708, 713, 770, 784, 950
tromboelastografia  707
tromboembólia  1045
tromboembolizmus  718
trombofília  717-718
tromboflebitída  98, 974, 1144
trombomodulín  704, 706, 719, 829
tromboplastín  887
trombospondín  704
tromboxán  128-129, 137-138, 142, 175, 302, 433, 621, 645-646, 704, 706, 712, 779, 781, 784, 786, 792, 803, 804
trombóza  105, 107-108, 125-126, 133, 242, 396, 398, 401, 443, 477, 589, 597, 610, 620, 648, 658, 699,
717-718, 720, 748, 769, 771, 780, 809, 876, 880, 1091
trombóza renálna venózna  220, 225, 850, 858,
869-870, 974
– žilová  686, 1198
tropomyozín, troponín 399, 531, 533, 540, 616, 618
troponín  933
TRP, hormón tyreotropný  914
truncus arteriosus communis  291, 555, 569, 574,
593-595
trup krátky  107, 666, 1022
trypanozomiáza  700
trypsín   51, 355, 380, 384, 446, 448, 513-515, 706
tryptofán  138, 343, 430, 1013, 1051
tryptofanémia, tryptofanúria  1051
TSH, hormón stimulujúci tyreoideu  172, 236-237, 334, 401, 921-922, 925-926, 928, 998
tuberculosis cutis  1102
tuberkulóza  38, 62, 75, 98-99, 102, 104, 206, 239, 278-279, 294, 297, 329-330, 390, 411, 424, 435, 463, 470, 472, 484, 491-497, 516, 523, 617, 619, 642, 654, 700-701, 711, 765, 795, 810, 813, 823-824, 827, 940, 951, 957, 960, 975, 1201
– kĺbová  1201
– kongenitálna  496
– kostí a kĺbov  495
– kostná  1201
– miliárna  411, 493-494, 506, 699
– mimopľúcna  494-496
– mozgu  495
– oka  495
– pľúc diseminovaná  494
– – infiltratívna  494
– – ložisková  494
– postprimárna  494
– primárna  494
– systému urogenitálneho  495
– uzlín mimohrudných  495
– – vnútrohrudných  492
tubulín   309
tubulopatia  656, 1052, 1280
– dedičná  860-870, 935
tubulus distálny  622, 859, 861-862, 865-866, 880, 897
– proximálny  751-752, 863, 871, 880, 1033
tuk hnedý  69, 176
– podkožný  225
– v stolici  515
tularémia  75, 102, 107, 695
tumor pylori  357
– sinusový endodermálny  1246
– Wilmsov  98, 759, 765, 858, 1221, 1241-1242
turgor kože znížený  250,253,322,329,871
turicefália  664, 687
tvár bábiky  1058
– Budhu  223
– červená  1268, 1275
– malá  1022
– mesiačiková  438, 963
– okrúhla  946, 1017-1018
– škriatka, elfa  582, 761, 941, 1022
– trojuholníková  426, 998, 1022
– vtáčia  663, 1117
tyflitída  730
týfus  102, 818, 823-824
tyloma  1098
tylositas articuli  1117
tymidín  1020
tymidínkináza  726, 733, 738, 1232
tymidylsyntetáza  680
tymín  680, 1010, 1087
tymocyt  275
tymóm  284, 602, 765
tympanometria  192, 1149
týmus  291, 304, 389, 394, 499, 684, 696, 701, 856, 939, 1178, 1228
tyramín  306
tyreoglobulín  800, 921-922, 928, 930
tyreoiditída  437-438, 699, 926, 929-930, 945
– autoimunitná  386, 861, 923, 929, 958
– de Quervainova  930
– granulómová  930
– Hashimotova 311, 809, 923-924, 929-930
– chronická 930
– Riedlova  930
– subakútna  922
tyreoliberín, TRH  912, 914, 921
tyreotoxikóza  73, 309, 700, 922, 926-929
– novorodenecká  923, 929
tyreotropín, TSH  912, 921, 924
