Proglas - Herba - page 21

Preklad staroslovienskeho „Proglasu“ do dne‰nej slovenãiny nám ponúka básnik
a majster slova Viliam Turãány, ktor˘ popri vlastn˘ch básnick˘ch zbierkach a vedeck˘ch
prácach obohatil na‰u kultúru aj neuveriteºne vzácnym prekladom mohutného diela
„BoÏská komédia“ od Danteho. Aj toto dielo bolo a zostáva ovocím viery v Slovo,
ovocím evanjelia. Teraz máme v rukách jeho preklad Proglasu.
Z listu Jána Chryzostoma kardinála Korca
Nitra, 16. mája 1996
The translation of Proglas into modern Slovak was created by the excellent translator and poet W.
Turãány. Apart from his own works of poetry and many scientific studies Turãány enriched
Slovak culture by his outstanding translation of Dante’s magnificent masterpiece ”Divine
Comedy“. This work of art also was and is a fruit of the faith in the Word, a fruit
of the Gospels. Now we can enjoy his translation of ”Proglas“.
from the letter of Ján Chryzostom Cardinal Korec
Nitra, 16th May 1996
20
K
O N
T A N T Í
N
F
I
L O Z O F
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...64
Powered by FlippingBook