Proglas - Herba - page 22

21
P
R O G L A S
Evanjeliu svätému som Predslovom:
ako nám dávno sºubovali proroci,
prichádza Kristus zhromaÏìovaÈ národy,
pretoÏe svieti svetlom svetu celému.
To v na‰om siedmom tisícroãí stalo sa.
Kon‰ tant ín F i l ozof
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGLAS
5
Proglas7 jesm6 sveNtu jevangel6ju:
Jako proroci prorekli soNt7 prieÏde,
Christ7 greNdet7 s7b6rat7 jeNzyk7,
Sviet7 bo jest7 v6semu miru semu.
Se s7byst7 seN v7 sedmyi viek7 s6.
5
5
To the holy Gospels I am the Foreword
for as it was promised by the prophets
Christ comes to gather the nations
for he sheds light on the world entire.
That is what happened in our seventh millennium
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...64
Powered by FlippingBook