tyroxín, T4  173, 232-233, 236, 350, 418, 628, 901,
921-932, 950, 998, 1042
tyrozín, tyrozinémia  39, 98, 138, 177, 213, 344, 425-426, 428, 753, 860, 953, 1040-1042, 1044, 1051
tyrozináza  680
tyrozinémia hepatorenálna  1042
– I  1033, 1036-1038
– okulokutánna  1043
tyrozínfosfatáza  989
tyrozínkináza  287-288, 913, 1017
tyrozinóza  438
tyrozylúria  1043


U


účinok lieku nežiaduci  48-50, 52-53, 58, 75, 79, 84-85, 94-95, 98, 102, 143, 242, 255, 328, 361, 395, 402-403, 422-423, 425, 430, 434-435, 437-438, 444, 505, 534, 539, 569, 609, 619, 624, 626-627, 630, 641, 643, 645, 661, 684, 686, 688, 691, 695, 697, 699, 703, 708,
710-711, 713, 730, 747, 765-766, 771, 780, 796-797, 803, 808-810, 823-825, 849, 860, 868, 870,  873, 879, 890, 920, 940, 951, 955, 972-975, 981-982, 1066, 1072, 1089-1091, 1114, 1235, 1264
úder hrotu zdvíhavý  570
UDPGT, uridyldifosfátglukuronyltransferáza 222,
418-420, 422-423
uhlie aktívne  1257, 1259, 1264
uhľovodík  487
uhol Cobbov-Lippmanov  1213-1214
– popliteový  184
– Sharpov  1208
– Wibergov  1208
uhryznutie vretenicou  1282
ukazovateľ demografický  169
ulcerácia ústna  647, 650, 655
ulcus corneae  1043
– duodeni  1023
– durum  1130
– molle  1131
ulkus stresový  134
úmrtnosť detská  117
– dojčenská  169-170, 321, 923
– novorodenecká  169-170
– perinatálna  169, 1196, 1235
únava  306, 342-343, 385, 437, 440, 452, 493, 507, 523, 580, 582, 619, 626-627, 637, 640, 653, 659, 676, 679, 688, 690, 733, 739, 799, 800, 826, 899, 927, 947,
958-959, 989, 1058, 1086, 1226, 1280
unguis incarnatus  1122
UNICEF  37
únik kapilárny  890
úraz  33, 283, 387, 396, 443, 449, 691, 699, 747 ,870, 951, 1154
– hlavy  80, 82, 94, 96, 98, 106, 111, 1148, 1173, 1179
urea  173, 322, 799, 835, 871, 872, 873, 892, 901, 1037
ureáza  838
urémia  361, 375, 892
– terminálna  892-893, 904
ureter duplex  225, 682, 759
ureteritída  822
ureterokéla  760-761
uretritída  642, 655, 838, 1130
uretrocystografia  366
uridín  1087
uridyldifosfátglukuronyltransferáza, UDPGT  420
uridyldifosfogalaktózo-4-epimeráza  1055
urikozúria  440
urobilinogén  67, 421
urografia  859, 943
urokináza  706, 717, 722
urolitiáza 79, 89, 94, 342, 344, 522, 745, 747, 750, 759, 827, 829-830, 834, 837, 849, 858, 861-862, 870, 879, 905-908, 942, 947, 963, 1031, 1040, 1045, 1052
– polieková  883
uropatia obštrukčná  93-94, 180, 263, 434, 441, 753, 760-762, 827, 834, 837, 842, 860-862, 869-870, 879, 892, 906
urosepsa  425
urosomukoid  82, 751
urticaria  1114
– pigmentosa  1129
urtika, urtikária  306-307, 375, 452, 641, 700
urýchlenie rastu  952
USG, ultrasonografia  77-78, 81, 100, 104, 108, 119, 173-174, 180, 191-192, 196, 208, 211, 215-216, 219, 223, 225, 236-238, 335, 356-358, 360, 362,
373-374, 377, 382-383, 393, 399, 402-403, 414,
