Proglas - Herba - page 23

22
K
O N
T A N T Í
N
F
I
L O Z O F
10
10
Bo slep˘m oni sºúbili, Ïe uvidia,
a hluchí, ajhºa, Slovo Písma poãujú,
lebo je Boha poznaÈ totiÏ potrebné.
A preto ãujte, ãujte toto, Slovieni:
dar tento drah˘ vám Boh z lásky daroval,
10
Rie‰eN bo oni: sliepii proz6reNt7,
glusi sly‰eNt7 Slovo buk7v6noje,
Boga Ïe ubo poznati dostoit7.
Togo Ïe radi sly‰ite, Sloviene, s6:
Dar7 bo jest7 ot7 Boga s6 dan7,
As the promise was unto the blind to see
and unto the deaf to hear the Word of the Gospels
for man needs to know God.
Verily I say unto you, Slovienes
this precious gift of God and his love is yours
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...64
Powered by FlippingBook