Proglas - Herba - page 11

10
K
O N
T A N T Í
N
F
I
L O Z O F
zástupom mlad˘ch tie isté slová z úst Petrovho nástupcu: „Drahí priatelia, uvedomte si,
ak˘ neoceniteºn˘ je dar, ktor˘ ste dostali od Boha. Dostal sa k vám po dlhej ceste
generácií od ãias svätého Cyrila a Metoda. Prijmite ho v zodpovednej slobode
a usilovne ho zveºaìujte.“
PápeÏ Ján Pavol II. vyhlásil Apo‰tolsk˘m listom zo dÀa 31. decembra 1980 sv. Cyrila
a Metoda za spolupatrónov Európy – spolu so sv. Benediktom. Od t˘ch ãias je Kon‰tantín
Filozof znova blízky celej kresÈanskej Európe, ba i ostatn˘m kontinentom, kde si ho Ïivo
pripomínajú. Nech uÏ historici bádajú, kto je skutoãn˘m autorom „Proglasu“, pre
mnoh˘ch je ním s istotou Kon‰tantín-Filozof, pre in˘ch je istotne duchovn˘m otcom tejto
básne, ktorá vyjadruje jeho ducha, jeho srdce i jeho vzdelanie a básnického génia, a to
hæbkou my‰lienok, apo‰tolsk˘m zanietením i obraznou reãou. Obrazná reã Proglasu je tá
istá, aké boli jeho rozhovory u Kozárov, ãi jeho v˘razy „písaÈ na vodu“ a iné v di‰putách
v Benátkach. Kon‰tantín-Filozof je takto prítomn˘ cez svoj „Proglas“ na Slovensku,
v Európe i vo svete. A my ho ãítame, ako by nám Kon‰tantín-Filozof aj dnes privolával:
„Kristus prichádza zhromaÏdiÈ národy ...“ ZhromaÏìoval ich po stároãia, aj keì mu ºudia,
i jeho vlastní ºudia v tom prekáÏali. A chce zhromaÏìovaÈ národy v porozumení a v láske,
aj keì mu v tom znova a takmer stále prekáÏame. A tak Ïijeme v nádeji i v biede, v biede
i v nádeji. My na Slovensku zvlá‰È ostro chápeme slová „Proglasu“ - po veºkom
prenasledovaní Krista v na‰om národe - ako je to s „kaÏdou du‰ou“, ktorá „bez kníh
v ºuìoch m⁄tvou sa javí ...“ – Ako otrasne sme to preÏívali - vo väzeniach, v gulagoch,
predt˘m v plynov˘ch komorách ... Du‰e bez zákona BoÏieho boli m⁄tve, ale boli aj
zloãinné. Koºko m⁄tvych du‰í má i dnes svet i na‰a Európa ... AÏ sa hrozíme ...
Kristus visí na Golgote. LeÏí vyhosten˘ za Betlehemom. On, Cesta, Pravda a Îivot.
Akí sú niektorí ºudia voãi nemu nepriateºskí ... Nበbásnik zvolal: „V‰ade sa trasú
hrôzou stromy, múry, ako by v‰ade oÏil Herodes ...“ – Kto zhromaÏdí národy,
ak nie Kristus - Pravda a Îivot? Keì v‰ak vykáÏeme Krista, ão s nami bude?
In˘ nበbásnik si to uvedomoval a priam vykríkol:
„Nie, neodchádzaj z Európy, Pane !“
Sme moÏno ojedinel˘m národom v Európe a vo svete, ktor˘ má v ‰tátnom znaku kríÏ
a v preambule Ústavy odkaz na historické, kresÈanské a cyrilometodské pravdy a hodnoty
Ïivota. Dnes po dosiahnutí slobody v Slovenskej republike sa ãasto obzeráme a p˘tame sa,
ão máme robiÈ, o koho sa oprieÈ, na koho sa spoºahnúÈ. Preão sa obzeráme? Máme v‰etko,
aby sme sa mohli zdravo rozvíjaÈ. NበÏivot sa môÏe zveºaìovaÈ len priãinením nás sam˘ch,
na‰ou prácou a spoluprácou. V slovenskom národe sa za tisíc rokov rozvinula neuveriteºne
rozkonárená a kvitnúca kultúra. Vyrastala zo Ïivotov na‰ich otcov a matiek, synov a dcér,
z ich du‰e a srdca, z ich lásky a obetavosti, ktoré boli Ïivené v chrámoch i mimo nich
modlitbou, boÏím slovom a milosÈou. Îili a rástli „rastom boÏím“, ako sa hovorí
v „Proglase“. Takto Ïili profesori a poslucháãi, keì bola roku 1465 zaloÏená
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...64
Powered by FlippingBook