419-420, 424, 428, 435, 445-446, 448, 450, 459, 497, 516, 601, 628, 641, 668, 726, 749, 756, 757, 760-761, 799-800, 809, 829, 839-840, 843-844, 849, 858, 873, 888, 901, 905, 907, 922-923, 928-930, 937, 942-943, 945, 947, 956, 963, 965, 1020, 1031, 1144, 1165, 1168, 1184, 1190, 1193, 1207, 1209-1210, 1226, 1241
USG dopplerovská  192, 220-221, 373, 445, 628, 873
– endoskopická  44, 382
ústa suché  656
uši nasadajúce nízko  857
– slonie  75, 667
– veľké  238, 1022
ušnica akcesórna  1135
– deformovaná  663, 1020, 1022, 1063, 1070
– malformovaná  1016-1017
– nasadajúca nízko  291, 756, 941, 998, 1017-1018
– odstávajúca  1135
– vrúbkovaná  1001
uštipnutie hadom  890
– hmyzom  108, 765, 768, 803, 1106
uterus  1185
uterus arcuatus  1187
– bicornis, unicornis  1187
– duplex cum vagina septa  1187
– septus, subseptus  1187
útlm drene kostnej  676
uveitída  107, 398, 401, 522, 638-639, 655, 826, 1154, 1160, 1244
– predná, intermediárna, zadná  1160
uveoparotitída    522
uvoľňovač gonádotropínov, GnRH  230-231, 236-237, 239-240
– hormónu rastového, GHRH  899
uvula bifida  291, 367
– dlhá  1137
uzdička jazyka  369, 756, 852
uzlík Aschoffov  607
– epiteloidný  523
– Lischov  1128
– miliárny  492
– Oslerov  103, 612
– reumatický  608, 639
– subkutánny  607, 609
uzlina Delphianova  931
uzol atrioventrikulárny  531-532, 558-562
– podkožný  1080
– sinoatriový  531-532, 560
– žľazy štítnej   923, 931


V


vagína  233, 342, 366
– atrofická  857
Vaginitída  838, 843, 1188
vaginoskopia  1184, 1189-1190
vaječník  24, 233, 1185
vajíčka parazitov v stolici  452
vakcína, vakcinácia  73, 103, 286-287, 308, 688, 711, 800
vakuolizácia toxická  701
vak žĺtkový  275, 366
valec močový   648, 650, 653-654, 748, 750, 799-800, 841, 843, 873
valín  430, 1046-1047, 1051
vápnik  37, 39-41, 45, 85, 128, 133, 172, 195, 218, 221, 224-225, 264-265, 325, 338, 345-347, 381, 383, 387, 449, 530-531, 621, 623, 626, 704, 712, 747, 827, 864, 871, 874, 880, 894, 897, 905, 933-948, 952, 1038, 1058, 1166
variabilnosť farmakogenetická  1089
variant syndrómu Alportovho  854
varicela  213, 280, 293, 361, 425, 465, 642, 700, 708, 1201
varikokéla  108, 762
varix cruris  1118
– ezofágový  95, 106, 372-373, 433, 440, 442-443, 512, 515, 691, 858, 1059
vasculitis allergica  1118
vaskulitída  76, 95, 291, 306, 377, 414, 437, 443, 447, 607, 624, 639-642, 648, 652-656, 658, 660,
700-701, 707, 799, 806, 809
– koronárna  523
– leukocytoklastická kožná  652
– nekrotizujúca  523, 654
– polieková  883
– renálna mikroskopická  797, 798
– reumatoidná  639
vazodilatácia  119, 128, 137, 176, 187, 221, 248, 505, 536, 540, 620-622, 870, 885, 890, 951
vazokonstrikcia  119, 138, 176, 187, 219-221, 248,
433-434, 537, 618, 620-622, 626, 704, 833, 870, 880, 895
vazopresín  73, 133, 198, 433, 445, 538, 621, 912,
916-920, 949
VDR, receptor vitamínu D  345, 864, 897
Vegánstvo  46
vegetácia adenoidná  89, 370, 470, 1144-1145
vegetariánstvo   342, 346
vek gestačný  174, 183-184, 196-197, 199, 202, 220, 464
