Proglas - Herba - page 12

11
P
R O G L A S
univerzita „Academia Istropolitana“ v Bratislave, takto Ïili na‰i ºudia na Trnavskej univerzite
od roku 1635. Takto Ïili na‰i veºkí ºudia Bernolák, Holl˘, Moyzes, Kuzmány, ·túr,
Sládkoviã, Radlinsk˘, básnici a vedci cez generácie.
A my dnes? Z nás sam˘ch sa musí i dnes rozvíjaÈ Slovensko „rastom boÏím“. A z nás
sam˘ch musí takto rásÈ i na‰a budúcnosÈ. Ako obrazne povedal nበbásnik, semienko
dejov, údelov, osudov a budúcnosti neklíãi mimo nás, ale v nás – v jednotlivcoch, rodinách
i v národe, v ‰kolách, na poli, v továrni, v celom Ïivote. Ako nás uisÈuje „Proglas“:
„Kto prijme tieto knihy, tomu Kristus múdrosÈ vyjaví a du‰e va‰e posilní ...“ – Slovensko
má moÏnosÈ byÈ Slovenskom pokojn˘m, tvoriv˘m a ‰Èastn˘m. A má ão ponúknuÈ
aj in˘m národom.
Nitra, 15. mája 1996
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...64
Powered by FlippingBook