Proglas - Herba - page 24

23
P
R O G L A S
15
15
Dar BoÏí darom spravodlivej ãiastky je,
dar du‰iam va‰im, ão sa nikdy neskazí,
du‰iam t˘ch ºudí, ktorí vìaãne prijmú ho.
Matú‰ i Marek s ním a s Luká‰om i Ján
národy v‰etky takto uãia, hovoriac:
15
Dar7 boÏii jest7 desnyjeN ãeNsti,
Dar7 du‰am7, nikoliÏe t6liejeN,
du‰am7 tiem7, jeNÏe i priimoNt7.
Mathei, Mar7ko, Luka i Joan7
uãeNt7 v6s6 narod7 glagoljoN‰te:
The gift from God, the gift of a right part
is a gift to your souls that never perishes
a gift to all the souls that accept it with gratitude.
Matthew and Mark, Luke and John
teach all the nations saying:
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...64
Powered by FlippingBook