– kostný  27, 236-237, 330, 332, 383, 968
– zubný  332
velloschisis  367
ventilácia asistovaná  121-122
– pľúc  457-458, 461, 464, 471
– – umelá  118, 120, 132, 133, 135, 188, 194-195, 199-203, 211, 216, 220-221, 265, 432, 472, 506-508, 661, 858
– riadená  122-123
– zastupujúca  122
ventrikulitída  64
verotoxín  88, 885
verruca plana juvenilis  1100
verruca vulgaris  1100
verrucosis generalisata  1100
vertebra plana  1211
vertigo  82, 109
– paroxyzmálne benígne  1176
veruka  285,289
vezikula  213
videnie rozmazané  1238, 1268
videoendoskopia  391, 555
vinkulín  802
VIP, polypeptid vazoaktívny intestinálny  177, 302, 364, 450, 912, 1240
VIPóm   450
Vír  543, 610
virilizácia  240, 967-969, 985, 1017
vírus imunodeficiencie ľudskej, HIV    38, 102-103, 212, 294, 391, 698, 701
– onkogénny  1222
Visceromegália  225, 1063
Viskozita  175, 181, 197
Vitamín  336, 921
– A  83, 129, 218, 331, 340-342, 380, 383, 387, 389, 679, 1059
– B1  342-343
– B2  343
– B5  1047
– B6  344, 441, 1034, 1045-1046, 1052
– B9  394
– B12  44, 46, 355, 381-382, 386, 394-395, 676,
680-682, 695, 697, 729, 732, 1035, 1044
– C  42, 44, 68, 129, 292, 344-345, 369, 668, 681, 748, 1052
– D  35, 42 ,44, 46, 68, 195, 345-349, 381, 386, 389, 624, 753, 761, 862, 864, 897-898, 900-901, 907, 913, 933, 935-939, 997
– E  129, 216, 218, 349-350, 392, 427, 436, 677, 887, 1072
– F  350
– H  1047
– K  42, 49, 52, 187, 210, 224, 349, 381, 389,
421-422, 432, 443, 515, 704, 706, 1090
– P  350
– PP  343
– slnečný  345
– T  350
vitamíny A, D, E, K  393, 396 ,418, 426-427, 429, 512, 520
vitiligo  813, 927 ,945, 958-959, 1044, 1119
vitronektín  704
vízus porušený  192, 989, 1080
vláknina  45-46, 80, 86
vlákno Jamesove  564
– Mahaimove  564
– Purkyňove  531
vlas  1121
– lámavý  937
vlasy hrčkavé  1050
– hrubé  1075
– riedke  1053
– suché  656
vlna a  533
– delta  563
– P  559, 561-562, 922
– peristaltická  357-358
– Q  588, 600
– T  256, 332, 349, 440, 547, 550, 559, 563, 586, 588, 922, 924, 937
– U  256
vnímavosť na soľ  623
voda plodová  49, 173, 176, 180, 189, 200, 208, 210, 223, 1040-1041, 1057
– telová  52-53, 173
Vodivosť  531-532
voltáž EKG nízka  924
volumoreceptor  248
volumotrauma    123,201
volvulus  79, 84, 93-94, 105, 322, 358, 359, 374, 396, 404, 411, 761
vox pectoralis  459
vracanie 43, 65, 78, 80-81 ,83, 93-96, 107, 145, 200, 207, 252, 256-257, 263-265, 297, 306, 322, 325, 328, 334-335, 342, 348, 357, 359-362, 364, 371-372,
374-378, 385, 403, 411, 413-414, 443, 446, 448, 453, 465, 473, 477-478, 487, 626-627, 648, 676, 697, 702, 826, 841, 849, 850, 862, 865, 871, 899, 920, 936, 942, 947, 958, 991-992, 1033, 1035, 1040-1041, 1043, 1047-1048, 1050, 1055, 1062, 1066, 1146, 1169-1170, 1226, 1235, 1238, 1240, 1251-1252, 1264, 1266, 1268, 1270-1271, 1274
– acetonemické, cyklické  79, 95, 1063
– explozívne  358
vred Curlingov  376
– duodéna peptický  244, 376, 411
– rohovky  655, 1043
