Proglas - Herba - page 10

9
P
R O G L A S
Na‰ím duchovn˘m pokladom bolo teda od prvej chvíle Slovo evanjelia. I keì sa u nás
pouÏívalo v liturgii len v malej miere, predsa uprostred nás Ïilo, vteºovalo sa do
chrámov˘ch piesní, do prísloví a porekadiel a do ºudovej tvorivosti po stároãia.
My sa dnes p˘tame: Ako mohol Kon‰tantín Filozof napísaÈ takú pravdivú a aj literárne
a umelecky pôsobivú báseÀ, akou je „Proglas ãiÏe Predslov k sv. Evanjeliu“? Fra Angelico
vraj raz povedal: „Kto chce maºovaÈ Krista, musí s ním ÏiÈ ...“
To, ão Kon‰tantín vyslovil v Proglase, to aj Ïil - evanjelium a JeÏi‰a Krista.
V „Îivote Kon‰tantína“ ãítame o jeho misii u Kozárov, ktorá bola veºmi plodná: „Keì Kagan
odprevádzal Filozofa, dával mu mnohé dary. Ale on ich neprijal a hovoril: Daj mi koºko len
mበtu zajat˘ch Grékov, to mi je viac ako v‰etky dary. ZhromaÏdili ich do dvesto a dali mu
ich. I pobral sa naradosten˘ svojou cestou“. Tak˘to prejav lásky nebol vo vtedaj‰om svete
vôbec samozrejm˘. Bola to novosÈ Evanjelia. Autor prekrásneho Proglasu Ïil ustaviãne
touto novosÈou. Ohlasoval Krista nielen slovom, ale Ïivotom a ãinmi. Rovnak˘m prejavom
kresÈanskej lásky dosvedãil krásu svojej du‰e a osobnosti za svojho pobytu u Pribinovho
syna Koceºa. V „Îivote Kon‰tantína“ o tom ãítame: „Koceº si obºúbil slovienske knihy veºmi
a nauãil sa im a dal mu do päÈdesiat uãeníkov tieÏ uãiÈ sa im. Preukázal mu veºkú úctu
a vyprevadil ho. A nevzal ani od Rastislava ani od Koceºa ani zlato ani striebro ani iné veci
a predniesol slovo evanjelia bez pláce. Vyprosil si len deväÈsto zajatcov od oboch
a prepustil ich“. Toto bol duch a du‰a „Proglasu“. Toto bola kresÈanská láska
a odpú‰Èanie, ktoré Cirkev nielen ohlasovala, ale ktoré cez svojich opravdiv˘ch
veriacich aj uskutoãÀovala a ‰írila.
U nás i v‰ade vo svete znejú veriacim slová „Proglasu“ aj dnes svieÏo a Ïivotne:
„Kristus prichádza zhromaÏdiÈ národy, lebo je svetlom tohto sveta“. Tieto slová boli
napísané nedlho po roku 863. A my dne‰ní sme poãuli ozvenu t˘chto slov roku 1995
v Nitre, keì nástupca apo‰tola Petra Ján Pavol II. hovoril mlad˘m chapcom a dievãatám pri
svojej náv‰teve Slovenska: „Drahí chlapci a dievãatá!... Kristus, BoÏí Syn a Vykupiteº
ãloveka, naplno odpovedá najr˘dzej‰ím túÏbam ºudského srdca. On pri‰iel, aby sme mali
Ïivot v hojnosti (Jn 10, 10). On má „slová veãného Ïivota“ (Jn 6, 68). On je „Cesta,
Pravda a Îivot“ (Jn 14, 6).
„Proglas“ nám stále hovorí: „âujte teraz svojím rozumom, ãujÏe v‰etok ºud sloviensky,
ãujte Slovo od Boha pri‰lé, slovo Ïiviace ºudské du‰e ... KaÏdá du‰a prestáva ÏiÈ, ak nemá
v sebe Ïivota boÏieho ... Preto ãujte Slovieni toto: Dar tento je naozaj od Boha dan˘ ...
Matú‰ s Markom, Luká‰om a Jánom ...“ - A v Nitre, v ktorej bol prv˘ kresÈansk˘ chrám od
ãias Pribinov˘ch roku 828 a prvá diecéza Cirkvi od roku 880, zazneli pred tristotisícov˘m
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...64
Powered by FlippingBook