Vážení čitatelia,

keď sme pred deviatimi rokmi vydali prvú slovenskú učebnicu pediatrie, naším cieľom bolo poskytnúť komplexné a pritom dostatočne prehľadné odborné vodidlo, ktoré môže rovnako slúžiť poslucháčom medicíny, lekárom zaradeným do atestačnej prípravy z odboru pediatria a jej subšpecializácií, ako aj atestovaným pediatrom. S odstupom času môžeme s uspokojením konštatovať, že náš zámer pediatrická verejnosť prijala veľmi priaznivo – kniha sa stala základnou odbornou referenčnou príručkou u nás i v Českej republike a jej prvé vydanie bolo čoskoro kompletne vypredané.

Pochopiteľne, ani najlepšia učebnica nedokáže udržať tempo s rýchlym pokrokom medicínskych disciplín bez toho, aby bol jej obsah z času na čas aktualizovaný a prispôsobovaný požiadavkám odbornej praxe. Práve túto úlohu sme si určili pri príprave druhého vydania knihy Pediatria. Podobne ako pri jej prvom vydaní aj tentoraz sme sa snažili uvádzať čo najkompletnejšie informácie o súčasnom stave pediatrickej vedy a praxe v zhustenej a pritom dostupnej a prehľadnej forme.

Kniha bola preto kompletne obnovená a prepísaná, zmeny sa týkajú všetkých kapitol. Začlenilo sa do nich množstvo poznatkov, ktoré našli v ostatnom čase priame uplatnenie v pediatrickej diagnostike a terapii. Rozsiahlejšie sa prepracovali kapitoly takých dynamicky sa rozvíjajúcich pediatrických subšpecializácií, k akým patrí odbor pediatrickej intenzívnej starostlivosti, neonatológie, imunologicky podmienených chorôb a geneticky determinovaných klinických stavov. Nové sú kapitoly o najčastejších klinických symptómoch detského veku, ktoré majú slúžiť pri diferenciálnej diagnostike bežných klinických stavov a vynikajúcim spôsobom bola prepracovaná kapitola biochemickej diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky. Nakoniec sa rozšírili a doplnili kapitoly venované hraničným odbornostiam vrátane detskej otorinolaryngológie, dermatológie, oftalmológie, neurológie, ortopédie a gynekológie.

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Pediatria vychádza z profesionálnych skúseností temer stočlenného autorského kolektívu popredných domácich špecialistov z rôznych oblastí pediatrie. Redakčné práce spojené s prípravou diela podobného rozsahu a s takým veľkým počtom prispievateľov nie sú jednoduché. V záujme udržania už dosiahnutého vysokého štandardu spracovania sme aj tentoraz venovali dostatok pozornosti zjednocovaniu štýlu jednotlivých kapitol. Už osvedčenú formu a štruktúru učebnice sme zachovali aj v tom, že vedomosti potrebné nad úroveň požiadaviek štátnej skúšky z pediatrie sú aj v tomto vydaní odlíšené v texte drobným písmom (petitom). Zaradením dostatočného množstva schém a obrázkov do textu sme sa snažili pomôcť rýchlemu a trvalému zapamätávaniu si údajov.

Vysoko si vážime kvalitnú spoluprácu všetkých spoluautorov, ktorí prispeli ku vzniku daného diela. Osobitná vďaka patrí MUDr. Jozefovi Lukáčovi, CSc., za dôkladnú re­cenziu celého rukopisu. Redaktori urobili veľký kus práce, ktorá sa odrazila v kvalitnom prevedení knihy, ďakujeme pracovníkom vydavateľstva Herba, grafikovi Mgr. Olexymu, pani Haverlíkovej a Gajdošovej a za kvalitnú jazykovú korektúru pani Krivej. Nie v poslednom rade úprimne ďakujeme Slovenskej pediatrickej spoločnosti a viacerým farmaceutickým spoločnostiam za finančnú pomoc, bez ktorej by vydanie tejto knihy nebolo možné.

Želáme preto nám všetkým - čitateľom aj autorom – aby toto komplexné dielo naďalej zostalo účinnou a vyhľadávanou pomôckou pri štúdiu medicíny, pri príprave na atestáciu z odboru pediatria, ale hlavne v samotnej pediatrickej praxi a tým aby prispelo k zlepšeniu starostlivosti o zdravie mladej generácie.

M. Šašinka, T. Šagát, L. Kovács a spolupracovníci