– stresový  376
– žalúdka a duodéna peptický  366, 375, 447, 449, 678
vretenica  1282
vtok dvojitý  552
vulvitída  452, 843, 989, 1188
vulvovaginitída  307,1188, 1100
vulvovaginitis candidomycetica  1104
výdych hlasitý   200-201
– chrčivý  538
výchova sexuálna  234, 243
výkon diagnostický, liečebný  123-128
– inštrumentálny  293
– invázny  211
– operačný  387
vylučovanie lieku  54
výplach čriev  1258
– žalúdka  126, 1258
výpotok kĺbový  607
– perikardový  737, 769, 1088
– pleurálny  199, 477-478, 484, 487, 489, 501, 509, 602, 737, 769
vyšetrenie adaptometrické  342
– alergologické  316
– angiografické  122, 1169,
– angiografické, artériografické  81, 140, 419, 501, 749
– antropometrické  516
– artroskopické  1206
– audiometrické  497, 853
– bronchografické  472, 500, 509, 525
– bronchoskopické  463, 501, 509
– cystoskopické  749
– cytogenetické  113, 174, 338, 732-733, 960, 976, 979, 981, 983, 1010, 1014, 1016-1020, 1028, 1031, 1041, 1232
– cytologické  929-930
– denzitometrické  641, 669, 904,942
– dýchacích orgánov  459-553
– echokardiografické  608, 615, 618, 642, 670
– endoskopické  375-378, 382, 390, 393, 399, 976, 1272
– ezofagografické  545
– fundoskopické  77
– funkcie pankreasu  515
– genealogické  853
– genetické  316, 405, 515, 616, 642, 658, 714, 1149
– gynekologické  1184, 1193
– hemostázy  707
– chloridov v pote  323, 382-383, 420, 459, 513, 515
– cholecystografické  424
– chromatografické  1040
– imunity  313-316, 459, 467
– inštrumentálne  837, 840
– invázne  596, 605
– irigografické  86, 358-361, 364, 399, 402, 415
– kapilaroskopické  659-660
– kardiovaskulárne  542-557
– karyotypu  977
– katetrizačné   555
– kinematografické  500
– kolonoskopické  80, 402, 405
– laparoskopické  1184
– laryngoskopické  127, 467-468, 1138
– lymfangiografické  390
– lymfografické  1226
– manometrické  362, 372
– mikrobiologické  190, 322, 325, 375, 381, 383, 459, 466, 468, 473, 486, 496, 608, 841, 842
– morfologické  1232
– neurologické  183, 191, 197
– oftalmologické  77, 192, 638, 1158, 1161, 1244
– otoskopické  192, 1140-1142
– perimyelografické  1238
– per rectum  413-414, 416, 1184
– pletyzmografické  462-463
– pľúc funkčné  461, 497, 505, 507, 516, 522, 660
– plynov krvných  190, 463
– polysomnografické  69-70, 219, 662, 1172
– rádionuklidové 141, 366, 377, 380-381, 383, 399, 402, 419, 428, 433, 440, 446, 461, 472, 497, 501, 505, 522, 616, 628, 641, 733, 738, 799, 832, 836, 840, 844, 872, 922-923, 928, 947, 1169, 1210, 1227, 1231, 1244
– sialografické  370
– skríningové  69-70, 76, 98, 104, 111, 173, 180,
190-191, 210, 283, 286, 375, 441, 446, 513, 601, 689, 721, 756, 761, 808, 842, 969, 969, 1030-1031,
1037-1038, 1041, 1072, 1148, 1160
– spirometrické  303, 461-462, 470, 472, 523
– srdca invázne  555-557
– stolice  380
– šťavy duodenálnej 446
– tekutiny synoviovej   641
– toxikologické  206, 215, 1255-1256
– tromboelastografické  707
– tuku v stolici  383
– tympanometrické  192
– urodynamické  834, 839
– vaginoskopické  1189,1190
– vajíčok parazitov  383
– videoendoskopické  391
– virologické  190
– zhybov bedrových 191-192
– zobrazovacie  113
– zraku  1161
výška nadmorská vysoká  508
výter z konečníka  211
výtok hnisový  211
– z genitálu  843,843
– z nosa  465,1243
– z rodidiel  413-414, 485, 1188
vývin  24, 28, 30, 169
– imunity  274-275
vývoj intrauterinný  172-179
– neuropsychický  32-33, 234
– psychomotorický  109, 216, 220, 578, 582
– psychosomatický  6, 42
– pubertálny  230
– reči oneskorený  1020
– sexuálny  231-232
– somatosexuálny  1187
Vývratky  357-358, 414
výzor starecký   329
výživa  177, 194, 230, 232, 307, 539, 623
– alternatívna  46
– dojčiat  35
– nedostatočná  28-29
– parenterálna totálna  124, 194, 224, 359, 362, 396, 425, 661, 680, 875, 935
– umelá  323, 403, 470
vzduchovod ústny  132
vzhľad bábiky 915
– bábiky drevenej  667
– colodion baby   1036
vzorec Counahanov-Barratov  892
– Koffov  91
– Schwartzov  892
vzplanutie oxidatívne   128-129, 315
vzrast vysoký  979, 1018
vzťah matka-dieťa  169, 182


X


xantelasma palpebralum  1068, 1071
xanthogranuloma iuvenile  1129
xantín, xantínoxidáza  9, 128, 868, 906, 1045, 1088
xantíndehydrogenáza  128
xantinúria  1087-1088
xantóm  427, 429, 1036, 1069-1070
xantomatóza  1068
xeroderma pigmentosum  1024
xeroftalmia  341, 440, 656
xerosis pigmentosa  341
xerostómia  65, 369
xeróza  341
X-chromatín  1014, 1017
xylóza  380, 383, 421, 679, 1038


Y


Y-chromatín  1014, 1017-1018


Z


záhlavie sploštené  663, 1016, 1022
záhyb kožný  666
zachrípnutie  466-467, 1146
záchvat afektívny respiračný   109, 1176
– astmatický  304, 543
– bolesti brucha  413-414
– dusenia  500
– epileptický  566, 1173
– – astatický  1173
– – generalizovaný  1173
– – myoklonický  1173
– – parciálny  1173
– hypoxický  589
– kŕčov  109, 281
– psychogénny  109, 1176
– smiechu  1027
zákal rohovky  1035
zákon Franklinov-Starlingov   58, 535, 537-538, 582
zákon Laplaceov  535
– Starlingov  248
– Weigertov-Meyerov  759
zápach  1252
zápach acetónový  95
– dychu  1254
– hnilobný  95
– kyslý    95
– moču  840, 1037, 1040, 1045, 1048
– myšací  1041
– nezvyčajný  1031, 1033
– stolice hnilobný  384
zápal  269
– ucha stredného chronický  1142
– – stredného latentný, recidivujúci  1141
– – – sekretorický  1141
– žľazy štítnej   929-930
zápcha (› aj obstipácia) 85, 330, 342, 349, 357, 362, 364, 385, 411, 413, 737, 739, 833, 862, 865, 942, 1240, 1280
zariadenie kolektívne  464
zásoba antidot rezervná  1256
zastavenie cirkulácie  133
– dýchania  68, 133
– srdca  180, 1265
zášklb  956
– hypnagogický  1172
záškrt  60,278-280,466-467,617,826
zátka hemostatická  704
– mekoniónová  360, 365
závislosť drogová  33, 144-145, 206, 226, 295,
1278-1279
závrat  240, 350, 676, 690, 1142, 1276
zdurenie žľazy štítnej  929
zelenina  38, 43, 45, 341, 343-344, 922
zhryz anomálny  756
zimnica  376
zinok  39, 46, 106, 324, 341, 386, 394, 402, 423, 429, 441, 1063, 1087
zívanie časté  207
zjav eunuchoidný  977
zjazvenie obličiek  830, 840, 859,894
zlomenina  143, 624, 900
– doštičky rastovej  1217
– kostí dlhých  183, 195
– – opakovaná  667, 670
– patologická  1217
zlom chromozómový  1019
zloženie organizmu  229
zložka komplementu  137, 269-270, 275, 285-286, 292, 313, 504, 644, 649, 702, 745, 748-750, 754-755, 771, 780, 782, 783-784, 792-794,803, 808, 811-812, 855, 872-873, 890, 894, 896, 900
zlyhanie drene kostnej  695, 708
– dýchania  129
– funkcií vitálnych  117
– multiorgánové 128, 134-135, 209, 218-219, 447-448, 489-490, 717, 1273
– obličiek 523, 539, 625, 701, 724, 739, 793, 872-873, 993
– pečene 134, 258, 265, 442, 1059, 1066, 1269, 1276
– respiračné  484, 1281
– srdca 54, 69, 97-100, 105, 107, 120, 124, 139, 205, 216, 219-220, 223, 225, 251, 254, 264-265, 291, 343, 346, 384, 390, 403, 419, 422, 434, 505, 508, 536-537, 538, 540, 545, 586, 595, 597-598, 600-601, 607-608, 610, 612, 615-616, 620, 627, 648, 654, 668-669, 691, 700-701, 739, 752, 755, 793, 805, 869, 871, 873, 879, 887, 892, 929, 937, 953, 965, 975, 1066, 1078, 1086, 1169, 1241, 1266
– vaječníkov  983
zmätenosť  739
zmena klimatická  300
– somatická  230
zmeny glomerulov minimálne 106, 647, 747, 752, 754, 764, 766, 769, 779, 802-804, 807, 810
zmliaždenie mozgu  1179
zmraštenie obličky  800
znak pohlavný   982, 1017
– pohlavný sekundárny  232, 334
zneužitie pohlavné  1188, 1190
zona fasciculata, glomerulosa, reticularis  949
zóna tusigénna  1146
zoonóza  102
zrelosť novorodenca  185
zrenie kostí oneskorené  925
– – zrýchlené  928
zub 27, 46, 81, 102, 233, 300, 330, 341, 347, 367, 369, 383, 423, 446, 589, 663, 668, 670, 714-715, 756, 795, 852, 864, 937, 945, 977, 1016-1117, 1172
– Hutchinsonov  1131
– kariézny  1144
– kazivý  864
– retinovaný  405
zväzok Bachmannov, Wenckebachov, Thorellov   532
– Hissov   531-532, 547, 559-560
zvukovod zdvojený  1135


Ž


železo  35, 38-42, 44-46, 50-51, 68, 94, 128, 194, 239, 344, 350, 368, 375, 381-382, 386-387, 402, 405, 425, 437-438, 506, 655, 676-679, 684, 690-691, 697, 713, 732, 771, 800, 838, 898, 904, 1037, 1087, 1196,
1273
žiarenie ionizujúce 235, 239, 241, 291, 293, 314, 361, 390, 438, 684, 700, 723, 829, 981, 1019, 1099, 1203, 1221
– rádioaktívne  179
žihľavka akútna  301
životospráva  28, 93, 193
život pohlavný  834
žľaza apokrinná, ekrinná  1121
– mazová  1121
– Meibomova  1155
– pohlavná 231, 235, 241-242, 976-987
– prištítna  345
– prsná  36-37, 43
– štítna  86, 232-233, 241, 309, 499, 771, 921-932
žľazy prištítne   933-948
žlč  418-419
žltačka (› aj ikterus)  99, 174, 223, 360, 419-429,
443, 676, 681, 686, 688, 840, 849, 1031, 1055-1056, 1148
– dojčených detí 43
– fyziologická  53, 177, 421
– Jubergova-Claytonova 427
žmurkanie zriedkavé  927